• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh có đáp án THPT Phạm công bình mã 1 | Đề thi THPT quốc gia, Sinh học - Ôn Luyện

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh có đáp án THPT Phạm công bình mã 1 | Đề thi THPT quốc gia, Sinh học - Ôn Luyện"

Copied!
15
0
0

Văn bản

(1)

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH

ĐỀ THI KSCL ÔN THI THPT QG LẦN 3 MÔN: SINH HỌC 12

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1: Theo định luật Hacđi - Vanbec, có bao nhiêu quần thể sinh vật ngẫu phối sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

(1) 0,5AA : 0,5aa. (2) 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa. (3) 0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa.

(4) 0,75AA : 0,25aa. (5) 100% aa. (6) 100% Aa.

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 2: Trong lịch sử phát triển của sinh giới trên Trái Đất, thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ A. Phấn trắng. B. Than đá. C. Đệ tam. D. Đệ tứ.

Câu 3: Cho gà trống lông sọc, màu xám giao phối với gà mái có cùng kiểu hình. Ở F1 thu được tỉ lệ: 37,5% gà trống lông sọc, màu xám : 12,5% gà trống lông sọc, màu vàng : 15% gà mái lông sọc, màu xám : 3,75% gà mái lông trơn, màu xám : 21,25% gà mái lông trơn, màu vàng: 10% gà mái lông sọc, màu vàng. Nếu cho gà trống ở P lai phân tích thì trong số những phát biểu dưới đây về tỷ lệ kiểu hình ở thế hệ con, phát biểu đúng là

A. tỷ lệ gà mái lông sọc, màu xám bằng tỷ lệ gà mái lông trơn, màu vàng.

B. tỷ lệ gà mái lông trơn, màu xám bằng tỷ lệ gà mái lông trơn, màu vàng.

C. tỷ lệ gà mái lông sọc, màu vàng là 30%.

D. tỷ lệ gà mái lông sọc, màu xám là 10%.

Câu 4: Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y các gen này nằm trên các NST tương đồng khác nhau.

Bằng phương pháp gây đột biến, người ta có thể tạo ra giống lúa mới có hai gen kháng bệnh X và Y luôn di truyền cùng nhau. Dạng đột biến cấu trúc NST được sử dụng để tạo ra giống lúa mới trên là đột biến:

A. lặp đoạn. B. mất đoạn. C. đảo đoạn. D. chuyển đoạn.

Câu 5: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, có các phát biểu sau về chọn lọc tự nhiên (CLTN)

(1) CLTN quy định chiều hướng tiến hóa.

(2) CLTN không loại bỏ hoàn toàn các gen lặn có hại trong quần thể.

(3) CLTN tạo ra các kiểu gen thích nghi trong quần thể.

(4) CLTN không tác động lên từng cá thể mà chỉ tác động lên toàn bộ quần thể.

(5) CLTN tác động trực tiếp lên từng alen.

Số phát biểu đúng là

(2)

A. 2 B. 1 C. 4 D. 3 Câu 6: Cho các phát biểu sau:

(1) Chuyển đoạn tương hỗ làm thay đổi nhóm gen liên kết.

(2) Chuyển đoạn tương hỗ là một nhiễm sắc thể này sát nhập vào một nhiễm sắc thể khác.

(3) Tế bào mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ giữa hai nhiễm sắc thể khi giảm phânkhông thể tạo ra loại giao tử bình thường.

(4) Chuyển đoạn tương hỗ là một đoạn nhiễm sắc thể này chuyển sang một nhiễm sắc thể khác không tương đồng với nó và ngược lại.

Số phát biểu đúng là:

A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 7: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học sử dụng thể truyền có gen đánh dấu để A. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền.

B. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn.

C. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận D. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp.

Câu 8: Các gen phân li độc lập, tỉ lệ kiểu gen AaBbCcDd tạo nên từ phép lai AaBBCCDd x AABbccDd là bao nhiêu ?

A. 1/8 B. 1/12 C. 1/4 D. 1/16

Câu 9: Một gen có chiều dài 0,51µm và có 3900 liên kết hiđro tiến hành nhân đôi 4 đợt.

Trong lần nhân đôi đầu tiên của gen đã có sự bắt cặp nhầm giữa ađênin với 1 phân tử 5 - Brôm Uraxin. Tổng số nucleotit mỗi loại trong các gen đột biến là

A. A= T = 1800, G = X = 2700. B. A= T = 4193, G = X = 6307.

C. A= T = 1797, G = X = 2703 D. A= T = 9594, G = X =14422 . Câu 10: Cho các bước sau:

(1) Tạo ra các cây có cùng một kiểu gen.

