• Không có kết quả nào được tìm thấy

Hệ thống kiến thức Toán lớp 11 Giữa học kì 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Hệ thống kiến thức Toán lớp 11 Giữa học kì 1"

Copied!
92
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

BỘ 15 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 1 TOÁN 11

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

Năm học: 2021 – 2022 Bài thi môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 60 phút

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Tập xác định của hàm số cot

cos 1 y x

x

A. \ ,

k2 k Z

B. \ ,

2 k k Z

 

C. \k,kZ D.

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M 1;1 . Hỏi điểm nào sau đây là ảnh của điểm M qua phép quay tâmO 0; 0 , góc quay 450 ?

A. M' 0;

 

2 . B. M'

 

2;0 . C. M' 0; 1 . D. M' 1; 1.

Câu 3 :Hàm số ysin 2x đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. 0;

4

. B. ;

 2

. C. ;3 2

 

. D. 3 ; 2 2 

. Câu 4. Gọi d là hình ảnh của d qua tâm I góc quay (biết I không nằm trên

d), đường thẳng d song với d khi:

A. 3

. B.

6

. C. 2

3

. D.  

Câu 5.Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

ĐỀ 01

(2)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

A. y sinx. B. ycosxsinx. C. ycosxsin2x. D. ycos sinx x

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn  C :x2y26x 5 0. Tìm ảnh đường tròn  C của  C qua QO,900.

A. x2 

y 3

2 4. B.  C :x2y26y 6 0. C. x2 

y 3

2 4. D.  C :x2y26x 5 0.

Câu 7. Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp thành một hàng dọc thì số các cách xếp khác nhau là:

A 25 B. 10 C. 10! D. 40

Câu 8. Cho hình vuông ABCD tâm I . Gọi M N, lần lượt là trung điểm AD DC, . Phép tịnh tiến theo vectơ nào sau đây biến tam giác AMI thành INC

A. AM. B. IN. C. AC . D. MN.

Câu 9: Tìm chu kì T của hàm số y2sin2x3cos 32 x.

A. T . B. T 2. C. T 3. D.

T 3

. Câu 10. Có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để 2 học sinh nam xen giữa 3 học sinh nữ? (đổi 2 học sinh bất kì được cách mới)

A. 2880 B. 5760 C. 1440 D. 4320

(3)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độOxy, cho hai đường thẳng d : 2x  3y 3 0 và d' : 2x3y 5 0. Tìm tọa độ v c phương vuông g c với dTv biến đường thẳng d thành d'.

A. 6 4; 13 13 v

  . B. 1 2; 13 13 v

  . C. 16; 24

13 13 v

  . D. 16; 24 13 13 v

  .

Câu 12. Gọi M; m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

8sin2 3cos 2

y x x. Tính Tính P2Mm2.

A. 1 B. 2 C. 112 D. 130

Câu 13. Nếu bốn số hạng đầu của một hàng trong tam giác Pascal được ghi lại là:

1 16 120 560

Khi đ 4 số hạng đầu của hàng kế tiếp là:

A. 1 32 360 1680 B. 1 18 123 564 C. 1 17 137 697 D. 1 17 136 680 Câu 14. C 3 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Người ta muốn chọn từ đ ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư đ lên 3 bì thư đã chọn, mỗi bì thư chỉ dán 1 tem thư. Hỏi c bao nhiêu cách làm như vậy?

A. 200 B. 30 C. 300 D. 120

Câu 15. Hình gồm hai đường thẳng dd vuông góc với nhau đ c mấy trục đối xứng?

A. 0. B. 2. C. 4. D. Vô số

(4)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

Câu 16. C bao nhiêu điểm biến thành chính n qua phép quay tâm O, góc quay

2 , .

k k

   

A. Không có. B. Một. C. Hai. D. Vô số.

Câu 17. Với giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số ysin 3xysinx bằng nhau?

A. 2

 

.

4 2 x k

k Z

x k

  

B.

 

.

4 2

x k

k Z

x k

  

C.  .

xk4 kZ

D.  .

xk2 kZ

Câu 18. Nghiệm của phương trình sin .x

2cosx 3

0 là:

A.

x k

x k

   

2

6

, k . B.

x k

x k

   

6

, k .

