TOÁN 4-TUẦN 33-ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PS TT

Download (0)

Full text

(1)

TRƯỜNG TH THỚI PHONG

LỚP 4 LỚP 4

Bài : ôn tập về các phép tính Bài : ôn tập về các phép tính

với số tự nhiên ( tiếp theo với số tự nhiên ( tiếp theo

trang 163) trang 163) ..

Giáo viên: Lâm Văn Dững .Lâm Văn Dững .

(2)

Thứ … ngày… tháng….năm 2022

Toán

ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN(TT)

Bài 1: Đặt tính rồi tính :

a) 2075 x 13 b) 7 368 : 24

428 x 125 13 498 : 32 3167 x 204 285120 : 216

(3)

13 2 057

2 057

X

26 741 6 171

204

646 068

x

12 668 6 334

3 167 giảm 428

125 2 140 428 856

x

53 500

a. 2057 x 13 ; 428 x 125 ; 3167 x 204

(4)

Bài 1b:

7 368 24 0 168

00

13 498 32

421 058 16

0 69

0 000 285 120

04 32

216 069 1

0

1 320 Giảm

7 368 : 24; 13 498 : 32 ; 285 120 : 216

307

(5)

Bài 2: Tìm x ( giảm)

a) 40 x X = 1400 b) X : 13 = 205

a) 40 x X =

1400 X

= 1400 : 40 X

= 35

b) X : 1 3 = 205 X = 205

x13 X =

2665

(6)

Bài 3

a x b = …….x a a: ….= a

…. :a =0

….:a =1 ( a x b )x c = a x (b

x..…)

a x1 = ….x a =

……

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm

Ax (b+c) = axb + ax…..

Giả

m

(7)

>

<

=

Bài 4

13 500…..135 x 100 257..….8762 x 0

15 x 8 x 37 …. 37 x 15 x 8 320: ( 16 X 2 )….320 :16 : 2 26 x 11…280

1600…….1 006 > =

>

=

<

>

(8)

Bài 5: Một ô tô cứ đi 12 km thì tiêu hao hết 1 lít xăng, giá tiền 1lít xăng là 7500

đồng.Tính số tiền phải mua xăng để ô tô đó đi được quãng đường là 180 km

Bài giải

Số lít xăng ô tô đó đi hết quãng đường là :

180 : 12 = 15 ( l )

Số tiền phải mua xăng để o tô dó đi là:

7500 x 15 = 112 500 (đồng ) Đáp số : 112 500 đồng

Giảm

(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in