LTVC 2- Tuần 25 - Từ ngữ về sông biển

17  Download (0)

Full text

(1)

Kiểm tra bài cũ:

1/ Em hãy nêu tên và đặc điểm của từng con vật trong các tranh dưới đây?

Nai hiền lành Thỏ nhút nhát Hổ dữ tợn

(2)

Kiểm tra bài cũ:

Tối rồi chẳng ai cho con chim khốn khổ một giọt nước Đêm ấy sơn ca lìa đời Bông cúc héo lả đi vì thương xót.

,

, .

.

2/ Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống?

(3)

TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN.

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

VÌ SAO?

(4)

Bài 1 : Tìm các từ ngữ có tiếng biển:

M : tàu biển, biển cả.

(5)

biển... ...biển

biển cả, biển

khơi, biển xanh, biển lớn,...

tàu biển, sóng biển, nước biển, cá biển, tôm biển, cua biển, rong biển, bãi biển, bờ biển,...

Bài 1 : Tìm các từ ngữ có tiếng biển:

(6)

Bài 2 : Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:

a/ Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b/ Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.

c/ Nơi đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.

suèi s«ng hå ) , ,

(

(7)

soâng hồ su iố

Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi.

Dòng nước chảy

tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

Nơi đất trũng chứa

nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.

(8)

Bài 3 : Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu sau:

Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.

- Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?

-

Không được bơi ở đoạn sông này vì sao ?

* Bộ phận in đậm nêu nguyên nhân không được bơi ở đoạn sông này.

- Tại sao không được bơi ở đoạn sông này?

(9)

Bài 4: Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời các câu hỏi sau:

a/ Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

b/ Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?

c/ Vì sao ở nước ta có nạn lụt?

(10)

Bài 4 : Dựa theo cỏch giải thớch trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, trả lời cỏc cõu hỏi sau:

a/ Vỡ sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

b/ Vỡ sao Thủy Tinh dõng nước đỏnh Sơn Tinh?

Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì mang đủ lễ vật đến trước.

c/ Vỡ sao ở nước ta cú nạn lụt?

Thủy Tinh dõng nước đỏnh Sơn Tinh vì

không lấy đư ợc Mị N ương.

ở nước ta cú nạn lụt vì năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nư ớc đánh Sơn Tinh.

(11)

Bài 4:

a-

Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì mang

đủ lễ vật đến trước.

b-

Thủy Tinh dõng nước đỏnh Sơn Tinh vì

không lấy đư ợc Mị N ương.

c- ở nước ta cú nạn lụt vì năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nư ớc đánh Sơn Tinh.

(12)

Ô cửa bí mật

Ô cửa bí mật

(13)

ĐỎ XANH

10 10

10

10

1 2

3 4

10

10

Cá biển c biển

Tàu biển Sóng biển

10 10

(14)
(15)
(16)

a-

Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì mang

đủ lễ vật đến trước.

b-

Thủy Tinh dõng nước đỏnh Sơn Tinh vì

không lấy đư ợc Mị N ương.

c- ở nước ta cú nạn lụt vì năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nư ớc đánh Sơn Tinh.

(17)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in