Lop 2 - TOAN - Tuan 19 - Bai - Thua so-Tich

12  Download (0)

Full text

(1)
(2)

3 + 3 + 3 + 3 + 3

3 x 5 =

Kiểm tra bài cũ

Các bạn hãy chuyển phép cộng sau thành phép nhân tương ứng rồi tính kết quả

15

(3)

7 + 7 + 7 + 7

7 x 4 =

Kiểm tra bài cũ

Các bạn hãy chuyển phép cộng sau thành phép nhân tương ứng rồi tính kết quả

28

(4)

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

GIỚI THIỆU BÀI MỚI GIỚI THIỆU BÀI MỚI

2 X 5 = 10

Số hạng Tổng

(5)

2 X 5 = 10

Thừa số Thừa số Tích

GHI NHỚ:

Các thành phần trong phép tính nhân gọi là Thừa số.

Kết quả phép tính nhân gọi là Tích Trong phép nhân, các thành phần

cũng có tên gọi cụ thể như sau:

(6)

2 X 5 = 10

Thừa số Thừa số Tích

Chú ý : 2 x 5 cũng gọi là tích

(7)

Viết các tổng sau đây dưới dạng tích rồi tính Bài 1

3+3+3+3+3

3 x 5 = 15

9+9+9 9x3= 27

2+2+2+2 2x4= 8

10+10+10 10x3= 30

(8)

Viết các tích sau dưới dạng tổng rồi tính Bài 2

6x2 6+6= 12 5x2

3x4 2x5

5+5=

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 3 + 3 + 3 + 3=

10

10

12

4x3 4 + 4 + 4= 12

(9)

Bài 3

Viết phép nhân có thành phần sau:

Thừa số Thừa số Tích

8 2 16

4 3 12

10 2 20

5 4 20

8 x 2 = 16 4 x 3 = 12 10 x 2= 20

5 x 4= 20

(10)

Củng c

Thừa số là gì trong phép nhân ?

Thừa số là thành phần trong phép nhân Tích là gì trong phép nhân ?

Tích là kết quả của phép nhân Trong phép tính : 8 x 2 = 16.

Số nào là thừa số ? Số nào là tích ?

8 và 2 là thừa số

16 là tích

(11)

Bài học của chúng ta đến

đây là hết

(12)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in