Toán 2 - Tuần 19 - Phép nhân

Download (0)

Full text

(1)

Thø t ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2007 To¸n

B

6 + 6 + 6 + 6 = 24

(2)

Thứ t ngày 24 tháng 1 năm 2007 Toán

10 2 x 5 =

Dấu x gọi là dấu nhân 2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

2 đưược lấy 5 lần

10

(3)

Thứ t ngày 24 tháng 1 năm 2007 Toán

Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu):

a)

Mẫu: 4 + 4 = 8 4 đưược lấy 2 lần

4 x 2 = 8

(4)

Thø t ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2007 To¸n

5 ® ưîc lÊy 3 lÇn

5 + 5 + 5 = 15 b)

5 x 3 = 15

Bµi 1: ChuyÓn tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau thµnh phÐp nh©n (theo mÉu):

(5)

Thø t ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2007 To¸n

Bµi 1: ChuyÓn tæng c¸c sè h¹ng b»ng nhau thµnh phÐp nh©n (theo mÉu):

3 ®ưîc lÊy 4 lÇn

3 + 3 + 3 + 3 = 12

c)

3 x 4 = 12 B

(6)

Thø t ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2007 To¸n

2. 8 ly kem 1. 4 ly kem

4. 10 ly kem 3. 6 ly kem

? ly kem

3. 6 ly kem

(7)

Thø t ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2007 To¸n

Bµi 2: ViÕt phÐp nh©n (theo mÉu):

a) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20

b) 9 + 9 + 9 = 27

c) 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50 MÉu: 4 x 5 = 20

B

9 x 3 = 27

10 x 5 = 50

(8)

Thø t ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2007 To¸n

Bµi 3: ViÕt phÐp nh©n:

5 x 2 = 10 S

(9)

Thø t ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2007 To¸n

Bµi 3: ViÕt phÐp nh©n:

4 x 3 = 12 S

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in