• Không có kết quả nào được tìm thấy

PHẦN II - NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG

2.2 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty giai đoạn 2016 - 2018

2.2.3 Tình hình doanh thu tiêu thụ qua các kênh phân phối

Từ bảng trên ta thấy, vì sự biến động của giá bán và khối lượng sản phẩm tiêu thụ đã làm cho doanh thu 3 năm có sự biến động không đều. Trong những năm vừa qua công ty đã cố gắng để tăng khối lượng tiêu thụ của các mặt hàng, nhưng lại bị giảm những mặt hàng với giá khá cao làmảnh hưởng đến tổng khối lượng tiêu thụ của doanh nghiệp. Xét chung cho cả năm thì khối lượng sảm phẩm không tăng nhưng nhìn qua từng mặt hàng thì khối lượng sản phẩm tiệu thụ có sự tăng lên rõ rệt. Đây là điểm tiến bộ của công ty cần cố gắng, phát huyhơn nữa vì nhân tố khối lượng là nhân tố chủ quan tác động đến doanh thu của công ty mà công ty có thể can thiệp được, còn nhân tố giá bán chỉ là nhân tố khách quan chịu sự tác động và chi phối của thị trường.

Qua bảng ta thấy, doanh thu mang lại từ kênh phân phối cấp 0 qua 3 năm luôn cao hơn kênh phân phối cấp I cụthể:

- Năm 2016 doanh thu mà kênh phân phối cấp I mang lại là 37.012,71 triệu đồng, kênh phân phối cấp 0 chỉ mang lại 9.727,60 triệu đồng, kênh phân phối cấp 0 gấp 3,8 lần kênh phân phối cấp I.

- Năm 2017 doanh thu của kênh phân phối cấp I đã tăng so với năm 2016 đạt 11.179,42 triệu đồng, nhưng kênh phân phối cấp 0 lại tăng so với năm 2016 (38.746,73 triệu đồng) tăng1.734,02 triệu đồng.

-Năm 2018 doanh thu mà kênh phân phối cấp 0 mang lại cao nhất trong 3 năm là 41.006,64 triệu đồng, tuy nhiên doanh thu từkênh phân phối cấp I lại giảm so với năm 2017 giảm 459,88 triệu đồng.

2.2.4 Tính thời vụ trong tiêu thụ sản phẩm

Bảng 9: Bảng doanh thu thời vụ của công ty CP thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2018

Tháng Doanh thu (triệu đồng) Tổng DT (triệu đồng)

DT bình quân (Di)

Chỉ số thời vụ (Itvi)

(%)

2016 2017 2018

1 5.867,143 6.654,34 6.773,119 19.294,60 6.431,534 156,02 2 3.345,324 4.578,32 4.636,686 12.560,33 4.186,777 101,57

3 3.124,677 3.223,55 3.398,134 9.746,36 3.248.787 78,81

4 3.065,100 3.532,15 3.604,324 10.201,57 3.400,525 82,49

5 2.956,006 3.196,18 3.773,765 9.925,95 3.308,65 80,26

6 2.657,328 3.773,11 3.897,456 10.327,89 3.442,631 83,51

7 2.937,117 2.513,78 2.679,342 8.130,24 2.710,08 65,74

8 3.002,176 3.100,33 3.287,112 9.389,62 3.129,873 75,93

9 3.760,304 3.772,54 3.885,900 11.418,74 3.806,248 92,33 10 4.333,765 3.990,68 4.109,000 12.433,45 4.144,482 100,54 11 5.692,198 5.588,00 5.534,335 16.814,53 5.604,844 135,97 12 5.998,473 6.003,17 6.156,007 18.157,65 6.052,55 146,83 Tổng 46.739,61 49.926,15 51.26,18 148.400,94 49.466,98

(Nguồn: Phòng kếtoán - Công ty CP thiết bịy tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế)

Trường Đại học Kinh tế Huế

Qua bảng trên ta thấy doanh thu tiêu thụ sản phẩm qua các tháng biến động không đều cụthể:

