TẢI XUỐNG PDF

Download (0)

Full text

(1)

ĐỀ CHÍNH THỨC TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

TỔ:Sử- Địa-GDCD

(Đề gồm có 02 trang)

KIỂM TRA CUỐI KỲ 1- NĂM HỌC 2022-2023 Môn: GDCD – Lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 801

I. Phần trắc nghiệm.(5điểm).

Câu 1: Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?

A. Thước đo giá trị. B. Phương tiện cất trữ.

C. Phương tiện lưu thông. D. Phương tiện thanh toán.

Câu 2: Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hoá?

A. Điện. B. Nước máy.

C. Không khí. D. Rau trồng để bán.

Câu 3: Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất và lưu thông hàng hoá trong quá trình sản xuât và lưu thông phải căn cứ vào

A. thời gian lao động xã hội cần thiết. B. thời gian lao động cá biệt.

C. thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hoá. D. thời gian cần thiết.

Câu 4: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào dưới đây ? A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết.

B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

C. Thời gian lao đông cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

D. Thời gian lao động cá biệt bằng hoặc nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết.

Câu 5: Việc giành lợi nhuận về mình nhiêu hơn người khác là

A. tính chất của cạnh tranh. B. mục đích của cạnh tranh.

C. quy luật của cạnh tranh. D. chủ thể của cạnh tranh.

Câu 6: Nguyên nhân của cạnh tranh là do A. những nhà sản xuất có bất đồng quan điểm.

B. các chủ thể kinh tế độc lập có điều kiện và lợi ích khác nhau.

C. các chủ thể kinh tế sản xuất các mặt hàng khác nhau.

D. những nhà sản xuất muốn thi đua với nhau giành các giải thưởng.

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện mục đích của cạnh tranh?

A. Giành nguồn nguyên liệu.

B. Giành ưu thế về khoa học công nghệ.

C. Giải quyết mâu thuẫn giữa các chủ thể kinh tế.

D. Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa.

Câu 8: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng thì người sản xuất có xu hướng A. thu hẹp sản xuất. B. mở rộng sản xuất.

C. giữ nguyên sản xuất. D. ngừng sản xuất.

Câu 9: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định được gọi là

A. cung. B. cầu. C. giá trị. D. quy luật cung – cầu.

Câu 10: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường so với giá trị hàng hóa trong sản xuất sẽ

Mã đề 801. Trang 1/2

(2)

A. thấp hơn. B. cao hơn. C. bằng nhau. D. tương đương.

Câu 11: Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định

A. giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. B. khả năng sản xuất của thị trường.

C. nhu cầu của thị trường. D. giá cả và nhu cầu xác định.

Câu 12: Theo em, trường hợp nào sau đây có lợi cho người mua hàng trên thị trường?

A. Cung lớn hơn cầu. B. Cung bằng cầu.

C. Cung nhỏ hơn cầu. D. Cầu gấp đôi cung.

Câu 13: Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây?

A. Thu hẹp sản xuất. B. Mở rộng sản xuất.

C. Giữ nguyên quy mô sản xuất. D. Thay đổi mặt hàng sản xuất.

Câu 14: Để rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật - công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới, điều cần thiết là phải thực hiện quá trình

A. công nghiệp hóa.

B. hiện đại hóa.

C. công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa.

D. công nghiệp hóa tách rời hiện đại hóa.

Câu 15: Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí được gọi là

A. công nghiệp hóa. B. hiện đại hóa.

C. máy móc hóa. D. tự động hóa.

II. Tự luận. (5 điểm).

Câu 1. (2 điểm). Nội dung của quan hệ cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa được thể hiện như thế nào?

Câu 2. (2 điểm). Phân tích tính hai mặt của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Câu 3. (1 điểm). Là một học sinh em thấy mình có trách nhiệm gì đối với sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước?

………Hết…….

Mã đề 801. Trang 2/2

(3)
(4)

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD LỚP 11 KIỂM TRA CUỐI KÌ I. NĂM HỌC 2022-2023.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm) Câu/Đ/án 801 802 803 804

1 B C A C

2 C A B B

3 A D B B

4 B A B A

5 B D B D

6 B A B B

7 C D A A

8 B B B B

9 B A C D

10 A B A A

11 A D A D

12 A C B D

13 B B C A

14 C B C C

15 A A A A

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm).

ĐỀ 801, 803.

Câu Nội dung Điểm

1 Nội dung của quan hệ cung- cầu trong sản xuất và lưu

thông hàng hóa 2 điểm

Quan hệ cung- cầu là quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua, người sản xuất với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ

0,5

Cung- cầu tác động lẫn nhau: 0,25

Cầu tăng-> cung tăng-> sản xuất mở rộng và ngược lạị. 0,25 Cung- cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường: 0,25 Khi cung lớn hơn cầu hoặc nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng đến giá

cả thị trường. 0,25

Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu: 0,25 Giá cả tăng-> cung tăng, cầu giảm và ngược lại. 0,25 2 Phân tích tính 2 mặt của cạnh tranh trong sản xuất và lưu

thông hàng hóa 2 điểm

Mặt tích cực:

-Đúng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh là động lực phát triển

kinh tế. 0,25

-Kích thích lực lượng sản xuất, KH-KT phát triển, nâng cao

năng suất lao động. 0,25

(5)

-Khai thác tối đa mọi nguồn lực đất nước. 0,25 -Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh,

góp phần chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 0,25 Mặt hạn chế:

-Vi phạm pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh. 0,25

-Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật

tự nhiên trong khái thác tài nguyên thiên nhiên. 0,25 -Để giành giật khách hàng và lợi nhuận, một số người không từ

những thủ đoạn bất lương. 0,25

-Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường, nâng giá ảnh hưởng

đến sản xuất và đời sống. 0,25

3 Trách nhiệm của học sinh đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất

nước 1 điểm

-Có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng

to lớn của CNH-HĐH đất nước. 0,25

-Cần lựa chọn ngành hàng, mặt hàng có sức cạnh tranh cao,

phù hợp với nhu cầu trị trường trong nước và thế giới. 0,25 -Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu KH-CN hiện đại vào

sản xuất. 0,25

-Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ

theo hướng hiện đại. 0,25

ĐỀ 802, 804.

Câu Nội dung Điểm

1 Nội dung của quan hệ cung- cầu trong sản xuất và lưu

thông hàng hóa 2 điểm

Quan hệ cung- cầu là quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua, người sản xuất với người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ

0,5

Cung- cầu tác động lẫn nhau: 0,25

Cầu tăng-> cung tăng-> sản xuất mở rộng và ngược lạị. 0,25 Cung- cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường: 0,25 Khi cung lớn hơn cầu hoặc nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng đến giá

cả thị trường. 0,25

Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu: 0,25 Giá cả tăng-> cung tăng, cầu giảm và ngược lại. 0,25 2 Phân tích tính tất yếu khách quan của sự nghiệp CNH-

HĐH đất nước. 2 điểm

Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ

nghĩa xã hội. 0,25

Cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH phải là nền công nghiệp lớn hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lí, KH-CN tiên tiến hiện đại. 0,5

(6)

Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kĩ

thuật giữa nước ta với các nước trong khu vực và thế giới. 0,25 Sau thời gian đổi mới ta đạt nhiều thành tựu nhưng đất nước

vẫn còn kém phát triển 0,25

CNH-HĐH để nâng cao chất lượng cạnh tranh, tăng tính hội

nhập quốc tế 0,25

Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo

cho sự tồn tại và phát triển của CNXH 0,25

Xã hội sau muốn tiến bộ hơn xã hội trước thì phải làm cho

năng suất lao động xã hội tăng. 0,25

3 Trách nhiệm của học sinh đối với sự nghiệp CNH-HĐH đất

nước 1 điểm

-Có nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng

to lớn của CNH-HĐH đất nước. 0,25

-Cần lựa chọn ngành hàng, mặt hàng có sức cạnh tranh cao,

phù hợp với nhu cầu trị trường trong nước và thế giới. 0,25 -Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu KH-CN hiện đại vào

sản xuất. 0,25

-Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ

theo hướng hiện đại. 0,25

* Lưu ý: GV có thể linh hoạt khi hs phân tích hoặc khi nêu trách nhiệm của hs.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in