TOÁN LUYỆN TẬP (TRANG 153)

Văn bản

(1)

Thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2022

Toán

(2)

Quan sát hai sơ đồ và cho biết chúng thuộc dạng toán nào đã học?

120

Sơ đồ 2 :

Số lớn :

Số bé : ?

?

Sơ đồ 1:

Số bé : 120

Số lớn :

?

?

30 Tìm hai số khi biết

tổng và hiệu của hai số đó.

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Khởi động:

(3)

Bài 1. Tính:

0

) 3

5 2

a  11  5 4

8 9

b

) 9 4 c 16 3 

1 ) 4

7 : 8 d 1

12 11 23 20 20 20

   45 32 13

72 72 72

  

36 3 48 4

  4 44 11

7 5 1

1

8 6 4

  1  

Luyện tập:

(4)

4 2 3

5 5

) :

e  5 3 4

5

5 2

  5 

3 20

  5 10 3 10

  5 5 13

 5

(5)

Bài 2: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy là 18 cm, chiều cao bằng độ dài đáy.

? cm

18cm

Bài giải:

Chiều cao hình bình hành là:

18 x = 10(cm )

Diện tích hình bình hành là:

10 x 18 = 180 (cm

2

) Đáp số: 180 cm

2

5 9

5 9

(6)

Bài 3 :

Một gian hàng có 63 đồ chơi gồm ô tô và búp bê, số búp bê bằng số ô tô. Hỏi gian hàng đó có bao nhiêu chiếc ô tô ?

𝟐

𝟓

(7)

Ta có s đồ: ơ

Số búp bê:

63 đồ chơi

Số ô tô:

?

Bài giải:

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần) Số ô tô là:

63 : 7 x 5 = 45 (ô tô) Đáp số: 45 ô tô

(8)

Bài 4. Năm nay con ít hơn bố 35 tuổi và bằng tuổi bố. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi? 9

2

Bài giải:

Ta có sơ đồ:

Tuổi con:

Tuổi bố:

? tuổi

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 2 = 7 (phần) Tuổi con là:

35 : 7 2 = 10 (tu i)

Đáp số : 10 tuổi

35 tuổi

(9)

Bài 5.

Khoanh vào chữ đặt trước hình thích hợp

Hình

H

Phân số chỉ phần đã tô màu của hình

H

bằng phân số chỉ phần đã tô màu của hình :

A B

C D

B

(10)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now