• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài Tập Kiểm Tra Động Từ Nguyên Mẫu Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài Tập Kiểm Tra Động Từ Nguyên Mẫu Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết"

Copied!
5
0
0

Văn bản

(1)

BÀI TẬP KIỂM TRA ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

Question 1: You don’t expect me……….that you actually met John, do you?

A. believe B. believed C. to believe D. to believe Question 2: Mary agreed ... to the circus with Ann.

A. went B. to go C. going D. goes

Question 3: My doctor doesn’t permit me………..red meat.

A. to eat B. eating C. ate D. eat

Question 4: If you decide…………your car, let me…………..

A. sell/ know B. selling/ to know C. to sell/ to know D. to sell/ know Question 5: Tom refuses ... his address.

A. give B. giving C. to give D. gave

Question 6: Do you plan ...out or ... at home at this weekend?

A. go/ stay B. to go/ stay C. going/ stay D. to go/ staying Question 7: I intend ... her what I think.

A. tell B. to tell C. telling D. told

Question 8: The biologist doesn’t allow us ... in the laboratory.

A. smoke B. to smoke C. smoking D. smoked

Question 9: My teacher promised ... me ...for my next examination.

A. help/ prepare B. to help/ prepare C. helping/ to prepare D. helped/ preparing Question 10: Can someone ...me how ... into film from the camera’s pictures?

A. show/ change B. to show/ to change C. showing/ change D. show/ to change Question 11: We won’t let you... what we are going to do with him.

A. know B. to know C. knowing D. known

Question 12: If you want to get a better feeling for how the city is laid out, you should……… downtown and ……… the waterfront.

A. walk/ explore B. walk/ to explore C. to walk/ explore D. to walk/ to explore Question 13: The thing is that weddings make me ………

A. to sleep B. sleep C. to have sleeping D. be sleeping Question 14: Any nobody can force her ………something she doesn’t agree with.

A. to have done B. to do C. do D. be doing

Question 15: You had better ……… at home until you feel better.

A. be staying B. to have stayed C. to stay D. stay Question 16: I have the mechanic ……… my bike.

A. repaired B. repair C. to repair D. have been repaired Question 17: I think you mother should let you ……… your own mind.

A. make up B. to make up C. be making up D. have made up

(2)

Question 18: The lifeguard warned all of us ……… too far from the shore.

A. to not swim B. not to swim C. don’t swim D. not swim Question 19: I saw you ……… the key in your pocket.

A. put B. to put C. have putting D. be put Question 20: I can hear a cat ……… at the window.

A. scratches B. to scratch C. be scratching D. scratch Question 21: She did ………the money. I saw it.

A. stole B. stolen C. steal D. to steal

Question 22: The software enables you ……… your own DVDs.

A. to create B. create C. to have created D. be creating Question 23: ……… high scores in exam, you have to ……… much harder.

A. To get/ study B. Get/ study C. Get/ be studying D. To get/ to study Question 24: What she always promises to do but never does is ……….on time.

A. arrive B. to arrive C. be arrived D. have arrived Question 25: They appeared ……… what was happening.

A. to know B. know C. not to know D. not know Question 26: They didn't deserve ……….

A. win B. to win C. won D. to be won

Question 27: Police are urging anyone who saw the accident ……… them immediately.

A. to contacting B. contact C. contacting D. contacting Question 28: We were made ……… so hard by our teacher.

A. to work B. work C. to have worked D. be working Question 29: The hijackers threatened ……… one passenger every hour if their demands were not met.

A. kill B. to skill C. be killed D. to have been killing Question 30: They left at nine, so they ought to ……… by now.

A. arrive B. be arriving C. to have arrived D. have arrived

Đáp án

1-C 2-B 3-A 4-D 5-C 6-B 7-B 8-B 9-B 10-D

11-A 12-A 13-B 14-B 15-D 16-B 17-A 18-B 19-A 20-D

21-C 22-A 23-A 24-B 25-C 26-B 27-D 28-A 29-B 30-D

LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án C

Cấu trúc: expect sb to do sth ( mong đợi ai làm gì)

(3)

Dịch nghĩa: Bạn không mong đợi là tôi sẽ tin rằng bạn đã thực sự gặp John đúng không?

Question 2: Đáp án B

Cấu trúc: agree to do sth (đồng ý cái gì)

Dịch nghĩa: Mary đồng ý đến rạp xiếc với Ann Question 3: Đáp án A

Cấu trúc: permit sb to do sth (cho phép ai làm gì) Dịch nghĩa: Bác sĩ không cho phép tôi ăn thịt đỏ Question 4: Đáp án D

Cấu trúc: decide to do sth ( quyết định làm gì ) / let sb do sth (cho phép ai làm gì) Dịch nghĩa: Nếu bạn quyết định bán chiếc xe này, hãy báo cho tôi biết nhé

Question 5: Đáp án C

Cấu trúc: refuse to do sth ( từ chối làm gì) Dịch nghĩa: Tom từ chối cho địa chỉ của mình Question 6: Đáp án B

