• Không có kết quả nào được tìm thấy

CHƯƠNG 2. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH

2.2. Điều kiện phát triển du lịch trekking tại Cát Bà

2.2.3. Cơ sở hạ tầng

Đoàn Minh Chinh Trang 52

Đoàn Minh Chinh Trang 53 hợp với những du khách đi tham quan vƣờn quốc gia Cát Bà mà không phải quay ngƣợc trở lại. Tàu thƣờng chở từ 20 – 25 du khách mỗi chuyến.

Đi ô tô hoặc xe máy bằng đƣờng bộ thông qua đƣờng xuyên đảo Hải Phòng – Cát Bà8 qua hai bến phà Đình Vũ, Ninh Tiếp và bến Gót, cái Viềng ra Cát Bà. Hai bến phà này hoạt động với tổng số 37 chuyến/1 ngày với 6 phà lớn và 6 phà nhỏ. Thời gian di chuyển khá lâu từ 2 tiếng 30 phút đến 3 tiếng. Giá vé phà với nhiều mức áp dụng:

Du khách đi bộ là 11.000 nghìn đồng/1 ngƣời/1 lƣợt;

Du khách đi xe đạp hoặc xe thồ các loại 8.000 đồng/1 lƣợt;

Du khách đi xe máy là 30.000 đồng/1 ngƣời/1 lƣợt;

Loại xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống (không có ngƣời trên xe) là 110.000 đồng/1 lƣợt;

Loại xe ô tô từ 9 đến 24 chỗ ngồi (không để ngƣời trên xe) là 155.000 đồng/1 lƣợt;

Loại xe ô tô từ 24 đến 32 chỗ ngồi là 180.000 đồng/1 lƣợt;

Loại xe ô tô từ 32 chỗ ngồi trở lên là 195.000 đồng/1 lƣợt.

Để đi tới Cát Bà khách du lịch phải đổi nhiều loại phƣơng tiện: đƣờng bộ và đƣờng thủy. Điều này vừa mang lại sự phong phú phƣơng tiện cho chuyến đi nhƣng lại cũng gây ra sự không tiện lợi cho sức khỏe du khách.

Giao thông đƣờng bộ ở Cát bà chủ yếu là đƣờng con đƣờng xuyên đảo Hải Phòng – Cát Bà, dài hơn 20km, rộng 5,5m gồm hai làn xe. Đƣờng đi đẹp, sạch tuy nhiên nhiều khúc cua nguy hiểm, dốc lên, xuống đòi hỏi các phƣơng tiện di chuyển phải luôn chú ý và cẩn thận đặc biệt là trong mùa cao điểm. Hiện nay có hai tuyến đi vào thị trấn Cát Bà, một tuyến đang thi công làm lại đƣờng và một tuyến đi qua vƣờn quốc gia. Các con đƣờng ở khu vực thị trấn nhỏ và có độ dốc thấp nhƣ đƣờng 1/4, Núi Ngọc, Hà Sen đều là những tuyến đƣợc đƣợc sử dụng vào du lịch hiệu quả nhiều năm nay. Du khách có thể thuê xe đạp, xe máy với giá 100.000 đồng/1 ngày để di chuyển tại Cát Bà.

Hệ thống giao thông trong vƣờn quốc gia Cát Bà đang dần dần đƣợc cải thiên, đƣờng nhựa to và đẹp trải dài đƣợc một nửa chặng đến các địa danh tại vƣờn quốc gia.

8 Đƣờng xuyên đảo Hải Phòng – Cát Bà là tuyến giao thông đƣờng bộ và đƣờng thủy kết hợp nối đảo Cát Bà và đảo Cát Hải với đất liền ở hải Phòng.

Đoàn Minh Chinh Trang 54 Các chặng đƣờng rừng là nhừng đƣờng mòn to, khá an toàn và có chỉ dẫn cụ thể tại mỗi chặng đƣờng. Điều này không ảnh hƣởng nhiều đến du lịch trekking tuy nhiên vào mùa mƣa gây mất dấu vết, lầy lội, trơn trƣợt qua các vùng núi đá, làm cho chuyến trek khó khăn và có thể không thực hiện đƣợc.

Dự án mở rộng đƣờng xuyên đảo Cái Viềng – Mốc Trắng và giai đoạn 2 của dự án mở rộng đƣờng Khe Sâu – Áng Sỏi đƣợc huyện và các ngành chức năng tập trung triển khai. Đây là dự án quan trọng nhƣng gặp không ít khó khăn do địa hình núi đồi hiểm trở.

2.2.3.2. Hệ thống thông tin liên lạc

Do đặc điểm vị trí địa lý và địa hình nên hệ thống thông tin liên lạc Cát Bà còn kém về chất lƣợng. Sóng của các mạng điện thoại ở đây đều rất kém, vùng thị trấn Cát Bà có sóng ổn định và tốt nhất, các vùng khác thì thƣờng xuyên mất sóng và không có sóng đặc biệt là khi đi vào sâu khu vực vƣờn quốc gia. Yếu tố này cũng gây khó khăn tới những trekker không chuyên hoặc mới đi khi gặp nhiều bỡ ngỡ về đƣờng đi, hoặc gây khó khăn khi gặp nạn trong chuyến trek.

Hiện nay đảo ngọc đang đƣợc Viễn thông Hải Phòng cung cấp miễn phí dịch vụ wifi toàn bộ thị trấn Cát Bà.

2.2.3.3. Hệ thống điện, nước

Hệ thống cung cấp thủy lợi và điện còn hạn chế. Tình hình cấp điện tại đây còn nhiều khó khăn, nhiều nơi có nhà máy nƣớc, nhƣng trạm bơm nƣớc của Công ty Cấp nƣớc không có điện để phục vụ sản xuất nƣớc, Công ty và Xí nghiệp cấp nƣớc Cát Bà buộc phải đầu tƣ máy phát điện để sản xuất. Chi phí cao song giá thành bán nƣớc cho ngƣời dân vẫn đƣợc tính nhƣ các khu vực khác trên địa bàn thành phố. Đây là khó khăn về chi phí đối với Công ty cấp nƣớc Hải Phòng nói chung và Xí nghiệp cấp nƣớc Cát Bà nói riêng. Năm 2012, huyện Cát Hải cùng với các đơn vị, ngành liên quan đã cho xây dựng hồ chứa nƣớc Trân Châu và Xuân Đám, sẽ chứa đƣợc khoảng 300.000m3 nƣớc, cải thiện đáng kể tình trạng thiếu nguồn nƣớc, nhất là thời điểm vào mùa khô cho các nhà máy nƣớc tại đây, nhƣ vậy sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nƣớc sạch của ngƣời dân cũng nhƣ du khách đến với huyện đảo Cát Hải, thị trấn Cát Bà.

Đoàn Minh Chinh Trang 55 Dự án đƣờng điện 110KV Chợ Rộc – Cát Bà đang trong quá trình triển khai để giải quyết vấn đề tốn kém khi sử dụng máy nổ dự phòng, đáp ứng đƣợc nhu cầu của cộng đồng địa phƣơng cũng nhƣ hoạt động du lịch.