• Không có kết quả nào được tìm thấy

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

II. KIẾN NGHỊ

2.2. Hướng phát triển đề tài

Nếu có điều kiện tiếp tục và nghiên cứu đề tài em sẽ đi sâu nghiên cứu về thực trạng quản lý an toàn lao động của công ty hơn để đánh giá tình hình quản lý an toàn lao động, hoạt động của bộ máy bảo hộ lao động một cách cụ thể hơn.

Trình bày các quy định pháp luật dành riêng cho công ty xây dựng, nghiên cứu các chính sách, quy định mà công ty đang áp dụng, từ đó phân tích, so sánh và đưa ra phương án giải quyết.

Nêu một cách cụ thể, dẫn chứng rõ ràng để có một cái nhìn tổng quát về an toàn lao động và kết quả thực hiện an toàn lao động của công ty.

Phân tích rõ quy trình hoạt động của bộ máy bảo hộ lao động, phân tích đưa ra ưu điểm và nhược điểm, đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế những rủi ro xảy ra.

Trường Đại học Kinh tế Huế

KẾT LUẬN CHUNG

Qua bốn năm học tập tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế, được lĩnh hội những kiến thức cơ bản về ngành Quản trị nhân lực và 3 tháng đi thực tập, tìm hiểu thực tế và cụ thể là về các vẫn đề trong công tác BHLĐ, tôi nhận thấy rằng:

Công tác BHLĐ đóng một vai trò quan trọng trong lao động sản xuất là một trong những chính sách kinh tế – xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tại công ty, công tác BHLĐ được ban lãnh đạo cũng như các ban ngành, toàn thể trong công ty chú trọng thực hiện. Mặc dù còn nhiều hạn chế song do nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của công tác BHLĐ, đảm bảo ATLĐ cho NLĐ. Ban lãnh đạo công ty luôn phối hợp với tổ chức công đoàn trong thực hiện các chế độ chính sách BHLĐ cho NLĐ, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại nhất định. Tìm hiểu thực trạnh về công tác BHLĐ tại công ty nói chung, nhằm vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, góp phầm cải thiện ĐKLV.

Do thời gian có hạn cũng như hạn chế về mặt kinh nghiệp nên tập báo cáo thực tập tốt nghiệp sẽ không tránh khỏi những thiếu sót tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, các cô, cùng các chú, bác, anh chị ở Công ty cổ phần Đường Bộ I – TT Huế.

Qua đây tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Bùi Văn Chiêm – Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh đã giúp đỡ và hướng dẫn để tôi hoàn thành bài viết này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của dì Nguyễn Thị Hoài tại Xí nghiệp Đường Bộ 106 Công ty cổ phần Đường Bộ I – TT Huế.

Trường Đại học Kinh tế Huế

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu trong nước

1. Bải giảng An toàn lao động trong xây dựng, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, chủ biên Hoàng Công Cẩn, Phan Hồng Sáng.

2. Tài liệu huấn luyện vềan toàn–vệ sinh lao động, NXB Lao động–Xã hội 3.Thư viện pháp luật

https://thuvienphapluat.vn

4. Cổng thông tin điện tử Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội http://www.molisa.gov.vn

5. Cục An toàn lao động http://antoanlaodong.gov.vn

6. Văn bản Pháp Luật – Thư viện pháp luật Việt Nam – Cơ sở dữ liệu Luật https://luatvietnam.vn/lao-dong

7. Một số tài liệu bảo hộ lao động, bài giảng an toàn lao động trong xây dựng khác.

Tài liệu nước ngoài 1.Bộ lao động Hoa Kỳ https://www.osha.gov

2.Cục thống kê lao động Hoa Kỳ https://www.bls.gov

Trường Đại học Kinh tế Huế

PHỤ LỤC

Phụ lục 1:

Mô hình tổ chức hiện tại của Công ty:

