• Không có kết quả nào được tìm thấy

ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n "

Copied!
265
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

TAÄP MOÄTNAÂNG CAO

NGÖÕ VAÊN

11

(2)

(T¸i b¶n lÇn thø m−êi hai)

nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc ViÖt Nam

(3)

B¶n quyÒn thuéc Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ViÖt Nam  Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

01–2020/CXBIPH/752–869/GD M· sè : NH111T0

(4)

Vµo phñ chóa trÞnh

(TrÝch Th−îng kinh kÝ sù(1))

Lª H÷u Tr¸c

KÕt qu¶ cÇn ®¹t

ThÊy ®−îc sù c¶m nhËn cña Lª H÷u Tr¸c vÒ uy quyÒn vµ cuéc sèng cña chóa TrÞnh.

 HiÓu ®−îc ®Æc ®iÓm bót ph¸p kÝ sù cña t¸c gi¶ qua

®o¹n trÝch.

TiÓu dÉn

Lª H÷u Tr¸c (1720 ? - 1791) lµ danh y lçi l¹c, nhµ v¨n tµi hoa, ng−êi lµng Liªu X¸, huyÖn §−êng Hµo, phñ Th−îng Hång, trÊn H¶i D−¬ng (nay thuéc huyÖn Yªn MÜ, tØnh H−ng Yªn), biÖt hiÖu H¶i Th−îng L·n ¤ng(2). Lµ con thø b¶y cña quan H÷u thÞ lang bé C«ng nªn Lª H÷u Tr¸c cßn cã tªn lµ Chiªu B¶y. Tuy sinh ra, lín lªn ë quª cha, nh−ng khi gÇn ba m−¬i tuæi, «ng vÒ sèng t¹i quª mÑ thuéc xø Bµu Th−îng, x· T×nh DiÔm (nay thuéc x·

S¬n Quang) huyÖn H−¬ng S¬n, tØnh Hµ TÜnh.

§· cã mét thêi Lª H÷u Tr¸c theo nghÒ vâ. Sau, «ng nhËn thÊy "ngoµi

viÖc luyÖn c©u v¨n cho hay, mµi l−ìi g−¬m cho s¾c, cßn ph¶i ®em hÕt t©m lùc ch÷a bÖnh cho ng−êi". Tõ ®Êy, t¸c gi¶ ®i s©u vµo nghiªn cøu y häc,

®óc kÕt thµnh bé s¸ch gåm s¸u m−¬i s¸u quyÓn víi nhan ®Ò H¶i Th−îng y t«ng t©m lÜnh. QuyÓn cuèi cïng (quyÓn vÜ) cña bé s¸ch nµy lµ mét t¸c phÈm v¨n häc ®Æc s¾c : Th−îng kinh kÝ sù.

(1) Th−îng kinh kÝ sù : KÝ sù ®Õn kinh ®«.

(2) H¶i Th−îng L·n ¤ng : ¤ng l−êi ë ®Êt Th−îng Hång, H¶i D−¬ng.

Lª H÷u Tr¸c (NguyÔn TiÕn Chung vÏ)

(5)

Th−îng kinh kÝ sù ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn míi cña thÓ kÝ ViÖt Nam thêi trung ®¹i. T¸c gi¶ ghi l¹i nh÷ng c¶m nhËn cña b¶n th©n tr−íc hiÖn thùc vÒ c¶nh vËt vµ con ng−êi mµ m×nh tËn m¾t chøng kiÕn kÓ tõ khi nhËn ®−îc lÖnh triÖu vÒ kinh ®« ch÷a bÖnh cho thÕ tö C¸n ngµy 12 th¸ng giªng n¨m Nh©m DÇn (1782) cho ®Õn lóc xong viÖc, vÒ tíi nhµ ë H−¬ng S¬n ngµy mång 2 th¸ng 11 (tæng céng lµ 9 th¸ng 20 ngµy).

T¸c phÈm më ®Çu b»ng c¶nh u nh· ë H−¬ng S¬n, ®−a ng−êi ®äc vµo thÕ giíi méng m¬ cña mét Èn sÜ l¸nh ®êi. Bçng cã chØ(1)triÖu vµo kinh. Cuéc sèng ªm ®Òm bÞ ph¸ tan. L·n ¤ng buéc ph¶i lªn ®−êng. C¸c sù viÖc cø diÔn ra theo thêi gian vµ ®Ì nÆng lªn t©m tr¹ng t¸c gi¶.

Sau khi ®Õn kinh ®«, Lª H÷u Tr¸c ®−îc mêi ®Õn ë nhµ ng−êi em cña QuËn Huy. TiÕp ®ã t¸c gi¶ b¾t ®Çu vµo phñ chóa ®Ó kh¸m bÖnh cho thÕ tö C¸n. §o¹n trÝch thuËt l¹i viÖc Lª H÷u Tr¸c vµo phñ chóa TrÞnh.

*

* *

Mång 1 th¸ng 2. S¸ng tinh m¬, t«i nghe tiÕng gâ cöa rÊt gÊp. T«i ch¹y ra më cöa. Th× ra mét ng−êi ®Çy tí quan Ch¸nh ®−êng(2) võa nãi võa thë hæn hÓn :

 Cã th¸nh chØ triÖu cô vµo ! Quan truyÒn mÖnh(3) hiÖn ®ang ë nhµ cô lín con, con v©ng lÖnh ch¹y ®Õn ®©y b¸o tin. LÝnh ë dinh ®· ®em c¸ng ®Õn ®ãn cô ë ngoµi cöa. Xin cô vµo phñ chÇu ngay.

T«i bÌn söa sang ¸o mò chØnh tÒ, lªn c¸ng vµo phñ. Tªn ®Çy tí ch¹y ®µng tr−íc hÐt ®−êng. C¸ng ch¹y nh− ngùa lång, t«i bÞ xãc mét mÎ, khæ kh«ng nãi hÕt.

Chóng t«i ®i cöa sau vµo phñ. Ng−êi truyÒn mÖnh dÉn t«i qua mÊy lÇn cöa n÷a, theo ®−êng bªn tr¸i mµ ®i. T«i ngÈng ®Çu lªn : ®©u ®©u còng lµ c©y cèi um tïm, chim kªu rÝu rÝt, danh hoa ®ua th¾m, giã ®−a thoang tho¶ng mïi h−¬ng. Nh÷ng d·y hµnh lang quanh co nèi nhau liªn tiÕp. Ng−êi gi÷ cöa truyÒn b¸o rén rµng, ng−êi cã viÖc quan qua l¹i nh− m¾c cöi. VÖ sÜ canh gi÷ cöa cung, ai muèn ra vµo ph¶i cã thÎ(4).

T«i nghÜ bông : M×nh vèn con quan, sinh tr−ëng ë chèn phån hoa, chç nµo trong cÊm thµnh m×nh còng ®· tõng biÕt. ChØ cã nh÷ng viÖc ë trong phñ chóa lµ

(1) ChØ : chiÕu chØ cña vua, ë ®©y lµ chiÕu chØ cña chóa TrÞnh S©m.

(2) Quan Ch¸nh ®−êng : chøc quan ®øng ®Çu tr«ng coi mäi viÖc trong phñ chóa ; ë ®©y chØ QuËn Huy.

(3) Quan truyÒn mÖnh (còng gäi lµ quan truyÒn chØ) : quan chuyªn lµm nhiÖm vô truyÒn mÖnh lÖnh cña vua cho bÒ t«i ; ë ®©y lµ quan truyÒn chØ cña chóa.

(4) ThÎ : nh− giÊy ra vµo c«ng së ngµy nay.

(6)

m×nh chØ míi nghe nãi th«i. B−íc ch©n ®Õn ®©y míi hay c¶nh giµu sang cña vua chóa thùc kh¸c h¼n ng−êi th−êng ! BÌn ng©m mét bµi th¬ ®Ó ghi nhí viÖc nµy :

LÝnh ngh×n cöa v¸c ®ßng(1) nghiªm nhÆt, C¶ trêi Nam sang nhÊt lµ ®©y !

LÇu tõng g¸c vÏ tung m©y,

RÌm ch©u, hiªn ngäc, bãng mai ¸nh vµo.

Hoa cung tho¶ng ng¹t ngµo ®−a tíi, V−ên ngù nghe vÑt nãi ®ßi phen.

Quª mïa, cung cÊm ch−a quen,

Kh¸c g× ng− phñ ®µo nguyªn(2) thuë nµo !(3)

§i ®−îc vµi tr¨m b−íc, qua mÊy lÇn cöa míi ®Õn c¸i ®iÕm "HËu m· qu©n tóc trùc"(4). §iÕm lµm bªn mét c¸i hå, cã nh÷ng c¸i c©y l¹ lïng vµ nh÷ng hßn ®¸ k× l¹.

Trong ®iÕm, cét vµ bao l¬n l−în vßng, kiÓu c¸ch thËt lµ xinh ®Ñp. Quan Ch¸nh

®−êng mçi khi ë triÒu ra th× nghØ ë ®Êy. ThÊy t«i, «ng b¶o quan truyÒn chØ :

 ChiÒu qua, t«i ®· t©u lªn. Th¸nh th−îng(5) cho phÐp cô vµo ®Ó hÇu m¹ch

§«ng cung thÕ tö(6).

¤ng cïng vµo víi quan truyÒn chØ, b¶o t«i ®i theo cïng mÊy ng−êi tiÓu hoµng m«n(7). §i bé ®Õn mét c¸i cöa lín, thÞ vÖ, qu©n sÜ thÊy t«i ¨n mÆc cã vÎ l¹ lïng, muèn gi÷ l¹i. Quan truyÒn chØ nãi :

 Cã th¸nh chØ triÖu.

(1) V¸c ®ßng : dÞch tho¸t ý tõ ch÷ "kim qua"  c¸i m¸c, mét lo¹i vò khÝ thêi x−a.

(2) §µo nguyªn : lÊy ý trong §µo Hoa nguyªn kÝ (truyÖn Suèi Hoa ®µo) cña §µo TiÒm thêi §«ng TÊn (Trung Quèc), kÓ chuyÖn mét ng−êi ®¸nh c¸ l¹c ®Õn suèi Hoa ®µo. Sau dïng hai ch÷ "®µo nguyªn" ®Ó chØ thÕ giíi thÇn tiªn.

(3) Nguyªn bµi th¬ ®−îc viÕt theo thÓ thÊt ng«n b¸t có §−êng luËt. ë ®©y ng−êi dÞch ®· chuyÓn sang th¬ song thÊt lôc b¸t.

(4) §iÕm : ng«i nhµ dïng ®Ó dõng ch©n nghØ ng¬i hoÆc chê ®îi ; ®iÕm "HËu m· qu©n tóc trùc" : n¬i qu©n hËu m· lu«n cã mÆt ®Ó ®îi sai ph¸i.

(5) Th¸nh th−îng : tõ dïng ®Ó chØ nhµ vua, ë ®©y chØ chóa TrÞnh S©m.

(6) §«ng cung : n¬i ë cña th¸i tö – ng−êi sÏ lªn nèi ng«i vua ; thÕ tö : ng−êi sÏ lªn nèi ng«i chóa, ë

®©y lµ TrÞnh C¸n.

(7) TiÓu hoµng m«n : tªn gäi quan ho¹n thêi x−a.

(7)

Hä bÌn ®Ó cho t«i ®i. Qua d·y hµnh lang phÝa t©y, ®Õn mét c¸i nhµ lín thËt lµ cao vµ réng. Hai bªn lµ hai c¸i kiÖu ®Ó vua chóa ®i. §å nghi tr−îng(1) ®Òu s¬n son thÕp vµng. ë gi÷a ®Æt mét c¸i sËp thÕp vµng. Trªn sËp m¾c mét c¸i vâng

®iÒu. Tr−íc sËp vµ hai bªn, bµy bµn ghÕ, nh÷ng ®å ®¹c nh©n gian ch−a tõng thÊy.

T«i chØ d¸m ng−íc m¾t nh×n råi l¹i cói ®Çu ®i. L¹i qua mét cöa n÷a, ®Õn mét c¸i lÇu cao vµ réng. ë ®©y, cét ®Òu s¬n son thÕp vµng. T«i hái nhá quan truyÒn chØ,

«ng ta nãi :

 Ta võa ®i qua nhµ "§¹i ®−êng". Nhµ Êy gäi lµ "QuyÓn bång", c¸i g¸c nµy gäi lµ "G¸c tÝa". V× thÕ tö "dïng trµ" ë ®©y, cho nªn gäi nã lµ "phßng trµ". (Sè lµ ë

®©y kiªng danh tõ "thuèc" nªn gäi thuèc lµ "trµ").

