• Không có kết quả nào được tìm thấy

MỤC LỤC

Trong tài liệu PGS.TS. NGUYỄN QUANG PHỔ (Trang 168-173)

/ / Sự cán bằng nước trong cây:...32

2! Tác hại của sự thiếu nước:...32

3Ỉ Cơ sở sinh lý của việc tưới nước hợp lý:...33

C H Ư Ơ N G I I I : Q U A N G H Ợ P C Ủ A T H Ự C V Ậ T ... 3 5 I - KHÁI NIỆM CHUNG VỂ QUANG HỢP... 35

7/ Nguồn gốc cacbon trong thực vật và chu trinh các bon trong tự nhiên. ... I ...” ... ... ...35

II - KHÁI NIỆM CHUNG VỂ QUANG HỢP... 36

/ - Định nghĩa quang hợp:...36

2! Vai trò của quang hợp đối với thực vật và môi trường...36

3/ Các đại lượng đặc trưng cho quang hợp...36

4! Sơ lược về lịch sử nghiên cứu quang hợp...37

II - C Á C C ơ Q U A N Q U A N G H Ợ P :... 3 8 7/ Lá lá cơ quan quang hợp:...38

2! Lục lạ p ... ...38

2/ Tính chất vật lý của diệp lục:...44

3)Sựhình thành diệp lục...45

III BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP:... 48

A- Các học thuyết cũ về quang hợp:...48

B - Thuyết hiện đại vê quang hợp:...49

2/ Quang hợp là một quá trình gồm có 2 pha sáng và tối xen kẽ nhau:50 CẢNH ĐẾN QUANG HỢP...’... ... 58

ỉ! Hàm lượng diệp lụ c...58

2/Nước:...Z.... ...59

3/ CƠ2...„ 4 / Nhiệt đ ộ...59

5! Ánh sáng:...60

5/ Chất khoáng...61

V / QUANG HỢP VÀ NÃNG SUẤT CÂY TRỔNG:... 61

/ / Yếu tố cấu thành năng suất cây trồng...61

2/ Con đường tăng năng suất cây trồng thông qua quang h ợp:...62

C H Ư Ơ N G I V : H Ô H Â P C Ủ A T H ự C V Ậ T . ... !... 6 4 I-KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA HÔ HÂP TRONG THựC V Ậ T :... ... ... .. .... ... ... ... 64

1! Khái niệm vê hô h ấp:...64

2/ Một số chỉ số về hô hấp:...64

3! Ý nghĩa của hô hấp trong dời sống thực vật:...66

II- C ơ CHÊ CỦA QUÁ TRÌNH HÔ H Â P:...66

A- Hô hấp háo khí và hô hấp yếm khí ở thực vật...67

1/ Quan hệ giữa hô hấp háo khí và hô hấp yếm khí trong cây:...67

2/ Quá trình đường phân ( Glycôlyz ) ...67

3/ Hô hấp yiếm khí (lên men ) : ...68

4 / Hô hấp háo khí:... ... . . ... 70

5/ Chu trinh Glyôxylic:... 72

6/ Những con đương biến đổi khác của GIucoza:...73

III-VẬN CHUYỂN VÀ SỈ UỤNG NÃNG LƯỢNG TẠO RA T R O N G H Ô IIÂ P ... !... !... 76

/ - Hệ thống Ađênôĩin di - trì fotfat (ATP, A D P):...76

2 ■ Hệ thống CoA (Côeniim A ):... 77

3 - Hệ thống Ôxy hoá - khử:... 77

IV. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐlỂU KIỆN NỘI TẠI VÀ NGOẠI ĐẾN HÔ HẤP CỦA THỰC VẬT...!... !... ...78

/ / Nhiệt đ ộ :.... „ 1 . . .... ... ... ... ... ... ... 78

2! Hàm lượng c o 2, O2:...78

3! Hàm lượng nước trong cày:...79

CHƯƠNG V: DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ CỦA THựC V Ậ T ... ...80

I - KHÁI NIỆM VỀ DINH DƯỠNG KHOÁNG VÀ NITƠ CỦA T H Ự C V Ậ T : ...80

II - VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN T ố KHOÁNG TRONG GÂY:... 81

n Thành phần và hàm lượng các chất trong cáy:...81

2/ Vai trò nguyên tô đa lượng:...82

2) Vai trò sinh lý của p trong cáy:...83

3! Vai trò sinh lý của K đ ố i với cáy:...84

3ì Nguyên tố vi lư ợ n g :...86

4. Hiện tượng đối kháng lon:...89

III.-VAI TRÒ CỦA NITƠ Đ ố l VỚI THựC VẬT, DINH DƯỠNG ĐẠM C Ủ A C Â Y ... !...90

A 'N là thành phần quan trọng cấu tạo nên phán tử Diệp lục của c â y . ... !... 1...!... ... ...90

B- Sự hút nitơ của cây:...91

IV- HOẠT ĐỘNG HAP THỤ CHÂT KHOÁNG CỦA CÂY:.... 94

/ / Vai trò của rễ trong quá trình hút khoáng:...94

2/ Cơ chẽ hút khoáng của rễ:...94 V- S ự HÚT KHOÁNG CỦA CÂY TRONG ĐÂT T ự N H IÊN:. 96

/ / Lực giữ khoáng của đất:...96 2! Sự hút khoáng trong đát của cây... 97 VI - ẢNH HƯỞNG CỦA NGOẠI CẢNH ĐÊN s ự HÚT

K H O Á N G ... ... ... ... 98

1. Ảnh hưởng của độ pH của môi trường...98 2. Ảnh hưởng của nằng đ ộ chất tan...9H

V II-C Ơ SỞ K H O A H Ọ C C Ủ Ả V I Ệ C B Ó N P H Â N H Ợ P L Ý :. . .. 98

/ / Phương pháp xác định nhu cầu phán bón của cáy:...99 2! Xác định khả năng cung cấp chất khoáng của đất:...99

C H Ư Ơ N G V I : B I Ế N Đ ổ l , V Ậ N C H U Y Ể N V À T Í C H L U Ỹ C Á C C H Ấ T H Ữ U C ơ ... ... 10 0

I. S IN H L Ý C Ủ A H Ạ T N Ả Y M Ầ M ...10 0

/ / Gluxit:... !... ... 101 2/ Sự biến đổi lipit...102 4! Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự nảy mẩm:...105 II- SINH LY CỦA QUÁ TRÌNH CHÍN HẠT, CHÍN QUẢ VÀ

T H Â N C Ủ K H I G I À ... 10 6

1/ Sự chín h ạ t:...ỉ 06 2! Sự chín quả:...107 3! Sự biến đổi của củ và thán khi già:...107

I II- V Ậ N C H U Y Ể N C H Ấ T H Ữ U c ơ T R O N G C Â Y : ... 10 8

n Vai trò của sự vận chuyển:...108 2! Hướng và tốc độ vận chuyển:...108 3/ Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự vận chuyển các chất: ....108 4! Cơ chế vận chuyển:... ... ...109

C H Ư Ơ N G V I I : S IN H T R Ư Ở N G V À P H Á T T R I Ể N c ủ a t h ự c

V Ậ T ... ...L. 1 1 1 I- N H Ữ N G K H Á I N I Ệ M C H U N G V Ể Q U Á T R Ì N H S IN H

T R Ư Ở N G V À P H Á T T R I Ể N C Ủ A T H ự C V Ậ T : ...1 1 1

/ / Sinh trưởng, phát triển và mối quan hệ giữa chúng...U I 2! Các biểu hiện của quá trình sinh trưởng và phát triển :...7/2 3/ Sự sinh trưởng của tế bào:...113 4! Chu kỳ sống của thực vật:...114

II - C Á C P H Ư Ơ N G T H Ứ C Đ O S IN H T R Ư Ở N G :... 1 1 5

1! Dụng cụ đo sinh trưởng:...115 2/ Các chỉ tiêu về sinh trưởng:...115

II I - C Á C C H Ấ T Đ I Ể U H O À S IN H T R Ư Ở N G (P h y tô h o c iĩiô n )115

/ / Chất kích thích sinh trưởng thực vật vá dặc điểm tác Dụng của nó :

..."...!...!... !..."...116

2!Các chất ức chế sinh trưởng :...119

3! ứng dụng các chất điều hoà sinh trưởng trong nông nghiệp:...122

IV- ẢNH HƯỞNG CUẢ ĐIỂU KIỆN NGOẠI CẢNH ĐÊN SINH T R Ư Ở N G , P H A T T R I Ể N c ủ a c â y... !...1 2 5 n Nhiệt đ ộ :...125

2! Ánh sáng ảnh hưởng đến sinh trưởng của cày:...125

V. S IN H L Ý CỦA T H Ờ I KỲ N G H Ỉ VÀ NẢY M Â M CỦA C Â Y ...1 2 7 l) Cơ sở sinh lý của thời kỳ nghỉ của thực vật...127

2/ Sinh lý thời kỳ nảy m ầm :... ...129

VI. S ự V Ậ N Đ Ộ N G SIN H T R Ư Ở N G C Ủ A T H ự C V Ậ T :... 130

/ / Khái n iệm :... ...130

2! Tính hướng của thực vật:...131

31 Tính cảm của thực vật:...133

VII. HỌC THUYẾT VỀ s ự PHÁT TRIỂN CỦA THựC VẬT: 134 1. Học thuyết về tỷ lệ C/N (Klebs 1906 -191 3)... ... ...134

2. Học thuyết chu kỳ quang:...134

3! Học thuyết phát triển giai đoạn của Thực vật (Luxenkô: 1936)...137

4! Học thuyết chu kỳ tuổi của thực vật:...139

5/ Học thuyết Hocmôn ra h oa:...140

VIII- CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG QUYÊT ĐỊNH s ự PHÁT T R IỂ N C Ả T H Ể T H Ự C V Ậ T :... ... ... 142

1. Nhân tố di truyền quyết định sự phát triển:...142

2. Vai trò của hocmôn đôi với sự phát triển... 144

IX- SINH LÝ CỦA QUÁ TRÌNH THỤ PHÂN, THỤ TINH VÀ s ự C H ÍN Q U Ả VÀ H Ạ T ... !... ...’... 144

1 - Sinh lý của quá trình thụ phấn, thụ tinh:...144

2.Sinh lý của quá trinh chín quả và hạt... 146

3.Điều kiện ngoại cảnh dnh hưởng đến sự chín quả và h ạt:...148

4.Kỹ thuật bảo quản và xúc tiến sự chín qưả:...149

CHƯƠNG VIII: TÍNH CHỐNG CHỊU CỦA THựC VẬT VỚI Đ I Ể U K I Ệ N N G O Ạ I C Ả N H B Â T L Ợ l... !...1 5 0 A-KHÁI NIỆM VỂ TÍNH CHỐNG CHỊU SI NH LÝ CỦA TH ựC VẬT... !... 1 1 5 0 1.Định nghĩa:...150

2.Bản chất của tính chông chịu...150

171

Trong tài liệu PGS.TS. NGUYỄN QUANG PHỔ (Trang 168-173)