• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hỡnh thức trả lương theo thời gian

Trong tài liệu TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ (Trang 20-23)

PHẦN I: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG

3. Cỏc hỡnh thức trả lương

3.2 Hỡnh thức trả lương theo thời gian

Là chế độ lương sản phẩm khi giao công việc đã quy định rõ ràng số tiền để hoàn thành một khối lượng công việc trong một đơn vị thời gian nhất định.

Chế độ lương này áp dụng cho những công việc mà xét thấy giao từng việc chi tiết không có lợi về mặt kinh tế. Bởi vì trong sản phẩm có nhiều công việc mang tính tổng hợp, không thể giao việc mà thống kê kinh nghiệm thu kết quả lao động theo từng đơn vị sản phẩm, từng phần riêng biệt của từng công nhân đã biết ngay đựơc toàn bộ số tiền lương mà mình sẽ đựoc lĩnh sau khi hoàn thành khối lượng công việc giao khoán.

Hình thức này có tác dụng khuyến khích người công nhân hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, nhưng phải đảm bảo chất lượng công việc. Thông qua hợp đồng giao khoán, áp dụng hình thức này phải xây dựng chế độ kiểm tra chất lượng, thống kê thời gian làm việc chặt chẽ. Đối với công việc hoàn thành mà chất lượng kém thì đòi hỏi phải làm lại và không trả lương.

Hình thức này áp dụng khi phải hoàn thành những công việc đột xuất như sửa chữa, thay lắp nhanh một số thiễt bị để đưa vào sản xuất.

3.1.6 Hình thức trả lương theo sản phẩm có thưởng.

Hình thức này thực chất là hình thức trả lương sản phẩm kết hợp với hình thức tiền thưởng. Khi áp dụng hình thức này, toàn bộ sản phẩm đều được trả theo 1 đơn giá thống nhất, còn số tiền thưởng sẽ căn cứ vào trình độ hoàn thành.

Tiền thưởng ở đây để khuyến khích công nhân hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng.

Lượng sản phẩm có thưởng đựơc tính theo công thức:

Lit = LSP trực tiêp + Thưởng hoàn thành kế hoạch + Thưởng vượt mức kế hoạch Yêu cầu khi áp dụng hình thức này là phải quy định đúng đắn các chi tiêu điều kiện thưởng và nguồn tiền thưởng cho công nhân.

gian có thể đựơc tính theo tháng, theo ngày, theo giờ công tác. Mỗi cách tính có 1 tác dụng khác nhau.

Nhược điểm chính của hình thức này là không gắn liền giữa chất lượng với số lượng lao động mà người công nhân đã tiêu hao trong quá trình sản xuất sản phẩm. Nói cách khác, phần tiền thưởng mà người lao động được hưởng không gắn liền với kết quả lao động mà họ tạo ra. Chính vì vậy, hình thức này không mang lại cho người công nhân sự quan tâm đầy đủ đối với thành quả lao động của mình, không tạo điều kiện thuận lợi để uốn nắn kịp thời những thái độ sai lệch và không khuyến họ nghiêm chỉnh thực hiện chê độ tiết kiệm thời gian vật tư trong quá trình công tác.

Tiền lương này chủ yếu áp dụng đối với những người làm công tác quản lý. Còn đối với công nhân sản xuất chỉ áp dụng ở những bộ phận lao động bằng máy móc là chủ yếu hoặc những công việc không thể tiến hành định mức một cách chặt chẽ và chính xác hoặc tính chất của sản phẩm nếu thực hiện trả công theo sản phẩm sẽ không đảm bảo chất lượng sản phẩm, không đem lại hiệu quả thiết thực. Hình thức tiền lương theo thời gian gồm 2 loại: Tiền lương theo thời gian giản đơn và tiền lương thời gian có thưởng.

3.2.1 Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn

Là hình thức trả lương mà tiền lương nhận đựơc của mỗi người công nhân do mức lưong cấp bậc cao hay thấp và thời gian làm việc thực tế nhiều hay ít quyết định.

Cách tính lưong trả theo thời gian giản đơn:

Lgd = Ntt xLngười

Trong đó:

Lgd: Lương thời gian giản đơn

Ntt: Số ngày làm việc thực tế của người lao động.

Lng: Mức lương ngày ứng với từng người lao động.

Lương ngày đựơc xác định như sau:

Lng= Hệ số lương x Lương tối thiểu

Lct (Số ngày công tác: 22 ngày/tháng) Có 3 loại lương theo thời gian giản đơn:

- Lương giờ: Tính theo cấp bậc lương giờ và số giờ làm việc.

- Lương ngày: Tính theo cấp bậc lương ngày và số ngày làm việc thực tế trong tháng.

- Lương tháng: tính theo số lượng cấp bậc tháng.

* Nhược điểm của hình thức này:

Hình thức này mang tính bình quân, không khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian làm việc, tiết kiệm nguyên vật liệu, tập trung công suất máy móc thiết bị để tăng năng suất lao động.

3.2.2 Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng.

Đây là hình thức tiền lưong dựa trên sự kết hợp giữa lương thời gian đơn giản và chế độ tiền thưởng nhằm khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả công tác của mình.

Hình thức này chủ yếu áp dụng đối với những công nhân làm việc phục vụ như: Công nhân sữa chữa, điều chỉnh thiết bị. Ngoài ra còn áp dụng đối với những công nhân chính làm việc ở những nơi sản xuất có trình độ cơ giới hóa cao, tự động hoá hoặc những công việc phải tuyệt đối đảm bảo chất lượng. Tiền lương của công nhân được như sau:

Lct = Ntt x Lng x K1

Trong đó:

Lct: Lương thời gian có thưởng.

Ntt: Số ngày làm việc thực tế của người lao động.

Lng: Mức lương ngày ứng với từng người lao động.

K1: Hệ số kế đến tiền thưởng.

Hình thức này có nhiều ưu điểm hơn chế độ trả lương theo thời gian giản đơn. Vì hình thức này không những phản ánh trình độ thành thạo và thời gian làm việc thực tế mà còn gắn với thành tích công tác của từng người lao động quan tâm đến trách nhiệm và kết quả công việc cảu mình.

Trong tài liệu TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP XẾP DỠ (Trang 20-23)