Cấu trúc: plan to do sth (có kế hoạch làm gì )

Với vế sau nối bằng các liên từ “and,or…” ta chỉ cần dạng nguyên mẫu không to vì đằng trước đã có “to”

Dịch nghĩa: Bạn có kế hoạch ra ngoài hay ở nhà tuần tới ? Question 7: Đáp án B

Cấu trúc: intend to do sth ( có ý định làm gì)

Dịch nghĩa: Tôi ý định nói cho cô ấy những gì tôi nghĩ

Question 8: Đáp án B

Cấu trúc: allow sb to do sth (cho phép ai làm gì) allow doing st ( cho phép việc gì)

Dịch nghĩa: Nhà sinh học không cho phép chúng tôi hút thuốc trong phòng thí nghiệm Question 9: Đáp án B

Cấu trúc: promise to do sth (hứa làm gì) help sb do st: giúp ai làm gì

Dịch nghĩa: Giáo viên hứa sẽ giúp tôi chuẩn bị cho kì thi sắp tới Question 10: Đáp án D

Cấu trúc: can + Vinfi

show sb how to do sth (chỉ ai làm thế nào)

Dịch nghĩa : Ai đó chỉ cho tôi làm thế nào để chuyển thể phim từ những bức ảnh với ? Question 11: Đáp án A

Cấu trúc: let sb do sth (cho phép ai đó làm gì)

Dịch nghĩa: Chúng tôi không cho phép bạn biết những gì chúng tôi đang nói với anh ấy Question 12: Đáp án A

(4)

Sau modal verb SHOULD ta dùng động từ nguyên mẫu không TO.

Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn biết thành phố được tạo dựng như thế nào, bạn nên đi xuống thị

trấn và khám phá bờ sông.

Question 13: Đáp án B

make somebody V: khiến ai làm gì

Dịch nghĩa: CÓ điều là những đám cưới khiến tôi buồn ngủ.

Question 14: Đáp án B

force somebody to V: bắt ai làm gì

Dịch nghĩa: Bất kì ai cũng không thể bắt cô ấy làm điều mà cô ấy không đồng tình.

Question 15: Đáp án D

had better = should + V: nên làm gì

DO không nhấn mạnh sự tiếp diễn của hành động nên ta không dùng "be staying".

Dịch nghĩa: Bạn nên ở nhà đến khi thấy đỡ hơn.

Question 16: Đáp án B

have somebody V: nhờ, thuê ai làm gì

Dịch nghĩa: Tôi thuê người thợ máy sửa xe đạp giùm.

Question 17: Đáp án A

let somebody V: để, cho phép ai làm gì

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ mẹ bạn nên để bạn tự quyết định Question 18: Đáp án B

warn somebody not to V: cảnh báo ai không nên làm gì.

Dịch nghĩa: Nhân viên bảo vệ cảnh báo chúng tôi không nên bơi quá xa khỏi bờ.

Question 19: Đáp án A

see somebody V: thấy ai làm gì

Dịch nghĩa: Tôi thấy bạn bỏ chìa khóa bào túi mà.

Question 20: Đáp án D

Hear somebody V: nghe thấy ai làm gì

Dịch nghĩa: Tôi có thể nghe thấy con mèo đang cào ở cửa sổ.

Question 21: Đáp án C

Câu có trợ động từ DID để nhấn mạnh rồi nên ta dùng động từ nguyên mẫu không TO.

Dịch nghĩa: Cô ta đã lấy trộm tiền. Tôi nhìn thấy mà.

Question 22: Đáp án A

enable somebody to V: cho phép, tạo điều kiện cho ai làm gì

Do không nhấn mạnh tính hoàn thành nên ta không dùng "to have created".

Dịch nghĩa: Phần mềm này cho phép bạn có thể tạo ra được DVD cho riêng mình.

Question 23: Đáp án A

To V có thể dùng như chủ ngữ đứng đầu câu

(5)

Sau modal verb HAVE TO ta dùng động từ nguyên mẫu không TO.

Dịch nghĩa: Để đạt điểm cao trong kì thi, bạn phải học chăm chỉ hơn nhiều.

Question 24: Đáp án B

to V có thể dùng như một vị ngữ.

Dịch nghĩa: Thứ mà cô ta luôn hứa nhưng không bao giờ làm được đó là đến đúng giờ.

Question 25: Đáp án C appear to V: có vẻ như

Nếu phủ định ta thêm NOT vào trước TO

Dịch nghĩa: Họ có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Question 26: Đáp án B

deserve to V: xứng đáng làm gì

Câu này là thể chủ động nên không dùng bị động "to be won"

Dịch nghĩa: Họ không xứng đáng chiến thắng.

Question 27: Đáp án D

urge somebody to V: giục ai làm gì

Ở đây có từ saw dễ nhầm, nhưng chỗ cần điền là bổ ngữ cho urge chứ không phải see.

Dịch nghĩa: Cảnh sát đang hối thúc bất cứ ai chứng kiến tai nạn thì liên hệ họ ngay lập tức.