BÊy giê trong "phßng trµ" cã b¶y, t¸m ng−êi. ThÊy quan Ch¸nh ®−êng ®Õn, tÊt c¶ ®Òu ®øng dËy. Quan Ch¸nh ®−êng ngåi ghÕ trªn. Mäi ng−êi ngåi theo thø tù.

Quan Ch¸nh ®−êng b¶o t«i ngåi vµo gi÷a. Lóc ®Çu t«i kh«ng hiÓu, sau míi biÕt ®ã lµ c¸c vÞ l−¬ng y cña s¸u cung, hai viÖn ®−îc dù vµo viÖc hÇu trµ, ngµy ®ªm chÇu chùc ë ®Êy. ThÊy t«i, hä ®Òu nh×n nhau. Cã ng−êi cói xuèng hái nhá. Quan Ch¸nh

®−êng c−êi :

 Cô nµy lµ con «ng Liªu X¸ ë §−êng Hµo vµo ngô c− trong H−¬ng S¬n, lµm thuèc hay cã tiÕng, nay v©ng th¸nh chØ vµo kinh.

BÊy giê cã ng−êi chÝt kh¨n l−ît tµu, c−êi vµ b¶o t«i :

 Cô cã biÕt t«i kh«ng ?

 T«i lµ kÎ ë n¬i quª mïa, lµm sao biÕt ®−îc c¸c vÞ ë n¬i triÒu ®×nh ®«ng

®óc nh− thÕ nµy ?

 T«i lµ ng−êi An ViÖt, huyÖn La S¬n, ë nhµ, t«i vÉn nghe tiÕng cô nh− sÊm ®éng bªn tai, nh−ng ch−a hÒ ®−îc gÆp.

BÊy giê t«i míi biÕt «ng ta lµm gi¸o quan ë An ViÖt, tªn lµ Chøc, ®−îc «ng NguyÔn Kiªm ng−êi Tiªn §iÒn lµm Thù trÊn ®Ò cö lµm thÇy thuèc chÇu chùc ë

®©y. Sau ®ã, l¹i ®−îc lµm thuèc ë Bé Binh, gi÷ chøc Tham ®ång. T«i nãi :

 Chç ë cña t«i kh«ng xa chç ë cña ngµi bao nhiªu. T«i mÊy lÇn muèn ®Õn th¨m nh−ng phiÒn mét nçi lµ kh«ng cã dÞp.

§ang dë c©u chuyÖn th× quan truyÒn mÖnh ®Õn nãi nhá víi quan Ch¸nh

®−êng. Quan Ch¸nh ®−êng ®øng dËy, b¶o t«i :

(1) §å nghi tr−îng : c¸c lo¹i ®å dïng theo nghi thøc cÊp bËc quy ®Þnh cho vua chóa.

(8)

 Ta h·y vµo ¨n c¬m s¸ng mét l¸t ®·.

T«i theo «ng, ®i theo con ®−êng cò trë vÒ ®iÕm "HËu m·". ¤ng nãi :

 Th¸nh th−îng ®ang ngù ë ®Êy, xung quanh cã phi tÇn chÇu chùc, nªn ch−a thÓ yÕt kiÕn. Ta h·y t¹m ra ngoµi.

¤ng san m©m c¬m cho t«i ¨n. M©m vµng, chÐn b¹c, ®å ¨n toµn lµ cña ngon vËt l¹, t«i bÊy giê míi biÕt c¸i phong vÞ cña nhµ ®¹i gia. ¡n xong, thÊy mét viªn quan hÇu cËn ch¹y l¹i mêi quan Ch¸nh ®−êng vµo vµ b¶o t«i ®i theo. §ét nhiªn, thÊy «ng ta më mét chç trong mµn gÊm råi b−íc vµo. ë trong tèi om, kh«ng thÊy cã cöa ngâ g× c¶. §i qua ®é n¨m, s¸u lÇn tr−íng gÊm nh− vËy, ®Õn mét c¸i phßng réng, ë gi÷a phßng cã mét c¸i sËp thÕp vµng. Mét ng−êi ngåi trªn sËp ®é n¨m, s¸u tuæi, mÆc ¸o lôa ®á. Cã mÊy ng−êi ®øng hÇu hai bªn. Gi÷a phßng lµ mét c©y nÕn to c¾m trªn mét c¸i gi¸ b»ng ®ång. Bªn sËp ®Æt mét c¸i ghÕ rång s¬n son thÕp vµng, trªn ghÕ bµy nÖm gÊm. Mét c¸i mµn lµ che ngang s©n. ë trong cã mÊy ng−êi cung nh©n ®ang ®øng xóm xÝt. §Ìn s¸p chiÕu s¸ng, lµm næi mµu mÆt phÊn vµ mµu

¸o ®á. Xung quanh lÊp l¸nh, h−¬ng hoa ngµo ng¹t. Xem chõng Th¸nh th−îng th−êng th−êng vÉn ngåi trªn ghÕ rång nµy, nay ng−êi rót lui vµo mµn ®Ó t«i xem m¹ch §«ng cung cho thËt kÜ.

T«i nÝn thë ®øng chê ë xa. Quan Ch¸nh ®−êng truyÒn lÖnh cho t«i l¹y bèn l¹y.

ThÕ tö c−êi :

 ¤ng nµy l¹y khÐo !

Quan Ch¸nh ®−êng l¹i truyÒn mÖnh :

 Cô giµ yÕu, cho phÐp cô ngåi hÇu m¹ch.

T«i khóm nóm ®Õn tr−íc sËp xem m¹ch. Xem xong, nghe trong mµn cã tiÕng nãi nhá :

 Cho «ng ta xem c¶ th©n h×nh n÷a !

Mét viªn quan néi thÇn(1) ®øng chÇu ®Õn bªn sËp xin phÐp thÕ tö. ThÕ tö ®øng dËy, cëi ¸o, ®øng bªn gi−êng cho t«i xem. T«i xem kÜ tÊt c¶ l−ng, bông vµ ch©n tay mét l−ît. Quan Ch¸nh ®−êng l¹i truyÒn mÖnh b¶o t«i l¹y t¹ råi ®i ra. T«i ®øng dËy l¹y bèn l¹y. ThÊy quan Ch¸nh ®−êng b¶o mét tiÓu hoµng m«n ®−a t«i ra

"phßng trµ" ngåi. Mét l¸t sau, «ng ®Õn hái :

(1) Quan néi thÇn : quan hÇu cËn trong cung cÊm.

(9)

 Cô xem m¹ch nh− thÕ nµo ? Nªn dïng thø thuèc g× th× cô cø viÕt mét tê tr×nh lªn.

Råi «ng l¹i tiÕp :

 BÖnh ®· nöa n¨m nay. Tr−íc kia gÇy l¾m, nay ®· h¬i cã da, cã thÞt, b¶n chÊt yÕu, bÖnh ®· l©u mµ kh«ng bæ ®−îc, v× dïng d−¬ng d−îc th× nãng, mµ dïng ©m d−îc th× trÖ(1). Cã khi ph¶i dïng nh÷ng vÞ ph¸t t¸n(2) míi xong !

¤ng b¶o quan T¶ viÖn ®em nh÷ng ®¬n thuèc ®ang dïng ®Õn cho t«i xem.

Nguyªn khi «ng ®Ò cö t«i vµ nãi mÊy c©u nµy lµ còng cã ý muèn t«i biÕt chõng.

¤ng còng cã biÕt thuèc, tuy kiÕn thøc vÒ thuèc ch−a s©u, nh−ng hÔ bµn ®Õn thuèc lµ cø muèn dïng thø thuèc c«ng ph¹t. ¤ng th−êng nãi : "Cã bÖnh th× tr−íc hÕt lµ ph¶i ®uæi bÖnh. Khi ®· ®uæi c¸i tµ ®i råi h·y bæ, th× míi lµ c¸i phÐp ®óng ®¾n nhÊt". Nh−ng theo ý t«i, ®ã lµ v× thÕ tö ë trong chèn mµn che tr−íng phñ, ¨n qu¸

no, mÆc qu¸ Êm nªn t¹ng phñ yÕu ®i. V¶ l¹i, bÖnh m¾c ®· l©u, tinh khÝ kh« hÕt, da mÆt kh«, rèn låi to, g©n thêi xanh, tay ch©n gÇy gß. §ã lµ v× nguyªn khÝ ®· hao mßn, th−¬ng tæn qu¸ møc. NÕu chØ lo dïng thø thuèc c«ng ph¹t kh¾c b¸c(3) mµ kh«ng biÕt r»ng nguyªn khÝ cµng hao mßn dÇn th× chØ lµm cho ng−êi thªm yÕu.

BÖnh thÕ nµy kh«ng bæ th× kh«ng ®−îc. Nh−ng sî m×nh kh«ng ë l©u, nÕu m×nh lµm cã kÕt qu¶ ngay th× sÏ bÞ danh lîi nã rµng buéc, kh«ng lµm sao vÒ nói ®−îc n÷a. Chi b»ng ta dïng thø ph−¬ng thuèc hoµ ho·n, nÕu kh«ng tróng th× còng kh«ng sai bao nhiªu. Nh−ng råi l¹i nghÜ : Cha «ng m×nh ®êi ®êi chÞu ¬n cña n−íc, ta ph¶i dèc hÕt c¶ lßng thµnh, ®Ó nèi tiÕp c¸i lßng trung cña cha «ng m×nh míi

®−îc. NghÜ ®i nghÜ l¹i mét håi, t«i míi nãi :

 T«i thÊy th¸nh thÓ gÇy, m¹ch l¹i tÕ, s¸c(4). ThÕ lµ ©m d−¬ng ®Òu bÞ tæn h¹i, nay ph¶i dïng thuèc thËt bæ ®Ó båi d−ìng t× vµ thËn, cèt gi÷ c¸i c¨n b¶n tiªn thiªn(5) vµ lµm nguån gèc cho c¸i hËu thiªn(6). ChÝnh khÝ ë trong mµ th¾ng th×

bÖnh ë ngoµi sÏ tù nã tiªu dÇn, kh«ng trÞ bÖnh mµ bÖnh sÏ mÊt.

(1) D−¬ng d−îc : thuèc cã tÝnh nãng ; ©m d−îc : thuèc cã tÝnh l¹nh ; trÖ : ø ®äng kh«ng l−u th«ng.

(2) VÞ ph¸t t¸n : vÞ thuèc cã t¸c dông lµm cho ng−êi bÖnh ®æ må h«i.

(3) Thuèc c«ng ph¹t kh¾c b¸c : lo¹i thuèc dïng ®Ó ch÷a bÖnh cho mau khái nh−ng rÊt h¹i ®Õn søc khoÎ cña ng−êi bÖnh.

(4) M¹ch tÕ, s¸c : m¹ch nhá vµ ®Ëp nhanh.

(5) Tiªn thiªn : c¸i bÈm sinh cña con ng−êi khi cßn trong bµo thai, ngµy nay gäi lµ gien di truyÒn.

(6) HËu thiªn : c¸i do nu«i d−ìng, ®−îc h×nh thµnh sau khi ra ®êi.

(10)

¤ng tá ý kiÕn nãi ®i nãi l¹i mÊy lÇn, nh−ng t«i vÉn cø gi¶i thÝch m·i. ¤ng nãi :

 Cô ®· cã chñ ý nh− thÕ th× cô cø viÕt ra thµnh ph−¬ng thuèc ®Ó d©ng lªn.

T«i v©ng lÖnh viÕt tê kh¶i r»ng :

"ChÇu m¹ch, thÊy s¸u m¹ch tÕ, s¸c vµ v« lùc, h÷u quan yÕu, h÷u xÝch l¹i cµng yÕu h¬n. Êy lµ t× ©m h−, vÞ ho¶ qu¸ thÞnh, kh«ng gi÷ ®−îc khÝ d−¬ng, nªn ©m ho¶

®i cµn. V× vËy, bªn ngoµi thÊy cæ tr−íng, ®ã lµ t−îng tr−ng ngoµi th× phï, bªn trong th× trèng. Nªn bæ t× thæ th× yªn. Nay pháng dïng : b¹ch truËt (mét l¹ng(1)), thôc ®Þa (ba ®ång(2)), can kh−¬ng (hai ®ång), ngò vÞ (mét ®ång). S¾c cho ®Æc, mçi mét lÇn uèng mét th×a trµ ®iÒu víi n−íc s©m s¾c ®Æc. Uèng khi l−ng bông.

TiÓu thÇn Lª H÷u Tr¸c phông kª".

T«i viÕt xong ®−a lªn. ¤ng nh×n kÜ mét håi, xem cã ý ng¹i. C¸c thÇy lang ngåi

®Êy còng muèn xem. ¤ng kh«ng cho, ®ót giÊy vµo tói ¸o, c−êi :

 Ph−¬ng thuèc vµ lËp luËn cña cô kh¸c chóng ta nhiÒu.

¤ng b¶o mét néi thÇn mang tê giÊy vµo. Mét l¸t sau, «ng ®øng dËy b¶o t«i ®i theo, trë vÒ ®iÕm "HËu m·". Uèng trµ mét l¸t, «ng nãi víi t«i :

 Cô ®i xa x«i vÊt v¶, giê h·y t¹m vÒ nghØ. Cã bµ con b¹n bÌ mêi mäc còng kh«ng ®−îc ®i ®©u. §Ó chê th¸nh chØ xem nh− thÕ nµo.

T«i tõ gi·, lªn c¸ng vÒ dinh Trung Kiªn. Trong vßng m−êi ngµy, b¹n bÌ trong kinh ®Òu ®Õn th¨m hái, th−êng t×nh nh− thÕ.

(Theo Lª H÷u Tr¸c, Th−îng kinh kÝ sù, b¶n dÞch cña Phan Vâ, NXB V¨n häc, Hµ Néi, 1971)

h−íng dÉn häc bµi

1. Cho biÕt Lª H÷u Tr¸c dïng bao nhiªu lÇn tõ th¸nh chØ, th¸nh th−îng, th¸nh thÓ trong ®o¹n trÝch ? Nh÷ng tõ ®ã dïng ®Ó chØ c¸i g×, chØ ai vµ dông ý cña t¸c gi¶ ?

(1) L¹ng : ®¬n vÞ träng l−îng thêi x−a, t−¬ng ®−¬ng víi 40 gam.

(2) §ång : b»ng mét phÇn m−êi l¹ng (4 gam).

(11)

2. Trong ®o¹n trÝch, t¸c gi¶ kÓ ra rÊt nhiÒu ng−êi phôc vô, tõ quan qu©n ®Õn ng−êi hÇu. §iÒu nµy gîi cho anh (chÞ) suy nghÜ g× vÒ uy quyÒn cña chóa TrÞnh S©m ?

3. §Ó ®Õn ®−îc n¬i ë cña thÕ tö C¸n, Lª H÷u Tr¸c ph¶i ®i qua nh÷ng n¬i nµo ? Quang c¶nh vµ c¸ch bµi trÝ tõng n¬i t¸c gi¶ ®i qua gîi cho anh (chÞ) suy nghÜ g×

vÒ cuéc sèng cña chóa TrÞnh ?

4. Dùng l¹i kh«ng khÝ kh¸m bÖnh cho thÕ tö C¸n trong phñ chóa TrÞnh. Chó ý tíi sù hèi h¶, tÊp nËp cã vÎ trang nghiªm nh−ng hµi h−íc qua c¸ch kÓ cña ng−êi t−êng thuËt.

5. Theo anh (chÞ), c¸ch viÕt kÝ cña Lª H÷u Tr¸c cã g× ®Æc s¾c ?

Bµi tËp n©ng cao

Anh (chÞ) h·y dùng l¹i h×nh t−îng nh©n vËt Lª H÷u Tr¸c qua ®o¹n trÝch Vµo phñ chóa TrÞnh.

tri thøc ®äc - hiÓu

KÝ trung ®¹i ViÖt Nam

KÝ lµ lo¹i h×nh v¨n xu«i tù sù dïng ®Ó ghi chÐp vÒ con ng−êi, sù vËt, phong c¶nh,... KÝ cña ViÖt Nam kh¸ ®a d¹ng, phong phó vµ thùc sù ra ®êi vµo thÕ kØ XVIII. Ta cã thÓ coi C«ng d− tiÖp kÝ cña Vò Ph−¬ng §Ò (thÕ kØ XVIII) lµ t¸c phÈm më ®Çu cho thÓ kÝ ë ViÖt Nam. TiÕp theo lµ hµng lo¹t t¸c phÈm kÝ kh¸c nh− C¸t Xuyªn tiÖp bót cña TrÇn TiÕn, Th−îng kinh kÝ sù cña Lª H÷u Tr¸c, B¾c hμnh tïng kÝ cña Lª Quýnh, Vò trung tuú bót cña Ph¹m §×nh Hæ,... §Õn thÕ kØ XIX, nh÷ng t¸c phÈm kÝ viÕt vÒ ph−¬ng T©y b¾t ®Çu xuÊt hiÖn. T¸c phÈm ®Çu tiªn lµ T©y hμnh kiÕn v¨n kØ l−îc cña LÝ V¨n Phøc, sau ®ã lµ Nh− T©y nhËt kÝ cña nhãm t¸c gi¶ Ph¹m Phó Thø,...

Th−îng kinh kÝ sù lµ t¸c phÈm kÝ ®éc ®¸o ®−îc Lª H÷u Tr¸c hoµn thµnh vµo th¸ng 8 - 1783. ë ®ã, t¸c gi¶ ®· kÕt hîp nhiÒu h×nh thøc nghÖ thuËt cña kÝ nh− : du kÝ, nhËt kÝ, håi kÝ, kÝ phong c¶nh, kÝ ghi ng−êi, ghi viÖc,... Ph¶i thõa nhËn r»ng, ®Õn Th−îng kinh kÝ sù, thÓ kÝ v¨n häc ®Ých thùc cña ViÖt Nam míi thËt sù ra ®êi. §äc xong t¸c phÈm, ta thÊy h×nh t−îng nh©n vËt t¸c gi¶ hiÖn lªn râ rµng, sinh ®éng. §Êy lµ mét thi nh©n, mét Èn sÜ thanh cao, mét danh y lçi l¹c ®· tù ®Æt m×nh ra ngoµi vßng c−¬ng to¶ vµ mçi khi nghe tíi hai ch÷ "c«ng danh" th× sî

®Õn "dùng c¶ tãc g¸y" bëi ®· m¾c vµo råi th× "trêi cøu còng kh«ng tho¸t ®−îc". Ngoµi ra, ta cßn thÊy Lª H÷u Tr¸c lµ ng−êi lóc nµo còng ®au ®¸u mét nçi th−¬ng cha mÑ, yªu quª h−¬ng, nhí b¹n bÌ th©n thÝch ®Õn kh«ng cÇm ®−îc n−íc m¾t.

(12)

®äc thªm

cha t«i

(TrÝch §Æng DÞch Trai ng«n hµnh lôc(1))

®Æng huy trø

TiÓu dÉn

§Æng Huy Trø (1825 - 1874) hiÖu TØnh Trai vµ Väng T©n, tù lµ Hoµng Trung, ng−êi lµng Thanh L−¬ng, x· H−¬ng Xu©n, huyÖn H−¬ng Trµ, tØnh Thõa Thiªn  HuÕ. ¤ng ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc : gi¸o dôc, v¨n ho¸, kinh tÕ, qu©n sù, v¨n häc,... vµ trªn lÜnh vùc nµo còng ®Ó l¹i dÊu Ên kh«ng mê.

N¨m 1843, khi m−êi t¸m tuæi, §Æng Huy Trø ®ç cö nh©n. Song trong khoa thi ¢n khoa(2) n¨m 1848, mÆc dï ®· ®ç tiÕn sÜ, xÕp thø b¶y nh−ng v× ph¹m huý(3) «ng ®· bÞ ®¸nh tr−ît vµ bÞ t−íc lu«n c¶ häc vÞ cö nh©n. Dï vËy, §Æng Huy Trø vÉn kh«ng n¶n lßng.

Lµ ng−êi ®Æt nÒn mãng cho t− t−ëng canh t©n, §Æng Huy Trø ho¹t ®éng chÝnh trÞ  x· héi vµ v¨n ho¸ kh«ng biÕt mÖt mái. Noi g−¬ng «ng, sau nµy NguyÔn Tr−êng Té, NguyÔn Lé Tr¹ch,... d©ng th− ®iÒu trÇn vµ ra søc vËn

®éng nh»m ®æi míi ®Êt n−íc. §¸ng tiÕc r»ng t− t−ëng t©n tiÕn cña c¸c «ng kh«ng ®−îc nhµ vua bÊy giê ®Ó ý.

§Æng Huy Trø s¸ng t¸c rÊt nhiÒu. ¤ng ®· ®Ó l¹i kho¶ng mét ngµn hai tr¨m bµi th¬ vµ nhiÒu t¸c phÈm kh¸c nh− ViÖt sö th¸nh huÊn diÔn N«m, S¸ch häc vÊn t©n, §«ng nam tËn mÜ lôc,... vµ mét sè ghi chÐp t¶n m¹n kh¸c.

N¨m 1867, trong lóc bÞ èm khi ®ang c«ng c¸n ë Qu¶ng §«ng (Trung Quèc)

§Æng Huy Trø nhí tíi quª nhµ, håi t−ëng vÒ ng−êi cha ®¸ng kÝnh cña m×nh vµ viÕt nªn §Æng DÞch Trai ng«n hμnh lôc. §©y lµ t¸c phÈm kÝ kh¸ ®éc ®¸o cña «ng.

*

* *

(1) §Æng DÞch Trai ng«n hµnh lôc : ghi chÐp vÒ lêi nãi vµ viÖc lµm cña §Æng DÞch Trai. DÞch Trai lµ tªn hiÖu cña §Æng V¨n Träng, th©n phô §Æng Huy Trø.

(2) ¢n khoa : Thêi NguyÔn, ngoµi khoa thi chÝnh thøc cã ®Þnh k×, gÆp nh÷ng ngµy lÔ lín, nhµ vua th−êng më thªm k× thi, còng lÊy ®ç nh− k× thi chÝnh thøc, gäi lµ ¢n khoa.

(3) Ph¹m huý : ph¹m nh÷ng ®iÒu cÊm khi viÕt bµi thi. Xem thªm chó thÝch (2) vµ (3) trang 14.

(13)

Mïa thu n¨m Quý M·o(1), t«i theo cha cïng ng−êi anh con b¸c tr−ëng lµ §Æng Huy SÜ ®Õn tr−êng Phó Xu©n(2) ®Ó thi.

ChiÒu h«m tr−íc ngµy yÕt b¶ng c«ng bè kÕt qu¶, t«i ®i xem h¸t ë phñ An Phong, Hång B¶o.

§Õn khi x−íng danh, ng−êi ®Çu tiªn ®−îc gäi lµ Lª VÜnh Khanh ; ng−êi thø hai lµ NguyÔn §¨ng Hµnh. X−íng ®Õn ng−êi thø ba, tiÕng loa nãi :

 Ng−êi x· B¸c Väng(3)...

TiÕng loa ch−a døt th× sÜ tö ®· kªu lªn :

 Tiªn sinh hä §Æng(4) ®ç råi. Ng−êi nh− thÕ, ®ç nh− thÕ lµ hîp víi ®iÒu tr«ng mong cña mäi chóng ta. Chóng ta may mµ ®−îc xÕp bªn d−íi tiªn sinh còng lµ phóc råi.

Khoa nµy, ngoµi ba ng−êi hä §Æng nhµ t«i ®i thi, trong x· cã §Æng V¨n Minh ë gi¸p(5) §«ng, Tr−¬ng V¨n Nguyªn vµ Lª V¨n Héi ë gi¸p T©y.

Cha t«i ®ang tõ tèn c¶m t¹ mäi ng−êi th× tiÕng loa chît x−íng ®Õn tªn t«i :

 §Æng Huy Trø...

Mäi ng−êi ng¹c nhiªn :

 L¹ nhØ ! Cha kh«ng ®ç mµ con l¹i ®ç. Do sè mÖnh ch¨ng ? [...]

L¹i nãi, khi x−íng danh th× t«i cßn ®−¬ng ë chç xem h¸t, ý ®Þnh lµ ®Ó ®Õn tèi sÏ ®i coi b¶ng tó tµi(6) xem cã tªn m×nh hay kh«ng. Quan chÊm thi lóc ®ã kh«ng thÊy t«i lªn lÜnh mò

¸o ph¶i sai qu¶n vÖ c−ìi voi truyÒn loa gäi. C¸c em nhá véi ch¹y b¸o t«i mau vÒ. VÒ ®Õn n¬i th× thÊy cha t«i ®· chuÈn bÞ bèn ng−êi b¹n vµ giao cho anh TrÇn HuyÒn Phñ, con c« thø hai

®−a t«i vµo tr−êng thi. [...]

