• Không có kết quả nào được tìm thấy

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẲM TĂNG CƢỜNG

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH NHẲM TĂNG CƢỜNG "

Copied!
134
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

Hệ thống hóa các câu hỏi lý thuyết về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Bảy Loan. Đưa ra giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm nâng cao công tác kiểm soát chi phí tại Công ty TNHH Bảy Loan.

Đối tượng nghiên cứu: Kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bảy Loan. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện tại Phòng Kế toán Công ty TNHH Bảy Loan, phân tích số liệu của năm 2012.

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ

Ý NGHĨA CỦA VIỆC HẠCH TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ

 • Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
 • Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
 • Một số khái niệm cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định
  • Doanh thu
  • Các khoản giảm trừ doanh thu
  • Chi phí
  • Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Xây dựng quy trình lưu chuyển chứng từ kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Cuối kỳ, chiết khấu thương mại được kết chuyển toàn bộ vào tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thực tế đã cung cấp trong kỳ báo cáo. Cuối kỳ, tổng giá trị doanh thu bán hàng được kết chuyển vào tài khoản bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản bán hàng nội bộ để xác định doanh thu bán hàng thuần trong kỳ.

Cuối kỳ kế toán, trước khi lập quyết toán năm, tổng số tiền giảm giá hàng bán được kết chuyển vào tài khoản 511 - “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. TK 512 “Doanh thu nội bộ” để xác định doanh thu bán thuần thực hiện trong kỳ.

Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh

 • Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ
 • Các khoản giảm trừ doanh thu
 • Kế toán giá vốn hàng bán
  • Đối với doanh nghiệp kế toán HTK theo phương pháp KKTX, kế toán
  • Đối với doanh nghiệp kế toán Hàng Tồn Kho theo phương pháp Kê
  • Đối với doanh nghiệp kế toán Hàng Tồn Kho theo phương pháp Kiểm
  • Kế toán chi phí bán hàng
  • Kế toán chi phí QLDN
 • Kế toán doanh thu,chi phí hoạt động tài chính
  • Kế toán chi phí hoạt động tài chính
  • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • Kế toán chi phí và thu nhập khác
  • Kế toán chi phí khác
  • Kế toán thu nhập khác
 • Kế toán xác định kết quả kinh doanh

Giá thực tế Z thực tế sản xuất Chi phí liên quan đến thành phẩm = hàng thực xuất + gia công, chế biến, kho bãi, thuê ngoài…. Phương pháp này khớp thu nhập hiện tại với chi phí hiện tại. Nội dung: Chi phí bán hàng được quản lý và hạch toán theo yếu tố chi phí.

Chi phí bảo hành (TK 6415) Phản ánh các khoản chi phí liên quan đến việc bảo hành sản phẩm, hàng hóa, vật kiến ​​trúc. Chi phí bán hàng (phế liệu thu hồi, phế liệu xuất dùng không sử dụng.). Tài khoản 811 “Chi phí khác” Phản ánh các khoản chi phí cho các hoạt động phát sinh không thường xuyên.

Trừ các khoản chi phí không được tính vào chi phí không hợp lệ của doanh nghiệp phát sinh trong kỳ.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH

 • KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BẨY LOAN
  • Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  • Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty
  • Đặc điểm quy trình công nghệ - tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty
 • MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
  • Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
  • Thực hiện chế độ kế toán tại công ty
 • THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ
  • Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Bẩy Loan
  • Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Bẩy Loan
  • Kế toán chi phí hàng bán tại Công ty TNHH Bẩy Loan
  • Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Bẩy Loan
  • Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty
  • Kế toán thu nhập khác và chi phí khác tại Công ty TNHH Bẩy Loan
  • Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bẩy Loan

Công tác kế toán tại Công ty được tổ chức tập trung tại phòng kế toán dưới sự quản lý và điều hành của kế toán trưởng. Tổ chức bộ máy kế toán phòng kế toán của Công ty theo hình thức tập trung. Công ty sử dụng hệ thống sổ sách kế toán bao gồm: chứng từ kế toán, sổ chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ chi tiết, sơ đồ, bảng tổng hợp tài khoản.

Lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính. Nguồn số liệu: Phòng Kế toán Công ty TNHH Bảy Loan) Chứng từ kế toán. TÌNH HÌNH KẾ TOÁN THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG KẾT QUẢ KINH DOANH 2.3.1.

Cuối tháng, kế toán lập phiếu thu giro căn cứ vào bảng kê phiếu thu cùng loại. Phiếu kế toán là chứng từ kế toán do kế toán lập làm căn cứ ghi các nghiệp vụ vào sổ. Từ bảng định khoản, kế toán xử lý nghiệp vụ và hiển thị vào Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

Cuối kỳ, kế toán kết chuyển giá vốn hàng bán sang tài khoản 911 - Xác định lợi nhuận. Cuối tháng, sau khi khóa sổ tổng hợp sổ cái, kế toán lập các chứng từ ghi sổ và ghi sổ cái. Cuối kỳ kế toán lập chứng từ kế toán, phiếu kế toán, sổ kế toán các tài khoản liên quan.

