• Không có kết quả nào được tìm thấy

TOP 30 Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 có đáp án

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "TOP 30 Đề thi Giữa Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2022 có đáp án"

Copied!
77
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

BỘ ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I MÔN TOÁN 11 CÓ ĐÁP ÁN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

GIỮA KÌ I Năm học: 2021 – 2022

Bài thi môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 60 phút

A. TRẮC NGHIỆM : ( 5 điểm )

Câu 1: Điều kiện xác định của hàm số ycotx

A. ,

 

.

x 2 k k

B. 2 ,

 

.

x 2 k k

C. xk,

k

. D. xk2 ,

k

. Câu 2: Tập xác định của hàm số tan 2

y x3

A. \ , .

D 12 k k

B. \ , .

3 2

D k k

C. \ , .

12 2

D k k

D. \ , .

D 3 k k

Câu 3: Số nghiệm thuộc khoảng

0; 4

của phương trình

2sinx1 cos 2



x2sin 2x10

0

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 4: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. tan 1 , .

x   x 4 k k B. tan 1 2 , . x   x 4 k k

C. tanx  0 x k2 , k . D. tan 0 , . x   x 2 k k

Câu 5: Trên đường tròn lượng giác, tập nghiệm của phương trình cos 2x3sinx 2 0

được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm ?

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

ĐỀ 01

(2)

Câu 6: Phương trình 2cos2 xsinx2 có bao nhiêu nghiệm trên

0; 4

A. 9. B. 8. C. 7. D. 6.

Câu 7: Tập xác định của hàm số 1 1

sin cos y x x

A. \ , .

2

D k k

B. \ , .

D 2 k k

C. D \

k2 , k

. D. D \

k,k

.

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y3sin 2x5 lần lượt là A. 5 à 2.v B. 8 àv 2. C. 2 à 8.v D. 5 à 3.v

Câu 9: Tập giá trị T của hàm số ysin 2x

A. T  

1;1 .

B. T

 

0;1 . C. T  

1;1 .

D. T  

2; 2 .

Câu 10: Giải phương trình 2sin 2x2cos 2x 2.

A. 6 ( ).

5 6

x k

k

x k

  

 

 



B.

5 2

12 ( ).

13 2

12

x k

k

x k

  

 

 



C.

5

24 ( ).

13 24

x k

k

x k

  

 

 



D.

2

3 ( ).

3

x k

k

x k

  

 

  



Câu 11: Phương trình cos 2x1 có nghiệm là A. xk2 . B. 2 .

x 2 k C. .

x 2 k D. xk.

Câu 12: Có bao nhiêu điểm phân biệt biểu diễn các nghiệm của phương trình 1 cos 2 sin 2

cos 1 cos 2

x x

x x

trên đường tròn lượng giác?

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 13: Số giờ có ánh sáng mặt trời của một thành phố A ở vĩ độ 400 bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số

(3)

 

3sin

80

12,

0 365 .

d t 182 t t  t Vào ngày nào trong năm thì thành phố A có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

A. 365. B. 353. C. 235. D. 153.

Câu 14: Mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ cao h (mét) của mực nước trong kênh tính theo thời gian t (giờ) trong một ngày (0 t 24) được cho bởi

công thức 3cos 7.

6 3

h t Vào buổi sáng, mực nước của kênh đạt cao nhất lúc mấy giờ?

A. t6(giờ). B. t8(giờ). C. t 10(giờ). D. t11(giờ).

Câu 15: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốy3sinx4 sx+5co lần lượt là A. 5 5. B. 10 0. C. 1 1. D. 2 1.

Câu 16: Giải phương trình (2 osx-1) 2sinc

xcos x

sin 2x s inx.

A.

3 2

. 4

x k

x k

   

   



B.

6 2

. 6

x k

x k

   

   



C. 3 .

4 2

x k

x k

   

   



D.

2 2

. 4

x k

x k

   

   



Câu 17: Điểm M

2;4

là ảnh của điểm nào sau đây qua phép tịnh tiến theo véctơ

1;7

v   .

A. P

3;11

. B. F

 1; 3

. C. E

 

3;1 . D. Q

 

1;3 .

Câu 18: Phép quay Q( . )O biến điểm M (M khác O) thành M. Chọn khẳng định đúng.

A. OM OM(OM OM;  ) . B. OM OMMOM . C. OM OMMOM . D. OM OM(OM OM;  ) .

(4)

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn

  

C : x1

 

2 y3

2 4.. Phép tịnh tiến theo vectơ v

 

3; 2 biến đường tròn

 

C thành đường tròn có phương trình nào sau đây?