Hình 2.4. Sơ đồbmáy qun lý sn xut kinh doanh ca Công ty C phần Đường bI – TT Huế

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG KH KT - VTTB

PHÒNG TC - HC

PHÒNG KT - TV

PHÒNG QLGT

XN -TC CG

XN QL

&

XD SỐ 1

XN QL

&

XD SỐ

2

XN QL

&

XD SỐ

3

XN QL

&

XD SỐ

4

XN QL

&

XD SỐ 5

XN QL

&

XD SỐ

6

XN XD CT SỐ 1

XN XD CT SỐ 2

XN XD CT SỐ 3 BAN KIỂM SOÁT

Trong đó: Quan h ệ tr ự c tuy ế n Quan h ệ ch ức năng

Trường Đại học Kinh tế Huế

Phụ lục 2

CÔNG TY CỔPHẦN

ĐƯỜNG BỘ I – TT HUẾ

S ố: .../QĐ -P3GL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tựdo - Hạnh phúc

------Huế, ngày ... tháng ... năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Nội quy vềan toàn vận hành máy móc, thiết bị.

( Sửa đổi, bổsung lần 01 năm 2018) _______________________________

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔPHẦN ĐƯỜNG BỘ I – TT HUẾ

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt nam khóa XIII, kỳhọp thứ3 thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từngày 01/5/2013.

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015; có hiệu lực thi hành từngày 01/7/2016.

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày15/05/2016của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội Quy định một sốnội dung tổchức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sởsản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hộiBan hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

Căn cứ Thông tư số41/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội Ban hành quy chuẩn kỹthuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi;

Trường Đại học Kinh tế Huế

Căn cứ Thông tư số20/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/07/2011 của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội Ban hành quy chuẩn kỹthuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện;

Căn cứ Thông tư số52/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội Ban hành quy chuẩn kỹthuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, cổng trục;

Căn cứTiêu chuẩn quốc gia số9394:2012 về đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu;

Căn cứTiêu chuẩn Việt Nam số5308:1991 vềQuy phạm kỹthuật an toàn trong xây dựng;

Căn cứ "Giáo trình An toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng" của Nhà xuất bản Giao thông vận tải vềAn toàn khi làm việc với máy lu;

Căn cứ "Giáo trình Thực hành máy lu" của Nhà xuất bản lao động xã hội vềAn toàn khi làm việc với máy xúc, cần trục;

Căn cứ "Giáo trình Máy xây dựng" của Nhà xuất bản xây dựng về An toàn lao động trong sửdụng máy xây dựng;

Căn cứ Quy chế tổchức và hoạt động của Công ty CổphầnĐường Bộ ban hành theo Quyết định sốsố 844/QĐ-XDGL ngày 24/8/2015;

Căn cứ Quyết định số 05A/QĐ- XDGL ngày 03/01/2018 Quy định vềan toàn vệ sinh lao động ( Sửa đổi bổsung lần 02);

Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-TCHC ngày 24/09/2012 Quyết định về việc ban hành nội quy an toàn vận hành máy, thiết bị.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụvà tình hình thực tếcủa Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Nôi quy an toàn vận hành máy móc, thiết bị".

Điều 2. Quyết định này thực hiện kể từ ngày ký, thay thế quyết định số 510/QĐ-TCHC ngày 24/09/2012 Ban hành nội quy an toàn vận hành máy, thiết bị;

Mỗi quý một lần chủ trì họp và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện Nội quy an toàn vận hành xe máy thiết bị, tổng hợp báo cáo.

Điều 3. Các phó giám đốc, Trưởng các phòng ban chuyên môn, Trưởng Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc và CBCNV - Lao động trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Nơi nhận : -Như điều 3 ; - P3 gi Email:

+ Ban G (G1÷G5);

+ Phòng (P1÷P8);

+ Đơn vị(D1÷D8,X1÷X3) -Lưu P3 bản gc.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Hậu

Trường Đại học Kinh tế Huế

QUY ĐỊNH VỀAN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quy ết đị nh s ố: .../QĐ - XDGL ngày .../.../2018 c ủa Giám đố c Công ty C ổ ph ầ n Xây d ựng và Thương mạ i Gia Lâm)

______________________________________

CHƯƠNG I

NHỮNG QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Quy đị nh v ề an toàn - v ệ sinh lao độ ng c ủ a Công ty C ổ ph ần Đường bộ I – TT Huế (sau đây gọ i t ắt là Quy định) quy đị nh nh ữ ng n ộ i dung công tác an toàn - v ệ sinh lao động (ATVSLĐ) mà các tậ p th ể , cá nhân ph ả i th ự c hi ệ n nh ằ m c ả i thi ện điề u ki ệ n làm vi ệc, ngăn ngừ a tai n ạn lao độ ng, b ệ nh ngh ề nghi ệ p, b ảo đả m an toàn, s ứ c kho ẻ cho người lao độ ng, góp ph ầ n nâng cao hi ệ u qu ả s ả n xu ấ t kinh doanh c ủ a Công ty.

Các trườ ng h ợp không quy định trong Quy đị nh này s ẽ đượ c gi ả i quy ế t theo q uy đị nh c ủ a B ộ Lu ật Lao động và các quy đị nh pháp lu ậ t hi ệ n hành.

Điều 2.

Đối tượ ng và ph ạ m vi áp d ụng Quy đị nh này là cán b ộ qu ả n lý và người lao động đang làm việ c trong Công ty.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC BỘMÁY LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN VỆSINH LAO ĐỘNG

Điều 3. H

ội đồ ng An toàn v ệ sinh lao độ ng Công ty (g ọ i t ắ t là H ội đồ ng) do Giám đố c Công ty ra Quy ết đị nh thành l ậ p h ằng năm vớ i thành ph ầ n, nhi ệ m v ụ , quy ề n h ạn theo quy đị nh c ủa Nhà nướ c và phù h ợ p v ới đặc điể m c ủ a Công ty.

Điều 4. H

ội đồng ATVSLĐ đơn vị có nhi ệ m v ụ và quy ề n h ạ n sau:

Trường Đại học Kinh tế Huế

- Xây d ự ng quy ch ế qu ả n lý, ch ương tr ình hành độ ng, k ế ho ạ ch ATVSLĐ và các biện pháp ATVSLĐ, cả i thi ện điề u ki ện lao độ ng, phòng ng ừ a tai n ạn lao động (TNLĐ) và bệ nh ngh ề nghi ệ p (BNN).

- Đị nh k ỳ hàng tháng t ổ ch ứ c ki ể m tra t ạ i các công trườ ng, xây d ự ng k ế ho ạch ATVSLĐ và đánh giá công tác ATVSLĐ củ a công ty. Trong ki ể m tra n ế u phát hi ện có nguy cơ mấ t an toàn có quy ề n yêu c ầu trưởng đơn vị th ự c hi ệ n các bi ệ n pháp lo ạ i tr ừ nguy cơ đó.

- Ch ủ t ị ch H ội đồng ATVSLĐ quy đị nh ch ế độ làm vi ệ c c ủ a H ội đồ ng và nhi ệ m v ụ c ủ a các thành viên trong H ội đồ ng.

Điều 5. Phòng T

ổ ch ứ c - Hành chính th ự c hi ệ n ch ức năng thườ ng tr ự c H ội đồng ATVSLĐ của Công ty; tham mưu, giúp việc Giám đố c v ề l ĩnh vự c an toàn v ệ sinh lao độ ng; ch ủ trì, ph ố i h ợ p v ớ i các phòng ch ức năng củ a Công ty và các Ban điều hành, các đơn vị tr ự c thu ộ c trong vi ệ c qu ả n lý, h ướ ng d ẫ n và ki ể m tra vi ệ c th ự c hi ện công tác ATVSLĐ của các đơn vị .

Điều 6. Lãnh

đạ o công ty ph ố i h ợ p v ớ i Ban ch ấp hành công đoàn ra quy ết đị nh thành l ậ p m ạng lướ i an toàn v ệ sinh viên (ATVSV) h ằng năm.

Công đoàn đơn vị qu ả n lý ho ạt độ ng m ạng lướ i ATVSV, ph ố i h ợ p v ớ i Lãnh đạ o công ty t ạo điề u ki ệ n nâng cao nghi ệ p v ụ, độ ng viên v ề v ậ t ch ấ t và tinh th ần để ATVSV ho ạt độ ng có hi ệ u qu ả .

Điều 7. M

ỗ i ban ch ỉ huy công trường đượ c thành l ậ p m ộ t t ổ ATVSLĐ -BHLĐ thự c hi ện công tác ATVSLĐ - BHLĐ thường xuyên trên công trườ ng.

Trong đó đội trưở ng ho ặc độ i phó tr ự c ti ế p ch ỉ huy công trườ ng là t ổ trưở ng, các độ i tham gia thi công công trình và t ổ trưở ng t ổ lao độ ng t ại công trườ ng c ử các t ổ viên ATVSLĐ.

Điều 8. M

ỗi độ i xây d ự ng ph ả i có ít nh ấ t 01 thành viên trong T ổ ATVSLĐ; mỗ i t ổ lao độ ng ph ả i có ít nh ấ t 01 an toàn v ệ sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế Huế

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN LIÊN QUAN CỦA CÔNG TYVÀ NGƯỜI LAO

ĐỘNG

Điều 9.Chuyên viên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác ATVSLĐ và BHLĐ (gọi chung là chuyên viên ATVSLĐ). Chuyên viên ATVSLĐ có các chức

năng, nhi ệ m v ụ và quy ề n h ạ n sau:

1.Chức năng:

B ộ ph ậ n an toàn - v ệ sinh lao độ ng có ch ức năng tham mưu, giúp việ c cho ngườ i s ử d ụng lao độ ng trong vi ệ c t ổ ch ứ c th ự c hi ệ n, ki ể m tra, giám sát vi ệ c th ự c hi ệ n các ho ạt độ ng an toàn - v ệ sinh lao độ ng.

2. Nhiệm vụ:

a) Ph ố i h ợ p v ớ i các b ộ ph ận có liên quan trong cơ sở lao độ ng ti ế n hành các công vi ệ c sau:

- Xây d ự ng n ộ i quy, quy ch ế , quy trình, bi ệ n pháp b ảo đả m an toàn - v ệ sinh lao độ ng, phòng, ch ố ng cháy n ổ trong cơ sở lao độ ng;

- Qu ả n lý theo dõi vi ệc đăng ký, kiểm đị nh các máy, thi ế t b ị , v ật tư và các ch ấ t có yêu c ầ u nghiêm ng ặ t v ề an toàn - v ệ sinh lao độ ng;

- Xây d ự ng k ế ho ạ ch an toàn - v ệ sinh lao độ ng h ằng năm và đôn đố c, giám sát vi ệ c th ự c hi ệ n k ế ho ạch; đánh giá rủ i ro và xây d ự ng k ế ho ạ ch ứ ng c ứ u kh ẩ n c ấ p;

- T ổ ch ứ c th ự c hi ệ n các ho ạt độ ng tuyên truy ề n, ph ổ bi ến các quy đị nh v ề an toàn - v ệ si nh lao độ ng c ủa Nhà nướ c, c ủa cơ sở lao độ ng trong ph ạm vi cơ s ở lao độ ng;

- T ổ ch ứ c hu ấ n luy ệ n v ề an toàn - v ệ sinh lao động cho người lao độ ng;

- Ki ể m tra v ề an toàn - v ệ sinh lao động theo đị nh k ỳ ít nh ấ t 1 tháng/1 l ầ n các b ộ ph ậ n s ả n xu ấ t và nh ững nơi có các công vi ệ c n ặ ng nh ọc, độ c h ạ i, nguy hi ể m;

- Ki ểm tra môi trường lao độ ng, an toàn th ự c ph ẩ m (n ếu đơn vị t ổ ch ứ c b ữa ăn công nghiệ p); theo dõi tình hình th ương tậ t, b ệ nh t ậ t phát sinh do ngh ề

Trường Đại học Kinh tế Huế

nghi ệp; đề xu ấ t v ới ngườ i s ử d ụng lao độ ng các bi ệ n pháp qu ản lý, chăm sóc s ứ c kh ỏe lao độ ng.

b) Đề xu ấ t, tham gia ki ể m tra vi ệ c ch ấp hành các quy đị nh v ề an toàn-v ệ sinh lao độ ng trong ph ạm vi cơ sở lao động theo quy đị nh t ại Điề u 17 Thông tư này;

- Đề xu ấ t v ới ngườ i s ử d ụng lao độ ng bi ệ n pháp kh ắ c ph ụ c các t ồ n t ạ i v ề an toàn - v ệ sinh lao độ ng.

3. Quyền hạn:

- Đượ c tham d ự các cu ộ c h ọ p giao ban s ả n xu ất, sơ kế t, t ổ ng k ế t tình hình SXKD và các cu ộ c h ọ p ki ểm điể m vi ệ c th ự c hi ệ n k ế ho ạch ATVSLĐ.

- Đượ c tham d ự các cu ộ c h ọ p v ề xây d ự ng k ế ho ạ ch SXKD, l ậ p và duy ệ t các đề án thi ế t k ế , thi công, nghi ệ m thu và ti ế p nh ận đưa vào sử d ụ ng nhà xưở ng, máy, thi ế t b ị m ớ i xây d ự ng, l ắp đặ t ho ặ c sau c ả i t ạ o, m ở r ộng để tham gia ý ki ế n v ề m ặt ATVSLĐ.

- Trong khi ki ể m tra các b ộ ph ậ n s ả n xu ấ t n ế u phát hi ệ n th ấ y có vi ph ạ m ho ặc có nguy cơ xảy ra TNLĐ, chuyên viên ATVSLĐ có quyề n yêu c ầ u ngườ i ph ụ trách b ộ ph ận đó ra lệnh đ ình ch ỉ công vi ệ c ho ặc đượ c ra l ệ nh t ạ m đ ình ch ỉ (n ế u th ấ y kh ẩ n c ấp) để th ự c hi ệ n các bi ệ n pháp b ảo đả m an toàn lao độ ng , đồ ng th ờ i báo cáo v ớ i lãnh đạ o công ty.

Điều 10. T

ổ ATVSLĐ - BHLĐ có nhiệ m v ụ : T ổ ch ứ c ki ểm tra thườ ng xuyên, độ t xu ấ t tình hình th ự c hi ện công tác ATVSLĐ tại các đơn vị , các điểm thi công trên công trườ ng. Phát hi ệ n, x ử lý các nguy c ơ dẫn đế n tai n ạ n lao độ ng; Ph ố i h ợ p cùng l ực lượ ng an toàn viên ki ểm tra, đôn đố c, nh ắ c nh ở người lao độ ng th ự c hi ện đầy đủ nh ững quy đị nh c ủ a công ty v ề ATVSLĐ -BHLĐ. Khi có tai nạ n x ả y ra k ị p th ời sơ cấ p c ứu và báo cáo Ban Giám đố c Công ty để có bi ệ n pháp gi ả i quy ế t x ử lý nhanh chóng.

Điều 11.Trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện

công tác ATVSLĐ - BHLĐ vớ i nhi ệ m v ụ và quy ề n h ạn sau đây:

1. Nhiệm vụ:

- Tr ự c ti ế p ch ị u trách nhi ệ m th ự c hi ệ n các bi ện pháp an toàn lao độ ng, v ệ sinh lao độ ng và c ả i thi ện điề u ki ệ n l ao động theo quy đị nh c ủa Nhà nướ c và c ủ a Công ty t ại đơn vị .