C.

x k

x k

   

2

3 2

, k . D. x  k2

6 , k . Câu 19. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M 2;3 . Hỏi M là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép đối xứng trụcOy?

A. 3; 2. B. 2; –3. C. 3; –2. D. –2;3 Câu 20. Từ A đến B c 3 con đường, từ B đến C c 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đường từ A đến C (qua B) và trở về C đến A (qua B) và không đi lại các con đường đã đi rồi?

A. 72 B. 132 C. 18 D. 23

Câu 21. Giải phương trình

cos sin

.sin

cot cos sin

x x x

x x x

2 2

6 6

8 2 2 .

(5)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

A. x  k

4 . B. x  k

4 2 . C. x k

4 . D. x k

4 2

.

Câu 22. Nghiệm của phương trình lượng giác: điều kiện là:

A. B. C. D.

Câu 23. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm lẻ gồm 4 chữ số khác nhau? Đáp số của bài toán là

A. 2420. B. 3208. C. 2650. D. Kết quả khác.

Câu 24. Tìm số tự nhiên n thỏa A3n = 20n

A. n = 5 B. n = 6 C. n = 10 D. n = 12

Câu 25. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của

12

2 2

x x

.

A. 126720 B. –126720 C. 7920 D. –7920 II. Tự luận

Câu 1. Giải phương trình lượng giác cot x 1 cos 2x sin x2 1sin 2x

1 tan x 2

   

Câu 2.Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Người ta muốn chọn từ đó ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư đ lên 3 bì thư đã chọn, mỗi bì thư chỉ dán 1 tem thư. Hỏi có bao nhiêu cách làm như vậy?

2sin2x3sinx 1 0 0 x 2

x3

x2

x6 5

x 6

(6)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

Năm học: 2021 – 2022 Bài thi môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 60 phút I.Trắc nghiệm

Câu 1.Tập xác định của hàm số 2 3 2

sin cos

y x x

A. \ ,

4 k k Z

. B. \ ,

2 k k Z

.

C. \ ,

4 k 2 k Z

. D. \ 3 2 ,

4 k k Z

.

Câu 2. Trong khai triển nhị thức

1x

6 xét các khẳng định sau:

I. Gồm có 7 số hạng.

II. Số hạng thứ 2 là 6x.

III. Hệ số của x5 là 5.

Trong các khẳng định trên

A. Chỉ I và III đúng B. Chỉ II và III đúng

C. Chỉ I và II đúng D. Cả ba đúng

Câu 3.Cho hai đường thẳng d1d2 cắt nhau. C bao nhiêu phép tịnh tiến biến d1 thành d2

A. Không. B. Một. C. Hai. D. Vô số.

ĐỀ 02

(7)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

Câu 4. Cho hình vuông tâm O. Hỏi c bao nhiêu phép quay tâm O góc  ,

0  2 biến hình vuông thành chính n ?

A.1 . B.2 . C.3 . D. 4.

Câu 5. Với 0;

x 4

 , mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Cả hai hàm số y sin 2xy  1 cos 2x đều nghịch biến.

B. Cả hai hàm số y sin 2xy  1 cos 2x đều đồng biến.

C. Hàm số y sin 2x nghịch biến, hàm số y  1 cos 2x đồng biến.

D. Hàm số y sin 2x đồng biến, hàm số y  1 cos 2x nghịch biến.

Câu 6. Cho các chữ số 0; 1; 2; 4; 5; 6; 8. Hỏi từ các chữ số trên lập được tất cả bao nhiêu số có 5 chữ số khác nhau chia hết cho 5 mà trong mỗi số chữ số 1 luôn xuất hiện?

A. 444 B. 480 C. 420 D. 468

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d c phương trình

5x3y 15 0 . Tìm ảnh d của d qua phép quay QO,900 với O là gốc tọa độ. ? A. 5x3y 6 0 .B. 3x5y 15 0.C. 5x  y 7 0. D.  3x 5y 7 0. Câu 8:Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. y sinx. B. yx2.sinx. C.

cos y x

x. D. y x sinx.

Câu 9.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình đường tròn  C là ảnh của

 C :x2y22x4y 4 0 qua phép quay

, 2 O

Q

.

A. x2 2 y12 9. B. x2 2 y12 9.

C. x2 32y12 9. D. x1 2 y22 9.

Câu 10:Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

(8)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

A. yxcosx. B. yxtanx. C. ytanx. D. y 1

x. Câu 11. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số này ta lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau?

A. 120 B. 60 C. 30 D. 40

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độOxy, cho hình bình hành OABC với điểm A2;1, điểm B thuộc đường thẳng : 2x y  5 0. Tìm qu tích đỉnh C?

A. Là đường thẳng c phương trình 2x y  10 0. B. Là đường thẳng c phương trình x  2y 7 0 . C. Là đường thẳng c phương trình 2x y  7 0. D. Là đường tròn c phương trình x2y22x y 0. Câu 13:Tìm chu kì T của hàm số cos 2 sin

2 y x x.

A. T 4. B. T . C. T 2. D.

T 2

. Câu 14. Giả sử một công việc có thể được tiến hành theo hai phương án A và B.

Phương án A c thể thực hiện bằng n cách, phương án B có thể thực hiện bằng m cách không trùng với cách nào của phương án A. Khi đ :

A. Công việc có thể được thực hiện bằng m.n cách.

B. Công việc có thể được thực hiện bằng 1. .

2 m n cách.

C. Công việc có thể được thực hiện bằng m n cách.

D. Công việc có thể thực hiện bằng 1

 

2 mn cách.

Câu 15. Cho tam giác đều ABC có tâm O. Phép quay tâm O, góc quay biến tam giác đều thành chính n thì g c quay là g c nào sau đây:

(9)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

A. 3

. B. 2

3

. C. 3

2

. D.

2

.

Câu 16. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất mcủa hàm số ysin2x2cos2x. A. M 3, m0. B. M 2, m0. C. M 2, m1. D.M 3,

1 m .

Câu 17. Trong mặt phẳng . Phép đối xứng tâm biến điểm thành điểm:

A. . B. . C. . D. .

Câu 18. Phương trình nào dưới đây c tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình tanx1?

A. sin 2

x 2 . B. cos 2

x 2 . C. cotx1. D. cot2x1. Câu 19. Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng?

A. Không có. B. Một. C. Hai. D. Vô số

Câu 20. Nghiêm của pt 3.cos2x = – 8.cosx – 5 là:

A. B. C. D.

II. Tự luận

Câu 1. Có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp thành một hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để 2 học sinh nam xen giữa 3 học sinh nữ? (đổi 2 học sinh bất kì được cách mới)

Oxy O

 

0;0 M

–2;3

–4;2

M M

2; –3

M

–2;3

M

 

2;3

xk x  k2 xk2 2

x  2 k

(10)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

Câu 2.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo véctơ v( ; )a b biến đường thẳng d1:x y 0 thành d1':x  y 4 0d2:x y 2 thành d2' :x  y 8 0. Tính

m a b

Câu 3. Tìm tất cả giá trị của m để phương trình

có nghiệm?

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

Năm học: 2021 – 2022 Bài thi môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 60 phút

I.Trắc nghiệm

Câu 1. Tập xác định của hàm số 2sin 1

1 cos y x

x

là A. xk2 B. xk

C. x 2 k D. 2 x2k

Câu 2. Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số này, ta lập các số chẵn có 5 chữ số khác nhau. Số các số có thể lập được là:

A. 120 B. 48 C. 32 D. 40

Câu 3:Cho hình lục giác đều ABCDE tâmO . Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm O góc quay 1200.

   

2 2

sin x2 m1 sin cosx x m1 cos xm

ĐỀ 03

(11)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

A.OAB. B. BOC. C. DOC. D. EOD. Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , Qua phép quay tâm O , góc quay 900 biến điểm M3;5 thành điểm nào?

A.3; 4 B.  5; 3 . C. 5; 3  . D.  3; 5. Câu 5. Trong khai triển 2 1

3

n

x x

  

 

  hệ số của x3 là: 34Cn5 giá trị của n là:

A. 15 B. 12 C. 9 D. Kết quả khác

Câu 6. Cho hình bình hành ABCD tâm I . Kết luận nào sau đây là sai?

A. TAB( )D C. B. TCD( )B A. C. TAI( )I C. D. TID( )I B

.

Câu 7. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng ; 3 6

 

? A. tan 2

y x6

. B. cot 2 y x6

. C. sin 2

y x6

. D. cos 2 y x6

. Câu 8. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. ysinx. B. ycosx. C. ytanx. D. ycotx. Câu 9. Cho các chữ số 0; 1; 4; 5; 6; 7; 9. Hỏi từ các chữ số đ ta lập đƣợc bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 10 và nhỏ hơn 5430?

A. 114 B. 145 C. 729 D. 737

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độOxy, tìm tọa độ điểm M là ảnh của điểm M 1; 2 qua phép tịnh tiến theo vectơ v

 

3;1 .

A.M4; 2  . B. M4; 2. C. M 2;1 . D. M4; 1 . Câu 11. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

(12)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

A. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng.

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đ phải là hình tròn.

C. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đ phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm.

D. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đ phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc.

Câu 12. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A. ysinx. B. y x sinx. C. yxcosx. D. y sinx

x . Câu 13.Tìm chu kì T của hàm số y2cos2x2017.

A. T 3. B. T 2. C. T . D. T 4. Câu 14. Một cửa hàng có 3 gói bim bim và 5 cốc mì ăn liền cần xếp vào giá. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho đầu hàng và cuối hàng cùng một loại?

A. 14400 B. 17620 C. 37440 D. 40320

Câu 15: Tìm chu kì T của hàm số sin 2 2 cos 3

3 4

y x x

.

A. T 2. B. T . C. T 3. D. T 4. Câu 16.Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số .

A. 3 B. 1 C. 5 D. 4

Câu 17. Giải phương trình sin 2 0

3 3

x

.

A. xkk .B. 2 3

3 2

x k k .C.

x 3 kk .D. 3

2 2

x k

k .

Câu 18. Có 3 môn thi Toán, Lí, Hóa cần xếp vào 3 buổi thi, mỗi buổi 1 môn sao cho môn Toán không thi buổi đầu thì số cách xếp là:

4sin 2 3cos 2

y x x

(13)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

A. 3! B. 2! C. 3! – 2! D. 5

Câu 19.Phương trình tan tanx x

2 có họ nghiệm là A. xk2k . B. xkk . C. x k2k . D. x  k2k . Câu 20. Giải phương trình tan x.tan x

3 3 2 1. A. x k

6 . B. x k

3 . C. x k

6 . D. Vô nghiệm

Câu 21. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểmM 2;3 . Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox?

A. 3; 2. B. 2; –3. C. 3; –2. D. –2;3 Câu 22. Từ A đến B c 3 con đường, từ B đến C c 4 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đường từ A đến C (qua B)?

A. 7 B. 12 C. 81 D. 64

Câu 23. Giả sử QO, M M Q, O, N N. Khi đ mệnh đề nào sau đây sai?

A.

OM OM,  

. B. MONM ON .C. MNM N .D. MON M ON .

Câu 24. Phương trình có nghiệm là:

A. B.

C. D.

Câu 25. Một hội đồng gồm 5 nam và 4 nữ được tuyển vào một ban quản trị gồm 4 người. Biết rằng ban quản trị có ít nhất một nam và một nữ. Hỏi có bao nhiêu cách tuyển chọn?

A. 240 B. 260 C. 126 D. Kết quả khác

sin2x3sinx 4 0 2 2 ,

x  k k x  k2 , k ,

xk k ,

x 2 k k

(14)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

Câu 26. Hai đơn vị thi đấu cờ tướng A và B lần lượt c 5 người và 6 người. Cần chọn ra mỗi đơn vị 3 người để ghép cặp thi đấu với nhau. Hỏi có bao nhiêu cách thực hiện như thế?

A. 1200 B. C C53. 63 C. A C53. 63 D. C A53. 63 Câu 27. Cho 4 ô tô khác nhau và 3 xe máy giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 7 xe vào 8 chỗ trống sao cho ô tô cạnh nhau và xe máy cạnh nhau?

A. 48 B. 144 C. 288 D. 432

Câu 28:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ vbiến đường thẳng

: 0

d x y  thành d x y' :   4 0. Biết vcùng phương với véc tơu(1;1). v c độ dài bằng:

A. 2 B.2 2 C.3 2 D.2 3

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng song song a và b lần lượt c phương trình 2x – y + 4= 0 và 2x – y -1 = 0. Tìm giá trị thực của tham số m để phép tịnh tiến T theo vectơ u m; 3 biến đường thẳng a thành đường thẳng b.

A. m= 1 B. m = 2 C. m = 3 D. m = 4

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v 3; 2 . Phép tịnh tiến theo vectơ v biến đường tròn C x: 2 y 12 1 thành đường tròn C' . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. C' : x 32 y 12 1. B. C' : x 32 y 12 1.

C. C' : x 32 y 12 4. D. C' : x 32 y 12 4.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

(15)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

GIỮA KÌ I Năm học: 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1. Tập xác định của hàm số 1 3cos

sin y x

x

A. x 2 k. B. xk2. C.

2 x k

. D. xk

Câu 2. Cho A

a b c; ;

. Số hoán vị của ba phần tử của A là:

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

Câu 3. Kết luận nào sau đây là sai?

A.T Au( ) B ABu B. TAB(A)B

C. T B0( )B C. T2AB(M)NAB2MN Câu 4. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục không c điểm nào biến thành chính nó.

B. Phép đối xứng trục c đúng một điểm biến thành chính nó.

C. C phép đối xứng trục c hai điểm biến thành chính nó.

D. C phép đối xứng trục c vô số điểm biến thành chính nó Câu 5. Hàm số nào đồng biến trên khoảng ;

3 6

 

:

A. ycosx. B. ycot 2x. C. ysinx. D. ycos2x

.

Câu 6.Trong các hàm số sau, hàm số nào c đồ thị đối xứng qua gốc tạo độ?

A. ycot 4x. B. sin 1

cos y x

x

. C. ytan2 x. D. y cotx. ĐỀ 04

(16)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

Câu 7. Cho tập A

1; 2;3; 4;5;6;7;8;9

. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho số đ không bắt đầu bởi 125?

A. 265 B. 262 C. 6702 D. 6705

Câu 8.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình đườn thẳng là ảnh của đường thẳng  :x 2y 1 0 qua phép tịnh tiến theo véctơ v1; 1.

A. :x2y0. B. :x2y 3 0. C. :x2y 1 0. D. :x2y 2 0.

Câu 9:Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A. ysinx. B. y x 1. C. yx2. D. 1

2 y x

x

Câu 10:Trong mặt phẳng Oxy, cho điểmM

 

3; 4 . Tìm toạ độ điểm N sao cho điểm

M là ảnh của N qua phép quay tâm I

 

2;3 , góc quay 90 .

A: (3;2) B: (2;3) C: ( 1;3) D: (3;-2) Câu 11. Từ tỉnh A tới tỉnh B có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa, tàu thủy hoặc máy bay.

Từ tỉnh B tới tỉnh C có thể đi bằng ô tô hoặc tàu hỏa. Muốn đi từ tỉnh A đến tỉnh C bắt buộc phải đi qua B. Số cách đi từ tỉnh A đến tỉnh C là:

A. 4 B. 2 C. 6 D. 8

Câu 12: Tìm chu kì T của hàm số 3cos 212sin 3

2 y x  x

.

A. T 2. B. T 4. C. T 6 . D. T. Câu 13. Trong khai triển (1 30) 20 với số mũ tăng dần, hệ số của số hạng đứng chính giữa là:

A. 39C209 B. 312C2012 C. 311C1120 D. 310C2010 Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm sốy 1 2 cos 3x .

(17)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

A. M 3,m 1. B. M 1,m 1. C. M 2,m 2. D. M 0,m 2. Câu 15.Nghiêm của pt 3.cos2x = – 8.cosx – 5 là:

A. B. C. D.

Câu 16. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình 2sinx mcosx  1 m(1) có nghiệm ;

2 2

x  

A.5 B. 4 C. 6 D. 3 Câu 17. Nghiệm của phương trình tan 2x 100 cotx 0 là:

A. x 1000 k1800. B. x 1000 k1800. C. x 100 k1800. D. x 100 k1800.

Câu 18. Có 8 nhà khoa học Toán (6 nam, 2 nữ) và 5 nhà khoa học Vật Lí (toàn nam). Hỏi có bao nhiêu cách lập một đội gồm 4 nhà khoa học trong đ c cả nam, nữ, cả Toán, Vật Lí?

A. 270 B. 300 C. 375 D. 570

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A 0;3 . Tìm tọa độ điểm A là ảnh của A qua phép quay QO, 45 0 .