A.

x2

 

2 y5

2 4. B.

x4

 

2 y1

2 4.

C.

x2

 

2 y5

2 4. D.

x1

 

2 y3

2 4.

Câu 20: Cho hình chóp như hình vẽ bên dưới Chọn khẳng định sai.

A.

ABCD

 

SAB

AB. B.

APQ

 

SBC

EQ. C.

SAB

 

SCD

SE. D.

SAD

 

ABQ

AP. B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) :

1. Tìm Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y 2 4sin cosx x ( 1,5 điểm ) 2. Giải phương trình: sin 2x c os2x 7sinx cos x 4 0 (1 điểm)

3. tanx.tan 2x =1 (1đ)

4. Cho hình chóp S.ABC trên cạnh SA, SC lần lượt lấy 2 điểm M, N sao cho

2

SM MA; 2SN NC. Trong tam giác ABC lấy điểm O. tìm giao điểm của SB với mp(MNO) (1,5 điểm)

ĐÁP ÁN A. TRẮC NGHIỆM:

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C C A A D A A B A C

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D A B C B A B A C B

B. TỰ LUẬN ( 5 điểm) :

1. Tìm Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y 2 4sin cosx x

Giải

2 2.2sin cos 2 2sin 2

y  x x  x

Ta có  1 sin 2x   1 2 2sin 2x    2 4 2 2sin 2x0

Vậy min 0 sin 2 1

y  x   x 4 k

max 4 sin 2 1

y  x     x 4 k

2. Giải phương trình: sin 2x c os2x 7sinx cos x 4 0

Giải

2 2

sin 2 1 2sin 7sinx cos 4 0 sin 2 cos 2sin 7sinx 3 0 2sin cos cos (2sin 1)(sinx+2) 0 cos (2sin 1) (2sin 1)(sinx+2) 0 (2sin 1)(cos sinx 2) 0

pt x x x

x x x

x x x x

x x x

x x

   

 

 

 

sin 1

2sin 1 0 2

cos sinx 2=0

sin x- 2=0

4 x x

x

 

sin 1 2

2 6

sin sin 6 5

sin x- 2 ( ) 2

4 6

x x k

x

vn x k

 

 



3. tanx.tan 2x =1 (1đ)

(6)

Giải

Điều kiện: cos 0 2

cos 2 0

4 2

x l

x

x x m

  

  



sin sin 2

. 1 sin .sin 2 cos cos 2 cos cos 2

x x

pt x x x x

x x

 

cos cos 2x x sin .sin 2x x 0

cos( 2 ) 0 cos 3 0 3

x x x x 2 k

     

6 3

x k

  

Đối chiếu với điều kiện ta được nghiệm của phương trình là 6

5 6

x k

x k

  

 



4. Cho hình chóp S.ABC trên cạnh SA, SC lần lượt lấy 2 điểm M, N sao cho

2

SM MA; 2SN NC. Trong tam giác ABC lấy điểm O. tìm giao điểm của SB với mp(MNO) (1,5 điểm)

Giải Trong mp(SAC) có MNACI

Trong mp(ABC) có IOABJ

Trong mp(SAB) có JMSBK

Khi đó K chính là giao điểm cần tìm

(7)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

Năm học: 2021 – 2022 Bài thi môn: Toán 11 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1: (2 điểm)

a. Tìm tập xác định của hàm số: 3sin2 4 cot

cos 1

y x x

x

b. Xét tính chẵn lẻ của hàm số: y5sin2x2cosx

c. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: y2sin 2 .cos 2x x3 Câu 2: (2 điểm) Giải các phương trình lượng giác:

a. 2 cos 1 0 x3

 

b. 2sin2xsin .cosx xcos2x0 c. 2cos2x5cosx 2 0

Câu 3: (2 điểm)

ĐỀ 02

(8)

a. Một đoàn sinh viên gồm 40 người, trong đó có 25 nam, 15 nữ. Cần chọn ra 3 người để tham gia tổ chức sự kiện trường, biết rằng 3 người được chọn có cả nam và nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

b. Từ các số 0,1,2,3,4,5 có bao nhiêu cách để lập được số tự nhiên có 4 chữ số chẵn, đôi một khác nhau.

Câu 4: (1,5 điểm) Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ u

 

1,2 . Biết đường thẳng d có phương trình d: 2x3y 3 0

Câu 5: (2,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N là hai điểm trên AD và SB, AD cắt BC tại điểm O và ON cắt SC tại P.

a. Xác định giao điểm H của MN và mặt phẳng (SAC) b. Xác định giao điểm T của DN và mặt phẳng (SAC) c. Chứng minh A, H, T, P thẳng hàng

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Bài 1:

a. 3sin2 4 cot 3sin2 4 cos sin

cos 1 cos 1

x x x

y x

x

x x

Điều kiện xác định của hàm số:

 

2 2

cos 1 0 sin 0

sin 0 ,

sin 0 sin 0

x x

x x k k

x x

 

  

Tập xác định của hàm số: D \

xk,k

b. y5sin2x2cosx f x

 

TXĐ: D

Lấy x D x D ,  ta có:

       

   

2

2 2

5sin 2 cos

5sin 2 cos 5sin 2 cos

f x x x

f x x x x x

f x f x

     

Vậy hàm số là hàm số chẵn

(9)

c. y2sin 2 .cos2x x 3 sin 4x3 Ta có:

1 sin 4 1

1 3 sin 4 3 1 3

4 2

max 2 ,

8 4

min 4 ,

8 4

x

x y

y x k k

y x k k

 

 

 

      

    

    

 

     



Câu 2:

a.

 

2 cos 1 0 cos 1

3 3 2

2 2

3 4 12

7 2

2 3 12

3 4

x x

x k x k

k

x k

x k

 

    

 

   

  

 

      



Kết luận: Vậy phương trình có nghiệm 2 , 7 2 ,

 

12 3 12

x kx    kk b. 2sin2xsin .cosx xcos2x0

Xét cosx 0 sin2x0( )L

Xét cos 0 2 ,

x   x2 kk

Chia cả hai vế của phương trình cho cos2x Phương trình trở thành:

 

2 tan2 tan 1 0

tan 1

1 4 tan 1

arctan

2 2

x x

x x k

x k

x k

 

 

 

 

 



Kết luận: Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm

(10)

c.

 

2 cos2 5cos 2 0 cos 2

cos 1 2 ,

1 2 3

cos 2

x x

x L

x x k k

x

 

 

    



Kết luận: Vậy phương trình có nghiệm 2 , x  3 kk Câu 3:

a. Số cách chọn 3 người từ đoàn sinh viên là: C403 cách

Số cách chọn 3 người từ đoàn sinh viên nhưng không có nữ là: C253 cách Số cách chọn 3 người từ đoàn sinh viên nhưng không có nam là: C153 cách Vậy số cách chọn 3 người từ đoàn sinh viên mà có cả nam và nữ là:

3 3 3

40 25 15 7125

C C C cách

b. Gọi số tự nhiên có 4 chữ số là: abcd

Do số tự nhiên là số chẵn nên hoặc d = 0 hoặc d0 TH1: d = 0

Do các chữ số đôi một khác nhau nên d có 1 cách chọn

a có 5 cách chọn b có 4 cách chọn c có 3 cách chọn

Vậy với d = 0 thì có 5.4.3.1 60 số tự nhiên TH2: d0

 

0, 2,4

d d nên d có 2 cách chọn 0,

a a d nên a có 4 cách chọn b có 4 cách chọn

c có 3 cách chọn

(11)

Vậy với d0 ta có 2.4.4.3 96 số tự nhiên Số tự nhiên lập được là: 96 60 156 số

Vậy từ dãy số ban đầu ta có thể lập được 156 số tự nhiên có 4 chữ số chẵn dôi một khác nhau

Câu 4:

: 2 3 3 0 d x y 

Lấy hai điểm

 

0,1 , 3,0

A B2

Ta có:

   

 

' '

'

'

' 0 1 ' 1,3

1 2

3 1 5

' 2 ' ,2

0 2 2

A u

A

B u

B

T A A x A

y

T B B x B

y

 

 

 

 

Phương trình đường thẳng d’ đi qua A’, B’ là: 2x3y11 Câu 5:

a. Tìm giao điểm H của mặt phẳng (SAC) và MN Mặt phẳng (SMN) chứa MN

Tìm giao tuyến của (SMB) và (SAC) S là điểm chung của 2 mặt phẳng

Trên mặt phẳng (ABCD) gọi EACBM

SBM

 

SAC

SE

Trong (SBI) gọi H là giao điểm của MN và SE

     

H MN SE

H SE H SAC H MN SAC

SE SAC

 

 

b. Giao điểm T của DN và mặt phẳng (SAC) Mặt phẳng (SBD) chứa DN

Tìm giao tuyến của (SBD) và(SAC)

(12)

S là điểmchung của (SBD) và (SAC)

Trên mặt phẳng ABCD gọi FACBD

SBD

 

SAC

SF

Trong (SBD) gọi T là giao điểm của DN và SF

     

T DN SF

T SF T SAC T DN SAC SF SAC

 

