Toán 5 - Tuần 12 - Nhân một số thập phân với một số thập phân

12  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Môn: Toán lớp 5

(2)

Toán

Tiết 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Kiểm tra bài cũ:

(3)

a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Ta phải thực hiện phép tính: 6,4  4,8 = ? (m

2

) Ta có: 6,4m =

64dm

4,8m = 48dm

Vậy 6,4  4,8 = 30,72 (m

2

)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

-

Đếm ở hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

3 0 7 2 dm

2

= 30,72m

2

, (m

2

)

64 48 2 5 1

6 25

x

2 7 0

3

(dm2)

6,4 4,8 2 51 25

2 7 0 3 x

6

(4)

b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ? 4,75

x 1,3

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm ở hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy

tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.

- Đặt tính

1425

475

6175 ,

(5)

Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010 Toán

Tiết 58 : Nhân một số thập phân với một số thập phân

a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Ta phải thực hiện phép tính: 6,4  4,8 = ? (m2)

Ta có: 6,4m = 64dm

4,8m = 48dm

6 4 4 8

Vậy 6,4  4,8 = 30,72 (m2)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như

Thực hiện phép nhân như sau:

nhân các số tự nhiên.

Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ?

4,75 1,3 1 4 2 5 4 7 5 6,1 7 5

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ só kể từ phải sang trái.

3 0 7 2 dm2 = 30,72m2 7 2

5 2

1 5

62 0 3

6,4 4,8

 7 2 5 2

1 5

62 30

(dm2)

4 8

,

7 2(m2)

(6)

*Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

? Muốn nhân một số thập phân với một

số thập phân ta làm thế nào ?

(7)

Bài 1 : Đặt tính rồi tính:

a) 25,8 x 1,5 16,25,x 6,7

Luyện tập:

16,25 6,7 11375 9750 108,875

2 5,8 1,5 1 2 9 0 2 5 8 3 8,7 0

 

(8)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a )

c) 0,24 x 4,7 d, 7,826 x 4,5

0,2 4 4,7 0 1 6 8 0 9 6 1,1 2 8

7,826

4,5 39130 31304 35,2170

(9)

Bài 2 :

a) Tính rồi so sánh giá trị của a  b và b  a

a b a  b b  a

2,36 4,2

3,05 2,7

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34  3,6 = 15,624 3,6  4,34 = ...

9,04  16 = 144,64 16  9,04 = ...

Nhận xét:...

2,36 x 4,2 = 4,2 x 2,36 =

(10)

Bài 2 : a) Tính rồi so sánh giá trị của a  b và b  a

Nhận xét: - Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi

a b a  b b  a

2,36 4,2 2,36  4,2 = 9,912 4,2  2,36 = 9,912 3,05 2,7 3,05  2,7 = 8,235 2,7  3,05 = 8,235

b) Viết ngay kết quả tính:

4,34  3,6 = 15,624 3,6  4,34 = ...

9,04  16 = 144,64 16  9,04 = ...

3,6  4,34 = 15,624 16  9,04 = 144,64

a  b = b  a

(11)

Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010 Toỏn

Tiết 58 : Nhõn một số thập phõn với một số thập phõn

a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Ta phải thực hiện phép tính: 6,4  4,8 = ? (m2)

Ta có: 6,4m = 64dm

4,8m = 48dm

6 4 4 8

Vậy 6,4  4,8 = 30,72 (m2)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như

Thực hiện phép nhân như sau:

nhân các số tự nhiên.

Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ?

4,75 1,3 1 4 2 5 4 7 5 6,1 7 5

Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ só kể từ phải sang trái.

Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

3 0 7 2 dm2 = 30,72m2 7 2

5 2

1 5

62 0 3

6,4 4,8

 7 2 5 2

1 5

62 30

(dm2)

4 8

,

7 2(m2)

(12)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại