• Không có kết quả nào được tìm thấy

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN

2.6. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời

triệu, tương ứng giảm đi 52,08% so với năm 2017. Cùng với sự biến động của doanh thu thì chi phí của khách sạn thì chi phí của khách sạn cũng giảm theo các năm. Năm 2018 thì tổng chi phí của công ty 3.982 triệu đồng, qua năm 2019 tổng chi phí đã giảm còn 3.465 triệu đồng, tức là giảm thêm 517 triệu tương ứng giảm 12,98% so với năm 2018. Nhưng qua năm 2020 thì tổng chi phí có giảm đi và đạt 2.491 triệu đồng, tức là đã giảm đi 974 triệu tương đương giảm 28,11 % so với năm 2019. Nhìn chung qua 3 năm 2018-2020 thì chi phí cũng có xu hướng giảm đi cùng với doanh thu.

Lợi nhuận trước thuế của khách sạn DMZ được thể hiện qua các năm từ 2018 – 2020. Trong đó, lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 797 triệu đồng, năm 2019 là 694 triệu đồng và qua năm 2020 giảm còn -498 triệu đồng. So với năm 2019, năm 2020 lợi nhuận trước thuế giảm mạnh tương ứng 1.192 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 ấm chứng tỏ chi phí bỏ ra lớn hơn doanh thu đạt được. Điều này cũng dễ hiểu bởi năm 2020là một năm đầy biến động từ dịch Covid và đợt bão lũ liên tiếp dồn dập, ảnh hưởng trực tiếp tới các ngành nghề đặc biệt là ngành du lịch.

Bảng 12: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh khách sạn DMZ Huế giai đoạn 2018 - 2020

Chỉ tiêu ĐVT 2018 2019 2020

So sánh

2019/2018 2020/2019

+/- % +/- %

1. Doanh thu thuần Triệu đồng 4.779 4.159 1.993 -620 -12,97 -2.166 -52,08 2. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 637,6 555,2 -398,4 -82,4 -12,92 -953,6 -171,76

3. VSCH bình quân Triệu đồng 4.825 4.562 3.428 -263 -5,45 -1134 -24,86

4. Tổng tài sản bình quân Triệu đồng 7.461 7.344 7.059 -177 -1,57 -285 -3,88 5. Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu

(ROS) (5=2/1) Lần 0,133 0,134 -0,199 0,001 0,75 -0,333 -248,51

6. Sức sinh lời của tài sản

(ROA) (6=2/4) Lần 0,085 0,075 -0,056 0,01 11,76 -0,131 -174,67

7. Sức sinh lời của VCSH

(ROE) (7=2/3) Lần 0,132 0,122 -0,116 -0,01 -0,076 -0,238 -195,08

Nguồn: Phòng Kế toán của khách sạn DMZ Huế

Trường Đại học Kinh tế Huế

Qua phân tích số liệu bảng 12 ta có thể thấy:

Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu (ROS): Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu hay lợi nhuận trên 1 đồng (hay 1.000đ) doanh thu thuần của công ty có xu hướng tăng. Năm 2018, cứ 1 đồng doanh thu thuần tạo ra 0,133 đồng lợi nhuận hay 1000 đồng doanh thu thuần tạo ra 133 đồng lợi nhuận. Năm 2019, công ty sẽ thu về 0,134 đồng lợi nhuận trong 1 đồng doanh thu, tăng 0,001 đồng so với năm ngoái, hay tăng 0,75%. Sang đến năm 2020, chỉ tiêu này tiếp tục giảm 0,199 đồng lợi nhuận trên 1 đồng doanh thu, tương đương giảm 0,333 tương ứng 248,51%. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận tăng, giảm trong vòng 3 năm nên khiến cho chỉ tiêu này cũng tăng theo.

Sức sinh lời của tài sản (ROA): Tỷ số này phản ánh khả năng sinh lời của một đồng tài sản được đầu tư, phản ánh hiệu quả của việc quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Tỷ số này cho biết với 1 đồng tài sản ngắn hạn được sử dụng trong sản xuất kinh doanh sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế cho doanh nghiệp. Tỷ số này càng lớn chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả. Qua bảng số liệu cho thấy, chỉ tiêu này có xu hướng tăng qua từng năm. Năm 2018, cứ 1 đồng tài sản đầu tư vào hoạt động kinh doanh mang lại cho công ty 0,085 đồng lợi nhuận sau thuế. Sang đến năm 2019, công ty thu về 0,075 đồng lợi nhuận sau thuế trên 1 đồng tài sản bỏ ra, tăng đến 11,76% so với năm 2018 hay tăng 0,01 lần. Năm 2020 ROA giảm mạnh, doanh nghiệp thu về giảm tới 0,056 đồng doanh thu trên 1 đồng tài sản đầu tư vào kinh doanh, tức là giảm 174,67% hay giảm 0,131 lần.

Sức sinh lời trên VCSH (ROE): Tỷ suất lợi nhuận ròng trên VCSH cho biết 1 đồng VCSH tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận, đây là mối quan tâm của các nhà đầu tư, để có 1 đồng lợi nhuận thì phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn đầu tư. Qua bảng số liệu cho thấy, chỉ tiêu này có xu hướng tăng mạnh qua 3 năm. Năm 2018 mang lại 0,132 đồng lợi nhuận sau thuế trên 1 đồng VCSH bỏ ra vào năm 2018, giảm còn 0,122 đồng lợi nhuận sau thuế trên 1 đồng VSCH vào năm 2019, hay giảm 0,01 lần tương đương 0,076%. Sang năm 2020, 1 đồng VCSH mang lại cho công ty -0,116 đồng lợi nhuận, giảm 0,238 lần tương ứng tỉ lệ 195,08% so với năm ngoái. Điều này cho thấy khách sạn sử dụng nguồn vốn chủ sở hoạt động chưa đạt hiệu quả.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của khách sạn chưa có nhiều hiệu quả do biến

Trường Đại học Kinh tế Huế

động của thị trường và có xu hướng giảm qua các năm. Mặc dù có sự biến động của doanh thu làm cho lợi nhuận sau thuế cũng như VCSH bình quân, làm các chỉ số của ROS, ROE và ROA giảm dần qua 3 năm. Hoạt động kinh doanh đã mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu, những biến động thị trường với mức độ và hiệu quả này ở mức trung bình trong ngành. Do đó, khách sạn phải tiếp tục phát huy, tăng khả năng sử dụng của tài sản để đạt được hiệu quả kinh doanh đã đề ra.

2.7. Hiệu quả sử dụng vốn và lao động