Lop 2 - TOAN - Tuan 24 - Bai - Bang chia 5

20  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KiÓm tra bµi cò :

Em hãy đọc thuộc bảng nhân 5 !

(3)

3

Thø . ngµy th¸ng n¨m 20 To¸n: TiÕt 120

B¶ng chia 5

(4)

B¶ng chia 5

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4 5 x 3 = 15

15 : 5 = 3

(5)

1. Thµnh lËp b¶ng chia 5:

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x10 = 50

(6)

5 x 1 = 5 5 x 2 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20 5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 7 = 35 5 x 8 = 40 5 x 9 = 45 5 x10 = 50 Dùa vµo b¶ng nh©n 5, th¶o

luËn nhãm vµ lËp b¶ng chia 5.

(7)

B¶ng chia 5

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9

50 : 5 =10

(8)

B¶ng chia 5

5 : 5 = 1 10: 5 = 2 15: 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 8

9

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

7

6 5

(9)

B¶ng chia 5

5 : 5 = 1 10: 5 = 2 15: 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 10

8 9 10

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

(10)

B¶ng chia 5

5 : 5 = 1 10: 5 = 2 15: 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

(11)

11

B¶ng chia 5

5 : 5 = 1 10: 5 = 2 15: 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 =10

3

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

(12)

B¶ng chia 5

5 : 5 = 1 10: 5 = 2 15: 5 = 3 20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6 35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9

5 x 4 = 20

20 : 5 = 4

(13)

13

Bµi 1: Sè ?

Sè bÞ chia

10 20 30 40 50 45 35 25 15 5

Sè chia

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Th ¬ng

2 4

6 8 10 9 7 5 3 1 2. Thùc hµnh:

2 4 6 8 10 9

4 9 7 5 3 1

(14)

Bài 2:

Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa.

Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Cú:15 bụng hoa 5bình:bông hoa

1bình: … bông hoa?

Tóm tắt:

1515

(15)

Bài 2:

Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa.

Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa ?

Bài giải

Mỗi bình có số bông hoa là:

Số bông hoa của mỗi bình là:

15 : 5 = 3(bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.

(16)

Bµi 3:

Cã 15 b«ng hoa c¾m vµo c¸c b×nh hoa, mçi b×nh cã 5 b«ng. Hái c¾m ® îc mÊy b×nh hoa?

Có :15 bông hoa Mỗi bình:5 bông

Hỏi cắm…….Bình hoa?

Tãm t¾t

1 1 1

(17)

Bài 2:

Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm đ ợc mấy bình hoa?

H y đặt một đề toán, ã trong đó phép tính giải thuộc bảng chia 5 ?

Số bình hoa cắm đ ợc là:

15 : 5 = 3(bình)

Đáp số: 3 bình hoa.

Bài giải

(18)

Hôm nay cô dạy các em bài gì?

H y đọc thuộc bảng chia 5?ã

(19)

B¶ng chia 5

5 : 5 = 1 10 : 5 = 2 15 : 5 = 3

20 : 5 = 4 25 : 5 = 5 30 : 5 = 6

35 : 5 = 7 40 : 5 = 8 45 : 5 = 9 50 : 5 = 10

(20)

KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh khoÎ ! Chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan, häc giái !

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in