• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

2.3. Đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần

2.3.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần

Giá vốn hàng bán: bao gồm giá vốn bán thành phẩm và giá vốn gia công. Giá vốn là bộphận chi phí chủ yếu và mỗi năm chiếm đến hơn 95% tổng chi phí.Năm 2014 giá vốn hàng bán của công ty đạt giá trị184680 triệu đồng và tăng mạnh trong năm 2015 với giá trị 254108 triệu đồng, tăng đến 37.59 % và năm 2016 tăng lên 256165 triệu đồng.đây là điều mà công ty cần quan tâm khi doanh thu giảm đi trong 2016 nhưngtỷ trọng giá vốn hàng bán trên tổng doanh thu vẫn tăng và ở mức cao (Năm 2014 , giá vốn hàng bán chiếm tỷtrọng 95.45 % so với tổng doanh thu bán hàng, năm 2015 chiếm 90.95 % và năm 2016 chiếm 93.52 %) chứng tỏcông tác quản lý chi phí nguyên vật liệu đầu vào của công ty và chi phí đểsản xuất của công ty chưa đạt hiệu quả.

Xét vềcác chi phí khác, chi phí quản lý doanh nghiệp cóhướng chuyển biến tích cực khi liên tục giảm. từ6774 triệu đồng năm 2014 xuống 5724 triệu đồng vào năm 2016. Điều này cho thấy công tác quản lý doanh nghiệp có sựcải tiến,đây là một nỗ lực trong việc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các khoản mục chi phí khác chiếm tỉtrọng rất nhỏ, không đáng kể.

2.3.2Đánh giá hiệu quảhoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổphần

động đối với ngành dệt may Việt Nam, nên lợi nhuận của công ty đã giảm xuống 8009 triệu đồng. Tuy lợi nhuận có sựsụt giảm nhưng vẫn cao hơn so với năm 2014, điều này cho thấy nỗlực của công ty cho giai đoạn khó khăn của ngành dệt may.

Biểu đồ2.1 So sánh ROS của các công ty trong ngành dệt may giai đoạn 2014-2016

Nhìn vào biểu đồ 2.1, ta có thểthấy được ROS của công ty có sự tăng mạnh trong năm 2015 với giá trị 4.67% tăng đến 1.52% có nghĩa là cứ 100 đồng doanh thu thì tạo ra được 4.67đồng lợi nhuận. So sánh với các 2 công ty lớn trong ngành dệt mayởtỉnh Thừa Thiên Huếlà Hugatex (công ty cổphần dệt may Huế) và Tập đoàn may mặc Hanesbrands, ROS của công ty ở mức ấn tượng khi hơn hẳn Hugatex (2.97%) và xấp xỉso với Hanesbrand (4.7%), vàcao hơn cảROS của Tập đoàn dệt may Việt Nam-Vinatex (3.51%), điều này thểhiện sự hiệu quảtrong hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty. Sang năm 2016, chỉsốnày đã giảm xuống còn 2.97% thấp hơn so với năm 2014 và thấp hơn so với ROS của Hanesbrands và của Vinatex. Điều này cho thấy tuy doanh thu của công ty không có sự biến động lớn nhưng lợi nhuận sinh ra đã kém hơn nhiều, hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty chưa đạt hiệu quảcao.

3.15

4.67

2.97 2.54

2.97 2.91

3.92

4.7

4.23

0

3.51 3.775

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Return On Sales

Hudatex Hugatex Hanesbrands Vinatex

Trường Đại học Kinh tế Huế

2.3.2.2 Chỉ tiêu sử dụng vốn

Bảng 2.13Đánh giá hiệu quảsửdụng vốn của công ty cổphần may xuất khẩu Huế giai đoạn 2014-2016

