Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 12 MRVT Thiên nhiên

26  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Ôn bài cũ

2. Em hãy xác định cặp quan hệ từ trong câu sau:

Vì con người chặt phá rừng bừa bãi nên khí hậu bị biến đổi.

1. Thế nào là quan hệ từ ? Cho ví dụ?

(2)

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Mở rộng vốn từ

Bảo vệ môi trường

(3)

1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ nêu ở bên dưới:

Thành phần môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các hình thái vật chất khác.

a) Phân biệt nghĩa của các cụm từ: khu dân cư, khu sản xuất,

khu bảo tồn thiên nhiên.

(4)

Khu dân cư:

Khu sản xuất:

Khu bảo tồn thiên nhiên:

khu v c dành cho nhân dân ăn , sinh ho t. ự ở ạ khu v c làm vi c c a nhà máy, xí nghi p,... ự ệ ủ ệ

khu v c trong đó các loài cây, con v t và ự ậ

c nh quan thiên nhiên đ ả ượ c b o v , gìn gi lâu dài. ả ệ ữ

(5)

sinh vật Quan hệ giữa sinh vật (kể cả người) với môi trường xung quanh.

b. Mỗi từ ở cột A dưới đây ứng với nghĩa nào ở cột B

sinh thái

Tên gọi chung các vật sống, bao gồm

động vật, thực vật và vi sinh vật, có sinh ra, lớn lên và chết đi

hình thái Hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự vật, có thể quan sát được.

A B

Vi sinh vật: sinh vật rất nhỏ bé, thường phải dùng kính

hiển vi mới nhìn thấy được.

(6)

2. Ghép tiếng bảo ( có nghĩa “giữ, chịu trách nhiệm”) với mỗi tiếng sau để tạo thành từ phức và tìm hiểu nghĩa của mỗi từ đó.

- Bảo đảm (đảm bảo): làm cho chă#c chă#n, th c hi n đ ự ệ ượ c, gi gìn đ ữ ượ c.

- Bảo hiểm: gi gìn đê$ phòng tai n n; tr kho n tiê$n th a thu n khi có n n x y đê#n v i ữ ạ ả ả ỏ ậ ạ ả ớ ng ườ i đóng b o hi m. ả ể

- Bảo quản: gi gìn cho kh i h h ng ho c hao h t. ữ ỏ ư ỏ ặ ụ

- Bảo tàng: câ#t gi nh ng tài li u, hi n v t có ý nghĩa l ch s . ữ ữ ệ ệ ậ ị ử

- Bảo toàn: gi cho nguyên v n, không đ suy chuy n, mâ#t mát. ữ ẹ ể ể - Bảo tồn: gi l i, không đ mâ#t đi. ữ ạ ể

- Bảo trợ: đ đâ$u và giúp đ . ỡ ỡ

- Bảo vệ: chô#ng l i m i xâm ph m, đ gi cho nguyên v n. ạ ọ ạ ể ữ ẹ

(7)

PART

02

(8)

ADD YOUR TITLE HERE

KEYS

KEYS

KEYS

(9)

ADD YOUR TITLE HERE

According to your need to draw the text box size

According to your need to draw the text box size

According to your need to draw the text box size

According to your need to draw the text box size

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE ADD TITLE ADD TITLE

ADD TITLE

ADD TITLE

(10)

ADD YOUR TITLE HERE

ADD TITLE

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

(11)

PART

03

(12)

ADD YOUR TITLE HERE

Add your words here.according to your need to draw the text box size.Please read the instructions and more work at the end of the manual template.

Add your words here.according to your need to draw the text box size.Please read the instructions and more work at the end of the manual template.

Add your words here.according to your need to draw the text box size.Please read the instructions and more

work at the end of the manual template.

(13)

ADD YOUR TITLE HERE

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

(14)

ADD YOUR TITLE HERE

ADD TITLE

ADD TITLE

Add your words here.according to your need to draw the text box size.Please read the instructions and more work at the end of the manual template.

Add your words here.according to your

need to draw the text box size.Please read

the instructions and more work at the end

of the manual template.

(15)

ADD YOUR TITLE HERE

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

(16)

ADD YOUR TITLE HERE

85%

63%

78%

55%

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

(17)

ADD YOUR TITLE HERE

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

KEYS

(18)

ADD YOUR TITLE HERE

KEYS Add your words here.according to your need to draw the text box size.Please read the instructions and more work at the end of the manual template.

ADD TITLE KEYS

KEYS

KEYS KEYS

KEYS KEYS

KEYS

(19)

ADD YOUR TITLE HERE

TEXT

TEXT

TEXT

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

Add your words here

ADD TITLE

Add your words here

ADD TITLE

Add your words here

(20)

ADD YOUR TITLE HERE

KEYS

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

(21)

PART

04

(22)

ADD YOUR TITLE HERE

Please read the instructions and more work at the end of the manual template.

Please read the instructions and more work at the end of the manual template.

ADD TITLE

ADD TITLE

Please read the instructions and more work at the end of the manual template.

Please read the instructions and more work at the end of the manual template.

ADD TITLE

ADD TITLE

(23)

ADD YOUR TITLE HERE

75% 60% 90%

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

(24)

ADD YOUR TITLE HERE

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

ADD TITLE

According to your need to draw the text box size

(25)

ADD YOUR TITLE HERE

Average ratings Average ratings Average ratings

Add your words here.according to your need to draw the text box size.

Add your words here.according to your need to draw the text box size.

Add your words here.according to

your need to draw the text box size.

(26)

C U T E

THANK YOU

THE POWERPOINT TEMPLATE

ADD YOUR NAME

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại