• Không có kết quả nào được tìm thấy

BOTAICfflNHCONG HOA XA H0I CHU NGHiA VIET NAM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "BOTAICfflNHCONG HOA XA H0I CHU NGHiA VIET NAM"

Copied!
25
0
0

Văn bản

(1)

-Nhir DiH -Lmi:VT, QLKH.

BOTAICfflNHCONG HOA XA H0I CHU NGHiA VIET NAM

HQC VIEN TAICHINHBgc lap - Ty do - Hanh phuc

S6: i\ ^/QB-HVTCHa Nqi, ngay J^ thdng ODiam 2017 QUYET BINH

Ve viec giao nhiem vu nghien cihi khoa hpc va cong nghe nam 2017

GIAM DOC HQC VIEN TAI CHINH

C5n cu Quygt djnh s6 120/2001/QB/TTg ngay 17/08/2001 cua Thil tuong

Chinh phu v^ vigc thanh lap Hpc vien Tai chinh;

Can cu Quygt dinh s6 1296/QB-BTC ngay 4/6/2010 cua Bo trudng BO Tai

chinh vd vigc ban hanh Quy chg t6 churc va Hoat d6ng ciia Hoc vien Tai chinh;

Can or Quy^t djnh so 266/QB-HVTC ngay 21/04/2010 ciia Gidm d6c Hpc

vien Tai chinh vg vigc ban hanh Qui djnh Quan ly hoat dpng nghien cuu khoa hpc va cfing nghg cua Hpc vien Tai chinh;

Theo dg nghi cua Thuong true Hpi d6ng Khoa hpc va Bao tao Hpc vign Tai

chinh v^ TWmg ban Quin ly Khoa hpc;

QUYET BINH

BiSu 1. Giao kg hoach va nhigm vu nghign cuu khoa hpc va c6ng nghg n^m 2017 cho cic cd nhdn, don vj thupc Hpc vien Tai chinh (co danh muc dinh kern)

Bilu 2. Truong cac don vi thupc Hpc vign chi dao t6 chirc thirc hign nhigm vu nghign ciru khoa hpc vd cong nghg dupe giao dung tign dp, dam bdo chdt lupng.

Chd nhigm cac c6ng trinh chiu trach nhigm true tigp vg vigc trign khai nhiem vu dupe giao theo Qui dmh Quan ly hoat dpng khoa hpc vd c6ng nghg hign hdnh.

Bilu 3. Quygt dinh c6 higu luc kg tur ngdy ky. Truong Ban Qudn ly khoa hoc,

Truong Ban Tdi chinh Kg toan, Truong cac don vi thupc Hpc vign, Chdnh Vdn phong

vd chu nhiem ede cong trinh dupe giao chiu trach nhiem thi hanh Quygt dinh nay./. l^_

(2)

JlCH?

750 675 675 675 900 675 675 675 GICI NCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 THOT GIAN HOAN THANH

PGS.TS. Vu Sy Cudng TS. Nguyin TrQng Hda Khoa Tdi chinh cdng PGS.TS. Pham Vto Lien

Ban Gidm d6c TS. Ng6 Thanh Hodng

BamQLKH

Ths. Pham Thi Phuomg Lan

Khoa Ngo ^i ngtt Ths.VBThiVanKhdnh Ths. Trim Thj Ngoc Diep Khoa Qudn tri Kinh doanh

Ths. Ph?m Mhih Ngoc Ha Ths. Nguyin Tudn Nam . Khoa HTTT Kinh te

TS. Nguyin Trpng Hda Khoa T^i chinh cSng

TS. Vu Duy Nguyen Ths Nguyin Ho^ng Tuan

Khoa Thue - Hdi quan TS. Nguyin Thi Kim Oanh

Ths Thdi B^i Hdi An

KhoaThu-KHiquan

NGIT0I CHU TRl

sj thuyet phdn tich chinh sdch To clnic cdng tdo k^ todn cong

'ieng Anil - Ndi 1 (Intelligent Speaking _Pre.intermediate) iicn soan nidi gido trinh (GT)

Phan 2: BIEN SOAN GIAO TRINH (GT)

Tai ban co sun chira, b(5 sung (BGG)

C^ngBGG: OS cu&n Quan tri Kinh doanh (bang tieng Anh)

M^ng v^ truySn thong Mo hinh tai chfnh cong ty

Qu^n trj logistic v^ chuoi cung ling Giao nhan v& v^n ti\ qu6c t^

Bien soan mo-i (BGG)

Phan I: BAI GIANG G0C

N0I DUNG C0NG VI^C

3 2

i

n

5 4 3 2 1 I STT

DANH MUC C6NG TRlNH BANG K^ IGE HOACH NCKH & CN NAM 2017

Ban hatih kern theo quyet dinh s6:^X/Q>-HVTC ngay JL ithdng^Lnam 2017 cua Gidm doc Hoc vien Tai chinh

(3)

500 500 500 600 1440

360 450 900 675 giQnckh

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

31/12/2017 -

31/12/2017 31/12/2017 thotgian hoanthAnh

TS. Vu Quoc Dung Khoa Tii chinh cong TS. NguySn Thhy Linh

Khoa Tii chinh cong TS. D Dinh Thu Khoa Tii chinh c6ng TS. Nguyln Manh Thi^u

TS. Nguyin Le Cubng Ban TCCB TS, Nguyen Minh Hoing

TS. Pham Van Binh Khoa Tii chinh Doanh nghigp

TS. Nguyen Due L(ri TS. Nguydn Thi Thu Huong

Khoa Quin tri Kinh doanh PGS.TS. Nguyin Thj Minh Tim

Ths. VuVigtNinh Khoa Tii chinh Qu6c te

TS. Ph^m Van Binh TS.NguylnHoPMHi Khoa Tii chinh Doanh nghiSp PGS.TS. Bio Thj Minh Thanh

Ths. NguySn Quang Tuan Khoa Quin trj Kinh doanh

NGUOl CHU TM

hinh sich ti gia hoi doai tic dpng den thu hit d^u hr tryc tiep nude ngoii vio Vi^t Nam 36i mdi chi tieu cong dap ling nhu ciu djch vy c6ng 6 Vi?t Nam

'h6i h^p chinh sich tii khda vi chinh sich tien t$ chdng suy thoii kinh tS & Vi^t Nam

KHOA TAI CHINH CONG

BANG K^ NGHIEN CQU M6l (BE TAI) BE TAI CAP HQC WEN

Cgng BA dang Icy m&i: 01 de an

Xay dung quy ch^ dieu dng, luan chuyen, chuyen doi vi tri vi^c Iim oila vien chiio Hgc vi$n Tai chfnh

bEAncAphqcvuen

PHAN 3: NGHIEN CtiU, BE TAI, BE AN CAP HQC WEN Cong GTdang ky m&i: 03 cuon )jnh gii tii sin

Quan ly hinh chinh cong TM chlnh Qu6c te

Tai bin c6 sila cllfra, b6 sung giio trinh

Cgng GT dSng kf m&i: OS cuon Kinh doanh bat dgng sin

Quin trj kSnh phan phoi

N0I DUNG CONG WEC

3 2 l n

1

3

2

1

5

4

STT

(4)

500 500 500

' 500

500 500 500 500 500 500 500 500 GI0NCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 TH01GIAN HOAN THANH

TS. Nguyln Thj Minh H^ng Khoa Thu! - H&i quan PGS.TS. Vuong Thj Thu Hiln

Khoa Thue - H4i quan Ths. Nguyen Thj Thanh Huyln

BimQLKH

TS. Nguyln Dlnh Chiln

Khoa Thue - H4i quan PGS.TS. Nguyln Thj Thanh Hohi

Khoa Thue - H4i quan PGS.TS. Nguyln Thi Thuong Huyen

Khoa Thu! - H4i quan PGS.TS. ChucAnhTu Trung tam Ngoai ngQ -Tin hpc

Ths. Ng6 Thj Thhy QuyOn Ths.HyThjH4iYSn Khoa T4i chinh c6ng TS. Nguyln Trpng H6a

Khoa Tai chinh cong PGS.TS. Vu Sy Cubng TS. HhThjBoanTrang Khoa T4i chinh c6ng TS. Pham Thj Hotog Phtrong

Khoa T4i chinh c6ng TS. Nguyln Thj Lan Ths. Pham Thanh H4 Khoa Tai chfnh cong PGS.TS. Phpm Ngpc Dung

TS. Le Thu Huyen Khoa T^i chinh cong

NGUCH CHU TRI

Chinh sdch tM chinh Vipt Nam phdt tri^n nong nghipp cong ngh$ cao Ho^n thiSn thue TNCN d Vipt Nam

Gi^i phap ting dpng qu^n ly tuan thil trong quan i} thue 6 Viet Nam 3ay mtinh tuy^n truyen hS trp ngubi np thue 6 Viet Nam

Ap dung cdc bipn ph^p phdng v? thucmg mai theo Hipp djnh thucmg mai ttr do tai ViStNam

KHOA THUE - HAI QUAN

V^n dung chudn muc ke todn cong quoc te vO tki san dl hoto thi^n kl toan t&i ska b Vi^t Nam

Cl todn djch vp c6ng trong dilu ki$n t\r chil t^i chinh cdc don vj sp nghipp cong lap Co s& khoa hoc d!i m6i chinh sach tai kh6a d^n nam 2020 & Vi^t Nam

Moi quan hp gitta thSm hyt ngan s^ch vk tham hut thuong mpi d Viet Nam

Huy dpng nguon lpc tit chinh ung ph6 bi!n doi khi hdu vk tSng truong xanh tpi Vipt Nam B6i mcri quan tri trong c4c trubng dai hpc cflng ltip 6 Viet Nam

Hp thong thi chfnh vdi v^n d! tii co c!u kinh t!

N0I DUNG CONG VEEC

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

STT

(5)

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 GI0NCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 THOTGIAN HOAN THANH

PGS.TS. Ng6 Thj Thu Hong KhoaKetoAn TS.NguylnThuHoAi

KhoaKetoAn PGS.TS. Tran Van Hoi

KhoaKAtoAn TS. LA Thi Di?u Linh

KhoaKetoAn Ths. DJng Th^ Hung

Khoa KA toAn TS. ThAi BA Cong Ths. D6 TM Thoa

Khoa KA toAn TS. VuThuyLinh

Khoa Ke toAn PGS.TS. Thjnh VAn Vinh

Ths. Dang Thi Huong Khoa Ke toAn TS. Vu Duy NguyAn Ths Nguyen Hoang Tuan

Khoa Thue - Hai quan Ths NguyAn Thi Minh H6a

ThsThAiBAiHAiAn

Khoa Thu^ - HAi quan TS. PhamThiBichNgpc Ths. Nguyen Thi Lan Huong

Khoa Thue - HAi quan PGS.TS. \jj Phuong DuyAn

KhoaThue-HAi quan

NGIT0I CHU TRl

4ghiAn ciiu IFRS 13 - GiA trj hpp ly de giAi quyet cAc tinh huong trong ke toAn tAi chinh Nghien cuu chuan muc ke toAn quoc te IAS 36 dA hoan thien h^ thong phAp ly ve kA toAn tAi

An ^ Vi?t Nam hien nay

4ghiAn ciiu nli6m chuan muc bAo cAo tAi chinh qu6c te (IFRS) v^ tAi sAn tai chfnh nhAm hoan hien cAc chuan muc ke toAn ViAt Nam hudng t<5i van dpng IFRS

Hoan thi^n to chiic cong tAc ke toAn cho he thong siAu thj 6 Vit Nam

Nghien cuu cAc chuin mpc kA toAn ViAt Nam vA BCTC de lap BCTC hpp nhat tai cAc TDKTNN phuc vu cho c6ng tAc dao tao

4ang cao chat lugng to chiic ki^m toAn bAo c'Ao quyet toAn trong don vj dp toAn cap 2 - Bg Cong An do kiem toAn NhA nude thpc hi?n

•loan thi^n ki^m toAn tinh hieu quA cila he thong kiem soAt npi b trong cAc ngan hang huong mai tren co so thu tpc th6a thuan trudc do t6 chiic kiem toAn d$c lAp Vi^t Nam th^c Men

HoAn thipn kiem toAn bAo cAo tAi chfnh cAc doanh nghiep c6 von dau tu nu6c ngoAi do kiem toAn dQc lap thuc hien

KHOA K& TOAN

Co che tir chung nhan xuat xu hAng h6a — Kinh nghiem cac nucrc vA giAi pbAp Ap dung tai VietNam

Hoan thien c6ng tAc quAn ly nhA nuac vA hAi quan doi vdi cAc khu cong nghiep, khu chA xuat

^Vi^tNam

GiAi phAp n&ig cao hoat dng kilm soAt hAi quan doi v6i hang h6a xu^t nhAp khau van chuyln bang du&ng Men

Chinh sAch thuenhSm tao dung vAphat triAn he sinh thAi khoi nghiep.d Viet Nam

N0I DUNG C0NG VEEC

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

STT

(6)

500 500 500 500 500 500 500 500

' 500

500 GldNCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 th6t gian hoan thanh

PGS.TS Nguyln VuVipN Ban Gidm die TS. Vu Thj Phucrng Lien

Khoa Ki todn GS.TS. Ngd The Chi Ths. Ngo Vdn Lupmg

Khoa Ki todn TS. Dinh Thj Thu Hd Ths. Nguyln Thj Hdng Van

Khoa Ki todn Ths. Lai Thi Ngan Ths. Trdn Thj Ngpc Anh

Khoa Ki todn PGS.TS. GiangThjXuyin

Ths. Ng6 Nhu Vinh BChoa Ki todn TS. Nguyin Thj Ngpc Thach

Khoa Ki todn TS.LyLanYen Ths. Mai Thj BIch Ngpc

Khoa Ki todn . TS.TranThjNgpc.Han

TS. Bbi Thi Thu Huong Khoa Ki todn TS. Bui Thi Hdng Ths. Trdn Thi Ngpc Anh

Khoa Ki todn TS. B5 Minh Thoa

Khoa Ke todn

NGU6I CHU TRI

Hodn thipn to chdc kiim todn n^i bp tai cdc trudng dai hpc khoi cong lap cua Vipt Nam trong iiu kin tp: ch^

4ghien ciiu ke todn trdch nhipm trong cdc doanh nghiep kinh doanh xuat nhap khiu Vipt Nam Nghien cuu cdc nhan to anil hudng din miic dp cong bi thOng tin ve bao cdo trdch nhiem xa lpi trong bdo cdo thudng nien ctia cdc doanh nghiep ni&n yit tren thj trudng chiing khodn Viet Nam

^6 chiic ke todn qudn trj theo hudng tinh gpn d cdc doanh nghiep sdn xuat Vi?t Nam trong lilu kien ling dung mo hinh san xuat tinh gon.

Nghien cuu cdc nhan t6 dnh hir^ng din hi^u qua hoat d6ng kiem todn Nhd Nude

Cdc phtrong phdp xdc dinh gid phi cua kS to4n quan trj trong cdc doanh nghiSp san xudt - L^

thuyet va thpc ti tai Vi^t Nam

Hodn thien Bdo cdo tdi chinh h^p nhat nhdm ndng cao tfnh mmh bach cda thong tin tai cdc tap dodn tu nhan c6 niSm yet tai Vi^t Nam

Nghidn ciiu cdc mo hinh ki todn qudn'tri chi phi trong cdc floanh nghiip FDI6 ViSt Nam phuc vu dii mdi npi dung gi^ng day ke todn qudn trj tai Hoc vi^n Tdi chinh

Nghien ciiu IAS 21- Chdnh lech ^^ gid hoi dodi de gidi quyet cdc tinh hudng trong ki todn t4i chinh

Phucrng phdp lap va phan tich b4o cdo luu chuyin tiin t$ tai cdc doanh nghiep kinh doanh b^t dpng sdn 6 Vipt Nam hipn nay

NQl DUNG C6NG VEEC

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

STT

(7)

500 500 500

500 •

500 500 500 500 500 500 500 500 GI0NCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 thchgian hoAn thAnh

TS. Nguyln Thj Thu Hi Khoa Ngin hing - Bio hiem

Ths. Boin Thj Thu Huang BChoa Ngan hing - Bio hiim

PGS.TS. Hoing Manh Cit Ths. Hoing Thj Kim Uhg Khoa NgSn hing - Bio hiim

PGS.TS. Boin Minh Phung BChoa Ngan hing - Bio hiem

Ths. Tran Thj Lan Ths. Hoing Thj Bich Hi Khoa Ngan hing - Bio hiim

Ths. Nguyln Thu Hi Ths. Nguyen Thhy Linh BChoa NgSn hing - Bio hiem

Ths. Tran Thj Thu Kibn KhoaNgSn hing - Bio hidm

Ths. Bang Thj Ai Khoa Ngin hing - Bio hi^n

TS. Tran Thj Vipt Thach Khoa Ngan hing - Bio hiem

TS.NghiemVSnBiy Ths. Tran Cinh Toin Khoa Ngan hing - Bio hiim

PGS.TS. Hi Minh Son Khoa Ngin hing - Bio hiem

Ths. Nguyin Thu Giang Khba Ngoai ngtt PGS.TS. Binh Xuan Hang Khoa Ngan hing - Bio hiem

NGU0ICHU TRI

C6ng tic kiim tra, kiem soit npi bp trong cic doanh nghiep bio hiem phi nhan thp a Vipt Nam

Giii phip diy manh hoat d$ng tii bio hiem gitta cic doanh nghiep bio hiem phi nhin thp <5r Viet Nam

loat dpng mua bin va sip nhap cic doanh nghiep bio hiem a Vipt Nam loan thipn chinh sich bio hiem tin gili 6 Vipt Nam

Quan tri rui ro tac nghiep tai cac NHTM Viet Nam

4ang cao nang luc canh tranh cua NHTM co phan trong dieu kien tii cau true Bay manh tii ca cau h? thong NHTM Vipt Nam giai doan 2017 - 2020 Hoat dpng tin dung tieu dilng d6i vdi phat tri&t kinh te xa hpi t^i ViSt Nam Bim bio an toin von tai cic NHTM Viet Nam dang thf diem trien khai Basel II Phat triin cho vay ca nhin tai cac NHTM 6 Vipt Nam

Biiu hinh chinh sich tien tp cila NHNN ViSt Nam trong giai (loan hipn nay

Phoi hpp chi'nh sich tAi kh6a vi chinh sach tiin tp trong diiu hinh kinh ti vl m6 6 ViSt Nam

KHOA NGAN HANG BAO HTEM

N0I DUNG CONG Vl^^C

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

STT

(8)

500 500 500 500 500 500 500 500

. 500

500 500 Gl^NCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 ,31/12/2017 31/12/2017 31/1272017 THOTGIAN HOAN THANH

TS. Phrim Mau Tuyen Ths. Nguydn Hoii Anh Khoa Ly luan Chinh trj TS. Duong Quoc Quan Khoa Ly luan Chinh trj

TS. Phan Thj Thoa Khoa Ly luan Chinh trj Ths. Nguyin Thj H^nh

Ths. Cao Thj Thio Khoa 1^ luin Chinh trj

PGS.TS. Ha QuyTinh • Khoa Ly luan Chinh tri

TS. Nguyin Van Sanh Khoa \jj luan Chinh tri

PGS.TS. Vu Thj Vinh Khoa Lyluan Chinh tri Ths. Ld Thi Hing Ngan Khoa Ngin hing - Bio hiem PGS.TS. Hoing Van Quynh Khoa Ngfin hing - Bio hdm

TS. Nguyin Ld Cudng Ban TCCB TS. Trjnh HOu H^nh Khoa NgSn hing - Bio hiem

Ths. Nguyin Anh Nguyet

• Khoa Ngdn hang - B So hiSm

NGtfdl CHU TRl

Van dd con ngudi trong n^^ kinh te thi truong djnh hudng xa hpi chii nghTa d nude ta iin nay

Vai trd cila kinli te tu nhan d Vidt Nam hidn nay

Giai phap ting cu&ng thu hilt von d^u tu true tiep nude ngoii tir cic nude ASEAN vio Viet Nam trong boi canh thanh lap cong d6ng kinh d ASEAN

^ang cao dao dire each mang cho can b, dang vien hien nay theo tu tudng, dm guong dao

diio H6 Chi Minh

duy dong ngu6n lire tai chinh tir khu vpc kinh te hr nhan nhim phat tri^n kinh te xa h$i 6 nude ta trong dieu kien hi?n nay

Xay dung hpp tic xa kieu mdd gin vdi chuSi gid trj 6 Viet Nam

Phit tri&i ngudn nhan lire dap ling ySu cau diy manh cong nghiep hoa, hien dai hda vi hpi nhapquoctgdt Viet Nam

KHOA LY LUAN CHINH TRI

Giii phap phit tridn djch vy tin dung chiing khoin tyi cac c6ng ty churng khoin cr Viet Nam

Giii phip thu hut v6n d^u tu nude, ngoii trdn thj tnrdng chilng khoin Vi$t Nam GiSi phip ning cao ning lye tii chi'nh cila cic doanh nghidp bio hidm Vi^t Nam Giii phap thuo day phit trien bao hiem silc khde d Vi?t Nam

NOI DUNG CONG VEiCC

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

STT

(9)

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 GICJNCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 TH0I GIAN HOAN THANH

TS. Nguyln Thj Thu Huong Khoa Qu^n trj Kinh doanh

Ths. LS Hoing Anh Khoa Qu^n tri Kinh doanh PGS.TS. Nguyln Tiin Thuan

KhoaTCQT

PGS.TS. Vu Thi Bach Tuydt Ths. L6 Thi Mai Anh

KhoaTCQT Ths. Phan Tien Nam

KhoaTCQT

Ths. L6 Thanh Ha

KhoaTCQT Ths. D4o Duy Thudn

Ths. Vu Viet Ninh Khoa TCQT Ths. Nguyln Dlnh Dung

KhoaTCQT

Ths. Dang Le Ngoc KhoaTCQT Ths. Trdn Thj Phuong Mai

KhoaTCQT

Ths. Cao Phuong Thio

KhoaTCQT

Ths. Hoang Thi Phuong Lan KhoaTCQT

TS. Nguyln Thi Hao Ths. Vu Thi Thu Huong

Khoa Ly> luan Chinh tri

NGU0ICHU TRl

Gi4i phip phat trign ben vung kinlt tl bidn Viet Nam trong qud trinh h0i nhSp Quoc td • Hiep dinh thuong m^i tu do (FTA) Vi6t Nam da ky kdt: thuc trang, co hoi va thach thuc

CHOA QUAN TRI KINH DOANH

Tac dpng ciia AEC din hoat dpng xuat khau cua Vi^t Nam

Gi^i phap t^i chinh nhSm thuc day xudt khau thiiy s^n ciia Viqt Nam

T4c dong cua sai lech ty gia doi vdi kinh tS vT mo cua Viet Nam - Mot so khuyen nghi chinh sach

Nang cao hieu qua qu4n ly no nude ngoai cila Chinh phu ViSt Nam trong thdi gian tdi Biln dng ty gia h6i doai anh hudng tdi can can thuong mai Viet Nam trong giai doan hien nay

Thiic diy xudt khdu hang hda oiia Viet Nam sang Hoa Ky trong boi c^nh hai nude trd thanh doi t4c to4n di?n

Nang cao tinh bSn vung trorig vay no nude ngoai thuoc khu vuc cong tai Viet Nam Ph^t triln ode khu cong nghiep vhng kinh tl trpng diem B5c B^ theo hudng b^n vttag Tac dong ciia Higp djnh thircmg mai tir do ASEAN (AFTA) din thu hut ddu tur true tiep nude ngoai vao Viet Nam

T^c dong tran ciia dau tir true tiep nude ngoai trong hoat d6ng s^n xuat - xudt khau mat hang

giaydgpVigtNam

KHOA TAICHINH QU0C TE

Gii phdp ph^t trign nong nghiep cdng nghg cao d Viet Nam

N0I DUNG CONG VEE1C

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

STT

(10)

500 500 500 500 500 500 500

500'

500

- 500

500 500 GI0NCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 . 31/12/2017 31/12/2017

• 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 TH0IGIAN HOAN THANH

PGS, TS. Le Thj Thanh CN.VuThj Thu Huong

Khoa Kinh tl

TS. Hoang Thu HSng

Khoa Kinh tl TS. Hodng Thj Giang

Khoa Kinh tl Ths. Nguyln Dlnh Hodn

Khoa Kinh tl

TS. Nguyln Quic Blnh

Khoa Kinh te TS. Do Thj Thuc Ths. Nguyln Minh Hanh

Khoa Kinh te Ths. Ddo Thj Thiiy Hudng

Ths. Vu Thj Hing Nga Khoa Kinh tl Ths. Nguyln Thj Tuylt Ths. Pham Thanh Thiiy

Khoa Kinh tl PGS.TS. Nguyln Van Ddn

Khoa Kinh te TS. Nguyln Xudn Dien Ths. V3 Thj Vdn Khdnh Khoa Qudn trj Kinh doanh

Ths. U Vigt Nga Ths. Smh Thj Len Khoa Qudn trj Kinh doanh

Ths. Nguyen Thi Nhung Khoa Qudn trj Kinh doanh

NGU"0I CHU TRI

Hodn thien phdp luat ve bdo hiem trdch nhiSm ngh nghigp d Vigt Nam hi$n nay Phdp luat ve hS trg tin dung doi vdi doanh nghi$p nlid vd vvra d Vigt Nam Phdp Iuat ve quySn ty chu d6i vdi cac dom vi sir nghiep cong lap d ViSt Nam

5do hp thuong mrii trong boi cdnh hgi nhdp kinh te d Viet Nam - Thuc trang va khuyen nghj chinh sdeh

Giai phap tai chinh thuc day xuat khau nong san Vi^t Nam sang thj trudng Hoa Ky duy dgng ede nguon lire tai chinh cho xdy d^ng nong thon mdi 6 Viet Nam

Di chuy^n von ddu tu true ti^p nude ngoai: Thuc trang vd mgt so khuy^n nghj cho Viet Nam Di dan va chinh sdeh di dan tren dja ban nflng thfln Viet Nam: Thuc trang vd khuyen nghi chinh sdeh

Phan tang xa hgi va quan diem cong bang xa hgi d nong thon Vi?t Nam hiSn nay

KHOA KINH TJS

Gidi phdp nfing cao ndng lire qudn \j nhd nude trong thu hut dau tu FDI cila Vigt Nam giai doan 2017-2020

Xay dung chiln luge Marketing cho ede doanh nghilp "Start - up" tai Vilt Nam

Giai phdp Marketing nham ndng cao nang lire canh tranh cua ede doanh nghilp djch vu di dpng viln thong Viet Nam

N0I DUNG CONG VfljlC

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

STT

(11)

500 500 500 500 500 500 500 500 500

500 ^

500 500 GI0NCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 TH0IGIAN HOAN THANH

PGS.TS. Pham Thj Kim Van Khoa HTTT Kinh tS Ths. Nguyen Minh Thanh

Khoa K& todn Ths. Dinh Thi Hai Phong

KhoaHTTTKinht^

Ths. NguySn Thu Thiiy Khoa Co b^n TS. ChuVanTu^n Ths. Nguyln ThS Anh

KhoaHTTTKinhte Ths. VdH6ng Nhung

Ths. Vu Thj L6 Hoa KhoaKinhtS PGS,TS.BinhVanH4i

TS. Trhn Phuong Anh KhoaKinhtS TS. Nguyln Thj Viet Nga

KhoaKinhte TS. Vu V5n Hu&ng Ths. NguySn Vu Minh

KhoaKinhte Ths. H6 Thj Hoai Thu Ths. Luu Huy6n Trang

KhoaKinhte Ths. B Ngpc Thanh'

KhoaKinht^

TS. Pham Thi H6ng Nhung KhoaKinhtS Ths.DodnThjHiiY^n

KhoaKinhte Ths. Do Thi Ki^u Phirong

KhoaKinhtS

NGU0ICHU TRI

Xoa d6i gi^m ngh^o ben vthig 6 ede tlnh Mien Trung - Vi^t Nam

Phan tich tdc d$ng cua e^e nhan to kinh te vT m6 den cdn can thuong mai cila Viet Nam 3a dying hda dich vu tai Ngan h^ng Thuong mai Viet Nam

KHOA HE THONG THONG TIN KINH TE

Chuy^n dich ccr cau ng^nh kinh te theo hudmg phdt tri^n ben vOng 6 Viet Nam Gi4i phap phat triin kinh te xanh 6 Viet Nam

Huy d^ng nguon lyre tai chinh tit khu vyrc kinh tS tu nhdn &^ phdt trien an sinh xd hi 6 Viet Nam

