• Không có kết quả nào được tìm thấy

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best option to complete each of the following sentences

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best option to complete each of the following sentences"

Copied!
5
7
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

PHÒNG GD&ĐT YÊN LẠC (Đề thi gồm có 4 trang)

MÃ ĐỀ: 272

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020-2021 LẦN 2 MÔN THI: TỔ HỢP

(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: TIẾNG ANH (30 câu; từ câu 1 đến câu 30).

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best option to complete each of the following sentences.

Câu 1. Last Sunday, I __________ two hours riding to Ha Noi with my friends.

A. made B. taught C. took D. spent

Câu 2. This detailed map is _________the atlas.

A. more useful than B. more useful C. more useful as D. usefuler than Câu 3. ________ it was so windy and cold, she went out without a coat.

A. However B. Because C. Although D. Despite

Câu 4. ~ Hoa: “Would you mind if I turned off the light?”

~ Huy: “________.”

A. No, I wouldn’t B. No, I don’t mind C. Yes, I don’t mind D. Yes, I wouldn’t Câu 5. The article was posted by Jimhello on Tuesday,_________?

A. didn’t it B. doesn’t it C. isn’t it D. wasn’t it Câu 6. Remember to turn __________the lights when leaving the office.

A. down B. in C. off D. on Câu 7. Minh wishes he ________play the piano as well as his close friend ________.

A. could/ does B. can/ does C. could/ do D. can/ do

Câu 8. _________ car is that? - That’s theirs.

A. Whom B. Which C. Who D. Whose

Câu 9. He__________to Ha Noi ten days ago.

A. has gone B. went C. was going D. goes Câu 10. If you get up early, you _________late for school.

A. won't be B. wouldn't be C. aren't D. weren't

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that needs correcting.

Câu 11. The man asked us not play near the lake.

A. man B. asked C. not play D. the Câu 12. Air pollution is very bad for people’s healthy in our country.

A. pollution B. bad C. healthy D. our Câu 13. Huy is the goodest at Maths in his class.

A. is B. goodest C. in D. class

Câu 14. My father and I have never visit Hue by plane before.

A. My B. and C. visit D. by Câu 15. Would you mind turn on the lights, please? It’s too dark for me to read.

A. Would B. turn on C. too dark D. to read

Choose the sentence (A, B, C or D) that is almost the same in meaning as the sentence given.

Câu 16. “Do you believe in what the boy says, Mary?" said Tom.

A. Tom asked Mary to believe in what the boy said.

B. Tom said that Mary believed in what the boy said.

C. Tom asked Mary whether she believes in what the boy says.

D. Tom asked Mary if she believed in what the boy said.

Câu 17 The coffee was so strong that I couldn't drink it.

A. It was such a strong coffee that I couldn't drink it.

B. It was coffee so strong that I couldn't drink it.

(2)

C. The coffee was too strong for me to drink.

D. So strong coffee it was that I couldn't drink it.

Câu 18. As our luggage was so heavy, we had to take a taxi.

A. We had to take a taxi so that we can have heavy luggage.

B. We had to take a taxi because of our heavy luggage.

C. Although our luggage was heavy, we took a taxi.

D. We had to take a taxi, so we had heavy luggage.

Câu 19. He didn’t realize who he was until later.

A. Only later did he realize who he was. C. Only later he realized who he was.

B. Only later he realized until who he was. D. Only later did he realized who he was.

Câu 20. They built a garage at the end of last year.

A. garage was in building at the end of last year.

B. The building of the garage was at the end of last year.

C. The garage was building at the end of last year.

D. The garage was built at the end of last year.

Read the passage and choose the best option A, B, C or D to answer the question.

Hundreds of years ago, the term “environmental pollution” was quite strange to people. They lived healthily, drank pure water, and breathed fresh air. Nowadays, the situation is quite different. People all over the world are worried about things that are happening to the environment. Actually, it is man that is destroying the surroundings with many kinds of wastes. Everybody knows that motorbikes and cars emit dangerous gases that cause poisonous air and cancer, but no one wants to travel on foot or by bicycle. Manufactures know that wastes from factories make water and soil polluted, but they do not want to spend a lot of their money on treating the wastes safely.

Scattering rubbish is bad for our health, but no one wants to spend time burying it. Is it worth talking a lot about pollution?

Câu 21. Hundreds of years ago _____________.

A. the environment was polluted as much as it is today. C. air was polluted badly

B. people knew nothing about environmental pollution. D. people was faced with pollution.

Câu 22. Factory owners _____________.

A. know nothing about pollution C. don’t want to spend money on treating the wastes safely B. treat wastes from their factories safely D. have no awareness of pollution

Câu 23. In former days, people ____________.

A. lived in the polluted environment C. were worried about pollution B. led a healthy life D. drank contaminated water Câu 24. Nowadays, many people are concerned about ___________.

A. the pollution of the environment. C. the destruction of the poisonous B. air the wastes from the factories. D. the polluted water.

Câu 25. Everybody knows that cars emit dangerous gases ______________.

A. so they do not travel by car C. and they enjoy traveling on foot.

B. so they prefer travelling by bicycle D. but they still prefer traveling by car Choose the correct answer from the options below, then complete the following passage,

(26)___________ I was young, I (27) ________ dreamed of a famous scientist. When I was at school, I decided (28) ___________ engineering, and then became a millionaire by inventing a wonderful new product (29) ________ would make the world a better place. Unfortunately, I wasn’t very good ( 30) _________

technical subjects. Any time I operate any kind of equipment, something terrible happens.

Câu 26. A. while B. Although C. so D. When

Câu 27. A. always B. seldomly C. hardly D. rare Câu 28. A. studying B. study C. to study D. studied

Câu 29. A. who B. what C. whom D. which

Câu 30. A. at B. about C. on D. in

(3)

PHẦN II: VẬT LÍ (15 câu; từ câu 31 đến câu 45)

Câu 31. Hai điện trở R1, R2 mắc song song với nhau. Biết R1 = 10Ω điện trở tương đương của mạch là R = 6Ω . giá trị của R2

A. R2 = 4Ω B. R2 = 8Ω C. R2 = 15Ω D. R2 = 16Ω

Câu 32. Biến trở là một linh kiện

A. dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch. B. dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu mạch.

C. dùng để thay đổi khối lượng riêng dây dẫn trong mạch. D. dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 33. Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở 100. Cường độ dòng điện qua bếp là 2,5A. Trung bình mỗi ngày bếp dùng 3 giờ, biết giá điện 1650đ/kwh, số tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày) là:

A. 92 813 đ B. 89 980 đ C. 90.000 đ D. 93.250 đ Câu 34. Công thức tính điện trở một dây dẫn hình trụ đồng chất là

A. RS.

l B. S

R .

  l C. l

R .

  S D. S

Rl.

Câu 35. Khi mắc hai đầu một dây dẫn vào hiệu điện thế 6V thì dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,3A. Nếu tăng hiệu điện thế lên thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là:

A. 0,3A. B.0,45A. C. 0,5A. D. 0,4A.

Câu 36. Một mạch điện hai điện trở R1 = 4  mắc nối tiếp với R2 = 6 . Hiệu điện thế hai đầu mạch điện là 12V, hiệu điện thế hai đầu R1

A. 4V B. 12V C. 8,4V D. 4,8V

Câu 37. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy

A. một ảnh thật, ngược chiều vật. B. một ảnh ảo, cùng chiều vật.

C. một ảnh thật, cùng chiều vật. D. một ảnh ảo, ngược chiều vật.

Câu 38. Một ấm điện có ghi 120V – 480W được dùng với hiệu điện thế 110V. Dùng ấm trên để đun sôi 1,2 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 200C, biết hiệu suất ấm là 70%, cho nhiệt dung riêng của nước 4200J/kg.k . Thời gian đun sôi lượng nước trên là

A. 1428,1 s B. 12000 s C. 14281 s D. 1200 s.

Câu 39. Cho mạch điện như hình vẽ, biết hiệu điện thế hai đầu mạch U= 70V;

R1 =15  ; R2 = 30 ; R3 = 60 . Cường độ dòng điện chạy qua R3 là A. 1,667 A B. 1,167A

C. 0,766 A D. 0,667A

Câu 40. Dụng cụ nào khi hoạt động có sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng hao phí.

A. Quạt điện. B. Bàn là. C. Nồi cơm điện. D. Đèn sưởi.

Câu 41. Việc làm nào dưới đây là không an toàn khi sử dụng điện?

A. Sử dụng các dây dẫn có vỏ bọc cách điện. B. Sử dụng hiệu điện thế 12V để làm các thí nghiệm điện.

C. Phơi quần áo trên dây dẫn điện của gia đình. D. mắc cầu chì thích hợp cho mỗi thiết bị điện.

Câu 42. Cho biết kí hiệu chỉ dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy và có chiều đi từ phía trước ra phía sau. Áp dụng qui tắc bàn tay trái để xác định lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua (hình dưới) có chiều:

+ N

S I

A. Từ phải sang trái. B. Từ dưới lên trên. C. Từ trên xuống dưới. D. Từ trái sang phải.

Câu 43. Trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

B. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

C. Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín mạnh.

Câu 44. Máy biến thế dùng để:

A. giữ cho hiệu điện thế ổn định, không đổi. B. làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.

C. giữ cho cường độ dòng điện ổn định, không đổi. D. làm tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.

Câu 45. Một vật sáng AB đặt cách thấu kính phân kỳ 15cm, thấu kính có tiêu cự 15cm cho ảnh A/B/ cách thấu

kính là: A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 7,5cm

R1

R2 R3

(4)

PHẦN III: ĐỊA LÝ (15 câu, từ câu 46 đến câu 60)

Câu 46: Căn cứ vào Atlat địa lý Viêt Nam trang 26, cho biết vùng nào sau đây không tiếp giáp Đồng bằng sông Hồng? A. Trung du và miền núi Bắc bộ. B. Bắc Trung Bộ.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ. D. Biển Đông.

