Đề kiểm tra học kì I môn Sử 7 năm học 2017-2018

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Phòng GD huyện Yên Lạc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Trường THCS TT Yên Lạc

Môn: Lịch sử 7 ( 45’)

MA TRẬN Nội

dung

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng

Trắc nghiệm

Tự luận Trắc nghiệm

Tự luận Trắc nghi ệm

Tự luận Lịch

sử thế giới trung

đại

- Thời gian hình thành của nhà nước Pk TQ - Quá trình thành lập vương quốc Lan Xang - Thành tựu văn hóa của ÂD - Thời gian diễn ra phong trào văn hóa phục hưng

Số câu: 1 Điểm: 2 đ

Số câu: 1 Điểm: 2 đ Nước

Đại Việt thời

Các sự kiện lịch

sử tiêu biểu thời

Những sáng tạo

của nhà Lý trong

cuộc kháng

chiến chống

(2)

Tống Số câu: 1

Điểm: 1 đ

Số câu: 1 Điểm: 3đ

Số câu: 2 Điểm: 4` đ Nước

Đại Việt thời Trần

- Nguyên nhân thắng lợi

và ý nghĩa của

3 lần chống Mông Nguyên.

Số câu: 1 Điểm:4 đ

Số câu: 1 Điểm: 4 đ Số

câu: 4 Điểm:

1 đ

Số câu: 2 Điểm:3 đ

Số câu: 2 Điểm:7 đ

Số câu: 4 Điểm:10 đ

.

II. ĐỀ BÀI:

A.Trắc nghiệm khách quan:

Câu 1: Chọn đáp án đúng.

1. Nhà nước phong kiến Trung Quốc đã được hình thành từ khi nào:

A. Thế kỉ III B. Thế kỉ III TCN C. Thế kỉ II TCN 2. Thế kỉ XIII, bộ phận người Thái di cư đến đất Lào, gọi là:

A. Người Lào Thơng B. Người Lào Lùm C. Người Thái 3. Chữ Phạn là chữ viết do đất nước nào sáng tạo ra:

A. Ấn Độ B. Trung Quốc C. Lan- xang

4. Phong trào đấu tranh trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của giai cấp tư sản Châu Âu chống lại XH phong kiến diễn ra trong suốt:

A. 1 thế kỉ B. 2 thế kỉ C. 4 thế kỉ Câu 2: Hoàn thành bảng niên biểu sau.

Thời gian Sự kiện

1009 1010 1054 1070

(3)

1076 B.Tự luận:

Câu 3: Trình bày những nét sáng tạo, độc đáo của Nhà Lý trong cuộc kháng chiến chống Tống?

Câu 4: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên ( 1258- 1288)?

III. ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM A. Trắc nghiệm khách quan:( 3 đ)

Câu 1: Chọn đáp án đúng.(2 đ)

Câu 1 2 3 4

Đáp án B B A C

Câu 2: Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm.( 1 đ)

Thời gian Sự kiện

1009 Nhà Lý được thành lập

1010 Dời đô về Đại la( Thăng Long)

1054 Đổi tên nước là Đại Việt và xây dựng bộ máy nhà nước

1070 Xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử

1076 Xây dựng Quốc tử Giám

B.Tự luận:

Câu 1( 3 đ)

- Nhà Lý đã chủ động tấn công để phòng vệ

- Tổ chức chuẩn bị chu đáo để đón đánh địch: Xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt, mai phục ở Đông Kênh

- Sau khi đánh quân Tống thua đau, nhà Lý chủ động đề nghị giảng hòa nhằm tránh cho dân ta khỏi cuộc chiến tranh lớn hơn.

Câu 2(4 đ)

a. Nguyên nhân thắng lợi( 2 đ)

- Nhân dân ta có lòng yêu nước tha thiết và có quyết tâm đánh giặc.

- Nhà Trần có sự chuẩn bị chu đáo cho cuộc chiến và luôn quan tâm, chăm lo sức dân.

- Quý tộc, binh lính nhà Trần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm đánh giặc với những tấm gương tiêu biểu như: Trần Thủ Độ, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật…mà tiêu biểu nhất là Trần Quốc Tuấn.

- Nhà Trần có chiến lược, sách lược đánh giặc đúng đắn.

(4)

b. Ý nghĩa lịch sử(2 đ)

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên.

- Bảo vệ được độc lập, chủ quyền của Đại Việt.

- Góp phần xây dựng lòng tự hào và tinh thần tự chủ của nhân dân ta.

- Để lại những bài học lịch sử quý giá cho muôn đời sau như bàu học dựa vào sức dân...

- Bồi đắp thêm truyền thống quân sự Việt Nam.

- Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Mông- Nguyên đến các nước khác.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now