• Không có kết quả nào được tìm thấy

PSVWRMQT QX YRT YOZO[RYRZQ

Trong tài liệu amp gt;&amp amp (Trang 159-164)

0%#123&!\*72!45+56272+&!*+3@$)29!&'2!>%#329929!%2F$*%2)!&#!75+562!&*72@]!3#7>@2&*#+!#^!&'2!>%#123&B!

"*6$%2!_K;!>%#A*)29!5+!#A2%A*2D!#^!&'2!0%#123&!\*72!45+56272+&!>%#329929:!D'*3'!5%2!59!^#@@#D9`

abcadefghgfgci

>%#123&!)2@*A2%5j@29B

kl1aamcnocbecadefghgfgci \'2!>%#3299!#^!*)2+&*^]*+6!5+)!)#3$72+&*+6!%2@5&*#+9'*>9!57#+6!&'2!

>%#123&!53&*A*&*29B

klpaaqifgrsfcadefghgftaucivoweci \'2!>%#3299!#^!29&*75&*+6!&'2!&]>2!5+)!F$5+&*&*29!#^!75&2%*5@:!

>2#>@2:!2F$*>72+&:!#%!9$>>@*29!%2F$*%2)!&#!>2%^#%7!253'!53&*A*&]B

klxaaqifgrsfcadefghgftayowsfgvbi \'2!>%#3299!#^!5>>%#z*75&*+6!&'2!+$7j2%!#^!D#%{!>2%*#)9!+22)2)!

&#!3#7>@2&2!*+)*A*)$5@!53&*A*&*29!D*&'!29&*75&2)!%29#$%329B

kl|aaychc}v~amec€o}c \'2!>%#3299!#^!5+5@]*+6!53&*A*&]!92F$2+329:!)$%5&*#+9:!%29#$%32!%2F$*%272+&9:! 5+)!93'2)$@2!3#+9&%5*+&9!&#!3%25&2!&'2!>%#123&!93'2)$@2B

klkaa‚vbfwv}amec€o}c \'2!>%#3299!#^!7#+*&#%*+6!&'2!9&5&$9!#^!&'2!>%#123&!&#!$>)5&2!>%#123&!>%#6%299!

5+)!75+56*+6!3'5+629!&#!&'2!93'2)$@2!j592@*+2B

\'292!>%#329929!*+&2%53&!D*&'!253'!#&'2%!5+)!D*&'!>%#329929!*+!&'2!#&'2%!ƒ+#D@2)62!G%259B!(53'!>%#3299!35+!

*+A#@A2!2^^#%&!^%#7!#+2!6%#$>!#%!>2%9#+:!j592)!#+!&'2!+22)9!#^!&'2!>%#123&B!(53'!>%#3299!#33$%9!5&!@259&!#+32!*+!

2A2%]!>%#123&!5+)!#33$%9!*+!#+2!#%!7#%2!#^!&'2!>%#123&!>'5929:!*^!&'2!>%#123&!*9!)*A*)2)!*+&#!>'5929B!G@&'#$6'!&'2!

5+)!*+&2%53&!*+!D5]9!+#&!)2&5*@2)!'2%2B!0%#3299!*+&2%53&*#+9!5%2!)*93$992)!*+!)2&5*@!*+!='5>&2%!JB

E#72!5)A5+32)!>%53&*&*#+2%9!)*9&*+6$*9'!&'2!>%*+&2)!>%#123&!93'2)$@2!*+^#%75&*#+!„93'2)$@2…!^%#7!&'2!93'2)$@2!

)5&5!5+)!35@3$@5&*#+9!&'5&!>%#)$32!&'2!93'2)$@2:!j]!%2^2%%*+6!&#!&'2!93'2)$@*+6!2+6*+2!>#>$@5&2)!D*&'!>%#123&!)5&5!

59!&'24†9869489B!‡#D2A2%:!*+!62+2%5@!>%53&*32!&'2!93'2)$@2!5+)!&'2!93'2)$@2!7#)2@!5%2!%2^2%%2)!&#!59!&'2!

93'2)$@2B!\'2%2^#%2:!&'2!456789!$929!&'2!&2%7!†9869B!ˆ+!9#72!>%#123&9:!29>23*5@@]!&'#92!#^!975@@2%! )2A2@#>*+6!&'2!93'2)$@2!5%2!9#!&*6'&@]!@*+{2)!&'5&!&'2]!5%2!A*2D2)!59!5!9*+6@2!>%#3299!&'5&!35+!j2!>2%^#%72)!j]!5!

