• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tải về Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Tải về Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại Exercise 1: Choose the word that has the different pattern stress

1. A. English B. notebook C. cartoon D. reading

2. A. email B. today C. speaking D. lesson

3. A. understand B. newcomer C. listening D. favorite

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. start B. arm C. bar D. warm

2. A. five B. thing C. think D. will

3. A. who B. where C. whale D. why

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets 1. Minh often (play) volleyball in the autumn

________________________________

2. We hope he (win) the competitions ________________________________

3. How many lessons Bella (have) today? - She (have) five lessons ________________________________

4. What your sister (read) now? - Cinderella ________________________________

5. Why Linda (learn) English? - She (want) to study aboard.

________________________________

Exercise 4: Choose the correct answer

1. Anna ___________ Japanese by talking to her foreign friends everyday.

A. practise speaking B. practises speaking

(2)

C. practises to speak D. practise to speak

2. My brother is good _____ Maths A. with

B. on C. at D. in

3. _______ vocabulary, I write new words every day.

A. Learn B. Learning C. To learn D. Learns

4. My ______ drink is orange juices.

A. hate B. like C. favorite D. love

5. We are happy because we can _______ each other.

A. understands B. understanding C. understand D. to understand

6. English is _________ communication.

A. necessity for B. necessary for C. necessary with

(3)

D. necessary to

7. My sister and I will build ________ on the beach A. sandcastles

B. houses C. toy D. doll

Exercise 5: Translate into English

1. Bạn có thường xuyên đến rạp phim không? - Một tuần một lần __________________________________

2. Địa chỉ của bạn là gì?

__________________________________

3. Lớp học bắt đầu lúc 9 giờ và kết thúc lúc 11 giờ __________________________________

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer

Mr. Phillip is a teacher. Four years ago, he _______ (1) maths in a small school in the country. But now, he is teaching at a high school in the city. Every day, he gets up at half past five and then ________ (2) morning exercise. After that, he takes a shower and has breakfast with ________ (3) family. He leaves home for work at about 7 o’clock.

Yesterday was Sunday. Mr. Phillip _______ (4) go to work. He visited his grandparents and took his children to the zoo. They _______ (5) home at about half past nine.

1. A. teach B. teaches C. Is teaching D. taught

2. A. takes B. does C. plays D. listens

3. A. her B. him C. my D. his

4. A. not B. no C. doesn’t D. didn’t

5. A. returned B. again C. back D. come

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences 1. newcomer/ Jack/ in/ Class/ is/ a/ 5D./

(4)

_________________________________

2. reading/ How/ practice/ do/ you/ English/ ?/

_________________________________

3. new/ words/ write/ I/ notebook/ my/ in/ ./

_________________________________

-The end-

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Anh

Exercise 1: Choose the word that has the different pattern stress 1. C

2. B 3. A

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. D 2. A 3. A

Exercise 3: Give the correct form of the verbs in brackets 1. Minh often plays volleyball in the autumn

2.We hope he will win the competitions

3.How many lessons does Bella have today? - She has five lessons 4.What is your sister reading now? - Cinderella

5.Why does Linda learn English? - She wants to study aboard.

Exercise 4: Choose the correct answer 1. B

2. C 3. B

(5)

4. C 5. C 6. B 7. A

Exercise 5: Translate into English

1. How often do you go to the cinema? - once a week 2. What is your address?

3. The class starts at 9 o’clock and finishes at 11 o’clock.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer 1. D

2. B 3. D 4. D 5. A

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences 1. Jack is a newcomer in Class 5D.

2. How do you practice reading English?

3. I write new words in my notebooks.

Mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 tại:

https://vndoc.com/khao-sat-chat-luong-dau-nam-lop-6

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Ví dụ: Từ xưa đến nay, trên khắp đất nước Việt Nam ta bất kể thời đại nào thì nhân dân ta vẫn luôn đặt đạo đức là chuẩn mực hàng đầu đối với con người. Điều đó lại càng

Khoanh tròn để chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành các câu

Câu 1: Qua đoạn trích “ Bài học đường đời đầu tiên’’ ta thấy Dế Mèn hiện lên là một chàng Dế có vẻ đẹp cường tráng, khỏe mạnh, yêu đời nhưng còn xốc nổi, kiêu căng, tự phụ

Hình ảnh dòng sông mặc áo, dòng sông điệu được tạo ra bằng cách nào.. phép so sánh và nhân

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh - Đề 21. Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại Exercise 1:

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh - Đề 11. Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại Exercise 1: Choose the