- Trang b ị đầy đủ phương tiệ n b ả o v ệ cá nhân đố i v ới người lao độ ng khi

Trường Đại học Kinh tế Huế

làm vi ệc trên công trườ ng theo tiêu chu ẩn đ ã đượ c Công ty trang c ấ p cho người lao độ ng.

- Tr ự c ti ế p ho ặ c c ử ngườ i giám sát vi ệ c th ự c hi ện các quy đị nh, n ộ i quy, bi ện pháp an toàn lao độ ng, v ệ sinh lao động trong đơn vị ; ph ố i h ợ p v ớ i Công đoàn và Công ty duy tr ì ho ạt độ ng c ủ a m ạng lướ i an toàn v ệ sinh viên.

- Thường xuyên hướ ng d ẫ n các tiêu chu ẩn, quy đị nh, bi ệ n pháp an toàn, v ệ sinh lao động đố i v ới người lao động trong đơn vị do mình ph ụ trách.

2. Quyền hạn:

- Bu ộc người lao độ ng ph ả i tuân th ủ các quy đị nh, n ộ i quy, bi ệ n pháp an toàn v ệ sinh lao độ ng.

- Đề ngh ị bi ểu dương, khen thưởng ngườ i ch ấ p hành t ốt và đề ngh ị k ỷ lu ậ t ngườ i vi ph ạm quy đị nh an toàn v ệ sinh lao độ ng.

- Đề xu ấ t v ới Ban Giám đố c ho ặ c v ớ i H ội đồng ATVSLĐ các biệ n pháp đả m b ảo ATVSLĐ trong phầ n vi ệ c do mình ph ụ trách.

Điều 12.

Người lao độ ng có quy ề n và ngh ĩa vụ sau đây:

1. Người lao động có quyền:

- Được đả m b ảo các điề u ki ệ n làm vi ệ c công b ằ ng, an toàn, v ệ sinh lao độ ng, yêu c ầu ngườ i s ử d ụng lao độ ng có trách nhi ệm đả m b ảo điề u ki ệ n làm vi ệ c an toàn, v ệ sinh lao độ ng trong quá trình lao độ ng t ại nơi làm việ c.

- Đượ c cung c ấp thông tin đầ y đủ v ề các y ế u t ố nguy hi ể m, y ế u t ố có h ạ i t ại nơi làm việ c và nh ữ ng bi ệ n pháp phòng, ch ống; đượ c hu ấ n luy ện, đào t ạ o v ề an toàn v ệ sinh lao độ ng;

- Yêu c ầ u cán b ộ ph ụ trách tr ự c ti ế p b ảo đảm điề u ki ệ n làm vi ệ c an toàn, v ệ sinh, c ả i thi ện điề u ki ện lao độ ng; trang c ấp đầy đủ phương tiệ n b ả o v ệ cá nhân và các ch ế độ khác; hu ấ n luy ệ n an toàn v ệ sinh lao độ ng; th ự c hi ệ n bi ện pháp an toàn lao độ ng, v ệ sinh lao động theo quy đị nh c ủa Nhà nướ c và Công ty.

- T ừ ch ố i làm công vi ệ c ho ặ c r ờ i b ỏ nơi làm việ c khi th ấ y rõ có nguy cơ xả y ra tai n ạn lao động; đe doạ nghiêm tr ọ ng tính m ạ ng, s ứ c kho ẻ c ủ a mình và ph ả i báo ngay v ới ngườ i ph ụ trách tr ự c ti ế p; t ừ ch ố i tr ở l ạ i làm vi ệc nơi nói trên n ế u nh ững nguy cơ đó chưa đượ c kh ắ c ph ụ c.

Trường Đại học Kinh tế Huế