U

345678944949499484498944567894 !"#$%&'!()*&*#+

,-../!0%#123&!45+56272+&!8+9&*&$&2:!;<!=57>$9!?@A)B:!C2D&#D+!EF$5%2:!0G!;H.IJKJ-HH!LEG

G@&'#$6'!+#&!9'#D+!'2%2!59!5!)*93%2&2!>%#3299:!&'2!D#%M!*+A#@A2)!*+!>2%N#%7*+6!&'2!9*O!>%#329929!#N!0%#123&! P*72!45+56272+&!*9!>%232)2)!QR!5!>@5++*+6!2NN#%&!QR!&'2!>%#123&!75+56272+&!&257B!P'*9!>@5++*+6!2NN#%&!*9!

>5%&!#N!&'2!S2A2@#>!0%#123&!45+56272+&!0@5+!>%#3299!TE23&*#+!<B-U:!D'*3'!>%#)$329!5!93'2)$@2!75+56272+&!

>@5+!&'5&!92@23&9!5!93'2)$@*+6!72&'#)#@#6R:!5!93'2)$@*+6!&##@:!5+)!92&9!&'2!N#%75&!5+)!29&5Q@*9'29!3%*&2%*5!N#%! N#%!&'2!93'2)$@*+6!>%#3299B!E#72!#N!&'2!Q2&&2%!M+#D+!72&'#)#@#6*29!*+3@$)2!3%*&*35@!>5&'!72&'#)!T=04U!5+)!

3%*&*35@!3'5*+B

P'2!>%#123&!&*72!75+56272+&!>%#329929!5+)!&'2*%!599#3*5&2)!&##@9!5+)!&23'+*F$29!5%2!)#3$72+&2)!*+!&'2!

93'2)$@2!75+56272+&!>@5+B!P'2!93'2)$@2!75+56272+&!>@5+!*9!3#+&5*+2)!*+:!#%!*9!5!9$Q9*)*5%R!>@5+!#N:!&'2!

>%#123&!75+56272+&!>@5+:!5+)!75R!Q2!N#%75@!#%!*+N#%75@:!'*6'@R!)2&5*@2)!#%!Q%#5)@R!N%572):!Q592)!$>#+!&'2!

+22)9!#N!&'2!>%#123&:!5+)!*+3@$)29!5>>%#>%*5&2!3#+&%#@!&'%29'#@)9B

29&*75&2!53&*A*&R!%29#$%329:!5+)!&#!29&*75&2!53&*A*&R!)$%5&*#+9!*+!3#7Q*+5&*#+!D*&'!&'2!93'2)$@*+6!&##@!&#!>%#)$32!

>%#3299!TVBVUB!G9!&'2!>%#123&!53&*A*&*29!5%2!Q2*+6!>2%N#%72):!&'2!751#%*&R!#N!2NN#%&!*+!&'2!0%#123&!P*72!45+56272+&! W+#D@2)62!G%25!D*@@!#33$%!*+!&'2!=#+&%#@!E3'2)$@2!>%#3299!TE23&*#+!VBVU!&#!2+9$%2!3#7>@2&*#+!#N!>%#123&!D#%M!

*+!5!&*72@R!75++2%B!"*6$%2!VK-!>%#A*)29!5!93'2)$@*+6!#A2%A*2D!&'5&!9'#D9!'#D!&'2!93'2)$@*+6!72&'#)#@#6R:! 93'2)$@*+6!&##@:!5+)!#$&>$&9!N%#7!&'2!0%#123&!P*72!45+56272+&!>%#329929!*+&2%53&!&#!3%25&2!5!>%#123&!93'2)$@2B

X

LMNOPQRST

N LMNUVWQXNYZTX[\PX N L]N^PSX_Q_\TXNXP`\_WPaXPSZ[

N NbZVSW_T

N LcNd_eZP\fZS\WPZ[NQ_WVXTTNZTTXST L]NgWW[TNhNgXViP\jRXT

N LMNkXVWaQWT\S\WPN N L]NlW[[\PeNmZ`XNQ[ZPP\Pe N LcNgXaQ[ZSXT

N LnN^oQX_SNpRqeaXPS LcNdRSQRST

N LMNrVS\`\SsN[\TS N L]NrVS\`\SsNZSS_\YRSXTN N LcNt\[XTSWPXN[\TS

LMNOPQRST N LMNrVS\`\SsN[\TS N L]NrVS\`\SsNZSS_\YRSXT N LcNt\[XTSWPXN[\TS N LnNu_WpXVSNTVWQXNTSZSXaXPS N LvNd_eZP\fZS\WPZ[NQ_WVXTTNZTTXST L]NgWW[TNhNgXViP\jRXT

N LMNu_XVXqXPVXNq\Ze_Zaa\Pe N NaXSiWqNwuktx

N L]NkXQXPqXPVsNqXSX_a\PZS\WP N LcNrQQ[s\PeN[XZqTNZPqN[ZeT N LnNUViXqR[XNPXSmW_yNSXaQ[ZSXTN LcNdRSQRST

N LMNu_WpXVSNTViXqR[XNPXSmW_y N Nq\Ze_ZaTN

N L]Nu_WpXVSNqWVRaXPSNRQqZSXT

LMNOPQRST N LMNrVS\`\SsN[\TS N L]NrVS\`\SsNZSS_\YRSXT N LcNlXTWR_VXNVZ[XPqZ_T N LnN^PSX_Q_\TXNXP`\_WPaXPSZ[

N NbZVSW_T

N LvNd_eZP\fZS\WPZ[NQ_WVXTTNZTTXST L]NgWW[TNhNgXViP\jRXT

N LMN^oQX_SNpRqeaXPS N L]Nr[SX_PZS\`XTNZPZ[sT\TN N LcNuRY[\TiXqNXTS\aZS\PeNqZSZN N LnNzWSSWa{RQNXTS\aZS\Pe N LvNu_WpXVSNaZPZeXaXPSNTWbSmZ_X LcNdRSQRST

N LMNrVS\`\SsN_XTWR_VXN_XjR\_XaXPST N L]NlXTWR_VXNY_XZyqWmPNTS_RVSR_X N LcNu_WpXVSNqWVRaXPSNRQqZSXT

LMNOPQRST N LMNrVS\`\SsN[\TS N L]NrVS\`\SsNZSS_\YRSXT

N LcNrVS\`\SsN_XTWR_VXN_XjR\_XaXPST N LnNlXTWR_VXNVZ[XPqZ_T N LvNu_WpXVSNTVWQXNTSZSXaXPS N L|N^PSX_Q_\TXNXP`\_WPaXPSZ[

N NbZVSW_T

N L}Nd_eZP\fZS\WPZ[NQ_WVXTTNZTTXST L]NgWW[TNhNgXViP\jRXT

N LMN^oQX_SNpRqeaXPSN N L]NrPZ[WeWRTNXTS\aZS\Pe N LcNuZ_ZaXS_\VNXTS\aZS\PeN N LnNgi_XX{QW\PSNXTS\aZSXTN N LvNlXTX_`XNZPZ[sT\TN LcNdRSQRST

N LMNrVS\`\SsNqR_ZS\WPNXTS\aZSXT N L]Nu_WpXVSNqWVRaXPSNRQqZSXT

LMNOPQRST N LMNrVS\`\SsN[\TS N L]NrVS\`\SsNZSS_\YRSXT N LcNu_WpXVSNTViXqR[XNPXSmW_y N Nq\Ze_ZaT

N LnNrVS\`\SsN_XTWR_VX N N_XjR\_XaXPST N LvNlXTWR_VXNVZ[XPqZ_T N L|NrVS\`\SsNqR_ZS\WPNXTS\aZSXT N L}Nu_WpXVSNTVWQXNTSZSXaXPSN N L~N^PSX_Q_\TXNXP`\_WPaXPSZ[

N NbZVSW_T

N LNd_eZP\fZS\WPZ[NQ_WVXTTNZTTXST L]NgWW[TNhNgXViP\jRXT

N LMNUViXqR[XNPXSmW_yNZPZ[sT\T N L]N€_\S\VZ[NQZSiNaXSiWq N LcN€_\S\VZ[NViZ\PNaXSiWq N LnNlXTWR_VXN[X`X[\PeN N LvNiZS{\bNTVXPZ_\WNZPZ[sT\T N L|NrQQ[s\PeN[XZqTNZPqN[ZeT N L}NUViXqR[XNVWaQ_XTT\WPN N L~NUViXqR[\PeNSWW[

LcNdRSQRST

N LMNu_WpXVSNTViXqR[X N L]NUViXqR[XNYZTX[\PX N LcNUViXqR[XNqZSZ

N LnNu_WpXVSNqWVRaXPSNRQqZSXT

LMNOPQRST

N LMNu_WpXVSNaZPZeXaXPSNQ[ZP N L]Nu_WpXVSNTViXqR[X

N LcNW_yNQX_bW_aZPVXN\PbW_aZS\WPN N LnNd_eZP\fZS\WPZ[NQ_WVXTTNZTTXST L]NgWW[TNhNgXViP\jRXT