A. ' 1 ; 3

2 2

A

. B. ' 3 1; A 4 4

. C. ' 3; 1

2 2

A

. D.

3 3

' ;

2 2

A

.

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm Hỏi là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vectơ

A. (1;3) B. (1; 6) C. ( 3; 7) D. ( 2; 4) II. Tự luận

xk x  k2 xk2 2

x  2 k

Oxy A 2;5 . A

1;2 ? v

(18)

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: VietJack TV Official

Câu 1. Giải phương trình

Câu 2. Từ 5 chữ số 1, 2, 3 có thể lập được số các số gồm 7 chữ số, trong đ chữ số 1 có mặt 3 lần, chữ số 2 có mặt đúng 2 lần, chữ số 3 có mặt 2 lần là

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A   1; 2 ; B 4; 4 . Tìm điểm M thuộc Ox sao cho MA MB nhỏ nhất?

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

Năm học: 2021 – 2022 Bài thi môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1. Tập xác định của hàm số ytanxcotx

A. B. \k;k

C. \ ;

2 k k

D. \ ;

k2 k

Câu 2. Từ các chữ số 0, 1, 2, 5, 7, 9 lập được bao nhiêu số c năm chữ số khác nhau chia hết cho 6?

A. 24 B. 42 C. 16 D. 66

Câu 3. Trong khai triển

x2

100 a0a x1 1 ... a x100 100. Hệ số a97 là:

 

 

cos cos 2sin 3sin sin 2

sin 2 1 1

x x x x x

x

ĐỀ 05

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tính I local bằng cách nối điểm giao cắt với tất nguồn sáng, kiểm tra xem đoạn đó có cắt bất cứ vật nào không, nếu có thì vật đó bị che khỏi nguồn sáng đó, nếu không

Viết phương trình đường thẳng là ảnh của đường thẳng qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép tịnh tiến theo vectơC.

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d): Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm O và phép tịnh tiến theo vecto =(3;2) biến

Trong các phép biến hình: phép quay, phép đối xứng tâm, phép tịnh tiến, phép vị tự tỷ số k = 2 có bao nhiêu phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai

Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = –2 và phép quay tâm O góc –90° sẽ biến (C) thành đường tròn có phương trình làD. Đối

Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ  v  3; 2  biến đường thẳng?.  thành đường thẳng

Nêu đúng 3-4 thuật ngữ đạt 0,5 điểm, chỉ đúng1- 2 thuật ngữ đạt 0,25 điểm Câu 2: Các phép liên kết được sử dụng trong đoạn trích là:.. - Phép lặp: lặp các từ như Dolly,

A. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trụ C. Thực hiện liên tiếp

Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm I 1;2 và phép tịnh tiến theo vectơ v 2;1 biến đường thẳng d thành đường thẳng nào

IV. Tính chất của phép dời hình. Đ/n hai hình bằng nhau. Tìm toạ độ của điểm M’ là ảnh của điểm M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng

Câu 31: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tính trên theo vecto

Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ v = (3; 2) biến đường thẳng d thành đường thẳng nào

A. Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho. Phép

Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ v (3; 2) biến đường thẳng d thành đường thẳng

Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo vectơ (3; 2) biến đường thẳng d thành đường thẳng

Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số và phép tịnh tiến theo vector biến d thành đường thẳng d’

Phép tịnh tiến theo vectơ AB. Phép đối xứng qua đường trung trực của đoạn thẳng AB. Phép đối xứng tâm qua trung điểm của AB. Phép quay mà tâm nằm trên đường trung trực

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho một phép tịnh tiến biến đường tròn (C) thành đường tròn (C 0 ).. PHÉP TỊNH TIẾN.. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.. Phép đối xứng trục là một phép dời

Tìm ảnh của tam giác ABC đều với trọng tâm G qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm G góc −60 ◦ và phép tịnh tiến theo

Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(1; 2), tỉ số k = −2 và phép đối xứng qua trục Oy sẽ biến đường thẳng d thành đường thẳng

Viết phương trình đường thẳng là ảnh của đường thẳng qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép tịnh tiến theo vectơC.

A. Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho. Phép

Câu 5 Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng qua hai đường thẳng song song là phép nào trong các phép dưới đây..