-Năm 2016 doanh thu cao nhất là tháng 12 (5.998,473 triệu đồng) tiêp theo là tháng 1 (5.867,143 triệu đồng) vì khách hàng của công ty chủyếu là đấu thầu vào đầu tháng và cuối tháng nên doanh thu vào những tháng này tương đối cao. Vào những tháng giữa năm từtháng 4 -tháng 10 doanh thu đem lại chủ yếu là bán cho những đại lý trênđịa bàn ít có sự đóng góp từviệc đấu thầu của các đơn vịtổchức nên doanh thu giao động từ 2.937,117 triệu đồng đến 4.333,765triệu đồng. Sang năm 2017 tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty có nhiều thành công hơn, đem lại nhiều lợi nhuận hơn so với năm 2016. Cũng như năm 2016, doanh thu cao nhất rơi vào tháng 1 (6.654,34 triệu đồng), tiếp theo là tháng 12 (6.003,17 triệu đồng), năm này chỉ có tháng 7 doanh thu đạt 2.513,78 triệu đồng những tháng còn lại đều có doanh thu trên 3.000,000 triệu đồng biến động không đều từ3.100,33 triệu đồng đến 4.578,32 triệu đồng. Năm 2018 là năm có doanh thu cao nhất trong 3 năm đạt 51.726,18 triệu đồng. Cũng như những năm trước doanh thu vào những tháng đầu năm và cuối năm đều có doanh thu cao nhất, tháng 1 có doanh thu cao nhất trong 12 tháng trong năm 6.773,119 triệu đồng, tiếp đó là tháng 12 đạt 6.156,007 triệu đồng, qua thống kê 3 năm tháng 7 luôn có doanh thu thấp nhất trong 12 tháng, so với năm 2016 và 2017 thì doanh thu đã có sự tăng lên mặc dù không đáng kể nhưng cũng cho thấy được sựnỗlực và cốgắng không ngừng của toàn thểnhân viên trong công ty.

2.2.5 Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty

Hiện nay thị trường tiêu thụcủa công ty chủyếu là trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty chủ yếu phân phối theo kênh trực tiếp nên chỉ mới đáp ứng nhu cầu khách hàng ở trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng chủyếu của công ty là các đơn vịtổ chức cụ thể là các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn như bệnh viện trung ương Huế, bệnh viện quốc tế, bệnh viện trường đại học y dược, trung tâm y tếthị xã Hương Thủy, trung tâm y tếthị xã Hương Trà, trung tâm y tếhuyện Phú Lộc, trung tâm y tế huyện Phong Điền. Công ty còn phân phối sản phẩm cho các đại lí trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, công ty còn mở một cửa hàng để bán sản phẩm

Trường Đại học Kinh tế Huế

Bảng 10: Tình hình tiêu thụ sản phẩmtheonhóm khách hàng của công ty CP thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 – 2018

2016 2017 2018

Sản lượng (thùng)

Doanh thu (trđồng)

Sản lượng (thùng)

Doanh thu (trđồng)

Sản lượng (thùng)

Doanh thu (trđồng)

Đơn vị tổ chức, cửa hàng 37.012,71 38.746,73 41.006,64

Urea 10.5 134,400 11 140,8 11.5 147,2

Hóa chất 18.5 34.536,008 19 35.346,707 20 37.207,06

Sinh phẩm 7.5 1.933,262 10 2.616,063 6.5 1.745,14

Sản phẩm tiêu hao 10 409,04 13 643,16 33 1.907,24

Đại lý 9.280,90 10.759,020 9.902,140

Urea 13 166,4 13.5 172,8 12 153.6

Hóa chất 3.5 6.511,236 4.5 8.371,589 4 7.441,412

Sinh phẩm 10.5 2.703,264 8.5 2.214,631 9 2.307,128

(Nguồn: Phòng kếtoán - Công ty CP thiết bịy tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế) Qua bảng ta thấy tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty theo khách hàng có sự biến động không đều cụthể:

-Nhóm khách hàng là đơn vịtổchức:

+ Năm 2016 hóa chất là sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất 18.5 thùng đem lại 34.536,008 triệu đồng, tiếp theo là Urea tiêu thụ 10.5 thùng đem lại 134,400 triệu đồng, mặc dù khối lượng tiêu thụ của urea khá cao nhưng doanh thu mang lại không nhiều vì giá bán của nó tương đối thấp, khối lượng tiêu thụ ít nhất là sinh phẩm 7.5 thùng mang lại 1.933,262 triệu đồng, còn sản phẩm tiêu hao tiêu thụ10 thùng mang lại 409,04 triệu đồng.

+ Năm 2017 hóa chất vẫn là mặt hàng được tiêu thụnhiều nhất 19 thùng đem lại 35.346,707 triệu đồng tăng so với năm 2016, urea tiêu thụ 11 thùng tăng 1 thùng so với năm 2017 mang lại 140,8 triệu đồng, sản phẩm tiêu hao tiêu thụ13 thùng mang lại 643,16 triệu đồng, sinh phẩm tiêu thụ10 thùng mang lại 2.616,063 triệu đồng.

+ Năm 2018 là năm có khối lượng tiêu thụ nhiều nhất trong đó sinh phẩm tiêu hao là sản phẩm tiêu thụnhiều nhất 33 thùng mang lại 1.907,24 triệu đồng, tiếp theo là hóa chất 20 thùng mang lại 37.207,06 triệu đồng doanh thu, urea tiêu thụ

Trường Đại học Kinh tế Huế

11 thùng thu

được 147,2 triệu đồng doanh thu, tiêu thụ ít nhất là sinh phẩm 6.5 thùng mang lại 1.745,14 triệu đồng doanh thu.

-Nhóm khách hàng là đại lý:

+ Năm 2016 khối lượng urea tiêu thụ nhiều nhất 13 thùng thu lại 166,4 triệu đồng doanh thu, tiếp theo là sinh phẩm tiêu thụ 10.5 thùng mang lại 2.703,264 triệu đồng doanh thu, cuối cùng là hóa chất chỉ 3.5 thùng.

