Toán 2 - Tuần 22 - Bảng chia 3

11  Download (0)

Full text

(1)

KiÓm tra bµi cò :

PhÐp chia cã sè bÞ chia vµ sè chia lÇn l­ượt­lµ:

a. 12 vµ 2.

b. 14 vµ 2.

PhÐp chia cã sè bÞ chia vµ sè chia lÇn l­ượt­t lµ:

c.16 vµ 2.

d.18 vµ 2.

ViÕt phÐp chia vµ tÝnh kÕt qu¶.

16 : 2 = 8 18 : 2 = 9 12 : 2 = 6

14 : 2 = 7

(2)

B¶ng chia 3

3­x­4­=­12

12­:­3­=­4

3 x 1 = 3 3 x 2 = 6 3 x 3 = 9 3 x 4 = 12 3 x 5 = 15 3 x 6 = 18 3 x 7 = 21 3 x 8 = 24 3 x 9 = 27 3 x10 =30

3 : 3 = 1 6 : 3 = 2 9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8 27 : 3 = 9 30 : 3 = 10

12­:­4­=­3

(3)

3

B¶ng chia 3

3­x­4­=­12

12­:­3­=­4

3 : 3 = 1 6 : 3 = 2 9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8 27 : 3 = 9 30 : 3 = 10

1 6

3 12

5 18

7

24

9 30

(4)

B¶ng chia 3

3­x­4­=­12

12­:­3­=­4

3 : 3 = 1 6 : 3 = 2 9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8 27 : 3 = 9 30 : 3 = 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(5)

5

B¶ng chia 3

3­x­4­=­12

12­:­3­=­4

3 : 3 = 1 6 : 3 = 2 9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8 27 : 3 = 9 30 : 3 = 1010

9 8 7 6 5 4 3 2 1

(6)

Bµi 1: TÝnh nhÈm.

9 : 3 = 3 : 3 = 12: 3 =

6 : 3 = 15 : 3 = 21 : 3 =

18: 3 = 24: 3 = 27: 3 = 30: 3 =

3 1 4

2 5 7

6 8 9 10

(7)

Bài 2:

Có 18 lít mật ong chia đều vào 3 bình. Hỏi mỗi bình có mấy lít mật ong?

Số lít mật ong mỗi bình có là : 18 : 3 = 6(l)

Đáp số: 6lít Bài giải

H y đặt một đề toán, trong ã

đó phép tính giải thuộc bảng chia 3 ?

(8)

Bµi 3: Sè ?

Sè bÞ chia

6 9 18 12 21 30 27 24 15 3

Sè chia

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Th ¬ng

2 3 6 4 7 10 9 8 5 1

(9)

Bµi 4: Sè ?

Nh©n 3 x 4 = 3 x 7 = 3 x 10 = Chia 12 : 3 = 21 : 3 = 30 : 3 =

12 4

21 7

30 10

(10)

Hôm nay cô dạy các con bài gì?

H y đọc thuộc bảng chia 3?ã

(11)

11

B¶ng chia 3

3 : 3 = 1 6 : 3 = 2 9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8 27 : 3 = 9 30 : 3 = 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in