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

1.Tổng doanh thu 201,954 279,401 273,906

2.Lợi nhuận sau thuế 6,310 12,875 8,009

3.Tổngtài sản 112,973 145,849 165,294

4. Vốn chủ sở hữu 69,398 87,296 97,549

ROA (2/3) 5.59 8.83 4.85

ROE (2/4) 9.09 14.75 8.21

Biểu đồ2.2 So sánh ROE của các công ty trong ngành dệt may giai đoạn 2014-2016

Xét vềtỷsuất lợi nhuận sau thuếtrên vốn chủsỡhữu (ROE): ROE của công ty có những biến động mạnh. Tăng vọt từ 9.09% năm 2014 lên đến 14.75% vào năm 2015. Đây là thời điểm công ty đi vào hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, lợi nhuận tăng cao. Và chỉ số này đã giảm xuống 8.21% vào năm 2016 do những biến động vềthị trường làm lợi nhuận công ty giảm sút. Nhìn vào ROE của công ty Hugatex, ta có thể thấy chỉsố này cao vượt bậc gấp 2-3 lần so với của công ty Hudatex.Để đánh giá sự chênh lệch này ta sẽnhìn vào chỉsốROA của công ty thông qua biểu đồ2.3.

9.09

14.75

8.21

31.38 34.78

24.79

4.22 7.45 7.76

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Return On Equity

Hudatex Hugatex Vinatex

Trường Đại học Kinh tế Huế

Biểu đồ2.3 So sánh ROA của các công ty trong ngành dệt may giai đoạn 2014-2016

Ta có thểthấy tuy ROE của công ty Hugatex đạtởmức cao, nhưng ROA lạiở mức thấp so với ROE, trung bình qua 3 năm là 6.81% so với 30.32%. Cho thấy công ty Hugatex đã sửdụng đòn bẩy tài chính lớn. Trong khi đó, đối với Hudatex, tuy ROE thấp hơn nhưng tỷlệROE so với ROAởmức hợp lí, trung bình 3 năm là 6.42% so với 10.68% (hầu như không có nợvay phải trảlãi) cho thấy công ty có khả năng tăng vốn mạnh đểphục vụcho việc phát triển.

Xét vềtỷsuất lợi nhuận sau thuếtrên tổng tài sản (ROA): Do không có được số liệu ROA trung bình ngành dệt may, nên chỉ so sánh được với các công ty trong ngành dệt may. ROA của công ty trong 3 năm qua đã có sự biến động mạnh. Tăng mạnh trong năm 2015 lên đến 8.83% lớn hơn so với ROA của Hugatex và Vinatex nhưng qua năm 2016, chỉ số này đã giảm xuống còn 4.85% thấp hơn so với 6.66% của Hugatex. Trong giai đoạn 2014-2016, ROA của công ty từ mức cao 2015 đã giảm xuống mức thấp 2016 và thấp hơn năm 2014 do lợi nhuận không theo kịp tốc độ tăng của tổng tài sản. Cho thấy việc quản lý và sửdụng tài sản của công ty chưa đạt hiệu quả.

Trung bình 3 năm qua, ROA đạt 6.42% thấp hơn 0.39%so với ROA của công ty Hugatex (6.81%) một con sốkhá tốt khi so sánh với mộtđối thủcạnh tranh lớn trong ngànhnhư Hugatex.

5.59

8.83

4.85 6.39

7.37 6.66

1.65

2.91 3

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Return on Asset

Hudatex Hugatex Vinatex

Trường Đại học Kinh tế Huế

Để tăng ROE, tức là tăng hiệu quảkinh doanh, công ty có 3 sựlựa chọn cơ bản là tăng một trong ba yếu tố. Một là, công ty có thể gia tăng khả năng cạnh tranh, nhằm nâng cao doanh thu và đồng thời tiết giảm chi phí, nhằm gia tăng lợi nhuận ròng biên.

Hai là, công ty có thểnâng cao hiệu quảkinh doanh bằng cách sửdụng tốt hơn các tài sản sẵn có của mình, nhằm nâng cao vòng quay tài sản. Ba là, công ty có thểnâng cao hiệu quảkinh doanh bằng cách nâng cao đòn bẩy tài chính hay nói cách khác là vay nợ thêm vốn để đầu tư. Công ty cần cân nhắc các yếu tốtrên và nguồn lực của mìnhđể đưa ra quyết định tối ưu và đạt hiệu quảnhất.

2.4. Phân tích mô hình SWOT cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng