TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 145

Văn bản

(1)

LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 145

Toán

LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 145

Toán

(2)

Nội dung bài

KHỞI học

ĐỘNG KHÁM PHÁ

VẬN

DỤNG

(3)

KHÁM PHÁ

(4)

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình bên:

a)AB và DC là hai c nh ạ đối di n song song và ệ bằng nhau.

c) Hình t giác ABCD có 4 góc vuống.ứ

d) Hình t giác ABCD có 4 c nh bằng nhau.ứ ạ

Đ

A

B

C

D

S

S

(5)

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình bên:

a)AB và DC là hai c nh ạ đối di n song song và ệ bằng nhau.

A

B

C

D

S

(6)

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình bên:

c) Hình t giác ABCD có ứ

4 góc vuống.

Đ

A

B

C

D

(7)

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình bên:

d) Hình t giác ABCD có ứ 4 c nh bằng nhau.ạ

A

B

C

D

S

(8)

Bài 2

(9)

a) PQ và SR khống bằng

nhau.

Đ

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

Trong hình thoi PQRS ( Xem hình bên):

(10)

Đ

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

b) PQ khống song song v i PS. ớ

Trong hình thoi PQRS ( Xem hình bên):

(11)

Đ

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

c) Các c p c nh đối di n ặ ạ ệ song song.

Trong hình thoi PQRS ( Xem hình bên):

(12)

Đ

Đúng ghi Đ, sai ghi S Bài 1:

d) Bốn c nh đêu bằng nhau.ạ

Trong hình thoi PQRS ( Xem hình bên):

(13)

Bài 3

(14)

Trong các hình trên, hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình vuông

B. Hình chủ nhật

C. Hình bình hànhD. Hình

thoi

(15)

DẶN DÒ

(16)

Resources

(17)

CHÚC CÁC EM HỌC

TỐT!

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now