LỚP 12 (CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG NĂM 2006) 1. Môn Toán

In document Mục đích cuộc thi 1 (Page 38-46)

CHƯƠNG Nội dung

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM

Sự đồng biến, nghịch biến, cực trị của hàm số Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số Đường tiệm cận

Đồ thị của hàm số

Các bài toán liên quan đồ thị hàm số

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số vào giải pt – bpt – hpt và bất đẳng thức

LÔGARÍT

Hàm số lôgarit

Phương trình mũ và phương trình lôgarit Bất phương trình mũ và lôgarit

NGUYÊN HÀM-TÍCH PHÂN

Nguyên hàm-Tích phân

Ứng dụng của tích phân trong hình học SỐ PHỨC Số phức và biểu diễn hình học

Phương trình trên tập số phức KHỐI ĐA DIỆN

Phân chia và lắp ghép các khối đa diện Khối đa diện lồi và khối đa diện đều Thể tích của khối đa diện

MẶT NÓN-MẶT TRỤ-MẶT CẦU

Mặt trụ và mặt nón Mặt cầu

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG

KHÔNG GIAN

Hệ tọa độ trong không gian. Phương trình mặt cầu Phương trình mặt phẳng

Phương trình đường thẳng trong không gian

Tổng hợp về phương trình mặt cầu, mặt phẳng, đường thẳng trong không gian.

Lưu ý: Ở mỗi chương có thể chọn chủ đề Ôn tập chương.

2. Môn Vật lý

Chương Tên chủ đề Các bài thuộc chủ đề

Dao động Cơ

Dao động điều hòa Dao động điều hòa Con lắc lò xo và Con lắc đơn Con lắc lò xo

Con lắc đơn Dao động tắt dần. Dao động

cưỡng bức

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Tổng hợp dao động

Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.

Phương pháp giản đồ Fresnel Sóng cơ và

sóng âm

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Giao thoa sóng Giao thoa sóng.

Sóng dừng.

Các đặc trưng vật lý và đặc trưng sinh lý của âm

Đặc trưng vật lý của âm Đặc trưng sinh lý của âm

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện xoay chiều Đại cương về dòng điện xoay chiều

Mạch điện xoay chiều Các mạch điện xoay chiều.

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp Công suất tiêu thụ của dòng

điện xoay chiều

Công suất tiêu thụ của dòng điện xoay chiều

Máy biến áp. Truyền tải điện năng Máy biến áp

Máy phát điện xoay chiều.

Máy phát điện xoay chiều.

Động cơ không đồng bộ ba pha.

Dao động và sóng điện từ

Dao động điện từ. Mạch dao động.

Điện từ trường Sóng điện từ Sóng điện từ.

Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Sóng ánh sáng

Tán sắc ánh sáng Tán sắc ánh sáng Các loại quang phổ.

Giao thoa ánh sáng Giao thoa ánh sáng Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại.

Tia X

Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại.

Tia X.

Lượng tử ánh sáng

Hiện tượng quang điện và Thuyết lượng tử ánh sáng

Hiện tượng quang điện.

Thuyết lượng tử ánh sáng Hiện tượng quang điện trong.

Hiện tượng quang điện trong.

Pin quang điện.

Hiện tượng quang – phát

Chương Tên chủ đề Các bài thuộc chủ đề quang

Mẫu nguyên tử Bo. Mẫu nguyên tử Bo.

Sơ lược về Laze

Hạt nhân nguyên tử

Hạt nhân Tính chất và cấu tạo hạt nhân.

Năng lượng liên kết hạt nhân.

Phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân Phóng xạ

Phản ứng phân hạch và nhiệt hạch

Phản ứng phân hạch.

Phản ứng nhiệt hạch

3. Môn Hóa học

Phần Tên chủ đề

Este-Lipit

Este Lipit

Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp Ôn tập: Este và Lipit

Cacbohiđrat

Glucozơ

Saccarozơ – Tinh bột và Xenlulozơ Ôn tập: Cacbohiđrat

Amin -Amino

Amin Amino axit Peptit và protein

Ôn tập: amin, amino axit và protein Polime

Polime

Vật liệu polime

Ôn tập: polime và vật liệu polime

Kim loại

Vị trí của kim loại trong BTH và cấu tạo của kim loại Tính chất - Dãy điện hóa của kim loại.