T«i b¸i lÜnh mò ¸o trë ra. SÜ tö b¶y tØnh ®i xem b¶ng lóc Êy thÊy cha t«i dùa vµo c©y xoµi, n−íc m¾t −ít ¸o. Mäi ng−êi lÊy lµm l¹ hái :

 Con ®ç cao lµ viÖc ®¸ng mõng, sao cô l¹i khãc nh− gÆp viÖc ch¼ng lµnh vËy ? Cha t«i nãi :

 Cã g× ®¸ng vui ®©u. §ç ®¹t cao lµ ®Ó dµnh cho ng−êi cã phóc ®øc. Con t«i tÝnh t×nh ch−a giµ dÆn, ch−a cã ®øc nghiÖp g×. Lóc ®Çu nghÜ cho h¾n ®i thi, ch¼ng qua lµ muèn cho

(1) N¨m Quý M·o : ë ®©y lµ n¨m 1843.

(2) Tr−êng Phó Xu©n : tr−êng thi ë HuÕ lóc bÊy giê.

(3) Gia ®×nh §Æng Huy Trø vèn ë Thanh L−¬ng, khi ®i thi «ng l¹i ®¨ng kÝ quª ë B¸c Väng.

(4) Hä §Æng : mäi ng−êi t−ëng lµ §Æng V¨n Träng.

(5) Gi¸p : ®¬n vÞ hµnh chÝnh thêi x−a, nhá h¬n th«n.

(6) Tó tµi : häc vÞ d−íi cö nh©n. §Æng Huy Trø khiªm tèn, ý nãi r»ng m×nh chØ ®¸ng ®ç tó tµi th«i.

(14)

h¾n quen víi tiÕng trèng tr−êng thi mµ th«i, may mµ ®ç ®−îc tó tµi th× ë nhµ d¹y trÎ còng

®ñ miÕng c¬m manh ¸o, ch¼ng may n÷a th× còng khái ph¶i ®i phu phen, binh dÞch(1), ®©u d¸m cã tham väng ®−îc dù yÕn vua ban. Nµo ngê, míi mét lÇn ®i thi l¹i tróng thø ba. §ã lµ do triÒu ®×nh nu«i d−ìng, tæ t«ng tÝch ®øc, gia ®×nh gi¸o dôc mµ ®−îc thÕ. ChØ sî råi l¹i kiªu c¨ng, tù m·n, Õch ngåi ®¸y giÕng coi trêi b»ng vung, phóc ®©u ch¼ng thÊy, ho¹ ®·

s½n chê. Cæ nh©n ®· nãi : "ThiÕu niªn ®¨ng khoa nhÊt bÊt h¹nh d· !"(2). ThuyÒn nhá kham sao næi träng t¶i lín ! T«i lo l¾ng lµ v× thÕ. Nh×n lªn, t«i ®éi ¬n t¸c thµnh cña thiªn tö, l¹i c¶m kÝch c«ng vun trång cña tæ tiªn, chØ sî con t«i kh«ng b¸o ®¸p ®−îc nghÜa nÆng ¬n dµy nªn kh«ng cÇm næi n−íc m¾t.

Nãi råi, n−íc m¾t vÉn øa ra, b¹n bÌ khuyªn gi¶i míi th«i. Mäi ng−êi l¹i nãi :

 Cha nh− thÕ, con nh− thÕ ®ñ râ nÒn nÕp gi¸o dôc cña gia ®×nh. "BØ s¾c t− phong"(3), vèn lµ ®¹o trêi vËy.

Råi vç vai t«i vµ nãi :

 VÞ t©n khoa h·y cè g¾ng cho th©n phô khái lo.

*

* *

Khoa thi Héi(4) mïa xu©n n¨m §inh Mïi(5) nh©n tø tuÇn ®¹i kh¸nh(6) cña ®øc HiÕn tæ Ch−¬ng Hoµng ®Õ ThiÖu TrÞ, vua cho më ¢n khoa. T«i ®i thi. §Ò thi kinh nghÜa do chÝnh vua ra. C¶ hai vi Gi¸p, Êt(7) kh«ng mét thÝ sinh nµo lµm ®−îc ®ñ c¸c ®Ò, t«i lµm

®ñ vµ ®−îc b¶y ph©n. Cßn bµi v¨n ®èi s¸ch th× kh«ng s¸t ®Ò l¾m. C¸c quan chÊm thi lµ Phan Thanh Gi¶n, Tr−¬ng Quèc Dông(8) ®em quyÓn thi d©ng vua, vua xem l¹i vµ nãi :

"Kh«ng nì v× mét t× vÕt mµ bá" vµ cho t«i ®ç. T«i ®−îc xÕp thø b¶y. Khoa Êy ®Ò thi rÊt khã.

(1) Thêi x−a, ai ®ç tõ tó tµi trë lªn th× ®−îc miÔn ®i lÝnh, ®i phu.

(2) C©u nµy lÊy ý cña Tr×nh Di (1033 - 1107) ng−êi thêi B¾c Tèng : Con ng−êi cã ba ®iÒu bÊt h¹nh : tuæi trÎ mµ ®ç ®¹t cao lµ ®iÒu bÊt h¹nh thø nhÊt ; dùa vµo uy thÕ cña cha anh ®Ó ®−îc quan cao léc hËu lµ ®iÒu bÊt h¹nh thø hai ; cã tµi cao, giái v¨n ch−¬ng lµ ®iÒu bÊt h¹nh thø ba.

(3) BØ s¾c t− phong : mÆt nµy h¬n th× mÆt kia kÐm ®i. §©y lµ quan niÖm cña ng−êi x−a, h¬n c¸i nµy th× kÐm c¸i kh¸c, ®−îc c¸i nµy th× mÊt c¸i kia,...

(4) Thi Héi : khoa thi do triÒu ®×nh tæ chøc, th−êng ba n¨m më mét lÇn, thÝ sinh ph¶i ®ç thi H−¬ng míi ®−îc dù. Ng−êi ®ç k× thi Héi ®−îc häc vÞ tiÕn sÜ.

(5) N¨m §inh Mïi : ë ®©y lµ n¨m 1847.

(6) Tø tuÇn ®¹i kh¸nh : ngµy mõng vua bèn m−¬i tuæi.

(7) Ngµy x−a, tr−êng thi th−êng chia thµnh tõng l«, gäi lµ vi ®¸nh thø tù Gi¸p, Êt, BÝnh,... cho nªn ë ®©y Gi¸p lµ mét, Êt lµ hai.

(8) Phan Thanh Gi¶n (1796 - 1867), ng−êi BÕn Tre, ®ç tiÕn sÜ n¨m 1826 ; Tr−¬ng Quèc Dông (1797 - 1864), ng−êi Hµ TÜnh, ®ç tiÕn sÜ n¨m 1829. Hai «ng ®Òu lµm gi¸m kh¶o khoa thi n¨m 1847.

(15)

Trong chÝnh b¶ng(1) t¸m ng−êi ®ç chØ cã mét m×nh NguyÔn V¨n HiÓn, ng−êi MÜ Ch¸nh, huyÖn Phong §iÒn, tróng c¶ tam tr−êng, ®ç Héi nguyªn, cßn ®Òu chØ ®¹t nhÞ tr−êng. T«i v× lµm ®−îc c¶ s¸u ®Ò kinh nghÜa, ®¹t ®iÓm sè cao nªn ®−îc xÕp trªn NguyÔn §øc T−, ng−êi An Th−, Qu¶ng TrÞ.

Tin t«i thi Héi ®ç b¸o vÒ. Cha t«i l¹i rít n−íc m¾t vµ nãi :

 BËc ®ç ®¹i khoa ¾t ph¶i lµ ng−êi phóc phËn lín. Con t«i ®øc ®é ra sao mµ ®−îc nh−

vËy, chØ lµm cho t«i thªm lo l¾ng.

Vµo thi §×nh, ®Ò còng do vua ra. Lµm ®Õn ®o¹n ca ngîi c«ng ®øc, t«i dïng hai ch÷

"phong ®«", kh«ng nhí "phong ®«" lµ ®ång ©m víi "phong ®« ®Þa phñ". §Õn bµi v¨n s¸ch,

®o¹n nãi vÒ "cá d¹i lµm h¹i lóa non" t«i dïng bèn ch÷ "nha miªu chi h¹i"(2), kh«ng ®Ó ý r»ng "nha miªu" lµ ®ång ©m víi "Gia Miªu", mµ Gia Miªu lµ quª h−¬ng cña nhµ vua(3).

Quan gi¸m kh¶o lµ Hµ Duy Phiªn, ng−êi Hoµng §¹o, Thanh Ho¸, lµ HiÖp biÖn ®¹i häc sÜ t©u lªn vua, t«i liÒn bÞ truÊt tiÕn sÜ vµ c¸ch c¶ b»ng cö nh©n khoa tr−íc, chê khoa sau cho thi l¹i.

K× thi §×nh n¨m Êy vµo ngµy 26 th¸ng 4. §óng h«m ®ã, tõ cuèi nhµ bªn tr¸i ®iÖn CÇn Ch¸nh b¸o tin d÷ : b¸c ngù y §Æng V¨n Chøc(4) mÊt [...]. T«i th× võa bÞ ®¸nh háng trong k× thi §×nh [...]. C¶ nhµ l¹i cµng buån cho t«i. Riªng cha t«i cho r»ng viÖc t«i bÞ truÊt c¶

tiÕn sÜ vµ cö nh©n nh− kh«ng cã chuyÖn g× ®¸ng kÓ, chØ thë dµi vµ nãi :

 Nay chÆt ch©n tay t«i, rãc thÞt x−¬ng t«i còng ®−îc, t«i chØ th−¬ng anh t«i th«i ! C«ng viÖc cña Trø kh«ng ®¸ng kÓ. Khi ng−êi ta ®Çy ®ñ l¾m th× trêi g¹t bít ®i cho b»ng. Gia ®×nh ta cùc k× thÞnh m·n råi, viÖc Trø gÆp ph¶i nh− vËy lµ phóc cho nhµ ta mµ còng lµ c¸i may lín cho b¶n th©n Trø. Song, sau c¬n sÊm sÐt, m−a mãc l¹i cã thÓ t−íi nhuÇn. Trø nÕu cè g¾ng chÞu khã häc vÉn cßn nhiÒu hi väng. Riªng anh cña ta ra ®i lµ ra ®i m·i m·i. Tõ nay vÒ sau cã muèn chôm ®Çu vµo nhau mµ hµn huyªn còng kh«ng thÓ nµo ®−îc n÷a råi.

MÊy ngµy sau, viÖc tang b¸c t«i h¬i th−, cha t«i míi khuyªn nhñ t«i :

 §· vµo thi §×nh th× kh«ng cßn ®¸nh tr−ît n÷a, tõ ®êi Lª ®Õn nay nh− thÕ ®· l©u mµ nay con l¹i bÞ ®¸nh tr−ît. Nh−ng th«i. Nh©n viÖc sai lÇm téi lçi cña con, T¸o qu©n t©u lªn Thiªn tµo, ¢m ti thi hµnh lÖnh ph¹t, t−íc c¶ khoa danh cña con lµ ®Ó rÌn luyÖn cho con nªn ng−êi. Con kh«ng ®−îc v× thÕ mµ tho¸i chÝ. ¤ng Ph¹m V¨n Huy ë Thiªn Léc, «ng Mai Anh TuÊn ë Thanh Ho¸ tr−íc ®©y còng ®· tõng bÞ c¸ch cö nh©n. VÒ sau, mét ng−êi

(1) Thêi NguyÔn, ng−êi ta chia tiÕn sÜ lµm hai b¶ng : chÝnh b¶ng vµ phã b¶ng. ChØ nh÷ng ai ®ç chÝnh b¶ng míi ®−îc kh¾c tªn vµo bia V¨n MiÕu ë HuÕ, ®ç phã b¶ng th× kh«ng ®−îc nh− vËy.

(2) Nha miªu chi h¹i : c¸i lµm h¹i lóa non.

(3) Gia Miªu : quª cña c¸c vua triÒu NguyÔn ; bëi vËy c©u "nha miªu chi h¹i" cã thÓ hiÓu lµ "c¸i lµm h¹i cña Gia Miªu".

(4) §Æng V¨n Chøc : anh §Æng V¨n Träng, b¸c ruét cña §Æng Huy Trø.

