tại Việt Nam

In document TÀI CHÍNH VĨ MÔ (Page 70-73)

Nâng cao hiệu quả ứng dụng cơng nghệ

Nộp thuế điện tử: Số lượng DN hồn thành đăng ký với cơ quan thuế là 633.367 (đạt tỷ lệ 98,19 ). Số lượng DN hồn thành đăng ký với ngân hàng thương mại 621.938 (đạt tỷ lệ 96,42 )

Hồn thuế điện tử: Chỉ sau nửa năm triển khai thí điểm, số lượng DN đăng ký đạt 4.675; số lượng hồ sơ đã xử lý 9.452 (tổng số hồ sơ đã nhận 11.953); số tiền đã giải quyết hồn là hơn 49.200 tỷ đồng.

Ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong cơng tác thanh tra, kiểm tra và kiểm tra nội bộ

Trong cơng tác kiểm tra nội bộ, đến nay, Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục nâng cấp ứng dụng kiểm tra nội bộ, đáp ứng các nội dung nghiệp vụ quy định tại quy trình tiếp cơng dân, quy trình khiếu nại tố cáo, quy trình kiểm tra nội bộ và các yêu cầu của người sử dụng sau khi áp dụng phân tích rủi ro theo các bộ tiêu chí về cơng tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế, hồn thuế, quản lý nợ thuế lập kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng năm của ngành Thuế.

Triển khai nâng cấp hạ tầng kỹ thuật

Việc triển khai nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống ảo, hệ thống trục tích hợp, hệ thống dự phịng cho hệ thống xử lý giao dịch điện tử vẫn luơn được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của các ứng dụng thuế điện tử và nâng cao tính hữu hiệu của việc quản lý thuế. Bên cạnh đĩ, tiếp tục triển khai, nâng cấp hệ thống trang thiết bị địa phương cho tồn ngành, đáp ứng yêu cầu về hiện đại hĩa mơi trường làm việc, nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc của cán bộ thuế.

Những khĩ khăn trong việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong việc quản lý kê khai thuế

Thứ nhất, chính sách, văn bản pháp quy về thuế cũng như các mẫu biểu đầu vào của các ứng dụng hiện nay thay đổi liên tục. Do đĩ, ảnh hưởng đáng kể đến việc các ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong ngành Thuế.

Thứ hai, việc nâng cấp, bổ sung và triển khai hạ tầng cơng nghệ thơng tin hiện nay của ngành Thuế chưa đáp ứng được yêu cầu và tốc độ triển khai, mở rộng của các ứng dụng cơng nghệ thơng tin và cơ sở dữ liệu ngày càng tăng. Điều này cũng ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ triển khai các nhiệm vụ của ngành Thuế.

Thứ ba, việc triển khai các ứng dụng chưa thống nhất, phân tán dữ liệu do phân cấp ngân sách nên việc triển khai ứng dụng chưa đồng đều, nguồn dữ liệu cĩ nhiều nhưng chưa được khai thác tối đa, gây khĩ khăn trong cơng tác tổng hợp báo cáo tại các cấp ngân sách.

Thứ tư, tốc độ triển khai cịn tồn tại lỗi kỹ thuật trong quá trình điều hành và vận hành hệ thống ứng dụng nên đơi khi khơng phục vụ kịp thời việc phân tích số liệu phục vụ cho cơng tác quản lý thuế.

Thứ năm, số liệu theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trên hệ thống máy tính khơng đảm bảo đầy đủ và cịn nhiều trường hợp chênh lệch, sai sĩt nhưng chưa được thực hiện rà sốt, đối chiếu thường xuyên và chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm…

Thứ sáu, nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin hiện nay của ngành Thuế cịn tương đối mỏng và chất lượng nhân lực chưa được đảm bảo. Việc triển khai các ứng dụng quản lý thuế mới theo hướng tập trung và theo tiêu chuẩn quốc tế khác rất nhiều so với các ứng dụng quản lý thuế phân tán trước đây nên gặp nhiều khĩ khăn vướng mắc cần phải tập trung quan tâm và xử lý, cải thiện.

Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong việc quản lý kê khai thuế

Để khắc phục những hạn chế trên và triển khai chương trình quốc gia về ứng dụng cơng nghệ thơng tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin theo các nội dung:

Thứ nhất, nâng cao trình độ nghiệp vụ và kỹ năng khai thác phần mềm của nhân viên thuế. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cơng nghệ thơng tin trong ngành Thuế phù hợp với định hướng và kế hoạch phát triển cơng nghệ thơng tin ngành Thuế theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp. Hiện đại hĩa quản lý nội bộ Ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo ra một mơi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thứ hai, hồn thiện các phần mềm cơng nghệ thơng tin ứng dụng phục vụ quản lý kê khai thuế. Đảm bảo hệ thống cơng nghệ thơng tin vận hành liên tục, hiệu quả, an tồn thơng tin và bảo mật dữ liệu.

Thứ ba, hồn thiện cơ chế phối hợp và các quy trình nghiệp vụ trong ứng dụng cơng nghệ thơng tin. Khuyến khích xây dựng, triển khai trên diện rộng các sáng kiến cải tiến nhằm tăng năng suất, hiệu quả cơng việc.

Thứ tư, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Phát triển hạ tầng kỹ thuật cơng nghệ thơng tin, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và đồng bộ. Xây dựng kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế, đáp ứng yêu cầu triển khai Chính phủ điện tử.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả cơng tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người nộp thuế thơng qua việc cung cấp mở rộng các dịch vụ điện tử về thuế; Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức trung gian phát triển các dịch vụ về thuế, đáp ứng yêu cầu xã hội hĩa một số dịch vụ.

Tài liệu tham khảo:

http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/su-kien-tai-chinh/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-nganh-thue-126479.html

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2018-04-03/ung-dung-cong-nghe-thong-tin-tao-buoc-chuyen-tich-cuc-trong-quan-ly-thue-55668.aspxU

Tác động của đầu tư quốc tế

In document TÀI CHÍNH VĨ MÔ (Page 70-73)