TOÁN 5 - TUẦN 13 - LUYỆN TẬP CHUNG (TR.61)

13  Download (0)

Full text

(1)
(2)

1. KHỞI ĐỘNG

1. KHỞI ĐỘNG

(3)

Trò chơi

Trò chơi

(4)

Câu hỏi 2 Câu hỏi 2

Câu hỏi 3 Câu hỏi 3

Câu hỏi 1

Câu hỏi 1

(5)

Home

Câu hỏi 1 Câu hỏi 1

Kết quả của phép tính: 63,9 x 0,1 = ?

A. 6,39 B. 63,9 C. 639

Đáp án Đáp án

1 2 3 4 5 6 7 8

H t

9

ế

10s

giờ

(6)

Home

Câu hỏi 2 Câu hỏi 2

Kết quả của phép tính: 2,5 + 0,5 = ?

A. 3,5 B. 2,5 C. 3

áp án Đáp án Đ

1 2 3 4 5 6 7 8

H t

9

ế

10s

giờ

(7)

Home

Câu hỏi 3 Câu hỏi 3

Kết quả của phép tính: 56,8 x 10 = ?

A. 56,8 B. 5,68 C. 560

Đáp án Đáp án

1 2 3 4 5 6 7 8

H t

9

ế

10s

giờ

(8)

2. Thực hành

2. Thực hành

(9)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

c) 0,68 x 10 = 0,68 x 0,1 =

a) 375,86 + 29,05 b) 80,475 – 26,827 a) 375,86

29,05 +

c) 48,16 x 3,4 b) 80,475

-

26,827 c) 48,16x

3,4

404,91 53,648 19264

14448 163 744,

Bài 2. Tính nhẩm:

a) 78,29 x 10 = 78,29 x 0,1 =

782,9 7,829 7,829

b) 265,307 x 100 = 265,307 x 0,01 =

26530,7 26530,7 2,65307 2,65307

6,8 0,068 0,068

a b c (a + b) x c a x c + b x c

2,4 3,8 1,2 6,5 2,7 0,8

(2,4 + 3,8) x 1,2 = 6,2 x 1,2 = 7,44

2,4 x 1,2 + 3,8 x 1,2 = 2,88 x 4,56

= 7,44 (6,5 + 2,7) x 0,8

= 9,2 x 0,8 = 7,36

6,5 x 0,8 + 2,7 x 0,8 = 5,2 x 2,16 =

Nhận xét: (a + b) x c = a x c + b x c 7,36

Luyện tập chung Toán

Bài 4. a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) x c và a x c + b x c:

(10)

VẬN DỤ NG, TR ẢI NGH IỆM

VẬN DỤ NG, TR ẢI NGH IỆM

(11)

Mẹ bạn Mai đi mua gạo lần thứ nhất mua 20,5kg gạo lần thứ hai mua 5,5kg gạo. Hỏi cả hai lần mẹ bạn Mai mua bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Bài giải

Cả hai lần mẹ bạn Mai mua được số ki - lô - gam gạo là:

20,5 + 5,5 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg gạo

(12)

Về nhà các em tự đặt các đề toán trong đó có sử dụng các phép tính cộng một số thập phân với một số thập phân, trừ một số thập phân với một số thập phân, ...

nhân một số thập phân với một số thập

phân để làm?

(13)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in