Khi phát sinh thu nhập, chi phí tài chính, kế toán căn cứ vào chứng từ gốc để đưa vào bảng tổng hợp chứng từ cùng loại. Khi hạch toán xong đưa vào bảng tổng hợp phải thu khách hàng. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bảy Loan 2.3.7.1 Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 2.3.7.1 Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bay

Vào cuối kỳ kế toán, các bút toán được thực hiện, các bài đăng được thực hiện.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết

 • Ưu điểm
 • Hạn chế

Về tổ chức bộ máy kế toán của công ty: Cơ cấu phòng tài chính kế toán gọn nhẹ. Theo dõi và quản lý các chi phí phát sinh theo quy định của pháp luật và quy định của công ty. Về công tác kế toán nói chung: Nhìn chung Công ty thực hiện đầy đủ, chính xác chế độ kế toán cũng như các chuẩn mực cụ thể đã được ban hành.

Về chứng từ kế toán: kế toán sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo đúng chế độ kế toán do Bộ Tài chính công bố. Về công tác hạch toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty: Công ty đã nắm bắt nhanh các thông tin kinh tế liên quan đến việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng tại đơn vị một cách phù hợp, đặc biệt là vấn đề kế toán thu nhập, chi phí. và kết quả kinh doanh. trong các đơn vị. Việc theo dõi kế toán thu nhập hiện nay là căn cứ quan trọng để từng bước xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để có kế hoạch đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Vì vậy, công tác tính giá thành tại công ty bước đầu được đảm bảo chính xác, đầy đủ và thực hiện đúng thời hạn. Đối với công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh: công tác này tại công ty đã đáp ứng một phần yêu cầu của Ban Giám đốc công ty trong việc cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty một cách kịp thời và chính xác. Việc lưu ý dựa trên cơ sở khoa học của chế độ kế toán hiện hành và tình hình thực tế của công ty.

Công ty chưa thực sự quan tâm đến chính sách thu tiền và số lượng các khoản phải thu. Điều này làm cho khách hàng chậm thanh toán, vòng quay vốn của công ty bị kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Một Số Giải Pháp Hoàn Thiện Kế Toán Thu Nhập Chi Phí Và Xác Định Hiệu Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH Bảy Loan

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi

 • Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
 • Một số nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
 • Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và

Thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là phần quan trọng nhất của kế toán. Một số nguyên tắc cơ bản để hoàn thiện kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Thứ nhất, tính đầy đủ phải dựa trên cơ sở tôn trọng hình thức kế toán và tôn trọng chế độ kế toán.

Thứ hai, hoàn thiện trên cơ sở đảm bảo công tác kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và phù hợp với yêu cầu quản lý của công ty. Một số ý kiến ​​nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Bảy Loan Qua thời gian thực tập tại công ty, trên cơ sở tìm hiểu và nắm vững tình hình thực tế cũng như những vấn đề lý luận đã học, em nhận thấy trong công tác kế toán xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận kinh doanh của công ty vẫn còn những hạn chế, I E. nếu khắc phục được thì nghiệp vụ kế toán này trong công ty sẽ hoàn thiện hơn.

Sau khi xác định được tỷ lệ chiết khấu hợp lý, công ty phải hạch toán qua TK 635 - Chi phí tài chính. Kiến nghị 2 Về hiện đại hóa đội ngũ kế toán và kế toán. Phần mềm Kế toán MISA của Công ty TNHH MISA Phần mềm Kế toán Smart Soft của Công ty TNHH Smart Soft….

Giảm chi phí Trình tự hạch toán trên máy vi tính để kế toán thu nhập, chi phí và xác định kết quả kinh doanh như sau: Tổ chức đăng ký vào sổ kế toán tài chính, kế toán nhập số liệu trên máy vi tính, kế toán nhập từ các chứng từ liên quan. Kế toán thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp chiếm vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Về mặt lý luận: Hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến thu nhập, chi phí, xác định kết quả kinh doanh, kế toán thu nhập, giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của công ty em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, sau thời gian tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác tổ chức kế toán nói chung và

a Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp

Lợi nhuận Doanh thu Các khoản Chi phí thuần từ hoạt bán hàng Giá vốn = - giảm trừ - - quản lý động sản xuất và cung cấp hàng bán doanh thu kinh doanh kinh doanh dịch vụ Kết quả

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:  Kết quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của toàn bộ sản phẩm, hàng hóa

* Kết cấu tài khoản 821: Nợ 821 Có Chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong năm; - Thuế TNDN hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: Th.S Lê Thị Nam Phương Đơn vị công tác: Khoa

Chi phí bao gồm các khoản sau:  Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán là giá trị thực tế xuất kho của số sản phẩm, hàng hóa hoặc gồm cả cho phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra