Lop 2 - TOAN - Tuan 25 - Bai - Mot phan nam

15  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Thứ … ngày … tháng … năm 20…

Toán

1/ Nêu kết quả của các phép tính sau:

35 : 5 = 7 50 : 5 =10 15 : 5 = 3 2/ Điền dấu >, < ,= vào chỗ chấm:

5 x 2 ……… 50 : 5 = 3 x 5 ……… 45 : 5 >

(3)

Toán

1/ Em hãy đọc thuộc bảng chia 5.

2/ Đã tô màu vào một phần mấy hình này?

1 4

Thứ … ngày … tháng … năm 20…

(4)

1 2

1

3

1

4

(5)

Toán

Thứ … ngày … tháng … năm 20…

(6)

Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau

Lấy một phần, vậy phần tô màu đỏ bằng một phần mấy hình vuông?

Đọc là: Một phần năm Viết là:

1

5

5

1

5 1

5 1

5 1

5 1

(7)

5 1

5 1

5 1

5 1

5 1 Đọc là: Một phần năm Viết là:

1

5

(8)

Thực hành : viết một phần năm

1

5

(9)

Thực hành : viết một phần năm

1

5

(10)

A B C D

Bài 1: Đã tô màu hình nào?

5 1

(11)

Bài tập 3: Hình nào đã khoanh vào

5

1

số con vịt

Hình a

(12)
(13)

5 1

(14)

Toán

o Nhận xét:

o Dặn dò:

- Về nhà học bài

- Chuẩn bị bài : Luyện tập.

(15)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in