(16)

®ç hoµng gi¸p, mét ng−êi ®ç th¸m hoa. Buæi s¸ng mÊt, buæi chiÒu l¹i thu vÒ, h¼n lµ sau khi bÞ c¸ch, c¸c «ng Êy ®· nç lùc tu tØnh, cho nªn ®· sÈy ch©n ng· mµ l¹i ®øng lªn ®−îc.

Tµi häc, phÈm h¹nh cña con cßn kÐm c¸c «ng Êy mu«n lÇn. Ng−êi ta ai ch¼ng cã lóc m¾c sai lÇm, quý lµ ë chç biÕt söa ch÷a.

(Theo b¶n dÞch cña nhãm Trµ LÜnh, trong s¸ch V¨n xu«i tù sù ViÖt Nam thêi trung ®¹i, tËp hai : KÝ,

NXB Gi¸o dôc, 2001)

h−íng dÉn ®äc thªm

1. §o¹n trÝch cã mÊy sù kiÖn chÝnh ? H·y tãm t¾t néi dung tõng sù kiÖn.

2. Ph©n tÝch lêi ®¸p cña th©n phô §Æng Huy Trø khi mäi ng−êi hái : "Con ®ç cao lµ viÖc

®¸ng mõng, sao cô l¹i khãc nh− gÆp viÖc ch¼ng lµnh vËy ?". Theo anh (chÞ), c©u

"ThiÕu niªn ®¨ng khoa nhÊt bÊt h¹nh d·" ®èi víi ngµy nay ®óng hay sai ? V× sao ? 3. H·y chØ ra tÝnh triÕt lÝ trong lêi nãi cña §Æng DÞch Trai tr−íc viÖc con trai bÞ ®¸nh tr−ît

tiÕn sÜ vµ bÞ t−íc c¶ häc vÞ cö nh©n.

4. TriÕt lÝ vÒ viÖc ®ç  tr−ît trong thi cö cña th©n phô §Æng Huy Trø gîi cho anh (chÞ) suy nghÜ g× vÒ viÖc thi cö cña b¶n th©n ?

5. Nªu ý nghÜa ®o¹n kÕt : "¤ng Ph¹m V¨n Huy ë Thiªn Léc... quý lµ ë chç biÕt söa ch÷a".

tri thøc ®äc - hiÓu

Tù thuËt

Bµi Cha t«i thuéc lo¹i v¨n tù thuËt. Tù thuËt lµ mét trong nh÷ng thÓ tµi cña kÝ. ë ViÖt Nam thêi trung ®¹i, kÝ chØ thùc sù ra ®êi tõ thÕ kØ XVIII khi ng−êi cÇm bót ý thøc vµ tù kh¼ng ®Þnh ®−îc c¸i t«i c¸ nh©n cña m×nh.

KÝ tù thuËt th−êng ®−îc dïng ®Ó kÓ l¹i cuéc ®êi, nh÷ng kØ niÖm, nh÷ng sù kiÖn lín t¸c ®éng

®Õn t©m t−, t×nh c¶m, nhËn thøc x· héi cña b¶n th©n ng−êi cÇm bót vµ ng−êi cÇm bót th−êng dïng ®¹i tõ ng«i thø nhÊt ®Ó x−ng h« trong t¸c phÈm. Mét yªu cÇu nghiªm nhÆt d−êng nh− b¾t buéc ®èi víi t¸c gi¶ kÝ tù thuËt trung ®¹i lµ tÝnh trung thùc, kh«ng h− cÊu. Bëi vËy ta kh«ng ng¹c nhiªn khi thÊy §Æng DÞch Trai nãi : "ThiÕu niªn ®¨ng khoa nhÊt bÊt h¹nh d·", nh−ng khi biÕt tin §Æng Huy Trø bÞ truÊt c¶ tiÕn sÜ vµ cö nh©n, «ng l¹i thë dµi vµ khuyªn nhñ con : "§·

vµo thi §×nh th× kh«ng cßn ®¸nh tr−ît n÷a, tõ ®êi Lª ®Õn nay nh− thÕ ®· l©u mµ nay con l¹i bÞ

®¸nh tr−ît. Nh−ng th«i". Râ rµng §Æng DÞch Trai chØ t¸n thµnh viÖc triÒu ®×nh ®¸nh tr−ît häc vÞ tiÕn sÜ cña §Æng Huy Trø nh−ng kh«ng hµi lßng vÒ viÖc triÒu ®×nh truÊt c¶ häc vÞ cö nh©n cña con «ng.

(17)

ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n

KÕt qu¶ cÇn ®¹t

HiÓu ®−îc c¸c kh¸i niÖm ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n.

Cã ý thøc häc ng«n ng÷ chung vµ trau dåi lêi nãi c¸ nh©n.

I  Ng«n ng÷ chung

Ng«n ng÷ chung lµ ng«n ng÷ ®−îc mét céng ®ång x· héi sö dông thèng nhÊt

®Ó giao tiÕp. Víi ng−êi ViÖt, ng«n ng÷ chung lµ tiÕng ViÖt, "thø cña c¶i v« cïng l©u ®êi vµ v« cïng quý b¸u cña d©n téc" (Hå ChÝ Minh).

Ng«n ng÷ chung bao gåm hÖ thèng c¸c ®¬n vÞ, c¸c quy t¾c, c¸c chuÈn mùc x¸c ®Þnh vÒ ng÷ ©m  ch÷ viÕt, tõ vùng vµ ng÷ ph¸p. VÒ nguyªn t¾c, mäi thµnh viªn cña d©n téc, cña céng ®ång ph¶i cã vèn hiÓu biÕt t−¬ng tù nhau vÒ ng«n ng÷

chung ; cã nh− vËy, viÖc dïng ng«n ng÷ chung ®Ó giao tiÕp míi ®−îc diÔn ra thuËn lîi, th«ng suèt.

Muèn cã vèn hiÓu biÕt vÒ ng«n ng÷ chung, nhÊt thiÕt ph¶i th−êng xuyªn häc hái. Cã hai c¸ch häc hái chñ yÕu : mét lµ häc qua giao tiÕp tù nhiªn, h»ng ngµy ; hai lµ häc qua nhµ tr−êng, s¸ch vë, b¸o chÝ.

Qua giao tiÕp tù nhiªn, h»ng ngµy con ng−êi häc ng«n ng÷ chung theo kªnh lêi. §ã lµ ng«n ng÷ chung tån t¹i ë d¹ng mét biÕn thÓ ®Þa ph−¬ng cô thÓ.

Vèn hiÓu biÕt tÝch luü ®−îc nhê c¸ch häc nµy th−êng cã tÝnh chÊt kinh nghiÖm ; cïng víi vèn hiÓu biÕt Êy lµ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn hai kÜ n¨ng quan träng : nãi vµ nghe.

Qua nhµ tr−êng, s¸ch vë, b¸o chÝ,... con ng−êi häc ng«n ng÷ chung tån t¹i víi t− c¸ch ng«n ng÷ v¨n ho¸. Víi ng«n ng÷ v¨n ho¸, häc theo kªnh lêi (qua lêi gi¶ng ë líp, qua lêi ph¸t biÓu ë c¸c héi nghÞ, héi th¶o, diÔn thuyÕt,...) vÉn rÊt cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, cÇn thÊy r»ng häc ng«n ng÷ chung theo kªnh ch÷ cã vai trß cùc k× quan träng. H¬n n÷a, víi kªnh ch÷, cßn cã nh÷ng bµi häc riªng, nghiªm cÈn vÒ ng«n ng÷ chung (c¸c bµi TiÕng ViÖt trong s¸ch gi¸o khoa Ng÷

v¨n). Vèn hiÓu biÕt tÝch luü ®−îc nhê c¸ch häc nµy rÊt phong phó, ®a d¹ng vµ

(18)

th−êng cã tÝnh chÊt khoa häc ; cïng víi vèn hiÓu biÕt Êy lµ sù hoµn thiÖn hai kÜ n¨ng nãi vµ nghe, ®Æc biÖt lµ sù h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn hai kÜ n¨ng quan träng kh¸c : viÕt vµ ®äc.

Tãm l¹i, ph¶i biÕt häc hái suèt ®êi ®Ó cã kiÕn thøc ®Çy ®ñ vÒ ng«n ng÷ chung,

®Ó hoµn thiÖn c¸c kÜ n¨ng sö dông ng«n ng÷, nhÊt lµ kÜ n¨ng viÕt vµ nãi  hai kÜ n¨ng cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc t¹o lËp lêi nãi c¸ nh©n.

II  Lêi nãi c¸ nh©n

Mçi ng−êi ®Òu vËn dông ng«n ng÷ chung t¹o lËp nªn c¸c v¨n b¶n viÕt vµ nãi dïng ®Ó giao tiÕp. Nh÷ng v¨n b¶n viÕt vµ nãi ®ã lµ lêi nãi c¸ nh©n. Nh− vËy, lêi nãi c¸ nh©n lµ s¶n phÈm cña mçi ng−êi khi sö dông ng«n ng÷ chung lµm c«ng cô giao tiÕp trong t×nh huèng cô thÓ. Do ®ã, mçi v¨n b¶n nãi vµ viÕt th−êng mang dÊu Ên c¸ nh©n cña ng−êi t¹o lËp nªn nh− thãi quen c¸ nh©n trong ph¸t ©m, dïng tõ, diÔn ®¹t. Trong v¨n ch−¬ng nghÖ thuËt, dÊu Ên c¸ nh©n Êy ®−îc trau chuèt thµnh lêi nãi cã phong c¸ch nghÖ thuËt. Nhµ v¨n T« Hoµi gi·i bµy : "Tõ lóc míi cÇm bót viÕt mét c©u, muèn ®Þnh cho nã lµ lµm mét viÖc nghÖ thuËt, th× trong con ng−êi m×nh ®· ph¶i tr¶i hai lÇn nghÜ. Mét lÇn nghÜ ra c¸i ý Êy, mét lÇn n¾m lÊy c¸i ý Êy mµ t×m ch÷ nghÜa ®Ó ®Æt bót xuèng. Trong s¸ng t¹o nghÖ thuËt, ta ph¶i v−ît hai lÇn s¸ng t¹o. Lóc ®Çu kh«ng mÊy ai cã ý thøc Êy. Nh−ng dÇn dÇn vÒ sau, viÕt cµng quen, th× c¶ thãi quen lÉn l−¬ng t©m ngßi bót m×nh ®· t×m ra c¸i lÇn s¸ng t¹o thø hai. Tõ khi biÕt nh− thÕ th× viÖc t×m ch÷ nghÜa ®èi víi t«i trë thµnh mét c¸i ham mª kÝch thÝch, trë thµnh nh÷ng c¸i khã, c¸i khæ, c¸i sî. CÇm bót viÕt kh«ng lóc nµo kh«ng lo. Mét ch÷ ph¶i lµ mét h¹t ngäc trªn trang b¶n th¶o, ph¶i lµ h¹t ngäc míi nhÊt, cña m×nh t×m ®−îc, do phong c¸ch v¨n ch−¬ng m×nh mµ cã ®−îc. Trang s¸ch mµ kh«ng cã ngäc, trang b¶n th¶o kh«ng cã ch÷ thÇn, kh«ng cã tinh hoa th×

c¸i hån t¸c phÈm, tõ t− t−ëng ®Õn nh©n vËt, tÊt c¶ bao nhiªu −íc väng, kh¸t khao ta göi g¾m vµo s¸ng t¸c biÕt lÊy g× mµ sèng ®−îc. Kh«ng cã ch÷ nu«i nã, nã trèng rçng råi chÕt hÐo ®i. NghÜ ®Õn s¸ng t¸c nghÌo nµn, cßi cäc, bao giê còng giËt m×nh"(1). Nh− vËy, th«ng qua lêi nãi c¸ nh©n, nh÷ng "h¹t ngäc míi nhÊt" Êy gãp phÇn lµm phong phó thªm ng«n ng÷ chung, thóc ®Èy ng«n ng÷ chung ph¸t triÓn.

LuyÖn tËp

1. H·y cho biÕt v× sao ph¶i ®Ò ra yªu cÇu häc nãi trong c©u tôc ng÷ Häc ¨n häc nãi häc gãi häc më. Theo anh (chÞ), néi dung häc nãi bao gåm nh÷ng g× ?

(1) Gi÷ g×n sù trong s¸ng cña tiÕng ViÖt, NXB Gi¸o dôc, 1977.

(19)

2. Cho biÕt ý kiÕn cña anh (chÞ) vÒ néi dung cña c¸c c©u tôc ng÷, ca dao sau ®©y :

Chim kh«n kªu tiÕng r¶nh rang Ng−êi kh«n nãi tiÕng dÞu dµng dÔ nghe.

 Ng−êi thanh tiÕng nãi còng thanh Chu«ng kªu khÏ ®¸nh bªn vµnh còng kªu.

§Êt xÊu trång c©y kh¼ng khiu

Nh÷ng ng−êi th« tôc nãi ®iÒu phµm phu.

LuyÖn tËp Ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn x· héi

KÕt qu¶ cÇn ®¹t

BiÕt ph©n tÝch mét ®Ò v¨n nghÞ luËn x· héi.

 BiÕt t×m ý vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n nghÞ luËn x· héi.

Cho c¸c ®Ò v¨n sau :

§Ò 1. Tr¸i ®Êt sÏ ra sao nÕu thiÕu ®i mµu xanh cña nh÷ng c¸nh rõng ?

§Ò 2. C¸c M¸c nãi : "Mäi tiÕt kiÖm, suy cho cïng lµ tiÕt kiÖm thêi gian". Anh (chÞ) h·y gi¶i thÝch vµ lµm s¸ng tá c©u nãi trªn.

§Ò 3. Tõ v¨n b¶n Cha t«i cña §Æng Huy Trø, anh (chÞ) h·y ph¸t biÓu quan niÖm cña b¶n th©n vÒ viÖc ®ç  tr−ît trong thi cö.

1. Ph©n tÝch ®Ò

Víi mçi ®Ò v¨n trªn, anh (chÞ) h·y x¸c ®Þnh :

 Néi dung träng t©m ;

 C¸c thao t¸c lËp luËn chÝnh ;

 Ph¹m vi t− liÖu cÇn huy ®éng.

(20)

Anh (chÞ) cÇn ®äc kÜ ®Ò bµi, t×m nh÷ng tõ ng÷ quan träng, huy ®éng kiÕn thøc ®· häc vÒ ®Ò v¨n nghÞ luËn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña mçi ®Ò.

Ch¼ng h¹n, víi §Ò 3, tõ néi dung cña v¨n b¶n Cha t«i cã thÓ x¸c ®Þnh träng t©m cÇn triÓn khai : VÊn ®Ò ®ç  tr−ît trong thi cö vµ sù thµnh ®¹t cña mét con ng−êi.

2. T×m ý

a) Víi §Ò 1, sau khi ®· x¸c ®Þnh ®−îc néi dung träng t©m cña ®Ò, ng−êi viÕt cÇn t×m c¸c ý lín, ý nhá cho bµi nghÞ luËn. ViÖc t×m ý cã thÓ ®−îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®Æt ra c¸c c©u hái vµ vËn dông hiÓu biÕt cña b¶n th©n ®Ó tr¶ lêi.

Ch¼ng h¹n :

– Rõng mang l¹i cho tr¸i ®Êt nh÷ng gi¸ trÞ vµ lîi Ých g× ?

– HiÖn nay, mµu xanh cña rõng ®ang bÞ huû ho¹i, tµn ph¸ ra sao ? – Nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cña thùc tr¹ng trªn ?

– CÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p nµo ®Ó g×n gi÷ mµu xanh cña rõng ? – Chóng ta cã thÓ lµm g× ®Ó gãp phÇn g×n gi÷ mµu xanh cña rõng ?

Víi mçi ý t×m ®−îc, cã thÓ ®Æt tiÕp c¸c c©u hái ®Ó chia t¸ch thµnh ý nhá h¬n.

Ch¼ng h¹n : Rõng mang l¹i cho tr¸i ®Êt gi¸ trÞ vµ lîi Ých g× vÒ c¸c ph−¬ng diÖn kinh tÕ, m«i tr−êng, søc khoÎ céng ®ång ?

b) Víi §Ò 2, cã thÓ ®Æt nh÷ng c©u hái nh− sau ®Ó t×m ý : – ThÕ nµo lµ tiÕt kiÖm ? T¹i sao chóng ta cÇn ph¶i tiÕt kiÖm ? – Ng−êi ta th−êng tiÕt kiÖm nh÷ng g× trong cuéc sèng ? – TiÕt kiÖm thêi gian lµ g× ?

...

HÖ thèng ý trªn ®©y ch−a hoµn chØnh, h·y ®Æt tiÕp c¸c c©u hái ®Ó t×m thªm c¸c ý kh¸c theo yªu cÇu cña ®Ò.

c) B»ng c¸ch ®Æt c©u hái, h·y t×m c¸c ý cho §Ò 3.

3. LËp dµn ý

a) Sau khi t×m ý cÇn s¾p xÕp c¸c ý theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh. Víi mçi ®Ò v¨n cã thÓ cã nhiÒu c¸ch kh¸c nhau ®Ó x©y dùng dµn ý. Ch¼ng h¹n, ë §Ò 1 cã thÓ lËp dµn ý nh− sau :

Më bµi (®Æt vÊn ®Ò)

(21)

Giíi thiÖu kh¸i qu¸t néi dung träng t©m cña ®Ò : vai trß vµ gi¸ trÞ cña rõng trong cuéc sèng con ng−êi.

Th©n bµi (gi¶i quyÕt vÊn ®Ò)

Ph¸t triÓn néi dung träng t©m ®· nªu ë phÇn më bµi : – Gi¸ trÞ, lîi Ých lín lao mµ rõng mang l¹i cho con ng−êi : + Lµ l¸ phæi duy tr× sù sèng trªn tr¸i ®Êt ;

+ TiÒm Èn bao nhiªu tµi nguyªn quý b¸u ; + §em l¹i vÎ ®Ñp b×nh yªn cho cuéc sèng.

– Mµu xanh cña rõng ®ang bÞ ®e do¹ :

+ Rõng ®ang bÞ ch¸y, bÞ chÆt ph¸, khai th¸c bõa b·i ;

+ Nguyªn nh©n : sù bÊt cÈn vµ nhËn thøc n«ng c¹n, vô lîi cña chÝnh con ng−êi.

– Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó g×n gi÷ mµu xanh cña rõng : + KÕ ho¹ch l©u dµi ;

+ Nh÷ng viÖc tr−íc m¾t cÇn lµm.

KÕt bµi (kÕt thóc vÊn ®Ò)

Nh÷ng c¶m xóc, mong −íc cña b¶n th©n vÒ mét tr¸i ®Êt m·i m·i mµu xanh.

b) Tõ dµn ý trªn, anh (chÞ) h·y :

 Bæ sung, ®iÒu chØnh hoÆc x©y dùng mét dµn ý theo c¸ch cña m×nh.

– LËp dµn ý cho §Ò 2 vµ 3.

(22)

lÏ GHÐt TH¦¥NG

(TrÝch TruyÖn Lôc V©n Tiªn)

NguyÔn §×nh ChiÓu(*)

KÕt qu¶ cÇn ®¹t

 HiÓu ®−îc t− t−ëng ghÐt h«n qu©n, b¹o chóa, th−¬ng ng−êi hiÒn tµi cña t¸c gi¶ qua lêi «ng Qu¸n trong

®o¹n trÝch.

 ThÊy ®−îc nghÖ thuËt truyÒn c¶m b»ng c¸ch dïng ®iÖp ng÷, thµnh ng÷, tiÓu ®èi, tõ l¸y trong ®o¹n trÝch.

TiÓu dÉn

TruyÖn Lôc V©n Tiªn lµ t¸c phÈm lín cña v¨n häc ViÖt Nam, ®−îc nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ nh©n d©n Nam Bé yªu chuéng. NguyÔn §×nh ChiÓu s¸ng t¸c TruyÖn Lôc V©n Tiªn vµo kho¶ng sau n¨m 1850, khi «ng më tr−êng d¹y häc.

T¸c phÈm ®−îc s¸ng t¸c trªn c¬ së c¸c m« tÝp cña v¨n häc d©n gian vµ truyÖn trung ®¹i kÕt hîp víi mét sè t×nh tiÕt cã thËt trong cuéc ®êi t¸c gi¶. TruyÖn

®−îc l−u truyÒn s©u réng vµ cã nhiÒu dÞ b¶n.

TruyÖn kÓ vÒ Lôc V©n Tiªn, mét chµng trai v¨n vâ song toµn, trªn ®−êng

®i thi ®· ®¸nh tan bän c−íp, cøu KiÒu NguyÖt Nga. NguyÖt Nga nguyÖn lÊy chµng ®Ó tr¶ nghÜa. Còng trªn ®−êng ®i thi ®−îc tin mÑ chÕt, chµng ph¶i vÒ chÞu tang vµ th−¬ng khãc mÑ ®Õn mï hai m¾t. Chµng bÞ TrÞnh H©m ghen tµi, lõa ®Èy xuèng s«ng råi bÞ cha con Vâ ThÓ Loan trë mÆt : tr−íc kia høa g¶ con g¸i cho, sau thÊy Lôc V©n Tiªn bÞ mï th× béi −íc, bá chµng trong hang nói.

Nh−ng chµng ®−îc ng−êi tèt vµ thÇn cøu, cuèi cïng m¾t chµng s¸ng ra, thi ®ç Tr¹ng nguyªn, ®−îc cö ®i ®¸nh giÆc ¤ Qua, cøu n−íc.

NguyÖt Nga chung thuû víi V©n Tiªn nh−ng bÞ Th¸i s− b¾t ®i cèng cho giÆc. Nµng kh«ng chÞu, nh¶y xuèng s«ng tù tö, nh−ng ®−îc cøu sèng. Sau ®ã, nµng bÞ cha con Bïi KiÖm Ðp duyªn, ph¶i bá trèn. Cuèi cïng, V©n Tiªn th¾ng trËn trë vÒ gÆp l¹i NguyÖt Nga, cïng nµng kÕt duyªn vî chång.

§o¹n trÝch LÏ ghÐt th−¬ng (tõ c©u 473 ®Õn 504) nãi vÒ cuéc trß chuyÖn gi÷a nh©n vËt «ng Qu¸n vµ mÊy nho sÜ trÎ tuæi. §ã lµ lóc V©n Tiªn cïng b¹n V−¬ng Tö Trùc ®i thi, vµo qu¸n trä gÆp TrÞnh H©m vµ Bïi KiÖm còng lµ sÜ tö.

(*) VÒ cuéc ®êi vµ sù nghiÖp v¨n häc cña NguyÔn §×nh ChiÓu, xem bµi NguyÔn §×nh ChiÓu ë trang 35.

(23)

TrÞnh H©m ®Ò nghÞ bèn ng−êi lµm th¬, so tµi cao thÊp. TrÞnh H©m, Bïi KiÖm thua tµi l¹i nghi Lôc V©n Tiªn vµ V−¬ng Tö Trùc gian lËn. ¤ng Qu¸n nh©n ®ã míi bµn vÒ lÏ ghÐt th−¬ng ë ®êi(*).

* * * 1. Qu¸n r»ng : "Kinh sö(1) ®· tõng,

Coi råi l¹i khiÕn lßng h»ng xãt xa.

Hái thêi ta ph¶i nãi ra,

V× ch−ng hay ghÐt còng lµ hay th−¬ng".

5. Tiªn r»ng : "Trong ®ôc ch−a t−êng, Ch¼ng hay th−¬ng ghÐt, ghÐt th−¬ng lÏ nµo ?".

Qu¸n r»ng : "GhÐt viÖc tÇm phµo(2), GhÐt cay, ghÐt ®¾ng, ghÐt vµo tËn t©m.

GhÐt ®êi KiÖt, Trô mª d©m(3), 10. §Ó d©n ®Õn nçi sa hÇm sÈy hang.

GhÐt ®êi U, LÖ(4) ®a ®oan(5),

KhiÕn d©n luèng chÞu lÇm than mu«n phÇn.

GhÐt ®êi Ngò b¸(6) ph©n v©n(7), Chuéng bÒ dèi tr¸ lµm d©n nhäc nh»n.

15. GhÐt ®êi thóc quý(8) ph©n b¨ng(9), Sím ®Çu(10) tèi ®¸nh l»ng nh»ng(11) rèi d©n.

(*) ë phÇn V¨n häc, ®Ó tiÖn theo dâi, ng−êi biªn so¹n th−êng ®¸nh sè thø tù dßng th¬ hoÆc chia

®o¹n v¨n b¶n.

(1) Kinh sö : s¸ch kinh vµ s¸ch sö cña nho gia.

