Các khoản giảm trừ doanh thu

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẲM TĂNG CƢỜNG (Trang 17-20)