Lop 2 - TOAN - Tuan 34 - Bai - On tap ve hinh hoc (tt)

Download (0)

Full text

(1)
(2)

Toán

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

1. Tính độ dài đường gấp khúc sau:

4 cm 3cm

5cm

2cm

2cm

2cm

2cm

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

4 + 3 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cm) Đáp số: 8 cm

A

B

C

D

M

N P

Q R

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

2 x 4 = 8 (cm) Đáp số: 8 cm

(3)

Toán

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

1. Tính độ dài đường gấp khúc.

2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là AB = 15cm, BC = 25cm, CD = 30cm.

Tóm tắt

Cạnh AB: 15cm Cạnh BC: 25cm Cạnh CD: 30cm

Chu vi tam giác: ...cm?

Bài giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

15 + 25 + 30 = 70 (cm) Đáp số: 70 cm

(4)

Toán

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

1. Tính độ dài đường gấp khúc.

2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là AB = 15cm, BC = 25cm, CD = 30cm.

3. Tính chu vi hình tứ giác, biết mỗi cạnh của nó đều bằng 10dm.

10d m 10dm

10dm Bài giải 10dm

Chu vi hình tứ giác là:

10 + 10 + 10 + 10 = 40 (dm) Đáp số: 40 dm

Bài giải

Chu vi hình tứ giác là:

10 x 4 = 40 (dm)

Đáp số: 40 dm

(5)

Toán

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Bài 4.

A B

N

P Q

O

C 1cm

- Kiểm tra lại bằng cách tính độ dài hai đường gấp khúc đó.

- Em ước lượng xem con kiến đi từ A đến C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn?

Độ dài đường gấp khúc ABC là: M 6 + 5 = 11 (cm)

Độ dài đường gấp khúc AMNOQPC là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11 (cm)

Vậy: Độ dài đường gấp khúc ABC độ dài đường gấp khúc AMNOQPC.

(6)

Toán

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

Bài 5. Xếp bốn hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ).

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in