• Không có kết quả nào được tìm thấy

LỚP 12

Trong tài liệu Mục đích cuộc thi 1 (Trang 46-55)

8. Môn Lịch sử

9. Môn Địa lí

Phần Tên chủ đề

Địa lý Việt Nam Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Địa lý tự nhiên

Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ Địa hình Việt Nam

Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tt) Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)

Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lý dân cƣ

Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta Lao động và việc làm

Đô thị hóa

Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Địa lý kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta Vấn đề phát triển nông nghiệp

Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Cơ cấu ngành công nghiệp

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng

điểm

Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Vấn đề phát triển giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Địa lí các vùng kinh tế

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng

Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng.

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở ĐB Sông Cửu Long

Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Các vùng kinh tế trọng điểm

10. Môn GDCD

Phần Bài/Chủ đề

CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT

Pháp luật và đời sống Thực hiện pháp luật Chủ đề dạy học

(Gồm các Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật; Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội)

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo Công dân với các quyền tự do cơ bản

Công dân với các quyền dân chủ

Pháp luật với sự phát triển của công dân Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

11. Môn Tiếng Anh

Tổng số 16 chuyên đề ôn tập kiến thức thi Tốt nghiệp THPT.

TT Chủ đề

1. Phonetics: Sound and Stress 2. Tenses in the Present and Past 3. Tenses in the Future, Be going to 4. Reported Speech

5. Passive voice

6. Conditional sentences 7. Word form, Word choice 8. Antonyms and synonyms 9. Concessive clause

10. Prepositions 11. Relative clauses 12. Articles

13. Language Functions 14. Comparison

15. Modal perfect 16. Inversion

12. Môn Giáo dục thể chất

Bài/ Chủ đề Nội dung giảng dạy

Chủ đề 1: Lý thuyết

- Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh (nội dung 1).

- Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh (nội dung 2).

Chủ đề 2: Thể dục

- Học động tác 1, 2, 3 (bài TDNĐ nữ).

- Học động tác 1 - 10 (bài thể dục phát triển chung nam).

- Ôn động tác 1, 2, 3; học động tác 4, 5, 6 (bài TDNĐ nữ).

- Ôn động tác 1 - 10; học động tác 11 - 20 (bài thể dục phát triển chung nam).

- Ôn động tác 1 - 6; học động tác 7 - 8 (bài TDNĐ nữ).

- Ôn động tác 1 - 20; học động tác 21 - 30 (bài thể dục phát triển chung nam).

- Ôn động tác 1 - 8; học động tác 9 - 10 (bài TDNĐ nữ).

- Ôn động tác 1 - 30; học động tác 31 - 40 (bài thể dục phát triển chung nam).

- Ôn động tác 1 - 10 bài TDNĐ nữ phối hợp nhạc.

- Ôn động tác 1 - 40; học động tác 41 - 50 (bài thể dục phát triển chung nam).

- Ôn động tác 1 - 10 bài TDNĐ nữ phối hợp nhạc.

- Ôn động tác 1 - 50 (bài thể dục phát triển chung nam).

Chủ đề 3: Đá cầu

- Ôn các nội dung đã học 10, 11 (tâng “búng” cầu, tâng “giật”

cầu, chuyền cầu).

- Học kỹ thuật đánh ngực tấn công.

- Ôn phát cầu, đánh đầu tấn công, đánh ngực tấn công, đá cầu tấn công bằng mu bàn chân chính diện,...

- Học kỹ thuật đá móc bằng mu bàn chân.

- Ôn các nội dung (tâng “búng” cầu, tâng “giật” cầu, chuyền cầu, phát cầu, đánh đầu tấn công, đá cầu tấn công bằng mu bàn chân chính diện,...); Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công; Ôn kỹ thuật đá móc bằng mu bàn chân.

- Ôn kỹ thuật di chuyển; Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công; Ôn

kỹ thuật đá móc bằng mu bàn chân.

- Một số bài tập phối hợp (do GV tự chọn).

- Ôn kỹ thuật đánh ngực tấn công; Ôn kỹ thuật đá móc bằng mu bàn chân.

- Giới thiệu một số chiến thuật đá đôi, một số điểm trong Luật Đá cầu.

- Tổ chức thi đấu.

Chủ đề 4: Chạy tiếp sức 4 x 100 mét

- Ôn kỹ thuật trao - nhận tín gậy; Tại chổ trao - nhận tín gậy;

Chạy nhẹ nhàng trao - nhận tín gậy.

- Học vị trí đóng bàn đạp.

- Trò chơi: do GV chọn.

- Ôn kỹ thuật trao - nhận tín gậy giữa 4 người (cự ly 50 - 60 mét).

- Chạy biến tốc, chạy tăng tốc.

- Chạy đường vòng.

- Học trao - nhận tín gậy trong quá trình chạy tiếp sức 4 x 100 mét.

- Một số bài tập phối hợp trao - nhận tín gậy (do GV chọn).

- Luyện tập chạy tiếp sức 4 x 100 mét.

- Đặc điểm của từng người trong chạy tiếp sức 4 x 100 mét.

- Luyện tập chạy tiếp sức 4 x 100 mét.

- Trò chơi: do GV chọn.

- Luyện tập chạy tiếp sức 4 x 100 mét.

- Giới thiệu một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy tiếp sức 4 x 100).

Chủ đề 5: Nhảy xa

- Ôn một số động tác bổ trợ kỹ thuật nhảy cao, giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy).

- Luyện tập: Kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy; Kỹ thuật bước bộ trên không, tiếp đất.

- Một số động tác bổ trợ phát triển thể lực, phát triển sức mạnh chân.

- Phối hợp chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.

- Trò chơi: do GV chọn.

- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa kiểu “Ưỡn thân”.

Ghi chú: Đối với môn Thể thao tự chọn: Thực hiện theo nội dung theo môn tự chọn của từng khối lớp, từng trường.

Chủ đề 6: Cầu lông

- Ôn một số kỹ thuật đã học chương trình lớp 10, 11; Các bước di chuyển; Kỹ thuật đánh cầu thuận tay, trái tay;

Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay (trên đầu); Một số động tác phát triển sức mạnh tay.

- Ôn: kỹ thuật phát cầu xa và phát cầu gần.

- Học kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay.

- Trò chơi: do GV chọn.

- Ôn kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay; Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay; Kỹ thuật đập cầu chính diện.

- Trò chơi: do GV chọn.

- Ôn kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay; Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay.

- Một số bài tập phối hợp, chiến thuật.

Chủ đề 6: Thể thao tự chọn

- Bóng đá - Bóng chuyền - Bóng rổ

13. Môn Giáo dục QP-AN

Chủ đề Khối 12 Nội dung

1. Một số hiểu biết về quốc phòng và an ninh.

1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975.

2. Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.

3. Công tác tuyển sinh, đào tạo trong các trường QĐNDVN và Công an NDVN.

4. Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

5. Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương.

2. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh.

1. Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

2. Chạy vũ trang.

3. Chiến thuật bộ binh. 1. Tìm và giữ phương hướng.

2. Vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận dộng trong chiến đấu.

Trong tài liệu Mục đích cuộc thi 1 (Trang 46-55)