Question 28: Đáp án A

Make somebody V: bắt ai làm gì

Nhưng ở bị động, tobe made TO V: bị bắt làm gì

Dịch nghĩa: Chúng tôi bị bắt phải học chăm chỉ bởi giáo viên.

Question 29: Đáp án B threaten to V: đe dọa sẽ làm gì

Dịch nghĩa: Không tặc đe dọa sẽ giết một hành khách mỗi giờ nếu nhu cầu của họ không được đáp ứng.

Question 30: Đáp án D Ought to V: nên làm gì

Ở đây nhấn mạnh tính hoàn thành của sự việc, lẽ ra đến bây giờ họ đã phải đến rồi, nên ta dùng động từ nguyên mẫu không TO ở dạng hoàn thành HAVE Vpp

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Dịch nghĩa:Chúng tôi thích những người bạn của họ/ :Chúng tôi thích sự thân thiện từ họ Question 2: Đáp án D.. Danh từ đứng Sau các mạo từ a, an, the hoặc các

Động từ chia với nó có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều tùy thuộc vào việc người nói muốn ám chỉ chủ thể của hành động như một thể thống nhất hay là các thành viên trong

Nghe thấy người ngã, ở chủ động chứ không phải bị động nên không dùng "be fallen" được. Dịch nghĩa: Tôi đã nghe ai đó ngã ở

Câu này đang ở chủ động, khi giảm mệnh đề ta dùng dạng chủ động – hiện tại phân từ, ta biến which sells thành selling.. Dịch nghĩa: Robert đang rất sẵn sàng nhận

Để rút gọn mệnh đề cùng chủ ngữ ở chủ động, ta dùng hiện tại phân từ, trong câu này nhấn mạnh tính hoàn thành nên có thêm Having và được chuyển thành Having

Dịch: Harry Styles là một trong số ít những người thực sự có thể làm cho chuyến đi đáng yêu Question 28: Đáp án C.. Dịch: Thả tất cả mọi thứ bây giờ, gặp tôi

Danh từ đứng sau tính từ bổ nghĩa cho nó, tính từ sở hữu Dịch nghĩa: Sự giao thiệp giữa bọn họ luôn luôn tốt đẹp Question 48: Đáp án B. Tính từ đứng trước danh từ, bổ

Câu gốc chia ở quá khứ đon, thể phủ định (nobody) nên ở câu hỏi đuôi ta chuyển thành khẳng định với trợ động từ thường ở quá khứ là did, chủ ngữ nobody, trong câu hỏi

Giải thích: must have P2: dùng để dự đoán về một việc chắc chắn xảy ra trong quá khứ should have P2: dùng để diễn đạt một lời khuyên ai đó lẽ ra nên làm gì trong

Dịch nghĩa: Trọng tài không do dự trao cho đội bạn một quả phạt đền Question 7: Đáp án CA. Giải thích:discomfort (v): làm khó chịu, làm bực bội comforting (adj):có

Cấu trúc bị động với make: be made to do sth = bị bắt phải làm gì Dịch nghĩa: Những nhân viên này bị bắt phải làm việc ngoài giờ Question 30: Đáp án C.. Cấu trúc: adj +

Dùng the trước danh từ xác định Boy’s Club... Question 12: Đáp

Cấu trúc: mind + Ving (ngại làm gì) , help sb do sth/ to do sth (giúp ai làm việc gì) Dịch nghĩa: Tôi không ngại giúp bạn giặt đồ. Question 27: Đáp

have been ringing Question 22: Fifty years ago, people thought we _________ able to control the weather by the 21st century, but it’s still not possibleA. had been finished-

Câu gốc ở thì hoàn thành tiếp diễn với trợ động từ has been, 's là viết tắ của has, chứ không phải của is, nên trong câu hỏi đuôi ta dùng hasn't she.. Dịch nghĩa: Cô

had written Question 32: According to this newspaper, John is said ...a new record for the long jump.. established Question 33: I come from Canada.Where

tính từ bổ nghĩa cho động từ tobe, trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường Dịch: Họ học tiếng Anh rất dễ dàngA. Họ nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ dễ

Xét thấy chủ ngữ ở mệnh đề thứ nhất là một cụm danh từ có xuất hiện tính từ sở hữu, do đó ta sẽ chọn phương án A (một đại từ sở hữu) để cả câu trở nên hợp lí hơn

KIỂM TRA CÁC CẤU TRÚC ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU VÀ DANH ĐỘNG TỪ Question 1: He is too busy ….... you that your application has

talked Question 36: He suggested ……… a double railway tunnel.. aloud

Giải thích: Khi chủ ngữ bắt đầu bằng “Half of”, động từ chia theo danh từ đứng sau of Ở đây, danh từ là “money” là một danh từ không đếm được nên động từ chia số ít

Theo cấu trúc này , xét câu trên.Ta dễ dàng nhận ra đáp án C là đúng Dịch: Tôi không nghĩ bạn có thể làm điều đó và mẹ tôi cũng không Question 29: Đáp án A. Dịch:

should have seen Question 39: When my father was young, he _____ work in the garden for long