• Không có kết quả nào được tìm thấy

Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần may xuất

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC

2.3. Đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần

2.3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ phần may xuất

Đểtiếp cận khách hàng mới, công ty nên thường xuyên tham gia các Hội chợ, triển lãm dệt may quốc tế(Texword USA-Mỹ, Frankfurt Textile-Đức, Texword Paris-Pháp) cũng như trong nước (Saigon Tex) và các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, các chương trình liên kết với Tập đoàn dệt may Việt Nam - Vinatex và Hiệp hội dệt may Việt Nam - Vitas.

2.3.Đánh giá hiệu quảcủa hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổ

Bảng 2.10: Doanh thu của Công ty cổphần may xuất khẩu Huế giai đoạn 2014-2016

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015

Giá trị % Giá trị % Giá trị % +/- % +/- %

Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụ 200,017 99.04 275,864 98.97 269,649 98.68 75,847 37.92 -6,215 -2.25 Doanh thu hoạt động tài

chính 1,266 0.63 2,877 1.03 3,586 1.31 1,611 127.25 709 24.64

Doanh thu khác 671.068 0.33 660.045 0.24 670.670 0.24 -11.023 -1.64 10.625 1.61 Tổng doanh thu 201,954 100 279,401 100 273,906 100 77,477 38.35 -5,495 -1.97

Nguồn: Phòng Kế toán – Tài chính Xét tổng doanh thu hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty, ta có thểthấy sự biến động mạnh diễn ra từng năm. Năm 2014 tổng doanh thu của công ty đạt 201954 triệu đồng, đến năm 2015 mức doanh thu đã tăng đến 279401 triệu đồng, tức tăng thêm 77477 triệu đồngứng với tốc độ tăng trưởng 38.35% - là mức tăng khá cao đối với một công ty trong ngành dệt may. Đây là năm công ty bước vào giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh mạnh mẽvới số lượng đơn đặt hàng tăng mạnh từ đối tác.

Nhưng qua năm tiếp theo-năm 2016, thì tổng doanh thu đã có dấu hiệu giảm nhẹ, đạt 273906 triệu đồng, giảm 5495 triệu đồng so với năm 2015. Đây là năm khó khăn của ngành dệt may Việt Nam nói chung, do nhu cầu chung của cảthếgiới bịsuy giảm, tất cảcác quốc gia nhập khẩu đều nhập khẩu thấp hơn năm 2015, nên các nước xuất khẩu đều gặp khó khăn vềphát triển và tiếp cận thị trường.

Xét về cơ cấu Doanh thu, ta thấy doanh thu từxuất khẩu (doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu) luôn chiếm một tỷtrọng lớn trong tổng doanh thu của công ty,

~99% trong suốt 3 nămvà biến động của doanh thu xuất khẩu gây ra biến động cho Tổng doanh thu của công ty. Điều này khẳng định xuất khẩu đóng vai trò then chốt và là nguồn sống của doanh nghiệp.

Ngoài doanh thu từviệc bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp còn thu lợi nhuận từcác hoạt động tài chính như thu tiền lãi từbán hàng trảchậm và cho thuê nhà xưởng, tài sản trong kinh doanh.Doanh thu này tăng mạnh trong năm 2015 với tốc độ tăng đến 127.25% và tăng chậm lại trong năm 2016 với tốc độ24.64%. Tuy nhiên, có thểthấy được doanh thu từhoạt động tài chính đóng vai trò khôngđáng kểtrong tổng doanh thu của Công ty.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Tóm lại, qua 3 năm, ta có thểthấy được tình hình tổng doanh thu của Công ty tăng cao vượt bậc so với năm 2014. Đây là một dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏnhững nỗlực của công ty trong thị trường ngành dệt may. Qua đó ta có thểthấy doanh thu từ xuất khẩu là một yếu tố đóng vai trò góp phầntăng tổng doanh thu của công ty. Vì vậy, công ty cần có những chính sách cụthể đểduy trì và cải thiện tốc độ tăngdoanh thu ngày càng cao hơn.