+ Năm 2017 urea tiếp tục tiêu thụ nhiều nhất 13.5 thùng, tiếp theo là sinh phẩm 8.5 thùng đã giảm so với năm 2016 2 thùng, nhưng tiêu thụ sản phẩm hóa chất lại tằn lên tăng 1 thùng so với năm 2016.

+ Năm 2018 khối lượng tiêu thụ nhiều nhất là urea 12 thùng nhưng lại giảm so với năm 2018 1 thùng, sinh phẩm tiêu thụ 9 thùng giảm 0.5 thùng so với năm 2017, hóa chất tiêu thụ4 thùng thấp hơn so với năm 2017 nhưng cao hơn so với năm 2016.

Bảng 11: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng giai đoạn 2016 – 2018 ĐVT: Triệu đồng

Phân loại 2016 2017 2018

2018/2017

+/- %

Bệnh viện trung ương Huế 5.546,390 5,612,321 6.345,312 732,990 13,06 Bệnh viện quốc tế 6.876,330 6.654,112 7.645,003 990,890 14,89 Bệnh viện trường đại học y dược 5.948,220 6.467,321 6.745,557 278,240 4,3 Trung tâm y tếthịxã Hương Thủy 4.167,430 4.345,332 4.456,114 110,780 2,55 Trung tâm y tếhuyện phú lộc 4.854,440 4.912,355 4.976,802 64,450 1,31 Trung tâm y tếhuyện Phong Điền 4.858,890 5.901,115 5.934,556 33,440 0,57 Trung tâm y tếthịxã HươngTrà 4.761,010 4.854,176 4.903,300 49,120 1,01

Cửa hàng 346,000 420,400 817,400 397,000 94,43

Các đại lí 9.380,900 10.759,020 9.902,140 -856,880 -7,96

(Nguồn: Phòng kếtoán - Công ty CP thiết bịy tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế) Đối với nhóm khách hàng là các đơn vị tổ chức thì doanh thu nó mang lại cho hoạt động tiêu thụsản phẩm của công ty khá cao so với nhóm khách hàng là các đại lí hay cửa hàng.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Các đơn vị tổ chức, các đại lí trong phạm vi thành phố hằng năm tiêu thụ khối lượng sản phẩm nhiều hơn các đơn vịtổchứcởvùng huyện cụthể:

+ Năm 2016, bệnh viện quốc tế đã tiêu thụ số lượng nhiều nhất mang lại doanh thu nhiều nhất cho công ty đạt 6.876,330 triệu đồng, tiếp theo là bệnh viện trường đại học y dược Huếtiêu thụ sản phẩm cũng khá lớn đem lại cho công ty 5.948,220 triệu đồng, thấp nhất là trung tâm y tế thi xã Hương Thủy chỉ mang lại cho công ty 4.167,430 triệu đồng. Về các đại lí cũng có đóng góp không nhỏ vào doanh thu của công ty đạt 9.381,600 triệu đồng,cửa hàngđóng góp 346,000 triệu đồng.

+ Năm 2017, thị trường dược phẩm ngày càng nóng bỏng, khối lượng tiêu thụ của các đơn vị tổchức cũng như đại lí ngày nhiều hơn. Bệnh viện quốc tếvẫn là đơn vị tiêu thụnhiều khối lượng dược phẩm nhất đem lại cho công ty một lượng doanh thu là 6.654,112 triệu đồng thấp nhất là trung tâm y tếthi xã Hương Thủy 4.345,332 triệu đồng. Năm 2017 khối lượng sản phẩm tiêu thụ của các đại lý đã tăng lên đáng kể và cao nhất trong 3 năm mang lại cho công ty 10.759,020 triệu đồng. Vềcửa hàng cũng có sự tăng lên tăng74,4 triệu đồng so với năm 2016.

+ Năm 2018, không những các đơn vị tổ chức, đại lý mà cửa hàng cũng đã tiêu thụ được khối lượng sản phẩm khá lớn mang lại doanh thu khá cao cho công ty. So với năm 2017 thì công tyđã thực hiện rất tốt công tác tiêu thụ sản phẩm cuảmình. Doanh thu thu được cao nhất là từ bệnh viện quốc tế 7.645,003 triệu đồng tăng 990,890 triệu đồng so với năm 2017 hay 14,89%, doanh thu thu được thấp nhất là từtrung tâm y tế thi xã Hương Thủy 4.456,114 triệu đồng nhưng so với năm 2017 đã tăng110,780 triệu đồng. Doanh thu được từ các đại lý năm 2018 đã giảm so với năm 2017 giảm 856,880 triệu đồng. Còn về cửa hàng thì năm 2018 doanh thu mang lại cao nhất trong 3 năm đạt 817,40 triệu đồng tăng 397,000 triệu đồng so với năm 2017.