• Không có kết quả nào được tìm thấy

Mô hình liên kết cho Sacombank và Eximbank

Trong tài liệu Hoạch định chiến lƣợc (Trang 98-101)

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO NGÂN

3.2. Xây dựng chiến lƣợc phát triển cho Chi nhánh Sacombank Hải Phòng. 84

3.3.1. chiến lƣợc liên kết. giữa Sacombank và Eximbank

3.3.1.4. Mô hình liên kết cho Sacombank và Eximbank

+ Thực hiện và quán triệt xuyên suốt chủ trƣơng triệt để tiết kiệm và chống lãng phí trên toàn hệ thống

+ Phát huy năng lực, tính chủ động sáng tạo, nâng cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tất cả các đơn vị và toàn thể CBNV. Tất cả nhằm mục đích hoàn thành kế hoạch đặt ra của Sacombank trong năm 2012 theo phƣơng châm phát triển AN TOÀN - HIỆU QUẢ.

Phƣơng pháp mà em cngân hàngn cho việc liên kết giữa Sacombank và Eximbank là liên kết theo hình thức sát nhập. Hiện nay, Eximbank có vốn điều lệ 12.355 tỷ đồng, đến hết quý III/2012 có tổng tài sản hơn 160.000 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ của Sacombank là 10.739 tỷ đồng, tổng tài sản ở cùng thời điểm trên là 147.000 tỷ đồng.

Nếu hai ngân hàng này sáp nhập hoặc hợp nhất, hệ thống sẽ có một ngân hàng thƣơng mại cổ phần quy mô lớn với vốn điều lệ của cả hai là gần 24.000 tỷ đồng; tổng tài sản hơn 300.000 tỷ đồng.

Điều đặc biệt là nếu Sacombank và ximbank sát nhập thì đây là 2 ngân hàng lớn đi tiên phong trong hoạt động sát nhập để nâng cao năng lực cạnh tranh của khối các ngân hàng thƣơng mại là tiền đề cho các ngân hàng khác đi theo.

Dự kiến kết quả thu đƣợc sau khi sát nhập: của ngân Sacombank.

Đơn vị: tỷ đồng, ngƣời.

Chỉ Tiêu Sacombank Eximbank Sacombank+ Eximbank

Tổng vốn điều lệ 10.740 12.355 23.095

Tổng Tài sản 151.648 160.000 311.648

Tổng số CBNV 10.310 5.614 15.924

Số điểm giao dịch

416 207 623

Tổng huy động 124.517 105.000 229.517

Tổng cho vay 94.080 74.800 168.880

Nguồn : (Sacombank và Eximbank).

Qua bảng trên cho ta thấy sức mạnh khi mà Sacombank và Eximbank sát nhập lại với nhau, điều này đã cải thiện đáng kể khả nâng cao năng lực cạnh tranh cho cả Sacombank và Eximbank. Những ƣu điểm của quá trình sát nhập sẽ đƣợc thể hiện qua những yếu tố sau:

+ Quy mô nguồn vốn đƣợc tăng một cách nhanh chóng, tăng cho vốn điều lệ là từ 10.740. tỷ đồng lên thành 23.095. tỷ đồng. có thể nói dƣới áp lực tăng vốn điều lệ lên cho các ngân hàng thƣơng mại là 10.000 tỷ đồng vào năm 2015 là một yếu tố hết sức khó khăn cho các ngân hàng thƣơng mại, khi mà vốn điều lệ của các ngân hàng nhỏ chỉ khoảng 5.000 tỷ đồng. Đây là một thách thức thực sự to lớn cho các ngân hàng thƣơng mại hiện nay. Với Sacombank thì khi liên kết lại tạo ra một lợi thế to lớn với các ngân hàng thƣơng mại khác đó là an toàn về vốn và niềm tin của khách hàng.

+ Về tổng tài sản: về tổng tài sản của Sacombank sau khi sát nhập đạt khoảng 311.648 tỷ đồng. đây đƣợc xem nhƣ là một tài sản lớn nhất trong tổng tài sản của các ngân hàng thƣơng mại hiện nay. Với tổng tài sản hiện có thì Sacombank sẽ có thể đầu tƣ công nghệ một cách tốt nhất, hiện đại và năng động nhất.

+ Nhân sự; Qua quá trình sát nhập thì Sacombank sẽ có cơ hội đánh giá lại nguồn nhân lực một cách toàn diện, có thể cắt bỏ những nhân lực không cần thiết, từ đó nâng cao trình độ chuyên môn của các CBVN ngân hàng, đƣ ho trở thành một đội ngũ tinh nhuệ nhất, với các chế độ lƣơng thƣởng, chính sách đãi ngộ một cách hợp lí, giúp giữ đƣợc ngƣời tài , tránh khỏi tình trạng chảy máu chất xám nhƣ hiện nay.

+ Về khả năng quản trị rủi ro thì Sacombank cũng sẽ cải thiện đƣợc đáng kể cho hoạt động này, nâng cao chất lƣợng , phát hiện kịp thời nhƣng sai xót và đƣa ra giải pháp nhanh chóng , hiệu quả.

+ Yếu tố công nghệ đƣợc xem là yếu tố quyết định tới năng suất và hiệu

viên , hỗ trợ khả năng chăm sóc khách hàng, mang lại sự thỏa mãn và hài lòng cho khách hàng, với phƣơng châm: “ Khách hàng là ngƣời đánh giá chính xác nhất sự thành công của ngân hàng”. Phục vụ khách hàng một cách nhanh chong, tiện lợi nhất.

+ Quy mô về thị phần: chúng ta có thể là sẽ nghĩ rằng thị phần trong nƣớc của Sacombank lớn, nhƣng đây không phải là điều duy nhất, mà sau khi sát nhập thì Sacombank có cơ hội mở rộng thị trƣờng ra nƣớc ngoài một cách hiệu quả hơn. Mà không phải chỉ có Lào và Campuchia.

+ Số phòng giao dịch và mạng lƣới ATM của Sacombank đƣợc mở rộng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mọi lúc mọi nơi.

+ Vị thế của ngân hàng sẽ đƣợc nâng lên một tầm cao mới, tạo uy tín và niềm tin cho khách hàng, từ đó mang lại mối quan hệ bền vững khăng khít giữa ngân hàng với khách hàng.

Trong tài liệu Hoạch định chiến lƣợc (Trang 98-101)