2.3.1.2 Chi phí kinh doanh

Bảng 2.11: Tổng chi phí của công ty Cổphần may xuất khẩu Huế giai đoạn 2014-2016

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015

Giá trị % Giá trị % Giá trị % +/- % +/- %

Giá vốn hàng bán 184,680 95.21 254,108 96.58 256,165 97.07 69,428 37.59 2,057 0.81 Chi phí tài chính 688 0.35 635 0.24 348 0.13 -53 -7.703 -287 -45.20 Chi phí tiền lãi 529 0.27 274 0.10 23 0.01 -255 -48.2 -251 -91.61 Chi phí bán hàng 1,281 0.66 1,694 0.64 1,623 0.62 413 32.24 -71 -4.19 Chi phí quản lý

doanh nghiệp 6,774 3.49 6,378 2.42 5,724 2.17 -396 -5.846 -654 -10.25 Chi phí khác 16.18 0.01 14.78 0.01 12.10 0.00 -1 -8.653 -3 -18.13 Tổng chi phí 193,968 100 263,104 100 263,895 100 69,136 35.64 791 0.30

Nguồn: Phòng Kế toán-Tài chính

“Chi phí kinh doanh” là một chỉtiêu rất quan trọngảnh hưởng đến quá trình sản xuất nên luôn được mọi doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Mỗi sự tăng lên giảm xuống của nó đều dẫn đến sự tăng, giảm lợi nhuận.Do đó, trong kinh doanh. Muốn đạt được lợi nhuận tối đa thìđiều quan trọng là phải tính toán một cách phù hơp, hạn chếsự gia tăng các khoản chi phí và giảm thiểu đến mức thấp nhất. Bảng 2.11 thểhiện các chi phí kinh doanh mà công ty phải bỏra trong quá trình hoạt động kinh doanh xuất khẩu của mình:

Có thểthấy tổng chi phí kinh doanh của công ty của công ty tăng mạnh trong năm 2015 với giá trị đạt 263104 triệuđồng tăng đến 35.64% .Đây là năm hoạt động kinh doanh của công ty tăng mạnh, lượng hàng hóa xuất ra tăng mạnh, doanh thu tăng cao và chi phí cũng tăng theo. Qua năm 2016 chi phí của công ty đã có dấu hiệu khựng lại, đạt giá trị263895 triệu đồng.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Giá vốn hàng bán: bao gồm giá vốn bán thành phẩm và giá vốn gia công. Giá vốn là bộphận chi phí chủ yếu và mỗi năm chiếm đến hơn 95% tổng chi phí.Năm 2014 giá vốn hàng bán của công ty đạt giá trị184680 triệu đồng và tăng mạnh trong năm 2015 với giá trị 254108 triệu đồng, tăng đến 37.59 % và năm 2016 tăng lên 256165 triệu đồng.đây là điều mà công ty cần quan tâm khi doanh thu giảm đi trong 2016 nhưngtỷ trọng giá vốn hàng bán trên tổng doanh thu vẫn tăng và ở mức cao (Năm 2014 , giá vốn hàng bán chiếm tỷtrọng 95.45 % so với tổng doanh thu bán hàng, năm 2015 chiếm 90.95 % và năm 2016 chiếm 93.52 %) chứng tỏcông tác quản lý chi phí nguyên vật liệu đầu vào của công ty và chi phí đểsản xuất của công ty chưa đạt hiệu quả.

Xét vềcác chi phí khác, chi phí quản lý doanh nghiệp cóhướng chuyển biến tích cực khi liên tục giảm. từ6774 triệu đồng năm 2014 xuống 5724 triệu đồng vào năm 2016. Điều này cho thấy công tác quản lý doanh nghiệp có sựcải tiến,đây là một nỗ lực trong việc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Các khoản mục chi phí khác chiếm tỉtrọng rất nhỏ, không đáng kể.

2.3.2Đánh giá hiệu quảhoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty Cổphần