TOÁN 3 - TUẦN 31 - LUYỆN TẬP CHUNG TR 165

Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

a) 10715 x 6 b) 21542 x 3 30755 : 5 48729 : 6 Bài 1. Đặt tính rồi tính:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

(4)

10715 6

21542 3

30755 5 x

48729 6 64290

07 6151 25

05 0

x

64626

07 8121 12

09 3

a).

b).

(5)

Bài 2. Nhà trường mua 105 hộp bánh, mỗi hộp có 4 cái bánh. Số bánh này đem chia hết cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bánh?

Tóm tắt

Mỗi hộp : 4 cái bánh

Có :……bạn?

Mỗi bạn : 2 cái bánh

Mua : 105 hộp bánh Bài giảiBài giải

Số cái bánh nhà trường đã mua là:

Số cái bánh nhà trường đã mua là:

105 x 4 = 420 (cái bánh) 105 x 4 = 420 (cái bánh) Số bạn được nhận bánh là:

Số bạn được nhận bánh là:

420 : 2 = 210 (bạn) 420 : 2 = 210 (bạn)

Đáp số: 210 bạn Đáp số: 210 bạn

(6)

Bài 3. Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích hình đó.

3 1

Tóm tắt

Chiều rộng: chiều dài Diện tích: ……….cm2? Chiều dài : 12cm

3 1

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12 : 3 = 4 (cm) Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 4 = 48 (cm2) Đáp số: 48cm2

(7)

Bài 4: Ngày 8 tháng 3 là chủ nhật. Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

1, 8, 15, 22, 29

(8)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in