• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 22

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 22"

Copied!
10
0
0

Văn bản

(1)

Luyện từ và câu

Nối các vế câu ghép bằng

quan hệ từ

(2)

I. Nhận xét

1. Tìm câu ghép trong hai đoạn văn sau và cho biết các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào.

Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bát ngát, cũng trẻ trung, cũng phơi phới.

Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt, hấp dẫn lòng người. Mùa xuân của Hạ Long là mùa của sương thu và cá mực.

Mùa hè của Hạ Long là mùa gió nồm nam và cá ngừ, cá vược. Mùa thu của Hạ Long là mùa trăng biển và tôm he.

Theo Thi Sảnh

(3)

I. Nhận xét

Câu ghép:

Tuy bốn mùa là vậy nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét

riêng biệt, hấp dẫn lòng người.

(Cặp QHT Tuy … nhưng … thể hiện quan hệ tương phản) Vế 1 Vế 2

n n

(4)

I. Nhận xét

2. Tìm thêm những câu ghép có quan hệ từ tương phản.

(5)

II. Ghi nhớ

Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng:

- Một quan hệ từ: tuy, dù, mặc dù, nhưng, …

- Hoặc một cặp quan hệ từ: tuy … nhưng…; mặc dù …

nhưng…; dù … nhưng…

(6)

1. Phân tích cấu tạo của các câu ghép sau: (Làm sách)

a) Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học

tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ.

b) Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

III. Luyện tập

(7)

1. Phân tích cấu tạo của các câu ghép sau: (Làm sách)

a) Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học

tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ.

b) Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

III. Luyện tập

Vế 2 Vế 1

CN 1 VN 1 CN 2 VN 2

Vế 2 Vế 1

CN 1 VN 1 CN 2 VN 2

(8)

2. Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản: (Làm vở)

a) Tuy hạn hán kéo dài...

b) ... nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

III. Luyện tập

(9)

Chủ ngữ ở đâu?

Cô giáo viết lên bảng một câu ghép:

"Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8".

Rồi cô hỏi:

- Em nào cho cô biết chủ ngữ của câu trên ở đâu?

Hùng nhanh nhảu:

- Thưa cô, chủ ngữ đang ở trong nhà giam ạ.

Phạm Hải Lê Châu

3. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẩu chuyện sau: (Làm vở)

III. Luyện tập

(10)

3. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẩu chuyện sau: (Làm vở)

III. Luyện tập

Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa tay vào còng số 8.

Vế 1 Vế 2

CN 1 VN 1 CN 2

VN 2

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

chưa diễn ra thì sự việc 2 đã xuất hiện.. a) Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.. b) Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ

Tìm câu ghép trong hai đoạn văn và cho biết các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào.. Tìm câu ghép trong hai đoạn văn và cho biết các vế câu được nối với

Các vế câu trong câu ghép có thể được nối với nhau bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ

hiếm nên nên vàng cũng rất quý. vàng cũng rất quý... Giải thích vì sao em chọn hợp với mỗi chỗ trống.. nên BÍch Vân đã có nhiều tiến bộ trong học c) …. nên

Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. 4/ Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng nắng. 5/ Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanh lam

Bốn mùa Hạ Long phủ bên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanhlam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bát ngát,

Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời.. Màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bát ngát,

Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời.. Mùa hè của HạLong là mùa gió nồm nam và

Câu 2: Tuy đồng chí không muốn làm mất trật tự, nhưng tôi có quyền nhường chỗ và đổi chỗ cho đồng chí. Xác định các vế câu trong từng câu ghép:.. Các vế câu

Súng kíp của ta mới bắn một phát thì súng của họ đã bắn được năm sáu mươi phát.. Quan ta lạy

- Làm đúng các bài tập: Phân tích đúng cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến, tạo các câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến bằng cách thêm quan hệ từ

Còn câu b có nghĩa chỉ kết quả xấu nên từ tại sẽ hợp nghĩa với câu

Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh..

các cháu học tập, vui tươi, đoàn kết,

Baøi 2:Töø moät caâu gheùp ñaõ daãn ôû baøi taäp 1, haõy taïo ra moät caâu gheùp môùi baèng caùch thay ñoåi vò trí cuûa caùc veá caâu ( coù theå theâm

Bốn mùa Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm.. thắm: xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của

(2) Quan ta lạy súng thần công bốn lạy rồi mới bắn /, trong khi ấy đại bác của họ đã bắn được hai mươi viên. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi

Nếu trong công tác, các cô, các chú được nhân dân ủng hộ, làm cho dân tin, dân phục, dân yêu thì nhất định các cô, các chú thành công. Muốn được như vậy, phải trau dồi

- Tại: Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân cho một sự việc không tốt, không hay xảy ra. - Nhờ: Từ biểu thị điều sắp nêu ra là nguyên nhân cho một sự việc tốt xảy

Để thể hiện quan hệ tăng tiến giữa các vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một trong các cặp quan hệ từ:.. không những… mà… ;chẳng những…

b. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy... 1/ Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu:.. Câu a: Buổi

Ñeå bieåu thò moái quan heä ñieàu kieän , giaû thieát - keát quaû giöõa hai veá caâu gheùp , ta coù theå noái chuùng baèng.. quan heä töø , hoaëc caëp quan heä

Hoa sen trên nước Hoa dừa trên mây Đất nước em đây Bốn mùa hoa thắm Bài 3: Xếp các từ ngữ dưới đây vào chỗ trống thích hợp trong bảng:.. đường phố, đại lộ, mái đình,