TOÁN 5 - TUẦN 14 - CHIA 1 STN CHO 1 STP

21  Download (0)

Full text

(1)

Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè

thËp ph©n

To¸n 5

(2)

Xin chµo c¸c b¹n häc sinh líp 5 Chóc c¸c b¹n giê häc to¸n

bæ Ých vµ lÝ thó

(3)

Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2021

(4)

Bµi tËp: TÝnh:

b) (25 x 5 ) : (4 x 5)

(4,2 x 10 ) : (7 x 10)

(37,8 x 100) : (9 x 100) a) 25 : 4

4,2 : 7

37,8 : 9

= 6,25

= 0,6

= 4,2

= 6,25

= 125 : 20

= 42 : 70 = 0,6

= 3780 : 900 = 4,2

Kh i đ ng

(5)

(25 x 5 ) : (4 x 5)

(4,2 x 10 ) : (7 x 10)

(37,8 x 100) : (9 x 100) 25 : 4

4,2 : 7 37,8 : 9

=

Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số khác 0 thì th ơng không thay đổi.

=

=

(6)

VÝ dô : Mét m¶nh v ên h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch lµ 57m2, chiÒu dµi 9,5m. Hái chiÒu réng cña m¶nh v ên lµ bao nhiªu mÐt?

57 : 9,5 = ? (m)

Ta ph¶i thùc hiÖn phÐp chia:

(7)

Chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n

Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2021

Toán

(8)

VÝ dô 1: Mét m¶nh v ên h×nh ch÷ nhËt cã diÖn tÝch lµ 57m2, chiÒu dµi 9,5m. Hái chiÒu réng cña m¶nh v ên lµ bao nhiªu mÐt?

57 : 9,5 = ? (m)

Ta cã: 57 : 9,5 = (57 x 10) : (9,5 x 10)

= 570 : 95 Ta ph¶i thùc hiÖn phÐp chia:

(9)

57 : 9,5 = ?

Thông th ờng ta đặt tính rồi làm nh sau:

57 9 , 5

0 6 0

(m)

Phần thập phân của số 9,5 (số chia) có một chữ số

Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số 57 (số bị chia) đ ợc 570 ; bỏ dấu

phẩy ở số 9,5 đ ợc 95.

Thực hiện phép chia 570 : 95 Vậy 57 : 9,5 = 6 (m)

(10)

Ví dụ 2:

99 : 8,25 = ?

Ta đặt tính rồi làm nh sau:

99 8 , 25

5 1

00

Phần thập phân của số 8,25 có hai chữ

số

Viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải 99 đ ợc 9900 ; bỏ dấu phẩy ở 8,25

đ ợc 825.

Thực hiện phép chia 9900 : 825

0 6 2

1 0

(11)

57 9 , 5

0 6

0 99 8 , 25

1650 12 00

0

Muèn chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n ta lµm nh sau:

- §Õm xem cã bao nhiªu ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n cña sè chia th× viÕt thªm vµo bªn ph¶i sè bÞ chia bÊy nhiªu ch÷ sè 0.

- Bá dÊu phÈy ë sè chia råi thùc hiÖn phÐp chia nh chia c¸c sè tù nhiªn.

a) VÝ dô 1: b)VÝ dô 2:

(12)

LuyÖn tËp

1

§Æt tÝnh råi tÝnh:

a) 7 : 3,5 c) 9 : 4,5

b) 702 : 7,2 d) 2 : 12,5

2

TÝnh nhÈm:

a) 32 : 0,1 32 : 10

b) 168 : 0,1 168 : 10

c) 934 : 0,01 934 : 100

3

Mét thanh s¾t dµi 0,8m c©n nÆng 16kg. Hái mét thanh s¾t cïng lo¹i dµi 0,18m c©n nÆng bao

nhiªu ki-l«-gam ?

(13)

1

§Æt tÝnh råi tÝnh:

a) 7 : 3,5 c) 9 : 4,5

b) 702 : 7,2 d) 2 : 12,5

70 3,5 0 2

7020 7,2 540 97,5

360 00

90 4,5 0 2

20 12,5 200 0,16

750

00

(14)

3

Một thanh sắt dài 0,8m cân nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18m cân nặng bao

nhiêu ki-lô-gam ?

Tóm tắt: 0,8m : 16kg 0,18m : kg?

Giải

1m thanh sắt đó cân nặng là:

16 : 0,8 = 20 (kg)

Thanh sắt cùng loại dài 0,18m nặng là:

20 x 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6kg

(15)
(16)

Muốn chia một số tự Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ; 0,01 ; nhiên cho 0,1 ; 0,01 ;

… bạn làm nh thế nào?

… bạn làm nh thế nào?

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ; 0,01 ; … ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó lần l ợt

một ; hai ; chữ số 0.

Phần th ởng của bạn là Phần th ởng của bạn là

một quyển vở.

một quyển vở.

(17)

Muèn chia mét sè tù Muèn chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp nhiªn cho mét sè thËp ph©n ta lµm nh thÕ nµo?

ph©n ta lµm nh thÕ nµo?

Muèn chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n ta lµm nh sau:

- §Õm xem cã bao nhiªu ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n cña sè chia th× viÕt thªm vµo bªn ph¶i sè bÞ chia bÊy nhiªu ch÷ sè 0.

- Bá dÊu phÈy ë sè chia råi thùc hiÖn phÐp chia nh chia c¸c sè tù nhiªn.

PhÇn th ëng cña b¹n lµ mét PhÇn th ëng cña b¹n lµ mét

chiÕc th íc kÎ.

chiÕc th íc kÎ.

(18)

Phép chia sau đúng hay sai?

Phép chia sau đúng hay sai?

Sai ở đâu?

Sai ở đâu?

50 0,25 0 2

5 : 0,25 = ?

500 0,25 00 20

Phần th ởng của bạn là một Phần th ởng của bạn là một

điểm

điểm 10 10 . .

(19)

Phép chia sau đúng hay sai?

Phép chia sau đúng hay sai?

Sai ở đâu?

Sai ở đâu?

24 1,2

0 2

24 : 1,2 = ?

240 1,2 00 20

Phần th ởng của bạn là một Phần th ởng của bạn là một

hộp sáp màu.

hộp sáp màu.

0

(20)

Khi chia mét sè tù nhiªn Khi chia mét sè tù nhiªn

cho mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n

b¹n cÇn l u ý ®iÒu g×?

b¹n cÇn l u ý ®iÒu g×?

Khi chia mét sè tù nhiªn cho mét sè thËp ph©n ta cÇn l u ý phÇn thËp ph©n cña sè chia cã bao nhiªu ch÷ sè th× viÕt thªm vµo bªn ph¶i sè bÞ chia bÊy nhiªu ch÷ sè 0.

PhÇn th ëng cña b¹n lµ PhÇn th ëng cña b¹n lµ

mét quyÓn vë.

mét quyÓn vë.

(21)

Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o

vµ c¸c em häc sinh !

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in