Sự ăn mòn kim loại Điều chế kim loại Ôn tập: kim loại Kim loại kiềm và

kim loại kiềm thổ

Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

Ôn tập: kim loại kiềm, kiềm thổ Nhôm – Sắt

Nhôm và hợp chất của nhôm Sắt và hợp chất của sắt Ôn tập nhôm-sắt

Môi trường Hóa học và vấn đề môi trường Ôn tập

Ôn tập giữa kỳ I Ôn tập cuối kì I Ôn tập giữa kì II Ôn tập cuối kỳ II

4. Môn Sinh học

TT Chủ đề

1. Ôn tập Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

2. Ôn tập chủ đề Đột biến gen, Đột biến Nhiễm sắc thể 3. Ôn tập chủ đề Các Quy luật Di truyền của Menđen 4. Ôn tập chủ đề Các Quy luật Di truyền ngoài Menden 5. Ôn tập Chủ đề Di truyền học quần thể

6. Ôn tập Chủ đề Ứng dụng Di truyền học 7. Ôn tập Chủ đề Di truyền học người

8. Ôn tập chủ đề Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

9. Ôn tập chủ đề Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất 10. Ôn tập chủ đề Cá thể và quần thể sinh vật

11. Ôn tập chủ đề Quần xã sinh vật

12. Ôn tập chủ đề Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường 13. Ôn tập chủ đề Sinh vật và Môi trường

14. Ôn tập chủ đề hệ sinh thái

5. Môn Công nghệ

Chương Tên chủ đề Các bài thuộc chủ đề

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm Điện trở-Tụ điện-Cuộn cảm Linh kiện bán dẫn và IC Linh kiện bán dẫn và IC MỘT SỐ

MẠCH ĐIỆN TỬ

Khái niệm về mạch điện tử

Khái niệm về mạch điện tử-chỉnh lưu-Nguồn một chiều.

Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung Thiết kế mạch điện tử đơn giản Thiết kế mạch điện tử đơn giản MỘT SỐ

MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN

GIẢN

Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

Mạch điều khiển tín hiệu Mạch điều khiển tốc độ động

cơ điện xoay chiều một pha

Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha MỘT SỐ

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN

DỤNG

Khái niệm về hệ thống thông tin và viển thông

Khái niệm về hệ thống thông tin và viển thông

Máy tăng âm, thu thanh, thu hình

Máy tăng âm.

Máy thu thanh.

Máy thu hình

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

BA PHA

Hệ thống điện quốc gia Hệ thống điện quốc gia

Mạch điện xoay chiều ba pha Mạch điện xoay chiều ba pha Máy điện xoay chiều ba

pha-Máy biến áp ba pha

Máy điện xoay chiều ba pha-Máy biến áp ba pha

Động cơ không đồng bộ ba pha Động cơ không đồng bộ ba pha Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ Mạng điện sản xuất qui mô nhỏ

6. Môn Tin học

STT Chủ đề

1. Một số khái niệm cơ bản 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3. Giới thiệu MS Access 4. Cấu trúc bảng

5. Các thao tác cơ bản trên bảng 6. Biểu mẫu

7. Truy vấn dữ liệu 8. CSDL quan hệ

9. Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ.

10. Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

7. Môn Ngữ văn

TT Bài

1. Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh) 2. Tây Tiến (Quang Dũng)

3. Việt Bắc (Tố Hữu)

4. Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm) 5. Sóng (Xuân Quỳnh)

6. Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân)

7. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường) 8. Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

9. Vợ nhặt (Kim Lân)

10. Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

11. Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

12. Cách viết bài Nghị luận xã hội về sự việc, hiện tượng đời sống 13. Cách viết bài Nghị luận xã hội về tư tưởng, đạo lí

14. Cách viết bài Nghị luận văn học về tác phẩm/đoạn trích thơ 15. Cách viết bài Nghị luận văn học về tác phẩm/đoạn trích văn xuôi 16. Rèn kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

8. Môn Lịch sử

In document Mục đích cuộc thi 1 (Page 38-46)

Related documents