Câu 47. Vùng có mật độ dân số trung bình cao nhất cả nước là:

A. Đồng bằng sông Cửu Long. B. Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng Duyên hải Trung bộ. D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 48. Hiện tượng bùng nổ dân số nước ta bắt đầu từ:

A. những năm 50 của thế kỉ XX. B. đầu những năm 50 của thế kỉ XX.

C. giữa những năm 50 của thế kỉ XX. D. cuối những năm 50 của thế kỉ XX.

Câu 49. Căn cứ vào Atlat địa lý Viêt Nam trang 17, cho biết cơ cấu kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

A. Tăng tỉ trọng của công nghiệp xây dựng, giảm tỉ trọng của nông-lâm-ngư nghiệp, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.

B. Tăng tỉ trọng của nông-lâm-ngư nghiệp, giảm tỉ trọng của công nghiệp xây dựng và dịch vụ.

C. Tăng tỉ trọng của công nghiệp xây dựng và dịch vụ, giảm tỉ trọng của nông-lâm-ngư nghiệp.

D. Tăng tỉ trọng của dịch vụ, giảm tỉ trọng của công nghiệp xây dựng và nông-lâm-ngư nghiệp.

Câu 50. Năm 2003 dân số Việt nam là 80,9 triệu dân. Số dân thành thị là 20,8 triệu dân. Vậy tỉ lệ dân thành thị là bao nhiêu? A. 25,4% B. 25,5% C. 25,7 % D. 25,8 %

Câu 51. Loại hình giao thông nào có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất?

A. Đường sắt. B. Đường bộ C. Đường hàng không. D. Đườngthủy.

Câu 52. Lao động nước ta hiện nay tập trung chủ yếu trong ngành kinh tế nào?

A. Công nghiệp- xây dựng và dịch vụ B. Nông- lâm- ngư nghiệp C. Dịch vụ D. Công nghiệp- xây dựng Câu 53. Cho bảng số liệu: Cơ cấu sử dụng đất ở Tây Nguyên, năm 2014 (Đơn vị: %)

Năm Đất sản xuất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất chuyên dùng Đất ở

Trung du và miền núi Bắc Bộ 19,7 75,2 3,6 1,5

Tây Nguyên 39,4 55,3 4,2 1,1

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Để thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên, năm 2014, theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Cột B. Đường C. Tròn D. Kết hợp Câu 54. Trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt, nhóm cây trồng nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

A. Cây công nghiệp và cây ăn quả, rau đậu. B. Cây công nghiệp C. Cây ăn quả, rau đậu và cây khác. D. Cây lương thực Câu 55. Hai vùng trọng điểm về cây công nghiệp của cả nước là:

A. Đông Nam Bộ và Trung du Bắc Bộ. B. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

C. Tây Nguyên và Trung du Bắc Bộ. D. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 56. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm mấy tỉnh, thành phố?

A. 5. B. 6. C. 8. D. 9.

Câu 57. Thế mạnh nổi bật của tiểu vùng Tây Bắc ở Trung du và miền núi Bắc bộ là:

A. thủy điện. B. nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. C. trồng cây công nghiệp. D. khai thác khoáng sản.

Câu 58. Nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí lớn nhất nước ta là:

A. Trà Nóc B. Phả Lại C. Phú Mĩ D. Thủ Đức Câu 59. Loại khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở Tây Nguyên là:

A. than. B. bô xít. C. dầu mỏ. D. sắt.

Câu 60. Cho bảng số liệu: Sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng nước ta giai đoạn 2005 – 2015

(Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm 2005 2010 2014 2015

Khai thác 1 987,9 2 414,4 2 920,4 3 049,9

Nuôi trồng 1 478,9 2 728,3 3 412,8 3 532,2

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của nước ta, giai đoạn 2005-2015?

A. Khai thác tăng, nuôi trồng giảm. B. Khai thác tăng nhiều hơn nuôi trồng.

C. Khai thác và nuôi trồng đều tăng. D. Khai thác giảm, nuôi trồng tăng.

(5)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tăng tỉ trọng của công nghiệp xây dựng, giảm tỉ trọng của nông-lâm-ngư nghiệp, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.. Tăng tỉ trọng của

Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.. Tăng tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, giảm

Question 78: Israel, India and Pakistan are generally believed to have nuclear weapons.. There’s a general belief that that Israel, India and Pakistan should have

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 7.. Smallpox was the first

Question 63: Israel, India and Pakistan are generally believed to have nuclear weapons.. It is generally believed that Israel, India and Pakistan have

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 7.. Smallpox was the first

Question 64: Israel, India and Pakistan are generally believed to have nuclear weapons.. It is generally believed that Israel, India and Pakistan have

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 to 27..

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 31 to

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.. They are going to

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 28 to 34.. Different cultures

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 31 to 35..

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.. Different cultures

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 31 to 35..

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.. The twin girls are

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 to

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 28 to 34.. Different cultures

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.. The place has

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 36 to 42.. Different cultures

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.. The place has

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.. They are going to

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 23 to

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.. They are going to