N LMNuX_bW_aZPVXN_X`\XmT N L]N‚Z_\ZPVXNZPZ[sT\TN

N LcNu_WpXVSNaZPZeXaXPSNTWbSmZ_X N LnNlXTWR_VXN[X`X[\PeN N LvNiZS{\bNTVXPZ_\WNZPZ[sT\T N L}NrqpRTS\PeN[XZqTNZPqN[ZeT N L}NUViXqR[XNVWaQ_XTT\WPN N L~NUViXqR[\PeNSWW[

LcNdRSQRST

N LMNW_yNQX_bW_aZPVX N NaXZTR_XaXPST

N L]Nd_eZP\fZS\WPZ[NQ_WVXTTNZTTXST N NRQqZSXT

N LcN€iZPeXN_XjRXTST N LnNu_WpXVSNaZPZeXaXPSNQ[ZP N NRQqZSXT

N LvNu_WpXVSNqWVRaXPSNRQqZSXT

š

345678944949499484498944567894 !"#$%&'!()*&*#+

,-../!0%#123&!45+56272+&!8+9&*&$&2:!;<!=57>$9!?@A)B:!C2D&#D+!EF$5%2:!0G!;H.IJKJ-HH!LEG

MNOPQRSTUVWXRWYT ZWRT[\WROT

]^OV_VO`TaVbOT

cRQdN^OTefN^VgV^TUWOWT hiZejT]^OV_VOVNbjT kNbQlR^NbjTNO^mnT

NmXm [co

pqrstuvwx2yvz{|u}s~qrv€utqu‚

ƒ

L MNL OPQ R SR Q R NT

D%$#2%#$1 UV>DW9%&1 C"$X =42X451A/$"012%C"$X =42X4518 4$1 %Y=)24??Y (12"6="81( )*%" 864??1$2"6="*1*%8 24??1( 42%)@)%)18 %&4% $1=$181*% %&1 C"$X *121884$Y %" 2"6=?1%1 %&1 C"$X =42X451A F2%)@)%)18 =$"@)(1 4 Z48)8 ["$ 18%)64%)*59 82&1(#?)*59 1\12#%)*59 4*( 6"*)%"$)*5 4*( 2"*%$"??)*5 %&1 =$"012% C"$XA 76=?)2)% )* D11 !)5#$18 ]JI 4*( ]J;A

^_`abcde`fgheijke

^l`mkneodojhe`ekpjockqekngi

` rgbncoh

^s^`tougkjvgnjckgi`docbehh

` ghhenh

^_`webcqdchjnjck`

^l`xciijku`ygpe`digkkjku

^s`zeqdigneh

^{`m|deon`}~uqekn

^_`€bnjpjn`ijhn

^l`€bnjpjn`gnnojf~neh

^s`‚jiehncke`ijhn

ƒR„…†NL‡ˆ1‰LŠN‹RMNLOPQRSRQRNTŒLMŽ…QTL‘‘’TL“LNP”MR•…NTL–M—L˜…QŽ…QT

™š›œžŸ ¡ž¢ £Ÿž¤š

ššš¥œ£¦§¨¨šž¨¨§¢¨

™š©Ÿ¢§œ¥œ ¨§š

ššš§Ÿª œ£Ÿ«§Ÿ¢ž¤

ššš¬ž¦¢£œ¨

š­¦£¥§š®ž¨§¤ Ÿ§

š

¯°±

²³´µ¶³·

¸¹ºµ»µºµ³¼

½¾¿À³¹º·ÁµÂ³·ÃĶÄų³¶º

™š­¦£¥§šÆž¨§¤ Ÿ§

™šÇ ¤§¨¢£Ÿ§š¤ ¨¢ ™šÈ¦¢ ª ¢Éš¤ ¨¢

™šÈ¦¢ ª ¢Éšž¢¢œ ÆÊ¢§¨

Î

345678944949499484498944567894 !"#$%&'!()*&*#+

,-../!0%#123&!45+56272+&!8+9&*&$&2:!;<!=57>$9!?@A)B:!C2D&#D+!EF$5%2:!0G!;H.IJKJ-HH!LEG

Trong tài liệu amp gt;&amp amp (Trang 159-164)