(2) Tập hợp các kiểu hình thu được từ những cây có cùng kiểu gen.

(3) Trồng các cây có cùng kiểu gen trong những điều kiện môi trường khác nhau.

Để xác định được mức phản ứng của một kiểu gen ở thực vật cần tiến hành các bước lần lượt như sau:

A. (2) → (1) → (3). B. (1) → (2) → (3). C. (3) → (1) → (2). D. (1) → (3) → (2).

Câu 11: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?

A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).

B. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1).

(3)

C. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n).

D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).

Câu 12: Một người bị hội chứng Đao nhưng bộ NST 2n = 46. Khi quan sát tiêu bản bộ NST người này thấy NST thứ 21 có 2 chiếc, NST thứ 14 có chiều dài bất thường. Điều giải thích nào sau đây là hợp lí?

A. Hội chứng Đao phát sinh do đột biến cấu trúc của NST 14.

B. Hội chứng Đao phát sinh do cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc trong số đó bị tiêu biến.

C. Đột biến lệch bội ở cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc NST 21 gắn vào NST 14 do chuyển đoạn tương hỗ.

D. Dạng đột biến do hiện tượng lặp đoạn

Câu 13: Đacuyn cho rằng loại biến dị bào sau đây là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hoá?

A. Biến dị xác định B. Biến dị cá thể

C. Thường biến D. Biến dị do tập quán hoạt động ở động vật Câu 14: Ở một loại thực vật, cho F1 có kiểu gen AaBb tự thụ phấn thì F2 thu tỉ lệ 9 thân cao:

7 thân thấp. Để F2 thu tỉ lệ 3 thân cao:1 thân thấp thì F1 có kiểu gen AaBb phải lai với cây có kiểu gen nào sau đây?

A. AABb. B. AaBb. C. aaBb. D. Aabb.

Câu 15: Người đàn ông mắc bệnh di truyền cưới một người phụ nữ bình thường, họ sinh được 4 trai: 4 gái. Tất cả con gái của họ đều mắc bệnh giống như bố, tất cả con trai đều không mắc bệnh. Giải thích nào sau đây đúng?

A. Bệnh này gây ra bởi gen lặn trên NST X.

B. Bệnh này gây ra bởi gen trội trên NST thường.

C. Bệnh này gây ra bởi gen trội trên NST X.

D. Bệnh này gây ra bởi gen lặn trên NST thường.

Câu 16: Vì sao tần số hoán vị gen luôn f ≤ 50%?

A. Không phải tất cả các tế bào khi giảm phân đều xảy ra hoán vị gen.

B. Các gen trên NST có xu hướng liên kết với nhau là chủ yếu . C. Khoảng cách giữa các gen trên NST gần nhau.

D. Không phải tất cả tế bào giảm phân đều xảy ra sự trao đổi chéo và và sự trao đổi chéo chỉ xảy ra giữa 2 crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng.

Câu 17: Khi các nhà nghiên cứu đặt chân đến một hòn đảo giữa đại dương, họ thống kê được tần số các kiểu gen trong quần thể một loài động vật có vú như sau: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa (thế hệ P). Sau một thời gian, các nhà khoa học quay trở lại đảo, họ tiếp tục nghiên cứu loài

(4)

động vật trên và lúc này, khi thống kê họ thấy ở thế hệ F1, tần số các kiểu gen là 0,45AA : 0,475Aa : 0,075aa. Biết rằng A trội hoàn toàn so với a/. Nguyên nhân sự biến động tần số kiểu gen ở loài động vật trên là:

A. do phiêu bạt di truyền. B. do quá trình đột biến diễn ra mạnh.

C. do dòng gen. D. do áp lực lớn của chọn lọc tự nhiên.

Câu 18: Cho các phát biểu sau:

(1) Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

(2) Động lực của chọn lọc tự nhiên là đấu tranh sinh tồn của các loài sinh vật (3) Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hoá đồng quy.

(4) Cánh dơi và cánh chim là cơ quan tương đồng

(5) Hoá thạch là bằng chứng trực tiếp về mối quan hệ họ hàng giữa các loài.

Số phát biểu đúng là

A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

Câu 19: Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trò

A. tháo xoắn phân tử ADN. B. tổng hợp và kéo dài mạch mới.

C. tách hai mạch đơn của phân tử ADN. D. nối các đoạn Okazaki với nhau.

Câu 20: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

A. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết

B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.

C. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.

D. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.

Câu 21: Để xác định một tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường tiến hành

A. lai xa. B. lai phân tích. C. lai khác dòng. D. lai thuận nghịch Câu 22: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho một gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác?

A. Chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể không tương đồng.

B. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.

C. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.

D. Lặp đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 23: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do 2 cặp gen (A,a và B,b) nằm trên 2 cặp NST khác nhau quy định theo kiểu tương tác bổ sung, trong đó có mặt alen trội A và B quy định cây thân cao, có mặt alen trội A hoặc B hoặc không có alen trội nào quy định tính trạng thân thấp. Gen D quy định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với d quy định quả trắng.

(5)

Các cặp gen phân li độc lập. Đa bội hóa cây dị hợp tử về tất cả các cặp gen rồi cho tự thụ phấn. Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng ở thế hệ F1 là

A. 1,52%. B. 7,5%. C. 2,63%. D. 14,06%.

Câu 24: Khi nói về quần thể ngẫu phối, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Quá trình ngẫu phối làm cho quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

B. Quá trình ngẫu phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

C. Quá trình ngẫu phối làm cho tần số kiểu gen dị hợp giảm dần qua các thế hệ.

D. Quá trình ngẫu phối tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

Câu 25: Điều không đúng về liệu pháp gen là

A. việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng các gen bị đột biến.

B. dựa trên nguyên tắc đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh.

C. có thể thay thế gen bệnh bằng gen lành.

D. nghiên cứu hoạt động của bộ gen người để giải quyết các vấn đề của y học

Câu 26: Ở gà, một tế bào của cơ thể có kiểu gen AaXBY giảm phân bình thường sinh ra giao tử. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

(1) Luôn cho ra 2 loại giao tử.

(2) Luôn cho ra 4 loại giao tử.

(3) Loại giao tử AY luôn chiếm tỉ lệ 25% .

(4) Luôn sinh ra giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50%.

(5) Nếu sinh ra giao tử mang gen aXB thì giao tử này chiếm tỉ lệ 100%.

A. 1 B. 3 C. 4 D. 2

Câu 27: Ở lúa có bộ NST 2n = 24. Tế bào nào sau đây là thể tứ bội A. Tế bào có 48 NST B. Tế bào có 23 NST.

C. Tế bào có 36 NST. D. Tế bào có 25 NST.

Câu 28: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, nhân tố có vai trò định hướng quá trình tiến hóa là A. đột biến. B. giao phối không ngẫu nhiên.

C. chọn lọc tự nhiên. D. các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 29: Trong quá trình nhân đôi AND, nếu chất Acridin chèn vào mạch khuôn sẽ gây ra dạng đột biến nào?

A. Thêm 1 cặp nucleotit B. Mất 1 cặp nucleotit.

C. Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X D. Thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T

Câu 30: Quá trình tiến hoá dẫn tới hình thành các hợp chất hữu cơ đầu tiên trên Quả đất không có sự tham gia của những nguồn năng lượng:

A. Tia tử ngoại, hoạt động núi lửa. B. Tia tử ngoại và năng lượng sinh học.

(6)

C. Hoạt động núi lửa, bức xạ mặt trời. D. Phóng điện trong khí quyển, tia tử ngoại.

Câu 31: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của opêron Lac ở vi khuẩn E. coli, gen điều hòa có vai trò

A. quy định tổng hợp enzim phân giải lactôzơ.

B. khởi đầu quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.

C. quy định tổng hợp prôtêin ức chế.

D. kết thúc quá trình phiên mã của các gen cấu trúc.

Câu 32: Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động của:

A. biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học.

B. tác nhân vật lí, sinh học và biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.

C. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.

D. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học

Câu 33: Một giống lúa có alen A gây bệnh vàng lùn, để tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh này người ta tiến hành các bước sau:

(1) Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.

(2) Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến, gieo hạt mọc thành cây.

(3) Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.

(4) Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc tự thụ phấn tạo dòng thuần.

Thứ tự đúng là

A. (1) → (2) → (3) → (4). B. (2) → (3) → (1) → (4).

C. (2) → (3) → (4) → (1). D. (1) → (3) → (2) → (4)

Câu 34: Giống cây trồng nào sau đây đã được tạo ra nhờ thành tựu của công nghệ gen?

A. Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β- carôten.

B. Giống lúa IR22.

C. Giống dưa hấu tam bội.

D. Giống dâu tằm tam bội.

Câu 35: Một bệnh di truyền đơn gen xuất hiện trong phả hệ dưới đây:?

Những kết luận từ phả hệ trên:

1 Gen quy định bệnh trên là gen trội và có thể nằm trên nhiễm sắc thể thường.

(7)

2 Gen quy định bệnh trên là gen lặn và có thể gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

3 Gen quy định bệnh trên là gen lặn và có thể nằm ở vùng tương đồng của nhiễm sắc thể X và Y.

4 Người II.9 có kiểu gen dị hợp.

Số kết luận có thể có nội dung đúng là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 36: Điểm nào có ở đột biến nhiễm sắc thể và không có ở đột biến gen?

A. Biến đổi vật chất di truyền trong nhân tế bào.

B. Luôn biểu hiện kiểu hình ở cơ thể mang đột biến.

C. Di truyền được qua con đường sinh sản hữu tính.

D. Phát sinh mang tính chất riêng lẻ và không xác định.

Câu 37: Hai gen E, D, nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Trong đó gen E có 3 alen, gen D có 4 alen. Tính số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể?

A. 900 B. 840 C. 60 D. 180

Câu 38: Giới tính người mắc hội chứng Tơcnơ và bộ NST tương ứng của người đó lần lượt là:

A. nam, thiếu 1 nhiễm sắc thể thường B. nữ, thiếu 1 nhiễm sắc thể giới tính C. nam, thừa 1 nhiễm sắc thể giới tính D. nữ, thừa 1 nhiễm sắc thể thường

Câu 39: Tiêu chuẩn hoá sinh được xem là tiêu chuẩn chủ yếu để phân biệt các chủng, loài ở dạng sinh vật nào sau đây?

A. Động vật bậc cao B. Thực vật bậc cao

C. Vi khuẩn D. Thực vật và động vật bậc thấp Câu 40: Khi nói về liên kết gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong tế bào, các gen luôn di truyền cùng nhau thành một nhóm liên kết.

B. Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.

C. Liên kết gen làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

D. Ở tất cả các loài động vật, liên kết gen chỉ có ở giới đực mà không có ở giới cái.

Đáp án

1-B 2-A 3-D 4-D 5-A 6-D 7-D 8-A 9-C 10-D

11-D 12-C 13-B 14-A 15-A 16-D 17-A 18-B 19-D 20-B

21-D 22-A 23-C 24-C 25-D 26-A 27-A 28-C 29-B 30-B

31-C 32-C 33-B 34-A 35-B 36-B 37-C 38-B 39-C 40-B

LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B

(8)

Quần thể cân bằng là quần thể có thành phần kiểu gen như sau : p2AA + 2 pq Aa + q2aa = 1 và p + q = 1

p2(AA) x q2(aa) = (2pq : 2 )2(Aa)

Trong các quần thể trên thì các quần thể : 2,5 thỏa mãn các điều kiện của quần thể ở trạng thái cân bằng

Câu 2: Đáp án A

Thực vật có hoa xuất hiện ở kỉ Phấn trắng Câu 3: Đáp án D

Ở gà : XX con đực, XY con cái Xét kiểu hình dạng lông

P : lông sọc x lông sọc F1 : 50% trống lông sọc

25% mái lông sọc : 25% mái lông trơn Do KH ở F1 không bằng nhau giữa 2 giới

Gen qui định tính trạng dạng lông nằm trên NST giới tính Có gà mái F1 phân li 1 : 1

Gà trống F1 dị hợp XAXaA lông sọc >> a lông trơn Xét kiểu hình màu lông

P : trống xám x mái xám

F1 : trống : 37,5% xám : 12,5% vàng <=> trống : 6 xám : 2 vàng Mái : 18,75% xám : 31,25% vàng mái : 3 xám : 5 vàng

F1 có 16 tổ hợp lai

=> P phải cho 4 tổ hợp giao tử

=> P : Bb, Dd

Mà kiểu hình 2 giới ở F1 không giống nhau

=> Phải có 1 cặp nằm trên NST giới tính Giả sử đó là cặp Bb

Vậy P :X X Dd X YDdB bB

F1 : trống :6X X D D : 2X .X ddB   B  Mái :3X YD : 3X Ydd :1X D :1X ddBB bb Như vậy có B-D- = xám

B-dd = bbD- = bbdd = vàng

Tính trạng do 2 gen không alen tương tác bổ sung qui định có liên kết với giới tính

(9)

Xét 2 tính trạng

P :Dd XX(Aa,Bb)X YDdAB

F1 : gà mái lông sọc, màu xám X YDAB  = 15%

=> Vậy tỉ lệ AB

X Y 0,15 0, 2

0,75

=> Gà trống P cho giao tử AB

X 0, 2 0, 4 40%

0,5 

=> Gà trống P có kiểu gen X X Dd vầ tần số hoán vị gen bằng f = 20%AB ab

Gà trống P lai phân tích : X X Dd X YddAB abab

Fa : Trống :1

0, 4X X : 0, 4X X : 0,1X X : 0,1X X (1D :1dd)AB ab ab ab Ab ab aB ab

2 

Mái : 1

0, 4X Y : 0, 4X Y : 0,1X Y : 0,1X Y (1D :1dd)AB ab Ab aB

2 

Tỉ lệ gà mái lông sọc, màu vàng là 0,5 x 0,4 x 0,5 + 0,5 x 0,1 x 1 = 0,15 => A sai Tỉ lệ gà mái lông sọc, màu xám là 0,5 x 0,4 x 0,5 = 0,1 => D đúng

Tỉ lệ gà mái trơn xám = 0,5 x 0,1 x 0,5 = 0,025

Tỉ lệ gà mái trơn vàng = 0,5 x 0,4 x 1 + 0,5 x 0,1 x 0,5 = 0,225 Câu 4: Đáp án D

Gen kháng bệnh X và gen kháng bệnh Y nằm trên các NST tương đồng khác nhau .

Thể đột biến tạo ra hai gen kháng bệnh X và Y luôn di truyền cùng nhau→ Trong thể đột biến gen X và Y cùng nằm trên 1 NST

Để tạo ra được thể đột biến thì cần sử dụng phương pháp đột biến chuyển đoạn NST Câu 5: Đáp án A

Đáp án đúng là 1 và 23 sai vì chọn lọc tự nhiên chỉ có tác dụng sàng lọc các kiểu gen trong quần thể, không có tác dụng tạo ra kiểu gen

4 sai vì chọn lọc tự nhiên tác động nên cả cá thể và quần thể

5 sai Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, gián tiếp tác động lên kiểu gen Câu 6: Đáp án D

1 Đúng – chuyển đoạn tương hỗ là hiện tượng chuyển đoạn giữa hai NST khác nhau nên làm thay đổi nhóm gen liên kết

2 Sai, hiện tượng một NST này sáp nhập vào một nhiễm sắc thể khác là hiện tượng chuyển đoạn không tương hỗ

(10)

3-Sai, nếu chuyển đoạn tương hỗ chỉ xảy ra trên 1 trong hai cánh của NST thì vẫn có thể tạo ra giao tử bình thường( Hình 6, SGK Sinh học lớp 12 nâng cao)

4- Đúng.

Câu 7: Đáp án D

Trong kĩ thuật chuyển gen , các nhà khoa học sử dụng thể truyền có gen đánh dấu để nhận biết các tế bào đã nhận AND tái tổ hợp

Gen đánh dấu thường là các gen kháng kháng sinh . Câu 8: Đáp án A

Phép lai AaBBCCDd x AABbccDd sẽ cho đời con có tỉ lệ kiểu gen AaBbCcDd là

1 1 1 1

2 2   1 2 8 Câu 9: Đáp án C Đổi 0,51µm = 5100 Ao

Gen có số nucleotit là : 5100 : 3.4 ×2 = 3000

Gen có 3900 liên kết hidro nên có số lượng G = 3900 – 3000 = 900 Số lượng nucleotit loại A là : 3000 : 2 – 900 = 600

Giải ra, ta có : A = T = 600 G = X = 900

Gen đã có sự bắt cặp nhầm giữa ađênin với 1 phân tử 5 - Brôm Uraxin→ đột biến thay thế 1 cặp A- T bằng 1 cặp G- X

Gen đột biến có : A = T = 599 G = X = 901

Phân tử DNA trên nhân đôi 4 lần (trong lần nhân đôi đầu tiên của gen đã có sự bắt cặp nhầm giữa ađênin với 1 phân tử 5 - Brôm Uraxin ) tạo ra số gen đột biến là :

(24– 1) : 2 -1 = 3 Số lượng nucleotit loại A = T = 599 x 3 = 1797 Số lượng nucleotit loại G = X = 901 x 3 = 2703

Câu 10: Đáp án D

Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen thì ta cần tiến hành lần lượt theo các bước (1) → (3) → (2).

Câu 11: Đáp án D

Hợp tử đa bội lẻ là hợp tử dạng 3n , 5n , 7n ...

A- Tạo ra cơ thể lệch bội 2n +1 B- Tạo ra hợp tử có kiểu gen 2n -1 +1 C- Tạo ra hợp tử 4n

(11)

D- Taọ ra hợp tử 3n . Câu 12: Đáp án C

Người bị bệnh Đao, nhưng bộ NST 2n = 46. Khi quan sát tiêu bản bộ NST người này thấy NST thứ 21 có 2 chiếc, NST thứ 14 có chiều dài bất thường là do đột biến lệch bội ở cặp NST 21 có 3 chiếc nhưng 1 chiếc NST 21 gắn vào NST 14 do chuyển đoạn tương hỗ.