   

c. Chứng minh 4 điểm A, H, T, P thẳng hàng Gọi O là giao điểm cuat AD và BC

Ta có: A là điểm chung của (SAC) và (ANO)

   

   

, ,

H MN MN ANO H ANO H SE SE SAC H SAC

   

 



Vậy H là điểm chung của (SAC) và (ANO) Ta có:

   

   

, ,

T DN DN ANO T ANO T SF SF SAC T SAC

   

 



Vậy T là điểm chung của (SAC) và (ANO) Ta lại có:

   

   

, ,

P NO NO ANO P ANO P SC SC SAC P SAC

   

 



Vậy p là điểm chung của (SAC) và (ANO) Vậy A, H, T, P thẳng hàng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ I

Năm học: 2021 – 2022 Bài thi môn: Toán 11 ĐỀ 03

(13)

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu 1. Nghiệm của phương trình là:

A. B. C. D.

Câu 2. Trong các hình sau đây, hình nào không có trục đối xứng?

A. Tam giác vuông cân; B. Hình thang cân;

C. Hình bình hành; D. Hình vuông.

Câu 3. Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn vào 5 chiếc ghế kê thành hàng ngang?

A. 12 (cách); B. 120 (cách); C. 102 (cách); D. 210 (cách).

Câu 4. Tập xác định của hàm số là:

A. B. C. D.

Câu 5. Trong các hình sau đây, hình nào có tâm đối xứng?

A. Tam giác đều; B. Hình thang cân;

C. Tam giác vuông cân; D. Hình thoi.

Câu 6. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. B. C. D.

Câu 7. Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?

A. Phép vị tự tỉ số ; B. Phép đối xứng tâm;

0 cosx

k

x xk2  

k x

2  

2 k2 x

x y x

cos 1

1 sin 2

2 k

x xk  

k x

2  

2 k2 x

3 sinx

2 sinx 1

2

cosx1 tanx 3

2 k

(14)

C. Phép đối xứng trục; D. Phép tịnh tiến.

Câu 8. Giá trị đặc biệt nào sau đây là đúng?

A. B.

C. D.

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là đúng:

A. B.

C. D.

Câu 10. Tam giác đều có số trục đối xứng là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0.

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ cho điểm . Ảnh của qua phép đối xứng qua trục là điểm:

A. ; B. ; C. ; D. .

Câu 12. Hàm số :

A. Là hàm số lẻ; B. Là hàm số không chẵn, không lẻ;

C. Là hàm số chẵn; D. Không phải là hàm số chẵn.

Câu 13. Từ các chữ số . Có thể lập được số các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau là:

A. ; B. ; C. ; D. Một đáp án khác.

Câu 14. Nghiệm của phương trình là:

  k x

x 1 2

cos  

k x

x 0 2

cos

2 1

cosx xk  

2 2 0

cosx x k

a b

sinacosb cosasinb

sin sin

ab

sinacosbcosasinb

a b

sinasinb cosacosb

sin sin

ab

sinasinbcosacosb

Oxy A

1;3

A

Oy

1;3

'

A A'

 

1;3 A'

3;1

A'

3;1

x x

ycos sin2

,

1 2, 3,4, 5 6,

C

56

A

56 5!

0 sin 2

sin2 x x

(15)

A. ; B. ; C. D.

Câu 15. Lớp 11B có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Số cách chọn ra một học sinh trong lớp 11B tham gia vào đội xung kích của Đoàn trường là:

A. 500 (cách); B. 54 (cách); C. 450 (cách); D. 45 (cách).

Câu 16. Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm?

A. B. ; C. D.

Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ cho véc tơ , điểm . Ảnh của qua phép tịnh tiến theo véc tơ là điểm:

A. ; B. ; C. ; D. . Câu 18. Một hộp đựng 5 viên bi xanh, 9 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng. Số cách chọn ra 3 viên bi có đủ cả ba màu là:

A. ; B. ; C. ; D. . Câu 19. Điều kiện để phương trình có nghiệm là:

A. B. C. D.

Câu 20. Có 8 quả bóng màu đỏ, 5 quả bóng màu vàng, 3 quả bóng màu xanh. Có bao nhiêu cách chọn từ đó ra 4 quả bóng sao cho có đúng 2 quả bóng màu đỏ?

A. 874 (cách); B. 478 (cách); C. 784 (cách); D. 847 (cách).

II. Phần tự luận (6 điểm):

Câu 1 (2 điểm). Giải các phương trình sau:

2 k

x xk  

k x

2  

2 k2 x

; 2 sin

3 x cos4 1

4

1 x 2sinx3cosx1; .