(2) ViÖc tÇm phµo : viÖc ví vÈn. Trong bµi cã nghÜa lµ viÖc x»ng bËy cã h¹i cho d©n.

(3) KiÖt, Trô mª d©m : vua KiÖt cuèi ®êi nhµ H¹, vua Trô cuèi ®êi nhµ Th−¬ng. Hai vua tµn ¸c, hoang d©m, bÞ nh©n d©n o¸n ghÐt mµ mÊt ng«i.

(4) U, LÖ : U V−¬ng vµ LÖ V−¬ng ®êi nhµ Chu lµm nhiÒu viÖc b¹o ng−îc.

(5) §a ®oan : l¾m chuyÖn l«i th«i.

(6) Ngò b¸ : n¨m vua ch− hÇu thêi Xu©n thu ®êi nhµ Chu. C¸c vua nµy û thÕ n−íc lín, muèn x−ng b¸ nªn kÐo bÌ kÐo c¸nh, xói n−íc nµy ®¸nh n−íc kia, khèng chÕ, lÊn ¸t nhµ Chu, g©y chiÕn tranh h¹i d©n.

(7) Ph©n v©n : ë ®©y ý nãi lén xén, rèi lo¹n (kh¸c víi tõ "ph©n v©n" trong tiÕng ViÖt hiÖn ®¹i).

(8) Thóc quý : ®êi suy lo¹n cuèi nhµ §−êng, chiÕn tranh liªn miªn, nh©n d©n rÊt khæ.

(9) Ph©n b¨ng : chia l×a ®æ n¸t.

(10) §Çu : ®Çu hµng.

(11) L»ng nh»ng : ý nãi t×nh thÕ rèi bêi, kÐo dµi ; gì kh«ng ra.

(24)

Th−¬ng lµ th−¬ng ®øc th¸nh nh©n(1), Khi n¬i Tèng, VÖ lóc TrÇn, lóc Khu«ng(2). Th−¬ng thÇy Nhan Tö(3) dë dang,

20. Ba m−¬i mèt tuæi, t¸ch ®µng c«ng danh.

Th−¬ng «ng Gia C¸t(4) tµi lµnh, GÆp c¬n H¸n m¹t(5) ®· ®µnh phui pha(6). Th−¬ng thÇy §æng Tö(7) cao xa,

ChÝ thêi cã chÝ, ng«i mµ kh«ng ng«i.

25. Th−¬ng ng−êi Nguyªn L−îng(8) ngïi ngïi, Lì bÒ gióp n−íc l¹i lui vÒ cµy.

Th−¬ng «ng Hµn Dò(9) ch¼ng may, Sím d©ng lêi biÓu, tèi ®µy ®i xa.

Th−¬ng thÇy Liªm, L¹c(10) ®· ra,

(1), (2) §øc th¸nh nh©n : chØ Khæng Tö, ng−êi n−íc Lç, sèng ë thêi Xu©n thu, tõng ®i c¸c n−íc Tèng, VÖ, TrÇn,... t×m c¸ch thùc hiÖn ®¹o cña m×nh mµ kh«ng ®−îc. Khu«ng lµ tªn Êp, n¬i «ng

®· tõng bÞ v©y h·m.

(3) Nhan Tö : Nhan Håi, tªn tù lµ Tö Uyªn, häc trß ®øc h¹nh nhÊt cña Khæng Tö, mÊt khi míi ba m−¬i mèt tuæi.

(4) Gia C¸t : Gia C¸t L−îng, tªn tù lµ Khæng Minh, ng−êi næi tiÕng m−u l−îc. ¤ng mét lßng gióp L−u BÞ kh«i phôc c¬ nghiÖp nhµ H¸n, nh−ng ®Õn khi chÕt (n¨m m−¬i t− tuæi), sù nghiÖp vÉn ch−a hoµn thµnh.

(5) H¸n m¹t : thêi nhµ H¸n suy vi, tøc vµo kho¶ng thêi Tam quèc ph©n tranh. C¬n H¸n m¹t cßn cã nghÜa lµ lóc vËn nhµ H¸n ®· hÕt.

(6) Phui pha : uæng phÝ.

(7) §æng Tö : §æng Träng Th−, nhµ nho næi tiÕng thêi H¸n, tµi cao häc réng, ®−îc t«n lµm "§¹i s−" mét thêi. ¤ng tõng lµm Giang §« t−íng thêi H¸n Vò §Õ, ®Ò xuÊt nhiÒu kÕ s¸ch cho nhµ vua, nh−ng bÞ b¾t giam, suýt bÞ giÕt h¹i, sau ®−îc x¸ téi. ¤ng l¹i lµm TÓ t−íng cho vua Liªu T©y, sau sî tai ho¹, c¸o bÖnh vÒ nhµ, v× thÕ mµ nãi "ng«i mµ kh«ng ng«i".

(8) Nguyªn L−îng : tªn tù cña §µo TiÒm (cßn cã tªn lµ Uyªn Minh). ¤ng lµ nhµ v¨n thêi TÊn, tÝnh thanh cao, häc réng, th¬ v¨n lçi l¹c. §ang lµm quan, v× kh«ng chÞu quþ luþ quan trªn, «ng bá vÒ nhµ, tù lµm ruéng ®Ó sèng.

(9) Hµn Dò : nhµ v¨n næi tiÕng thêi §−êng, v× d©ng biÓu khuyªn vua §−êng ®õng tin ®¹o PhËt mµ bÞ gi¸ng chøc vµ ®µy ®i xa.

(10) Liªm, L¹c : Liªm, tøc "Liªm Khª tiªn sinh" (ng−êi dùng nhµ häc "Liªm Khª th− ®−êng"), tªn lµ Chu §«n Di. L¹c, chØ hai anh em Tr×nh H¹o, Tr×nh Di, quª ë L¹c D−¬ng. C¶ ba ®Òu lµ triÕt gia næi tiÕng thêi Tèng, cã ra lµm quan, nh−ng do quan ®iÓm b¶o thñ, kh«ng ®−îc vua vµ ph¸i

"T©n ®¶ng" tin dïng, nªn l¹i trë vÒ d¹y häc.

(25)

30. BÞ lêi xua ®uæi vÒ nhµ gi¸o d©n(1). Xem qua kinh sö mÊy lÇn,

Nöa phÇn l¹i ghÐt, nöa phÇn l¹i th−¬ng".

(Theo Th¬ v¨n NguyÔn §×nh ChiÓu, NXB V¨n häc, Hµ Néi, 1971)

h−íng dÉn häc bµi

1. C©u nãi cña nh©n vËt «ng Qu¸n "V× ch−ng hay ghÐt còng lµ hay th−¬ng" cho thÊy gi÷a th−¬ng vµ ghÐt cã mèi liªn quan víi nhau nh− thÕ nµo ?

2. Lêi «ng Qu¸n nãi vÒ kinh sö cho thÊy «ng ghÐt lo¹i ng−êi nµo, v× lÝ do g× ? Qua

®ã, cã thÓ hiÓu thùc chÊt t− t−ëng cña «ng Qu¸n lµ g× ?

3. ¤ng Qu¸n th−¬ng nh÷ng ai, nh÷ng ng−êi Êy cã ®Æc ®iÓm chung nµo ? §iÒu ®ã cho thÊy «ng quan t©m ®Õn nh÷ng líp ng−êi nµo trong x· héi ?

4. Nh÷ng chuyÖn sö s¸ch Trung Quèc mµ «ng Qu¸n nãi ®Õn cho thÊy nhµ th¬ suy nghÜ g× khi viÕt TruyÖn Lôc V©n Tiªn ?

5. ChØ ra c¸c ph−¬ng tiÖn ng«n ng÷ trong lêi cña «ng Qu¸n nh− : ®iÖp ng÷, thµnh ng÷, tiÓu ®èi, tõ l¸y. Ph©n tÝch t¸c dông cña chóng trong viÖc t¹o nªn giäng

®iÖu truyÒn c¶m cña «ng Qu¸n trong ®o¹n trÝch.

bµi tËp n©ng cao

Kh¸i qu¸t t− t−ëng nhµ th¬ ®−îc thÓ hiÖn trong ®o¹n trÝch LÏ ghÐt th−¬ng.

tri thøc ®äc - hiÓu

Giäng ®iÖu trong t¸c phÈm v¨n häc

S¾c th¸i c¶m xóc cña lêi v¨n ®−îc t¹o nªn bëi c¸c ph−¬ng tiÖn ng«n ng÷ nh− tõ x−ng gäi (nµng, chµng, ta, tí, h¾n, thÞ, anh, chÞ,...), danh tõ, tÝnh tõ, ®éng tõ, thµnh ng÷, biÖn ph¸p tu tõ,... cïng biÓu hiÖn mét th¸i ®é, t×nh c¶m chñ ®¹o nh− yªu, ghÐt, mØa mai, chÕ nh¹o,... Ch¼ng h¹n, giäng ®iÖu c¶m th−¬ng, giäng ®iÖu trµo phóng, giäng ®iÖu khinh b¹c, giäng ®iÖu ngîi ca,...

(1) Gi¸o d©n : d¹y d©n.

(26)

§äc thªm

cH¹y giÆc

nguyÔn ®×nh chiÓu

TiÓu dÉn

Ch¹y giÆc lµ bµi th¬ thÓ hiÖn lßng yªu n−íc nång nµn cña NguyÔn §×nh ChiÓu ®−îc viÕt vµo thêi ®iÓm nÒn ®éc lËp d©n téc cña ViÖt Nam bÞ ®e do¹ mét c¸ch nghiªm träng. Thùc d©n Ph¸p tÊn c«ng §µ N½ng, do vÊp ph¶i sù kh¸ng cù m¹nh mÏ cña qu©n triÒu ®×nh nhµ NguyÔn vµ gÆp mét sè ®iÒu bÊt lîi kh¸c, liÒn quay vµo Sµi Gßn, trµn tíi s«ng BÕn NghÐ(1), nh©n lóc qu©n ta phßng bÞ l¬ lµ mµ h¹ ®ån Gia §Þnh råi tõ ®ã ®¸nh loang ra c¸c tØnh miÒn ®«ng vµ miÒn t©y Nam Bé. NguyÔn §×nh ChiÓu tuy mï loµ nh−ng theo dâi rÊt s¸t t×nh h×nh ®Êt n−íc. ¤ng v« cïng ®au ®ín tr−íc nh÷ng th¶m c¶nh mµ qu©n c−íp n−íc ®· g©y nªn cho ®ång bµo ta vµ rÊt thÊt väng vÒ sù hÌn yÕu, bÊt lùc cña triÒu ®×nh.

*

* * Tan chî võa nghe tiÕng sóng T©y(2), Mét bµn cê thÕ(3) phót sa tay(4). Bá nhµ lò trÎ l¬ x¬ ch¹y(5), MÊt æ bÇy chim d¸o d¸c bay (6). BÕn NghÐ cña tiÒn tan bät n−íc,

§ång Nai(7) tranh ngãi nhuèm mµu m©y.

Hái trang(8) dÑp lo¹n rµy ®©u v¾ng, Nì ®Ó d©n ®en m¾c n¹n nµy ?

(Th¬ v¨n NguyÔn §×nh ChiÓu, NXB V¨n häc, Hµ Néi, 1963)

(1) BÕn NghÐ : tªn cò cña s«ng Sµi Gßn, còng lµ tªn cò cña vïng Sµi Gßn.

(2) T©y : chØ thùc d©n Ph¸p.

(3) Cê thÕ : bµn cê ®−îc bµy s½n nh− mét bµi to¸n ®è hãc hiÓm sao cho viÖc th¾ng thua ®−îc ph©n

®Þnh chØ qua mét vµi n−íc ®i.

(4) ý c¶ c©u : Qu©n ta nóng thÕ vµ ®Êt n−íc ta ®ang l©m vµo mét côc diÖn bi ®¸t, gièng nh− ng−êi ch¬i cê thÕ ®· bÞ s¬ s¶y mét n−íc quyÕt ®Þnh vµ ®øng tr−íc nguy c¬ thÊt b¹i.

(5) L¬ x¬ ch¹y : ch¹y trong tr¹ng th¸i hít h¬ hít h¶i, hoang mang, mÊt ph−¬ng h−íng.

(6) D¸o d¸c bay : bay mét c¸ch ho¶ng lo¹n, ng¬ ng¸c, kh«ng thÓ tù ®Þnh h−íng.

(7) §ång Nai : tªn s«ng, còng lµ tªn mét vïng ®Êt.

(8) Trang : tõ chØ ng−êi, dïng víi s¾c th¸i trang träng, t«n kÝnh (vÝ dô : trang nam nhi, trang h¶o h¸n).

(27)

H−íng dÉn ®äc thªm

1. Nªu chñ ®Ò cña bµi th¬. NhËn xÐt vÒ tÝnh thèng nhÊt cña c¸c chi tiÕt, h×nh ¶nh trong bµi.

2. C¶nh ch¹y giÆc ®· ®−îc miªu t¶ cô thÓ vµ xóc ®éng nh− thÕ nµo trong hai c©u 3  4 ? 3. Ph©n tÝch nh÷ng cung bËc, s¾c th¸i kh¸c nhau cña nçi ®au mµ t¸c gi¶ biÓu lé trong

bµi th¬.

4. Giäng ®iÖu ë hai c©u cuèi cña bµi th¬ thÓ hiÖn t×nh c¶m g× ? (Chó ý nghÖ thuËt sö dông tõ trang, tõ nì cña t¸c gi¶).

5. Nªu suy nghÜ vÒ t×nh c¶m yªu n−íc cña nhµ th¬ NguyÔn §×nh ChiÓu ®−îc béc lé trong t¸c phÈm.

LuyÖn tËp vÒ ng«n ng÷ chung vµ lêi nãi c¸ nh©n

KÕt qu¶ cÇn ®¹t

BiÕt ph©n tÝch, lµm næi bËt c¸ch t¸c gi¶ vËn dông ng«n ng÷ chung vµo viÖc t¹o lËp t¸c phÈm v¨n ch−¬ng.

1. Ph©n tÝch nh÷ng ®o¹n vµ bµi th¬ sau ®©y, lµm râ nÐt riªng cña mçi t¸c gi¶

trong viÖc sö dông ng«n ng÷ ®Ó biÓu hiÖn c¶nh vËt vµ con ng−êi.

 Hoa d·inguyÖt, nguyÖt in mét tÊm, NguyÖt lång hoa, hoa th¾m tõng b«ng.

NguyÖt hoa, hoa nguyÖt trïng trïng, Tr−íc hoa d−íi nguyÖt trong lßng xiÕt ®©u !

(§oµn ThÞ §iÓm  B¶n diÔn N«m Chinh phô ng©m)

G−¬ng nga chªnh chÕch dßm song, Vµng gieo ngÊn n−íc, c©y lång bãng s©n.

(28)

H¶i ®−êng l¶ ngän ®«ng l©n, Giät s−¬ng gieo nÆng, cµnh xu©n la ®µ.

Mét m×nh lÆng ng¾m bãng nga, Rén ®−êng gÇn víi nçi xa bêi bêi.

(NguyÔn Du  TruyÖn KiÒu)

TiÕng suèi trong nh− tiÕng h¸t xa, Tr¨ng lång cæ thô, bãng lång hoa.

C¶nh khuya nh− vÏ, ng−êi ch−a ngñ, Ch−a ngñ v× lo nçi n−íc nhµ.

(Hå ChÝ Minh  C¶nh khuya)

2. Ph©n tÝch c¸ch NguyÔn Tu©n sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ qua ®o¹n trÝch sau ®©y :

Ch−a bao giê c« T¬ thÊy râ c¸i ®au khæ ngËm ngïi cña tiÕng ®µn ®¸y buæi nµy. TiÕng ®µn hËm hùc, chõng nh− kh«ng tho¸t hÕt ®−îc vµo kh«ng gian. Nã nghÑn ngµo, liÔm kÕt(1) c¸i u uÊt vµo tËn bªn trong lßng ng−êi thÈm ©m. Nã lµ mét c¸i t©m sù kh«ng tiÕt ra ®−îc. Nã lµ mét nçi ñ kÝn bùc däc b−ng bÝt. Nã gièng nh−

c¸i tr¹ng huèng than thë cña mét c¶nh ngé v« tri ©m... Nã lµ niÒm vang déi qu»n qu¹i cña nh÷ng tiÕng chung t×nh. Nã lµ c¸i d− ba cña bÓ chiÒu ®øt ch©n sãng. Nã lµ c¬n giã ch¼ng lät kÏ mµnh th−a. Nã lµ sù t¸i ph¸t chøng tËt phong thÊp vµo c÷

cuèi thu dÇm dÒ m−a Èm vµ nhøc nhèi x−¬ng tuû. Nã lµ c¸i l¶ lay nhµo l×a cña l¸

bá cµnh. Nã lµ c¸i lª thª cña nÊm v« danh hiu hiu ngän vµng so le. Nã lµ c¸i oan uæng ngh×n ®êi cña cuéc sèng thanh ©m. Nã lµ sù khèn n¹n khèn ®èn cña chØ t¬

con phÝm...

(Chïa §µn)

3. Ph©n tÝch ®Ó lµm râ c¸ch sö dông biÖn ph¸p tu tõ so s¸nh cña tõng t¸c gi¶

trong nh÷ng c©u, ®o¹n trÝch sau ®©y :

TiÕng suèi trong nh− tiÕng h¸t xa.

(Hå ChÝ Minh  C¶nh khuya)

TiÕng h¸t trong nh− tiÕng ngäc tuyÒn.

(ThÕ  TiÕng gäi bªn s«ng)

(1) LiÔm kÕt : thu gom l¹i, kÕt tô l¹i.

(29)

Con gÆp l¹i nh©n d©n nh− nai vÒ suèi cò Cá ®ãn giªng hai, chim Ðn gÆp mïa, Nh− ®øa trÎ th¬ ®ãi lßng gÆp s÷a

ChiÕc n«i ngõng bçng gÆp c¸nh tay ®−a.

(ChÕ Lan Viªn – TiÕng h¸t con tµu)

Cßn xa l¾m míi ®Õn c¸i th¸c d−íi. Nh−ng ®· thÊy tiÕng n−íc rÐo gÇn m·i l¹i rÐo to m·i lªn. TiÕng n−íc th¸c nghe nh− lµ o¸n tr¸ch g×, råi l¹i nh− lµ van xin, råi l¹i nh− lµ khiªu khÝch, giäng g»n mµ chÕ nh¹o. ThÕ råi nã rèng lªn nh− tiÕng mét ngµn con tr©u méng ®ang lång lén gi÷a rõng vÇu rõng tre nøa næ löa, ®ang ph¸ tu«ng rõng löa, rõng löa cïng gÇm thÐt víi ®µn tr©u da ch¸y bïng bïng.

(NguyÔn Tu©n  Ng−êi l¸i ®ß S«ng §µ)

Bµi viÕt sè 1

(NghÞ luËn x· héi)

KÕt qu¶ cÇn ®¹t

 VËn dông nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®Ò v¨n, luËn ®iÓm vµ c¸c thao t¸c lËp luËn ®· häc ë líp 10 ®Ó viÕt bµi v¨n nghÞ luËn vÒ mét hiÖn t−îng ®êi sèng.

BiÕt tr×nh bµy vµ diÔn ®¹t c¸c néi dung bµi viÕt mét c¸ch s¸ng sña, ®óng quy c¸ch.

Tham kh¶o c¸c ®Ò v¨n sau ®©y :

§Ò 1. Suy nghÜ cña anh (chÞ) vÒ phong trµo ñng hé quü "V× ng−êi nghÌo".

§Ò 2. Quan niÖm cña anh (chÞ) vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña mét con ng−êi.

§Ò 3. Anh (chÞ) nghÜ g× khi nh×n nh÷ng c¸nh rõng tiÕp tôc bÞ tµn ph¸ ?

§Ò 4. Cuéc sèng sÏ ra sao nÕu nguån n−íc s¹ch ngµy cµng v¬i c¹n ?

(30)

V¨n tÕ nghÜa sÜ

(1)

cÇn Giuéc

(2)

nguyÔn ®×nh chiÓu

KÕt qu¶ cÇn ®¹t

HiÓu ®−îc vÎ ®Ñp bi tr¸ng mµ gi¶n dÞ cña h×nh t−îng ng−êi nghÜa sÜ n«ng d©n CÇn Giuéc vµ thÊy ®−îc th¸i ®é c¶m phôc, xãt th−¬ng cña t¸c gi¶ ®èi víi hä.

N¾m ®−îc gi¸ trÞ nghÖ thuËt (tÝnh chÊt tr÷ t×nh, thñ ph¸p t−¬ng ph¶n vµ viÖc sö dông ng«n ng÷) cña bµi v¨n tÕ.

Khu di tÝch mé vµ ®Òn thê cô §å ChiÓu ë Êp 3, x· An §øc (Ba Tri, BÕn Tre) (nh : Th«ng tÊn x· ViÖt Nam  V¨n Kh¸nh)

(1) NghÜa sÜ : ng−êi cã chÝ khÝ, kh«ng qu¶n hi sinh v× viÖc nghÜa nh− cøu ng−êi, cøu n−íc.

(2) CÇn Giuéc : vïng ®Êt nay lµ huyÖn CÇn Giuéc, tØnh Long An.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Xuất phát từ yêu cầu cần thiết phải nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của những thiết bị mới, đặc biệt là những thiết bị có nhiều tính năng điều khiển ưu việt xuất

Từ bản vẽ trong hồ sơ và khu đất xây dựng của công trình, phải tiến hành định vị công trình theo mốc chuẩn trong bản vẽ. Xác định tim, cốt công trình: dụng cụ bao

Hai mÆt ph¼ng (ABF) vµ (CDE) chia khèi tø diÖn ABCD thµnh bèn khèi tø diÖn. b) Chøng tá r»ng bèn khèi tø diÖn ®ã cã thÓ tÝch b»ng nhau. c) Chøng tá r»ng nÕu ABCD lµ

Bệnh không lây nhiễm, theo WHO, là các bệnh mạn tính, không lây từ người này sang người khác, bệnh mắc lâu dài và tiến triển chậm (Noncommunicable diseases

điểm lâm sàng của viêm phổi do phế cầu không có sự khác biệt so với lâm sàng của viêm phổi do một s nguyên nhân khác (viêm phổi do vi khuẩn không điển hình, h n hợp phế

Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một

Tập huấn kỹ thuật đã cung cấp khái niệm thống nhất của WHO về nguyên nhân tử vong, bao gồm nguyên nhân chính (Underlying Cause of Death), nguyên nhân trực

Capital structure and rm performance: evidence from an emerging econom.. The Business

Tuy nhiên, chƣa có nghiên cứu nào đánh giá sự thay đổi sớm của các thông số sức căng sau can thiệp ĐMV và các yếu tố liên quan đến sự thay đổi này cũng nhƣ giá trị dự báo

Do vậy, với mong muốn tìm kiếm phác đồ điều trị vừa đem lại hiệu quả cao, hạn chế được tác dụng phụ đồng thời cải thiện được chất lượng sống cho những bệnh nhân

[r]

Transparenc , nancial accounting information and corporate governance: The link with achievement.Economic Polic Review - Federal Reserve Bank of New York, 65-87.. Robert

Các tác phẩm văn học phiêu lưu cũng chủ yếu là các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi: Timua và đồng đội; Các cuộc phiêu lưu của Mít đặc; Các cuộc phiêu lưu

[r]

Hợp tác song phương giữa Đức – Nga không chỉ giới hạn ở cấp chính phủ mà còn từ các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các thoả thuận hợp tác…, trong đó, quan

BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG TẬP LUYỆN CÁC MÔN THỂ THAO CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ

Roberto Bolaño and the theme of writers and critics (in the novels: By night in Chile and

tr˘nh tiÕn ho¸ cña sinh vËt. Tuy tÇn sè ®ét biÕn cña tõng gen rÊt thÊp, nh√ng sè l√îng gen trong tÕ bµo rÊt lín vµ sè c¸ thÓ trong quÇn thÓ còng rÊt nhiÒu

The definition of “ island ” , “ archipelago ” , “ archipelagic State ” and the relating legal definitions ( “ artificial island ” , “ offshore installation

[r]

Các vạt da tự do có nối mạch vi phẫu là những vạt da được thiết kế dựa trên những động mạch có nhánh xuyên ra da, vạt được bóc rời khỏi nơi lấy vạt và được chuyển

This paper presents the application of using AHP alogarithm in analyzing, evaluating, and selecting the level of e ect of various criteria on ood risk on Lam River Basin..

Những đặc điểm hình thái như đặc điểm thực vật học, thời gian sinh trưởng, đặc điểm của hoa được quan sát và mô tả ở các giai đoạn sinh trưởng.. Tổng thời gian