Câu 13: Đáp án B

Theo quan niệm của Đacuyn thì nguyên liệu của quá trình tiến hóa là biến dị cá thể Câu 14: Đáp án A

Kiểu gen AaBb tự thụ phấn cho 16 tổ hợp giao tử →tính trạng chiều cao thân do hai gen tương tác với nhau cùng quy định

Quy ước : A- B - thân cao A- bb = aaB- = aabb : thân thấp .

Để thu được đời F2 có tỉ lệ : 3 cao : 1 thấp →3 A- B- : 1 ( A-bb , aaB- ,aabb) Trong các đáp án trên thì chỉ có đáp án A thỏa mãn cho kiểu hình ờ đời F2 là 3 cao : 1 thấp

Câu 15: Đáp án A

Bố bị bệnh sinh ra 100% con gái bị bệnh Mẹ bình thường sinh ra con trai bình thường

→Gen gây bệnh là gen trội nằm trên NST X Bố có kiểu gen XA Y

Mẹ có kiểu gen Xa Xa

Con gái sinh ra có kiểu gen XA Xa Con trai sinh ra có kiểu gen Xa Y Câu 16: Đáp án D

Tần số hoán vị gen luôn nhỏ hơn 50% là do không phải tất cả tế bào giảm phân đều xảy ra sự trao đổi chéo và và sự trao đổi chéo chỉ xảy ra giữa 2 crômatit khác nguồn gốc trong cặp NST tương đồng.

Trong trường hợp 100% các tế bào xảy ra hoán vị gen thì ta sẽ có : Tỉ lệ giao tử liên kết = Tỉ lệ giao tử hoán vị

Tần số hoán vị gen = Tỉ lệ giao tử hoán vị / Tổng số giao tử được tạo ra = 50%

Câu 17: Đáp án A

Nhận xét : sau 1 thế hệ , tỉ lệ AA tăng mạnh : 0,36 → 0,45 Aa giảm nhẹ : 0,48 → 0,475 aa giảm mạnh : 0,16 → 0,075

(12)

Nhiều khả năng, nguyên nhân của sự biến động này là do : yếu tố ngẫu nhiên ( phiêu bạt di truyền ) gây ra

Câu 18: Đáp án B

Số phát biểu đúng là : 1,4,5

2 sai vì động lực của chọn lọc tự nhiên là đấu tranh sinh tồn của các cá thể trong cùng một loài

4 sai cơ quan tương đồng thể hiện sự tiến hóa phân li Số phát biểu đúng là 3

Câu 19: Đáp án D

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ligaza (enzim nối) có vai trò nối các đoạn Okazaki với nhau.

Câu 20: Đáp án B

Các cặp gen nằm trên cùng 1 NST thì sẽ có xu hướng di truyền liên kết với nhau trong quá trình giảm phân

Câu 21: Đáp án D

Để xác định một gen di truyền trong nhân hay gen trong tế bào chất thì người ta dùng phương pháp lai thuận nghịch

Nếu trong kết quả đời con trong phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau, đời con có kiểu hình giống nhau và giống kiểu hình của cơ thể mẹ thì tính trạng đó do gen nằm trong tế bào chất quy định

Câu 22: Đáp án A

Đột biến cấu trúc NST là thay đổi nhóm liên kết là đột biến chuyển đoạn giữa hai NST không tương đồng

Đột biến chuyển đoạn trong một NST là đột biến không làm thay đổi nhóm liên kết của gen Câu 23: Đáp án C

Quy ước : A- B – thân cao ; A- bb = aaB- = aabb : thân thấp D – quy định quả đỏ ; d quy định quả trắng .

Cây dị hợp về tất cả các cặp gen có AaBb Dd →Đa bội hóa các cây dị hợp về tất cả các kiểu gen thì ta thu được AAaaBBbbDDdd

Cây đa bội hóa tự thụ phấn thì ta có kiểu gen AAaaBBbbDDdd x AAaaBBbbDDdd AAaaBBbbDDdd x AAaaBBbbDDdd = (AAaa x AAaa)( BBbb x BBbb)( DDdd x DDdd) Xét cơ thể AAaa giảm phân có tỉ lệ giao tử là 1/6 AA : 2 /6 Aa : 1/6 aa

Tương tự BBbb giảm phân cho tỉ lệ giao tử là 1/6 BB : 2 /6 Bb: 1/6 bb Tương tự DDdd giảm phân cho tỉ lệ giao tử là 1/6 DD : 2 /6 Dd: 1/6 dd