0 5 cot

cot2 x x

Oxy v

1;2

M

2;3

M v

3; 5

'

M M'

 

1;1 M'

 

1;1 M'

 

1;1

C A

C

15. 19. 16

A

15.

A

19.

A

16

C

15.

C

19.

C

16 5!.9!.6!

5 cos 3

sinx x m

4

m 4m4 m 34

4

4 m m

(16)

a) b)

Câu 2 (2 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ , cho đường thẳng d: . Viết phương trình đường thẳng là ảnh của đường thẳng d qua:

a) Phép tịnh tiến theo véc tơ ; b) Phép đối xứng tâm .

Câu 3 (1 điểm). Tìm số hạng không chứa trong khai triển của .

Câu 4 (1 điểm). Cho tam giác có các góc thỏa mãn . Tính các góc của tam giác đó khi biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất:

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Mỗi câu đúng được 0,2 điểm Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án A C B A D A A B B C

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Đáp án B C B B D C A C D C

II. Phần tự luận (6 điểm):

; 0 2 sin 3

sin2 x x

. 0 3 2 sin 2

cos

3 x x

Oxy xy10

' d

1;4

v

5;2

A

x

18 3

3 1

x x

ABC 2

B C A

. 2 cos 2

cos 2

cos 4 4 cos

2 C C A B

P

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Số phức nào dưới đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ là

Bài 24. Cho tam giác ABC.. 2/ Chứng minh rằng hai điểm O, A nằm cùng về một phía đối với đường thẳng . Viết phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi

Do vậy chỉ cần qua một điểm bất kì nằm trong mặt phẳng ( ) P mà không thuộc đường thẳng b ta sẽ kẻ được một đường thẳng c song song với b cũng nằm trong mặt phẳng ( )

Điểm chung thứ nhất thường dễ tìm. Điểm chung còn lại các bạn phải tìm hai đường thẳng lần lượt thuộc hai mặt phẳng, đồng thời chúng lại thuộc mặt

Lập phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc cho trước (5 câu) (Đường thẳng cho trước có thể đã cho sẵn hoặc chẳng hạn vuông góc với PQ

Thầy Đức nhận xét: Bài toán đã rất tường minh khi dễ dàng tính được diện tích đáy và chiều cao, qua đó tính được thể tích khối chóp S.ABC theo a.?. Đây là đồ thị hàm

Định nghĩa hình lăng trụ: Hình lăng trụ là một hình đa diện có hai mặt nằm trong hai mặt phẳng song song gọi là hai đáy và tất cả các cạnh không thuộc hai cạnh đáy

- Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng có thể trùng với một trong hai đường thẳng đó  B sai?. Nếu hai mặt

- Nếu hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến, nếu có, của chúng có thể trùng với một trong hai đường thẳng đó  B sai4. - Giả sử: p cắt a và

Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục Ox.. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song

Viết phương trình đường thẳng d khi khoảng cách từ A đến đường thẳng d đạt giá trị lớn nhất... Phương trình đường thẳng AB

+ Để khai thác tính chất đường trung bình trong tam giác, ta chú ý tới các yếu tố trung điểm có sẵn trong đề bài từ đó xây dựng thêm một trung điểm mới để thiết lập đường

Phép vị tự tâm O, tỉ số k  2 biến d thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình

Đường phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt mặt phẳng Oyz tại điểm nào trong các điểm sau đây.. Viết phương trình mặt phẳng   P

Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến (nếu có) của hai mặt phẳng nói trên sẽ song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng

Hệ quả 2: Nếu hai mặt phẳng cắt nhau cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng song song với đường thẳng đó... Gọi G là trọng

• Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng ( nếu có) cũng song song với đường thẳng đó...

Xác định tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho khoảng cách từ M đến Δ bằng OM với O là gốc tọa

Thay vào (3) ta thấy không thỏa mãn nên hệ phương trình (I) vô nghiệm.. Vậy hai đường thẳng d và d’

- Vectơ a khác vectơ – không được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng d nếu giá của vectơ a song song hoặc trùng với đường thẳng d. - Nếu a là vectơ

Đáp án B sai vì ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến thì ba giao tuyến đó hoặc đồng quy hoặc đôi một song song hoặc trùng nhau (lý

Mặt phẳng (ABM) cắt cạnh SD tại điểm N. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SB. b) Tìm giao điểm P của SC và mặt phẳng (ADN). c) Kéo dài AN và DP cắt nhau

Bài 5.. a) Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh của tam giác. b) Viết phương trình đường thẳng chứa đường trung tuyến AM. c) Viết phương trình đường thẳng đi qua trung