Toán 5 - Tuần 32 - On tap ve cac phep tinh voi so do thoi gian

12  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Toán

Trò chơi “ Đọc đúng – Nối nhanh”

KHỞI ĐỘNG

16 : 55 17 : 10 18 : 20 21 : 05

(4)

Bài 1: Tính

a)12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút = 14 giờ 26 phút – 5 giờ 42 phút =

b) 5,4 giờ + 11,2 giờ = 20,4 giờ - 12,8 giờ =

15 giờ 42 phút

13 giờ 86 phút – 5 giờ 42 phút = 16,6 giờ 7,6 giờ

8 giờ 44 phút Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

Toán

(5)

Bài 2: Tính

a) 8 phút 54 giây × 2 =

38 phút 18 giây : 6 = b) 4,2 giờ × 2 =

37,2 phút : 3 =

16 phút 108 giây hay 17 phút 48 giây

6 phút 23 giây 8,4 giờ

12,4 phút

Toán

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

(6)

Bài 3: Một người đi xe đạp được một quãng đường 18 km với vận tốc 10 km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian? Tóm tắt: s = 18 km

v = 10 km/giờ t = …giờ?

Đáp số: 1 giờ 48 phút

Bài giải:

Thời gian người đi xe đạp đó đã đi là:

18 : 10 = 1,8 (giờ) = 1 giờ 48 phút

Toán

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

(7)

4. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45

km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.

45km/g ? km

6 giờ 15 phút 8 giờ 56 phút

HN HP

N = 25 phút

Tóm tắt: Đi từ Hà Nội lúc : 6 giờ 15 phút Đến Hải Phòng lúc: 8 giờ 56 phút Thời gian nghỉ : 25 phút Vận tốc : 45 km/giờ Quãng đường : ….km ?

Toán

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

(8)

Bài giải

Đáp số: 102 km15

34

15 136 34

60

Thời gian ô tô đi trên đường là:

8 giờ 56 phút – (6 giờ 15 phút + 25 phút) = 2 giờ 16 phút Đổi 2 giờ 16 phút = giờ = giờ

Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

45 × = 102 (km)

Toán

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

(9)

0 1 2 34 5

C

Câu 1: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm:

1 giờ 35 phút + 2 giờ 15 phút = ... ....

A. 4 giờ 50 phút B. 3 phút 50 giây

C. 3 giờ 50 phút

(10)

0 1 2 34 5

A

Câu 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm:

12 giờ 10 phút - 1 giờ 30 phút = ... ....

A. 10 giờ 40 phút B. 11 giờ 40 phút C. 10 giờ 30 phút

(11)

0 1 2 34 5

C

Câu 3: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm:

5,2 giờ x 2 = ... ....

A. 10 giờ B. 1,04 giờ

C. 10,4 giờ

(12)

0 1 2 34 5

B

Câu 4: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ chấm:

12,6 phút : 3 = ... ....

A. 2,4 phút B. 4,2 phút

C. 4,02 phút

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in