(13)

Thế hệ F1 có aaaa = 1/6 x 1/6 = 1/36 →A- = 35/36 Thế hệ F1 có bbbb= 1/6 x 1/6 = 1/36 →B- = 35/36 Thế hệ F1 có dddd= 1/6 x 1/6 = 1/36

Tỉ lệ cây thân cao, hoa trắng ở thế hệ F1 là : 35/36 x 35/36 x 1/36 = 0.0263 = 2.63 % Câu 24: Đáp án C

Quá trình ngẫu phối dẫn đến làm cho thành phần kiểu gen và tần số kiểu gen luôn ở trạng thái cân bằng →Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể .

Giao phối không ngẫu nhiên ( giao phối có chọn lọc) làm thành phần kiểu gen thay đổi qua các thế hệ.

Câu 25: Đáp án D

Liệu pháp gen là phương pháp chữa bệnh di truyền bằng cách thay thế các gen đột biến bằng các gen bị bệnh ( phục hồi chức năng của các gen bị đột biến), dựa trên kĩ thuật của nguyên tắc chuyển gen

Câu 26: Đáp án A

Cơ thể có kiểu gen AaXBY => gà mái , giảm phân cho 1 loại giao tử ( 1 tế bào trứng)

=> 1, 2 sai

Loại giao tử nếu được tạo ra AY là 100% , hoặc không được tạo ra thì có tỉ lệ chiếm 0 % Tương tự với ý 4 => 3 và 4 sai

Nếu giao tử mang gen aXB thì tỉ lệ giao tử aXB là 100% => 5 đúng Câu 27: Đáp án A

Lưỡng bội của lúa có bộ NST là 2n = 24 → n = 12 → 4n = 48 Câu 28: Đáp án C

Lưỡng bội của lúa có bộ NST là 2n = 24 → n = 12 → 4n = 48 Câu 29: Đáp án B

Phân tử acridin chèn vào mạch khuôn sẽ có thêm 1 nu được gắn vào, liên kết với phân tử acridin, đến lần nhân đôi tiếp theo, mạch bổ sung sẽ tổng hợp mạch mới , phân tử AND này có thêm 1 cặp Nu

Nếu acridin được gắn vào mạch mới thì sau khi tổng hợp xong thì các enzyme sửa sai sẽ loại bỏ phân tử acridin trong mạch mới tổng hợp nên sẽ gây đột biến mất 1 nucleotit

Câu 30: Đáp án B

Khi hình thành nên các hợp chất hữu có đầu tiên thì không có sự tham gia của năng lượng sinh học . Vì năng lượng sinh học được tạo ra sau khi cơ thể sống được hình thành ( cơ thể sống được hình thành ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học)

(14)

Câu 31: Đáp án C

Gen điều hòa có vai trò mang thông tin mã hóa tổng hợp protein ức chế Câu 32: Đáp án C

Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc NST tương tự như nguyên nhân gây đột biến gen là do tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.

Câu 33: Đáp án B

Để tạo ra được cơ thể có kiêu rgen â từ alen A thì cần tiến hành gây đột biến để biến đổi alen A thành a. Để thực hiện được điều này ta tiến hành thực hiện theo các bước sau :

- Xử lí hạt giống bằng tia phóng xạ để gây đột biến, gieo hạt mọc thành cây.

- Cho các cây con nhiễm tác nhân gây bệnh.

- Chọn lọc các cây có khả năng kháng bệnh.

- Cho các cây kháng bệnh lai với nhau hoặc tự thụ phấn tạo dòng thuần Câu 34: Đáp án A

A- là công nghệ gen B- là kết quả của phương pháp chọn giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp C,D là kết quả của đột biến nhiễm sắc thể

Câu 35: Đáp án B

Bố mẹ bình thường sinh con trai bị bệnh , gen di truyền đơn gen => bệnh do gen lặn quy định không nằm trên NST giới tính Y →1 sai Quy ước : A- bình thường >> a bị bệnh

2. Trong phả hệ này bệnh không được biểu hiện ở nữ giới , chỉ biểu hiện ở nam giới nên có thể có hai trường hợp xảy ra .

TH1 : Bệnh do gen lặn quy định nằm trên NST thường

TH2 : Bệnh do gen lặn quy định nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X . →Tỉ lệ xuất hiện gen lặn gây bệnh nằm trên NST thường và gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST có tỉ lệ là ngang nhau .

3. Sai

4. Đúng , II.9 và II. 10 bình thường nhưng sinh ra con bị bệnh ( aa) → Chắc chắn II. 9 dị hợp Câu 36: Đáp án B

Đột biến NST thường được biểu hiện ra kiểu hình .Đột biến gen thì có hai trường hợp : Nếu gen đột biến là gen trội thì kiểu hình của gen luôn được biểu hiện ở có thể mang gen đột biến

Nếu đột biến gen là đột biến lặn thì đột biến chỉ được biểu hiện ra kiểu hình ở trạng thái đồng hợp lặn

Câu 37: Đáp án C

Số kiểu gen liên quan đến gen E là : 3 x ( 3 +1) : 2 = 6

(15)

Số kiểu gen liên quan đến gen D là 4 x ( 4 +1) :2 = 10

Số kiểu gen tối đa liên quan đến hai gen đó trong quần thể là : 6 x 10 = 60 Câu 38: Đáp án B

Người mắc bệnh Tơcnơ có 22 cặp NST thường + XO ( thiếu 1 NST giới tính ) Người mắc hội chứng Tơcnơ là người nữ

Câu 39: Đáp án C

Vi khuẩn là những loại động vật có kích thước hiển vi nên không thể sử dụng tiêu chuẩn hình thái để phân biệt chủng và loài .

Để phân biệt các chủng và loài vi khuẩn người ta dùng tiêu chuẩn hình hóa sinhĐộng vật và thực vật là những sinh vất có kich thước lớn nên dễ phân biệt bằng tiêu chuẩn hình thái Câu 40: Đáp án B

Liên kết gen giúp đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.

Trong 1 tế bào , khi các gen trên cùng 1 NST di truyền liên kết hoàn toàn thì mới di truyền cùng nhau .

Các gen nằm trên các NST khác nhau thì phân li độc lập với nhau .

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nhờ cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố cá thể trong quần thể được duy trì ở một mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.. Khi mật

Một alen có lợi cũng có thể bị loại bỏ khỏi quần thể và một alen alen có lợi cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể →Thành phần kiểu gen của quần thể

Câu 19: Những dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể không làm thay đổi số lượng và thành phần gen trên một nhiễm sắc thể là.. mất đoạn và

(1) Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST (2) Làm giảm hoặc gia tăng số lượng gen trên NST (3) Làm thay đổi thành phần các gen trong nhóm liên kết

Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân li trong giảm phân II, Giảm phân I diễn ra

và ở thế hệ lai cũng nhận được 3000 cây.Giải thiết rằng mỗi cặp tính trạng do một gen qui định và mọi diễn biến của NST trong quá trình giảm phân ở tất cả các

Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc làm xuất hiện cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc mà nó được sinh

A Câu 34: Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một lôcut có ba alen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y.. Biết rằng không

Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc làm xuất hiện cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc mà nó được sinh

+Trong trường hợp cá thể lông vàng có khả năng sinh sản thấp, các cá thể khác bình thường chọn lọc tự nhiên có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần

Giữa các cromatit không chị em trong cặp NST tương đồng ở kì giữa I của giảm phân Câu 16: Hiện tượng di truyền nào sau đây không làm tăng biến dị tổ

Câu 18: Cho biết mỗi gen quy định tình trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới

Cơ sở tế bào học của quy luật phân li: Nếu các cặp gen alen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì khi giảm phân tạo

Câu 38: Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, các thể tứ bội giảm phân tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinhC. Một người mẹ bị bệnh sinh

Khi các tế bào sinh tinh của 1 cơ thể đực giảm phân, ở một số tế bào có một cặp nhiễm sắc thể không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường

Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống vì giao phối gần tạo điều kiện cho các alen lặn có hại tổ hợp với nhau

AD/ad Bb Câu 28: Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với

Biến dị cá thể được phát sinh do đột biến và sự tổ hợp lại các vật chất di truyền của bố mẹ Câu 18: Ba loài ếch: Rana pipiens; Rana clamitans và Rana

Câu 36: Trong trường hợp không xảy ra đột biến, nếu các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì chúng.. di truyền cùng nhau

Do rối loạn trong quá trình giảm phân đã tạo ra một giao tử có nhiễm sắc thê trên với trình tự sắp xếp các gen là ABCdefFG*HI.. Có thể kết luận, trong

Câu 13: Nếu một chuỗi polypeptit được tổng hợp từ trình tự mARN dưới đây, thì số axit amin của nó sẽ là bao nhiêuA.

trong thiên nhiên, mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ đóng vai trò kiểm soát và khống chế số lượng cá thể của các loài, còn mối quan hệ vật ăn thịt - con mồi không

Câu 35: Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân cây do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định thân