• Không có kết quả nào được tìm thấy

TỔ CHỨC THI CÔNG:

M, N lớn

2. TỔ CHỨC THI CÔNG:

- LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG THEO SƠ ĐỒ NGANG - LẬP TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG

CHƢƠNG 1:

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ KHỐI LƢỢNG THI CÔNG 1.ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH

.Công trình: TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI & DU LỊCH TP.HUẾ

1.1. Công tác chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị phục vụ thi công

* Mặt bằng:

- Kích thƣớc khu đất: khá rộng rãi, thuận lợi cho việc thi công trình, Khu đất xây dựng tƣơng đối bằng phẳng không san lấp nhiều nên thuận tiện cho việc bố trí kho bãi xƣởng sản xuất.

- Giáp giới với xung quanh: mặt trƣơc giáp với đƣờng đã đƣợc quy hoạch, các mặt còn lại giáp với đƣờng nội bộ, và các công trình của khu quy hoạch (nhƣ hình vẽ)

Hình 52: Tổng mặt bằng - Diện tích xây dựng:

+ Công trình gồm 8 tầng, diện tích xây dựng 861,84 m2 + Chiều dài nhà là 34,2 m

+ Chiều rộng nhà là 25,2 m

+ Chiều cao nhà là 30,4 m. Chiều cao tầng 1 là 5,4 m, tầng 2 là 3,9m ,tầng 3, 4, 5,6,7,8 là 3,7m

+ Đƣờng giao thông: Công trình cạnh trục đƣờng chính nên thuận lợi cho việc giao

thông & vận chuyển vật tƣ. Các phƣơng tiện không bị động về thời gian vì mật độ

cộ tại địa điểm xây dung trung bình.

*Điều kiện về địa chất:

- Địa chất tƣơng đối ổn định, các lớp đất dày và tƣơng đối đồng điều. Ta có bảng sau:

- Mực nƣớc ngầm ở độ sâu trung bình - 4,5(m) kể từ cốt thiên nhiên

* Điều kiện về khí tượng thuỷ văn:

- Công trình nằm ở Huế, nhiệt độ bình quân trong năm là 270C, chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất (tháng 4) và tháng thấp nhất (tháng 12) là 120C. Thời tiết chia làm hai mùa rõ rệt : Mùa nóng (từ tháng 4 đến tháng 11), mùa lạnh (từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau). Độ ẩm trung bình 75% - 80%. Hai hớng gió chủ yếu là gió Tây-Tây Nam và Bắc - Đông Bắc, tháng có sức gió mạnh nhất là tháng 8, tháng có sức gió yếu nhất là tháng 11, tốc độ gió lớn nhất là 28m/s.

- Địa chất công trình thuộc loại đất hơi yếu, nên phải gia cờng đất nền khi thiết kế móng (xem báo cáo địa chất công trình ở phần thiết kế móng).

* Công tác san dọn và bố trí tổng mặt bằng:

- Nhận bàn giao mặt bằng xây dựng.

- Kiểm tra chỉ giới xây dựng.

- Di chuyển mồ mả, phá dỡ công trình cũ nếu có, ngã hạ cây cối vƣớng vào công trình, đào bỏ rễ cây, phá dỡ đá mồ côi trên mặt bằng công trình, xử lý thảm thực vật thấp dọn sạch chƣớng ngại ngại vật gây trở ngại tạo thuận tiện cho thi công. Do công trình đƣợc xây dựng trong khu công nghiệp nên mặt bằng thi công đã đƣợc san lấp bằng phẳng và đã đƣợc dọn sạch các chƣớng ngại vật gây trở ngại cho công tác thi công.

-Tập hợp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật có liên quan (kết quả khảo sát địa c hất, qui trình công nghệ...)

- Nghiên cứu kỹ hồ sơ tài liệu quy hoạch, kiến trúc, kết cấu và các tài liệu khác của công trình, tài liệu thi công và tài liệu thiết kế và thi công các công trình lân cận.

- Xử lý các vật kiến trúc ngầm: khi thi công phần ngầm ngoài các vật kiến trúc đã xác định rõ về kích thƣớc chủng loại trên mặt bằng, vị trí trên bản vẽ ta còn gặp nhiều các vật kiến trúc khác, nhƣ mồ mả, đá mồ côi, công trình hạ tầng

kỹ thuật, hệ thông cáp quang,điện, nƣớc, khu di tích... ta phải kết hợp vớ i các cơ quan có chức năng để giải quyết.

- Chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công, xác định các vị trí tim mốc, hệ trục của công trình.

- Đƣờng giao thông vào công trình là đƣờng quốc lộ 18A. Bên trong công trình cần phải làm các tuyến đƣờng tạm để vận chuyển vật tƣ, trang thiết bị phục vụ cho công trình.

- Thi công đƣờng điện tạm để phục vụ cho công trình và đƣợc đấu nối với hệ thống điện đã có sẵn trong khu công nghiệp.

- Xây dựng các bể chứa nƣớc hoặc dùng các thiết bị khác để chứa nƣớc để phụ vụ cho quá trình sinh hoạt và sản xuất của công trình. Nƣớc đƣợc lấy từ hệ thống cấp nƣớc cho khu công nghiệp và giếng đã thi công trƣớc đó.

- Xây dựng các láng trại tạm nhƣ : nhà ở cho công nhân, nhà ăn, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ,nhà dành cho cán bộ kỹ thuật, kho chứa vật tƣ, xƣởng gia công, bãi chứa vật liệu....

- Việc tiêu nƣớc bề mặt nhằm để hạn chế không cho nƣớc chảy vào hố móng công trình, nên trên mặt bằng thi công ta cần bố trí các rãnh, các bờ để thu nƣớc mƣa, bơm tiêu nƣớc. Do mực nƣớc ngầm trong phạm vi mặt bằng thi công công trình ở độ sâu -4,5 m so với mặt đất thiên nhiên sâu hơn so với cos đế móng nên không cần có các biện pháp hạ mực nƣớc ngầm

*Chuẩn bị máy móc và nhân lực phục vụ thi công :

- Dựa vào số liệu tính toán chính xác của từng giai đoạn và hạng mục thi công cần có sự chuẩn bị đầy đủ về máy móc, trang thiết bị và nhân lực thi công.

- Các loại máy móc trang thiết bị cần chuẩn bị gồm: máy bơm nƣớc, máy trộn bê tông, máy phát điện, máy đầm cóc, máy đầm dùi, máy đầm bàn, máy uốn thép máy cắt thép, máy hàn, xe cải tiến, xe cút kít quốc, xẻng.

- Thiết lập qui trình kỹ thuật thi công theo các phƣơng tiện thiết bị sẵn có.

- Lập kế hoạch thi công chi tiết, qui định thời gian cho các bƣớc công tác và sơ đồ dịch chuyển máy trên hiện trƣờng.

- Chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu các loại vật tƣ, các thiết bị thí nghiệm, kiểm tra độ sụt của bê tông, chất lƣợng vật tƣ, trang thiết bị đƣa vào xây dựng công trình.

- Chống ồn: Trong thi công đào đất móng, lắp ghép các cấu kiện cho kết cấu của công trình không gây rung động lớn nhƣ đóng cọc nhƣng do sử dụng máy móc thi công có công suất lớn nên gây ra tiếng ồn lớn. để giảm bớt tiếng ồn ta đặt các chụp hút âm ở chỗ động cơ nổ, giảm bớt các động tác thừa, không để động cơ chạy vô ích.

- Nguồn lực thi công

Vốn đầu tƣ đƣợc cấp theo từng giai đoạn thi công công trỡnh.

Nguyờn vật liệu phục vụ thi công công trỡnh đƣợc đơn vị thi công kí kết hợp đồng cung cấp với các nhà cung cấp lớn, năng lực đảm bảo sẽ cung cấp liên tục và đầy đủ phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công công trỡnh.

Nguồn nhân lực luôn đáp ứng đủ với yêu cầu tiến độ. Ngoài ra có thể sử dụng nguồn nhân lực là lao động từ các địa phƣơng để làm các công việc phù hợp, không yêu cầu kĩ thuật cao.

2.TÍNH TOÁN, LỰA CHỌN THIẾT BỊ THI CÔNG CỌC

*Lựa chọn phương án thi công cọc

Việc thi công ép cọc ở ngoài công trƣờng có nhiều phƣơng án ép, sau đây là hai phƣơng án ép phổ biến:

Thi công ép cọc: