Tuần 31 - Bài: Trao đổi chất ở thực vật

22  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Khoa học

Thế nào là quá trình trao đổi chất ở người ?

(3)

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật

Cây xanh sống được là nhờ những yếu tố nào?

- Ánh sáng - Nước

- Chất khoáng

- Khí các-bô-níc và khí ô-xi có trong không khí.

(4)

Khoa học

-Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

*Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải:

- Lấy từ môi trường: nước, khí các-bô-níc, khí ô-xi, các chất khoáng có trong đất.

- Thải ra môi trường khí-các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác.

Trao đổi chất ở thực vật

(5)

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật

Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình cây xanh lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các – bô - níc, khí ô-xi, nước và thải ra môi trường khí các-bô-níc, khí ô-xi, hơi nước và các chất khoáng khác.

Thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật?

(6)

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

* Sự trao đổi khí ở thực vật

- Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí gì và thải ra khí gì?

Hấp thụ Thải ra

Thực vật

Khí……….. Khí …………..

Đánh mũi tên và điền tên các khí vào chỗ chấm trong sơ đồ trao đổi khí của thực vật trên cho phù hợp.

(7)

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

* Sự trao đổi khí ở thực vật

Hấp thụ Thải ra

Thực vật

Khí ô-xi Khí các-bô-níc

Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp của thực vật

(8)
(9)

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

* Sự trao đổi khí ở thực vật

Hấp thụ Thải ra

Thực vật

Khí ô-xi Khí các-bô-níc

Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp của thực vật

-Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô- níc.

(10)

Ánh sáng

mặt trời

Thực vật Khí các-bô-níc

Nước

Các chất khoáng

Khí ô-xi

Hơi nước Các chất khoáng khác

* Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật

Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

* Sự trao đổi thức ăn ở thực vật

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật

Hấp thụ Thải ra

- Khi trao đổi thức ăn, thực vật hấp thụ và thải ra những gì?

(11)

Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

* Sự trao đổi thức ăn ở thực vật

-Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ ( ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật

(12)
(13)
(14)
(15)

Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường

-Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ ( ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây.

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật

- Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.

(16)

Khoa học

Trao đổi chất ở thực vật

Vẽ sơ đồ trao đổi thức ăn ở thực vật.

(17)

Tìm hiểu khoa

học

(18)

Câu 1: Để sống và phát triển bình thường thực vật cần:

A. Có đủ nước, ánh sáng

B. Có đủ nước, ánh sáng, không khí.

C. Đủ nước, ánh sáng, không khí và chất khoáng

Hết giờ

10 2345 678 9 1

Thời gian

(19)

Câu 2: Quá trình hô hấp của thực vật diễn ra vào thời gian nào?

A. Ban ngày B. Ban đêm

C. Cả ban ngày và ban đêm

Hết giờ

10 2345 678 9 1

Thời gian

(20)

Câu 3: Quá trình quang hợp và hô hấp của thực vật thường diễn ra ở bộ phận nào của cây?

A. Cành cây B. Thân cây C. Lá cây D. Rễ cây

Hết giờ

10 2345 678 9 1

Thời gian

(21)

Câu 4: Trong quá trình trao đổi thức ăn thực vật thải ra môi trường khí gì ?

A. Khí các- bô- níc B. Khí ô-xi

C. Khí ni-tơ

Hết giờ

10 2345 678 9 1

Thời gian

(22)

CHÚC CÁC THẦY CÔ CHÚC CÁC THẦY CÔ

MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC

CHÚC CÁC THẦY CÔ CHÚC CÁC THẦY CÔ

MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC

THANK YOU FOR ENJOYING MY LESSON THANK YOU FOR ENJOYING MY LESSON

HAVE A GOOD WEEKEND HAVE A GOOD WEEKEND

THANK YOU FOR ENJOYING MY LESSON THANK YOU FOR ENJOYING MY LESSON

HAVE A GOOD WEEKEND

HAVE A GOOD WEEKEND

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại