• Không có kết quả nào được tìm thấy

CÁC BĂNG CHUYỀN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM HIỆN NAY

CHƯƠNG 1. SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

1.2. CÁC BĂNG CHUYỀN PHÂN LOẠI SẢN PHẨM HIỆN NAY

1.2.1. Các loại băng tải sử dụng hiện nay.

1.2.1.1. Giới thiệu chung.

Băng tải thƣờng đƣợc dùng để di chuyển các vật liệu đơn giản và vật liệu rời theo phƣơng ngang và phƣơng nghiêng. Trong các dây chuyền sản xuất, các thiết bị này đƣợc sử dụng rộng rãi nhƣ những phƣơng tiện để vận chuyển các cơ cấu nhẹ, trong các xƣởng luyện kim dùng để vận chuyển quặng, than đá, các loại xỉ lò trên các trạm thủy điện thì dùng vận chuyển nhiên liệu.

Trên các kho bãi thì dùng để vận chuyển các loại hàng bƣu kiện, vật liệu hạt hoặc 1 số sản phẩm khác. Trong 1 số ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, hóa chất thì dùng để vận chuyển các sản phẩm đã hoàn thành và chƣa hoàn thành giữa các công đoạn, các phân xƣởng, đồng thời cũng dùng để loại bỏ các sản phẩm không dùng đƣợc.

1.2.1.2. Ƣu điểm của băng tải.

- Cấu tạo đơn giản, bền, có khả năng vận chuyển rời và đơn chiếc theo các hƣớng nằm ngang, nằm nghiêng hoặc kết hợp giữa nằm ngang với nằm nghiêng.

- Vốn đầu tƣ không lớn lắm, có thể tự động đƣợc, vận hành đơn giản, bảo dƣỡng dễ dàng, làm việc tin cậy, năng suất cao và tiêu hao năng lƣợng so với máy vận chuyển khác không lớn lắm.

1.2.1.3. Cấu tạo chung của băng tải.

Hình 1.1: Cấu tạo chung băng chuyền.

1. Bộ phận kéo cùng các yếu tố làm việc trực tiếp mang vật.

2. Trạm dẫn động, truyền chuyển động cho bộ phận kéo.

3. Bộ phận căng, tạo và giữ lực căng cần thiết cho bộ phận kéo.

4. Hệ thống đỡ (con lăn, giá đỡ...) làm phần trƣợt cho bộ phận kéo và các yếu tố làm việc.

1.2.1.4. Các loại băng tải trên thị trƣờng hiện nay.

Khi thiết kế hệ thống băng tải vận chuyển sản phẩm đến vị trí phân loại có thể lựa chọn một số loại băng tải sau:

Bảng 1.1: Danh sách các loại băng tải.

Loại băng tải Tải trọng Phạm vi ứng dụng

Băng tải dây đai < 50 kg Vận chuyển từng chi tiết giữa các nguyên công hoặc vận chuyển thùng chứa trong gia công cơ và lắp ráp.

Băng tải lá 25 ÷ 125 kg Vận chuyển chi tiết trên vệ tinh trong gia công chuẩn bị phôi và trong lắp ráp Băng tải thanh đẩy 50 ÷ 250 kg Vận chuyển các chi tiết lớn giữa các

bộ phận trên khoảng cách >50m.

Băng tải con lăn 30 ÷ 500 kg Vận chuyển chi tiết trên các vệ tinh giữa các nguyên công với khoảng cách <50m.

b 3

L

L1 L2

1

2

4

5

H

Các loại băng tải xích, băng tải con lăn có ƣu điểm là độ ổn định cao khi vận chuyển.Tuy nhiên chúng đòi hỏi kết cấu cơ khí phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao, giá thành khá đắt.

- Băng tải dạng cào: sử dụng để thu dọn phoi vụn. năng suất của băng tải loại này có thể đạt 1,5 tấn/h và tốc độ chuyển động là 0,2m/s. Chiều dài của băng tải là không hạn chế trong phạm vi kéo là 10kN.

- Băng tải xoắn vít : có 2 kiểu cấu tạo :

+ Băng tải 1 buồng xoắn: Băng tải 1 buồng xoắn đƣợc dùng để thu dọn phoi vụn. Năng suất băng tải loại này đạt 4 tấn/h với chiều dài 80cm.

+ Băng tải 2 buồng xoắn: có 2 buồng xoắn song song với nhau, 1 có chiều xoắn phải, 1 có chiều xoắn trái. Chuyển động xoay vào nhau của các buồng xoắn đƣợc thực hiện nhờ 1 tốc độ phân phối chuyển động.

Cả 2 loại băng tải buồng xoắn đều đƣợc đặt dƣới máng bằng thép hoặc bằng xi măng.

1.2.2 Các loại băng chuyền phân loại sản phẩm hiện nay.

Phân loại sản phẩm là một bài toán đã và đang đƣợc ứng dụng rất nhiều trong thực tế hiện nay. Dùng sức ngƣời, công việc này đòi hỏi sự tập trung cao và có tính lặp lại, nên các công nhân khó đảm bảo đƣợc sự chính xác trong công việc. Chƣa kể đến có những phân loại dựa trên các chi tiết kĩ thuật rất nhỏ mà mắt thƣờng khó có thể nhận ra. Điều đó sẽ ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợng sản phẩm và uy tín của nhà sản xuất. Vì vậy, hệ thống tự động nhận dạng và phân loại sản phẩm ra đời là một sự phát triển tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách này.

Tùy vào mức độ phức tạp trong yêu cầu phân loại, các hệ thống phân loại tự động có những quy mô lớn, nhỏ khác nhau. Tuy nhiên có một đặc điểm chung là chi phí cho các hệ thống này khá lớn, đặc biệt đối với điều kiện của Việt Nam. Vì vậy hiện nay đa số các hệ thống phân loại tự động đa phần

mới chỉ đƣợc áp dụng trong các hệ thống có yêu cầu phân loại phức tạp, còn một lƣợng rất lớn các doanh nghiệp Việt Nam vẫn sử dụng trực tiếp sức lực con ngƣời để làm việc. Bên cạnh các băng chuyền để vận chuyển sản phẩm thì một yêu cầu cao hơn đƣợc đặt ra đó là phải có hệ thống phân loại sản phẩm. Còn rất nhiều dạng phân loại sản phẩm tùy theo yêu cầu của nhà sản xuất nhƣ: Phân loại sản phẩm theo kích thƣớc, Phân loại sản phẩm theo màu sắc, Phân loại sản phẩm theo khối lƣợng, Phân loại sản phẩm theo mã vạch, Phân loại sản phẩm theo hình ảnh v.v… Vì có nhiều phƣơng pháp phân loại khác nhau nên có nhiều thuật toán, hƣớng giải quyết khác nhau cho từng sản phẩm, đồng thời các thuật toán này có thể đan xen, hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ nhƣ muốn phân loại vải thì cần phân loại về kích thƣớc và màu sắc, về nƣớc uống (nhƣ bia, nƣớc ngọt) cần phân loại theo chiều cao, khối lƣợng, phân loại xe theo chiều dài, khối lƣợng, phân loại gạch granite theo hình ảnh v.v…

Phân loại sản phẩm to nhỏ sử dụng cảm biến quang: sản phẩm chạy trên băng chuyền ngang qua cảm biến quang thứ 1 nhƣng chƣa kích cảm biển thứ 2 thì đƣợc phân loại vật thấp nhất, khi sản phẩm qua 2 cảm biến đồng thời thì đƣợc phân loại vật cao nhất.

Phân loại sản phẩm dựa vào màu sắc của sản phẩm: sử dụng những cảm biến phân loại màu sắc sẽ đƣợc đặt trên băng chuyền, khi sản phẩm đi ngang qua nếu cảm biến nào nhận biết đc sản phẩm thuộc màu nào sẽ đƣợc cửa phân loại tự động mở để sản phẩm đó đựợc phân loại đúng. Phát hiện màu sắc bằng cách sử dụng các yếu tố là tỷ lệ phản chiếu của một màu chính (ví dụ nhƣ đỏ, xanh lá cây hoặc xanh trời) đƣợc phản xạ bởi các màu khác nhau theo các thuộc tính màu của đối tƣợng. Bằng cách sử dụng công nghệ lọc phân cực đa lớp gọi là FAO (góc quang tự do), cảm biến E3MC phát ra màu đỏ, xanh lá cây và màu xanh sáng trên một trục quang học đơn. E3MC sẽ thu ánh sáng phản chiếu của các đối tƣợng thông qua các cảm biến nhận và xử

lý tỷ lệ các màu xanh lá cây, đỏ, xanh lam của ánh sáng để phân biệt màu sắc của vật cần cảm nhận.

Phân loại sản phẩm dùng webcam: sử dụng 1 camera chụp lại sản phẩm khi chạy qua và đƣa ảnh về so sánh với ảnh gốc. Nếu giống thì cho sản phẩm đi qua, còn nếu không thì loại sản phẩm đó.

Nhận thấy thực tiễn đó, nay trong luận văn này, em sẽ làm một mô hình rất nhỏ nhƣng có chức năng gần nhƣ tƣơng tự ngoài thực tế. Đó là: tạo ra một dây chuyền băng tải để vận chuyển sản phẩm, phân loại sản phẩm theo kích thƣớc đã đƣợc đặt trƣớc.