- Học sinh nắm được các nội dung trọng tâm của các bài : + Phòng chống tệ nạn xã hội.

Văn bản

(1)

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐƯA LÊN WEBSITE TRƯỜNG Họ tên giáo viên: Huỳnh Thị Đúng .

Môn dạy: Giáo Dục Công Dân

Nội dung đưa lên Website: (Tài liệu ôn tập, tài liệu học tập :SGK GDCD–

Khối:_8_)

NỘI DUNG ĐƯA LÊN WEBSITE TRƯỜNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT 1/ Mục đích:

- Học sinh nắm được các nội dung trọng tâm của các bài : + Phòng chống tệ nạn xã hội.

+ phòng ngừa tai nạn vũ khí,cháy nổ và các chất độchại.

+ Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác,tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

+ Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân.

2/ yêu cầu:

- Học sinh biết vận dụng những nội dụng đã học để giải quyết những bải tập ,những tình huống thực tế trong cuộc sống có liên quan đến nội dung bài học.

3/ Nội dung: Học sinh ôn các nội dung sau đây:

Câu 1:Khái niệm tệ nạn xã hội ?Tác hại của tệ nạn xã hội đối với đời sống con người và xã hội? Những quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.

Câu 2:Liên hệ thực tế học sinh em làm gì để phòng chống tệ nạn xã hội?

Câu 3:Học sinh nhận xét về việc thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương Hãy kể tên các tệ nạn xã hội còn tồn tại ở địa phương mà em biết?

Câu 4: Tác hại của tai nạn vũ khí cháy ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại,đối với con người và xã hội? Những quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và chất độc hại.

Câu 5:Liên hệ thực tế học sinh:Là học sinh em cần phải làm gì để ngăn ngừa tai nạn vũ khí,cháy nổ và chất độc hại xảy ra ?

Câu 6:Em sẽ làm gì khi thấy :bạn bè hoặc các em nhỏ chơi, nghịch, các vật lạ, các chất nguy hiểm.

Câu 7:khái niệm Quyền sở hữu tài sản của công ? Quyền sở hữu tài sản của công gồm mấy quyền?Hãy kể tên các quyền sở hữu tài sản của công dân. Công dân có quyền sở hữu những gì .Nghĩa vụ của công dân đối với tài sản của người khác.

(2)

Câu 8:liên hệ thực tế HS:Khi trông thấy bạn cùng lớp với em đang lấy trộm đồ của một bạn khác. thì em sẽ làm gì ?

Câu 9: :Kể tên một số tài sản nhà nước,một số công trình công cộng mà em biết.

Câu 10:Theo em nghĩa vụ tôn trọng,bảo vệ tài sản nhà n ước và lợi ích công cộng của công dân được thể hiện như thế nào ?

Câu 11:Là học sinh em làm gì thể hiện sự tôn trọng,bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng .

Câu 12:Thế nào là quyền khiếu nại,tố cáo ?theo em khi nào công dân có quyền khiếu nại,tố cáo,mục đích của khiếu nại,tố cáo ?

Câu 13: Học sinh nhận xét giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo (người có quyền khiếu nại,tố cáo,và mục đích của khiếu nại,tố cáo).

4/. Dặn dò:Học sinh ôn kĩ những nội dung trên làm kiểm tra 1 tiết .(11->

15/5/2020).

Duyệt của Ban giám hiệu KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

________

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

Huỳnh Thị Đúng

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now