Danli gia tac d6ng cua ngu6n lire tai chinh den ngh^o d6i v4 phiic Ipi ho gia dlnh Huy dpng nguSn lyre titi chinh cho hoat dgng bio v^ m6i trabng t^i Viet Nam Phdp luat ve bao h quySn s6 hftu tri tu^ (> Viet Nam

Phap luat vS dang ky doanh nghiep vdd vin dS khcji nghiep 6 Viet Nam

Hoan thien phdp luSt ve dau ttr 6 Viet Nam trong qu4 trlnh hpi nhp kinh te quoc t Hoan thien phap luat vS thj tnrong trdi phieu doanh nghi^p 6 Viet Nam

N0I DUNG CONG VDjlC

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

STT

(12)

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 GI0NCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 TH0d GIAN HOAN THANH

PGS.TS. Bid V5n Vin Khoa Tii chinh Doanh nghiep

TS. Nguyen H6 Phi Hi Khoa Tii chinh Doanh nghiep

TS. Nguyln Minh Hoing Khoa Tii chinh Doanh nghiep

TS. Bach Thj Thu Hubng Ths. DinhThj Vi^tNga Khoa Tii chinh Doanh nghiep

TS. Tran Diic Trung Khoa Tii chinh Doanh nghiep

TS. H6 Thj Thu Huong Khoa Tii chinh Doanh nghiep

TS Nguyln Thj Thanh Khoa Tii chinh Doanh nghiep

TS Pham Thi Quyen Khoa Tii chinh Doanh nghi6p

PGS.TS.Nghiem Thj Tha Khoa Tii chinh Doanh nghiep

PGS.TS. Nguy6n Trpng Co Ban Giim d6c Ths. Nguyln Thj Mai Phtromg

CN. Nguyen Tien Siic Khoa HTTT Kinhte TS. Triri Thj Hoa Therm

Khoa HTTT Kinh ti

Ths. Hi Vin Sang Khoa HTTT Kinhte Ths. Phan Phudc Long

Khoa HTTT Kinh t^

NGUOd CHtl TRI

loin thi^n chinh sich tii chinh ho tr^ phat trien doanh nghi^p nho vi vira 6 Viet Nam Giii phip phit triSn thj trubng bat dong sin nghi duong 6 Viet Nam

Hoin thi?n cong tic tham djnh gii tri DN cr Vi$t Nam hi$n nay

'han tich anh hucmg cua chinh sich co tiic den gii co phiu cua cic DN ni^m yet nginh Thuj-sin d Viet Nam.

Phan tich no cong 6 ViSt Nam hi$n nay

loin thi^n he thong chi tieu phan tich TCDN phpc vp cong tic xip hang tin dpng khach ling DN t^i cic Ngan hang thucmg mai co phanA Vi$t Nam.

Giai phip nang cao nSng lure tai chinh cua cac_cong ty cfi phin niem y& nginh Xi mang 6 Viet Nam

Giii phip bio dim ting tru^ng ben vflng cua cic Ngin hing Thuong mai co phin niem yet 6 Vi^t Nam.

^han tich cac nhan to inh htr^ng den tinh hinh tang truong cua cic DN san xuat gom xay

dyng

Phan tich cic nhan to 4nh hudng den kh^ nang sinh I^i cua ede DN sin xuat vat lieu xay dtrng

KHOA TAI CHINH DOANH NGHDjiP

Phan tich cic nhan to inh hultag din hieu qui hoat d^ng kinh doanh cua cic doanh nghiep nh6 va vita nginh xay dung bang mo hinh djnh luong

.Chinh sich chi tieu cong cho giio dpc - dio tato d Viet Nam

Nghiin cilu khai pha dtt liSu vi ling dung phdn tich xu the thj trubng chiing khoin

Phan tich dpng cho tic d6ng cila cau true von den hi$u qui kinh doanh cua cic doanh nghiep trSn sin chung khoan

N0I DUNG C0NG VBEC

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

STT

(13)

500 500 500 500 500 500

500

500 500 500 500 500

500

GI6NCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 THCR GIAN HOAN THANH

TS. Cu Thu Thuy Ths. Nguyen Thj Qujmh Nga

Khoa Co bin

TS. Nguyln TM Thdy Quynli Khoa Co bin

TS. Mai Khanh Vin Khoa Tii chinh Doanh nghiep

Ths. Bhi Thj Ha Linh KhoaTCDN TS. Dam Thanh Til

Khoa Co bin TS. Nguyen Thj Bao HiSn Khoa T^i chinh Doanh nghiep

TS. Diem Thj Thanh Hii Khoa Tai chinh Doanh nghiep

TS. Bach Thj Thanh Ha Khoa T^i chinh Doanh nghi^p

TS. Pham Thj Thanh H6a Khoa T^i chinh Doanh nghi^p

TS. Dang Phucrng Mai Khoa Tai chinh Doanh nghiep

PGS.TS. Nguyen Thj Hi Khoa Tai chinh Doanh nghiep

TS.PhamThiVanAnh Khoa Tai chinh Doanh nghi^p PGS.TS. Do^n Hucmg Quynh Khoa T4i chinh Doanh nghip

PGS.TS. VtiVanNinh Khoa T^i chinh Doanh nghiep

NGlTdl CHU TRt

LTng dgng ky thuat phSn tich thtoli phin chinh dg b^o sg bi^n dgng CP1 cila Vi^t Nam Ling dgng phan phoi x^c suat dinh mure thuirng phtit

>4o hi^m tr^ch nhiem dan sg cua chil xe co gioi doi v6i ben thu ba

KHOACOBAN

loiln thin he thing chi tieu giim sdt tai chinh doi vdi ede cong ty xay dung nim yet tren thi truong chirng khoan Viet Nam

Van dung mo hinh hii quy nguong de nghien cuu tac dngcila cdu true von dSn gid trj cua e^e CTCP Duoc ph&n niem ygt tren thi truong chiing kho^n Viet Nam

TSng cuimg quan tri rui ro tk\ chinh cac DN thiiy s^n niem yet a Viet Nam

^uy dgng von t^i tro cho dau to doi mdi sdng tao cua c^c DN niem yet tren thi truimg chiing choan Viet Nam

Qu4n trj von t^n kho cua cdc DN thu^ san niem yit ir Vi$t Nam

Nghien cito inh huimg cua ccr cau nguon v6n den gi^ tri DN cua cac DN xSy dung Viet Nam niem yet

Nghien cihi tie dgng cua quin trj von hru dgng d^n khi ning sinh Icri cha cic DN nginh thep ir Viet Nam

Chfnh sich diu to nh&m thuc day phit Men DN nh6 vi vita trong thin kj^ hgi nhip Do lubng rui ro trong cic DN nginh xiy dtrng niem yet trin TTCK Viet Nam

Sir dung cong eg phdi sinh trong phbng ngtta rui ro doi vdi hoat dgng xuat nhp khau ciia cac DN Viet Nam

Tic dgng cila he thdng don bay den gia tri cua cic cong ty co phin niem yet 6 Viet Nam

NQI DUNG CONG VlfiC

124 123

1-22

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

STT

(14)

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 GKJNCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 TH0I GIAN HOAN THANH

TS. Nguyin Manh TMeu Ths. Cao Anh Tuin

Ban TCCB Ths. Trucmg Thi Anh Dao

Ths. Nguyin Thj Chidn BanTCCB

Ths. Nguyln Thj Hong Hanh

BanQLKH

Ths. Bio Ngpc Hi

Ban QLKH

PGS.TS. Trin Xudn Hdi

BanQLKH

TS. Ngo VSn Hau Trung tdm BD&TV TCKT

PGS.TS. NhttTrpngBdch Trung tarn BD&TV TCKT PGS.TS. Nguyln Xuan Thach

Ban CT CT&SV Ths. Ngo Thj Kim Phuong

Ban Tdi chinh Ki todn Ths. Truang Thj Vdn h^

TT Ngoai ngtt - Tin hpc PGS.TS. Ng6'V5n Hiin

VanphhngHV Ths. Vu Thanh Thuy

Thtr vien

PGS.TS. LS Xuan Tnrdng Khoa Tai chile

NGtfdl CHU TRl

Cgng BT dang ky m&i: 13 7 cte t&i

Gidi phdp nang cao hidu qud sii dung von kinh doanh tai c6ng ty kinh doanh bit d6ng san niem yit a Viet Nam hien nay

Hodn thien cdc quy djnh ve tuy^n dyng vien chiic tai HVTC

Ndng cao ndng l^c kiem sodt hoat d$ng chi ngan sdeh cua ngdnh Hdi quan Cdc nhan t6 anh huong den t6 chuc cong tac ke toan thtrong mai dich vu.

Chinh sdeh thue xuat nhap kh^u cua Vi^t Nam trohg dieu ki?n h^i nhdp kinh ti quoc t6 Nhan to tac dong den kha ndng van dung thanh cong mo hinli ABC trong ede doanh nghi^p san xudt ni^m yit tren thi truong chimg khodn Viet Nam

Giii phdp han che thodi von dau hr nude ngodi is Viet Nam trong giai doan hien nay Doi mdi ca che quan ly gid 6 Viet Nam Men nay

Hoin thi^n h? thong thong tin ke toin tai Hoc vi^n Tii chinh

Hoan thien noi dung chuan dau ra doi vdi dao tao dai hpc dap ting yeu cau thirc tien trong diu kiSn hipn nay a Hpc vi^n Tii chinh

Gidi phdp tai chinh vi mfl cho phdt trien nong nghipp nong th6n 0 Viet Nam Gidi phdp chuan hda hoat dpng xii V/ thdng tin tai Thu vi?n Hpc vin Tit chinh

CAC BAN, TRUNG TAM

Hpi nhap va hap tac qu6c ti ve thui - Xu hir6ng the gidi vi chinh sdeh ciia Vi^t Nam

KHOAXAICHUC

N0I DUNG CONG VIEC

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

STT

(15)

150 150 500 500 500 500 500 500 500 gi^nckh

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 thOigian hoan thanh

Ths. Ng6 Tien Dflng Khoa HTTT Kinh te Ths. Nguyln Hong Nhung

Khoa HTTT Kinh te Ths. Nguyln Thanh H6a .

Ting eye Hdi quan TS. Ph?m Thdi H4 Khoa Ngdn hdng - Bdo hiem

Ths. Hodng Thanh Hanh Khoa Ke toan TS.NguyinThjTu Ths. Hoang Thi H6ng Hanh

Khoa L^ ludn Chinh trj TS. Bui Thj Thu Huong

KhoaKltoan NCS. Tr^n Anh Quang Stii hpc Lao dflng Xd hpi TS. Vu Thi Phucmg Lien

NCS. Phi Thj Kilu Anh

KhoaKetodn PGS. TS Mai Nggc Anh NCS. Nguyln Tudn Duy

KhoaKltodn .

NGlTOl CHtl TRt

lodn thi^n to clnio ke todn chi phi s4n xuit vd tinh gid thdnh sdn phdm tai cdng ty cl phan

SdngDdlO

Qudn tri dong ti^n trong doanh nghidp xay dimg niem ylt

<HOA HTTTKT

PHAN S: NGHH5N CU"U Dft TAI CAP KHOA

Cong BT dang Icy m&i: 07 dk Hi Tdc dpng cia hoi nhSp kinh tl den chi s6 hoat dpng cila hdi quan

Giai phap phdt triln dich vy the tin dyng tai NHTM c6 phSn Viet Nam thjnh vtrong Nghien cihi m6 hinh "David Brewer & William List" dl ddnh gia v^ ho4n thi$n he thing kiem soat npi bo d6i vdi hoat dong kinh doanh ngo^i hoi cua cac ngan hang thuong mai hien nay

Giai phap nhlm ndng cao chat Iucmg phuc vu khdch hang tai cong ty trach nhiSm huu han Amway Vi?t Nam

Nghien ctiu v^n dyng ke to4n moi tru&ng tai c4c qu6c gia tren the gidi v^ bki hoc kinh nghiem oho cdo doanh nghi$p s4n xu^t t^i Vi^t Nam

Nghien cuu cdc nhan to dnh hudng d^n tinh dpc lap cfla kilm todn vien tai cdc to chiic kiem todn dQC 18p d Vi^t-Nam hi^n nay.

Ap dung gii trj hpp ly trong cong tdc kl todn 6 cdc cong ty chflmg khodn Vi$t Nam

PHAN S: NGHEEN CUTJ BE TAI CAP HOC VtfLN (XA HQIHOA)

nOi dung c6ng vt$c

2 1 7 6 5 4 3

2^

1

STT

(16)

150 150 150 150 150 150 150 150 150

150 •

150 150 150 GlCJNCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 THCR GIAN HOAN THANH

Ths. Ngd'Van Ton Khoa Co bdn

Ths. Nguyln Thj Quynh Nga Khoa Co bdn

PGS.TS. Vu Bd The Khoa Ly luan Chinh hi Ths. Nguyen Ngpc Tuan

Ths. Pham Thj Xinh Khoa Ly luan Chinh tri Ths. Nguyen Ngpc Anh Khoa Ly lu^n Chinh trj Ths. TrSn Phuctng Thiiy

Khoa Ly lu^n Chinh tri Ths. Nguyen Thanh Quy

Khoa Ly luan Chinh tri TS. Luang Quang Hien Khoa Ly luan Chinh tri Ths. Nguyen Thi HSng Khoa Ly ludn Chfnh tri Ths. Le Thi Hong Nhung

Khoa Ly luan Chinh Ui Ths. D5ng Thi Hu^

Khoa Ly lun Chfnh tri . Ths. BDi Xudn Hda Khoa Ly luan Chinh tri

Ths. Nguyen STThiSu Khoa HTTT Kinh td

NGU"^l CHU TRI

Hoan thipn npi dung b^i gidng th\rc hdnh mdn hpc GDTC theo hh thong tin chi XSy dung bii tap kinh t6 lupmg tren giao dien phan mto phan tlch do lipu Stata

flHOACOBAN

Nghien ciiu vi van dung mot so npi dung cua Dpi hi XII va Nghi quyet Trung uong 4 vao p4ng day mdn Duong l6i edeh mang cua Dang C^ng san Vipt Nam cho sinh vien Hpc vien T4i chinh

V(in dpng iy luan nh^n thirc cua Chil nghTa Mdc - L6nin vao qud trinh day hpc d Hpc vipn

^ai chinh hien nay

Gi^o due thj hi&i tham my cho sinh viSn Hqc vien T4i chinh hien nay

D^ng C^ng san Viet Nam lanh dao ho^t dqng tien te, ngan hang trong ba muoi nam d6i mdi (1986 - 2016) - Thanh tuu va b^i hpc

Duong loi cda DSng ve phdt trien ndng nghiep trong ti6n trinh h$i nhap qu6c te (2006 - 2016) Dang Cpng san Viet Nam lanh dao thirc hi^n chinh sich cong bdng xa hoi giai doan 2006 d^n nay

Phdt trien tu duy ly ludn cho sinh vi^n Hpc vign Tai ehinh hi$n nay

Xdy dung nha nude phdp quyen xa hpi chu nghTa trong thdi ky doi mdi d Viet Nam C8ng nghidp h6a, hi$n dai h6a a nude ta: Thdnh tyu v& nhfing via Ah djt ra

Phdt trien gido due, ddo tao vd khoa hpc, c6ng nghp thdi ky d&y manh cdng nghipp hda, hi$n dpi hda d Viet Nam

KHOA LY LUN CHINH TRI

Ling dung phan mem SPSS trong nghien ciiu thong ke

NOI DUNG CONG VIljC

15 14 13 12 11 10

9 8 7 6 5

4

3

1 -

STT

(17)

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 GldNCKH

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 th6i gian hoan thanh

Ths. Nguyln Thu Hin Khoa K^ to^n Ths. Nguyen Thj Hio Ths. Ho^ng Trung Bite

Khoa T4i chinh cong Ths. Bang Van Buy Khoa Thi chinh cong Ths. Nguytin Quang S^ng Khoa Quin trj Kinh doanh

Ths. Trin Thi HiSn Khoa Qu^n tri Kinh doanh

Ths. Ho Thj H6a Khoa Qtan trj Kinh doanh

Ths. Nguyen Ngpc Lan Khoa Qu&n tri Kinh doanh

Ths. La Van Thjnh CN. Luu Trpng Bai

Khoa Co tan Ths. Mai Thi Thu Trang

Ths. LS Thi Liiu Khoa Coi tan Ths. Pham Thi Htag Hpnh

Khoa Co bin Ths. Trinh Bmh Hhng

Khoa Co tan

NGU6ICHU TRI

Cgng BT c&p khoa citing Icy m6l: 26 tii tai

Hoan thien hS thong bao cdo tai chinh hpp nhat tai TBng cong ty cflng nghiep Tau Thuy Viet

^iam de xay dpng hpc lipu cho mon hpc Bai cuong ke to^n tip doiin

<HOA KE TOAN

Co cau nguon von cua e^e doanh nghipp nganh dien cr Viet Nam

-iudmg din sinh vien sil dyng cac chi so thong ke vao viet luan v5n tot nghipp va nghien cilu choa hpc

KHOA TAI CHINH C6NG

GlAi phap ph^t trien ng^nh cong nghipp ho trp tren dja b^n thanh ph6 H^ Npi Phit trien kinh ti biin Viit Nam - Thuc trang vh giAi phdp

Phdt trien bin vting du lieh bien d Vipt Nam

Giai phap nang cao hieu qu^ trien khai ap dung hp thong qu^n 11 moi tru^ng theo tieu chuan ISO 14001 tai cac doanh nghiep Viet Nam

KHOA QUAN TRI KINH DOANH

TBng hop tii lieu phuc vu on tap toan Olympic sinh vien toan qu6c a Hoc vin Tai chinh B^i m^i npi dung giang dtiy tich phSn trong mon todn cao cip 6 Hoc vi^n Tai chinh B^i gihng di$n tOr m6n ly thuy^t xic suit vh thong ke todn

Xay dung cdc tai tap the lire cho sinh viBn trong mon Bien kinh

NOI DUNG CONG VBjiC

26 25 24 23

22

21 20

,19

18

17

16

STT

(18)

TT theo TT TT theo TT TT theo TT TT theo TT TTtheoTT TT theo TT TT theo TT TTtheoTT TT theo TT TTtheoTT TT theo TT 1 hanh toari

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2

So buot

PGS.TS. Pham Ngoc Dung PGS.TS. Nguyen Thi Thuong Huyen

PGS.TS. Doan Minh Phung

PGS.TS. VQ Thi Vinh

PGS.TS. Nguyen V3n Quy PGS.TS. Nguyln Van DSn PGS.TS. Nguyen Tien Thuan .

PGS.TS. Mai Ngpc Anh PGS.TS. Bui Van VSn

TS. Chu Van Tuan

TS. Nguyln Dtic Lpi

Chu tri

Khoa Tai chinh cong: "No chinh quyen dia phuong: Ly luan va thuc tien"

Khoa Thue - Hai quan Khoa Ngan hang - B^o hietn

Khoa Ly luan Chinh tri: "Hoan thien the ch kinh te thi tnrong djnh huong x3 hoi chu nghla a nuac ta hien nay"

Khoa Co ban

Khoa Kinh te

Khoa T^i chinh Quoc.t^^

Khoa Ke todn: "Doi moi dao tao va nghien ctiu khoa hpc ke todn — kiem todn huong t6i dat chuan quoc te"

Khoa Tai chinh Doanh nghiep: "Xic dinh gia tri doanh nghiep - Tir ly luan d^i thuc tien"

Khoa He thong thdng tin kinh te

Khoa Quan trj kinh doanh

PHAN 7: H0I THAO KHOA HQC, TQA DAM

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

(19)

AW nh^

-NhuDieu3;

- Luu:VT, QLKH.

BO TAl CHtNHCQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM

HQC VIEN TAICHINHDoc lap - Tu do - Hanh phiic

S6: 3^^ /QD-HVTCHa Ngi, ngay 2$ thdng 3 nam 2017

QUYET DINH

Ve viec giao nhiem vu nghien cihi khoa hoc va cong nghe nam 2017

GIAM DOC HQC VIEN TAI CHINH

Can cir Quygt dinh s6 120/2001/QD/TTg ngay 17/08/2001 cua Thu tuong Chinh phil ve viec thdnh lap Hpc vien Tai chinh;

Can cu Quyet dinh s6 1296/QD-BTC ngay 4/6/2010 ciia Bo trucmg Bp Tai

chinh ve viec ban hanh Quy che to chiic va Hoat dpng ciia Hpc vien Tai chinh;

Can cii Quygt djnh s6 266/QB-HVTC ngay 21/04/2010 cua Giam d6c Hpc

vien Tai chinh vg viec ban hanh Qui dinh Quan ly hoat dpng nghien cuu khoa hpc va c6ng nghe cua Hpc vien Tai chinh;

Theo de nghj cua Thuong true Hoi d6ng Khoa hpc va Bao tao Hpc vien Tai chinh va Trucmg ban Qu^n ly Khoa hpc;

QUYET DINH

Dilu 1. Giao ke hoach nhiem vu nghien cuu khoa hpc nam 2017 va kg hoach xy dung hpc lieu phyc vu chucmg trinh d^o tao chat lupmg cao cho cac cd nhan, don vi thupc Hpc vien Tdi chinh (co danh muc dinh kern).

Dieu 2. Truong ede don vj thupc Hpc vien chi dao to chiic thuc hien nhiem vu nghign cuu khoa hpc vd cong nghe dupe giao diing tign dp, ddm bdo chit lupng.

Chii nhiem cac cong truth chiu trach nhiem trpc tiep vg viec trign khai nhiem vu dupe giao theo Qui dinh Qudn ly hoat dpng khoa hpc vd cong nghe hien hdnh.

Dieu 3. Quygt djnh co hieu luc kg tu ngdy ky. Trucmg Ban Qudn ty khoa hoc,

Trucmg Ban Tdi chinh Kg toan, Trucmg cac don vj thupc Hpc vien, Chanh Vdn phong

vd chu nhiem ede cong trinh dupe giao chiu tr

(20)

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

THOI GIAN HO AN THANH

450 600 450 450 600 1350

600 450 750 300 GICINCKH

PGS..TS. Hoang Van Bang Van phong Chinh phii PGS..TS. Nguyln Thj Thanh Holi

Khoa Thue - Hli quan PGS.TS. Nguyln Van Qu^

Khoa Co bin

PGS.TS. Dao Thj Minh Thanh Ths. Mai Mai

Khoa Quan trj Kinh doanh Ths. Nguyen VTnh Tuan

Ths. Trln Sire Hanh TS. Nguy Thu Hiln

Khoa Ke todn PGS.TS. Nguyln Van Dan

TS. Pham Quynh Mai Khoa Kinh tl TS.HoangThjGiang TS. Holng Thu Hlng

Khoa Kinh tl PGS.TS. Nguyln Van Dan

TS. Pham Quynh Mai Khoa Kinh ti

PGS.TS. Binh Trgng Thinh Ths. Duong Due Thing

KhoaTCQT

PGS.TS. Boan Minh Phung Khoa Ngan hang - Bao hi!m

PGS.TS. Vu Thi. Vinh TS. Nguyln Vln Sanh KhoaL^ luan Chinh tri

NGUOI CHU TRI

nng BTsita ch&a, bo sung: 01 cuSn

udng din thirc hlnh m6n hgc Thue tilu ding

TAI BAN CO SUA CHU"A, BO SUNG (BAI TAP)

Cgng BT Sang ky m(ti: 14 cu6n

Huong din giai bai tap Xac suit va Thing ke Toan (mon hgc 3 tin

hi)

Hudrng dan hgc va on tap mon Marketing can ban(day bang Tieng

Anh) (m6n hgc 2 tin chi)

Huong dan thirc hanh mon hgc Ke toan doanh nghiep thirbng mai

dich vu (m6n hoc 2 tin chi)

Huong din thirc hanh mon hgc Kinh ti VT mo 2 (mon hgc 3 tin chi) Hudng'dln thirc hanh mon hgc Phap lult kinh ti - Tai chinh (m6n hgc 9 tin chi)

Huong dan thuc hanh mon hgc Kinh tS Vi mo 2 (mon hgc 3 tin chi) Huong din third hlnh mon hpc Quan tri Bau W Qu6c te (mon hgc 2 tin chi)

Hudng dan thuc hanh mon hgc Bao hiem phi nhan thg (mon hgc 4 tin

chi)

Hudng din on tap mon hoc NhOng nguyen l^ ccr ban cua Chtl nghia Mac - Mac Lenin, Til Wrong H6 Chi Minh (mon hoc 2 tin chi)

N0I DUNG CONG VIEC

1 III 14

12

13 11 9

10 8 7 6

1

STT

(21)

Pagei

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

THOT GIAN HO AN THANH

300 450

• 450

450 450 600 600 1200 Gl6 NCKH

TS. Luang QuangHiSn Khoa L</ lu&i Chinh trj Ths. Pham Thj Lan Phuong

Khoa Ngoai ngO PGS.TS. Le Xuan Truong

Khoa Tai chic PGS.TS. Vuong Thj Thu Hiln

Khoa Thug - Hai Quan TS. Nguyin Le Cuong

Ban TCCB Ths. Hoang Thi Bich Ha Khoa Ngan hang - Bao hiem

PGS.TS. Hoang VSn Quynh Ths. Le Thi H5ng Ngan Khoa Ngan hing - Bao hiem PGS.TS. Dao Thi Minh Thanh

Ths. Nguyin Th| Van Anh Khoa Quan tri Kinh doanh

TS. Nghiem V3n Bay Ths. Nguyen Chi Dung

KhoaNH-BH TS. Pham Thi Lan Phuong

Khoa Ngoai ngtt

NGlfCH CHU TRI

Iirdng dan on tap mon hoc Duong Ioi each mang ciia Dang Cgng san Viet Nam (m6n hgc 2 tu/chi)

[irong dan thirc hanh mon hoc Ngtt nghla (mdn hoc 2 tin chi) i

i

Iirong dan thirc hanh mon hgc Thue (mon hoc 2 tin chi)

n hgc Kinh doanh chimg khoan (mdn hgc 2

>n hgc Phan tich va dinh gid tai sdn tai chinh

Itrdng din thirc h^nh me in chi)

Iirdng din thirc hanh me mon hoc 2 tin chi)

Bien soan mdi (BAI TAP) PHAN 3: BAI TAP

CdngGT Sang ky m&i: 02 awn 3 tin chi GT. English Marketing -

GT. Professional modern Banking - 3 tin chi

1

Bien soan moi giao trinh (GT)

Phan 2: BIEN SOAN QIAO TMNH (GT)

Cpng GTSang k$ m&i: 01 cuon

BGG. Phien dich - 4 tin fchi Bien soan bai giSng goc

PhSn 1: BAI GIANG G6C (BGG)

1

N0I DUNG CONG VEEC

5 4 3 2 1 2 1 1 I STT

DANH MUC CONG TBINH DANG K^ KE HOACH NCKH & CN NAM 2017

Ban hanh kern theo guy it dtnh sd:^/QB-HVTC ngay 2.1 thdng^ nam 2017 cua Giant doc Hoc vim Tai chink

T

(22)

TT theo TT Thanh toan

THOU GIAN HO AN THANH

2 S6 buli HltrpKP HltrpKP

Hi tro KP

HltrpKP HltrpKP

' HltrpKP

HltrpKP '

HltrpKP HltrpKP HltrpKP GICINCKH

TS. Pham Thj Lan Phuong ' Chu tri

TS. E>6 Dinh Thu TS. Le Thu Huyln Khoa Tai chinh cong PGS.TS. Chile Anh Til Trung tarn Ngoai ngil - Tin hpc

TS. Duong Quoc Quan Khoa 1^ luan Chinh tri TS. Bui Thj Thu Huong Ths Nguyln Thj H6ng Van

Khoa Kl toan TS. Vu Thj Phuong Lien Ths.ThsPhiThiKiluAnh

Khoa Kl toan Ths. Nguyln Thj Hlng Van

NC. Nguyin Thanh Thiiy Khoa Kl toan TS Nguyln Thu Hoai

Khoa Kl toan PGS.TS. Tran VSn Hoi

Ths. Nguyln Thi Nga Khoa Kl toan TS.TrdnThiNgocHan TS. Nguyln Tudn Anh

Khoa Kl toan TS. Ngo Thanh Hoang

Ban QLKH NGUOT CHU TRI

Khoa Ngoai ngO

PHAN 6: HQITHAO KHOA HOC, TQA DAM

Cong sack: 13 cuon

Quan ly Nha nude vl tai chinh tiln tp

<! toan trong cac don vi Nhd nude

Nguyen ly ciia Chii nghTa Mac - Lenin vd quy ludt triet hpc

Chuan muc bao cao tdi chinh quoc td - giai thich va tinh huong ling dung

Kilm toan npi bo ngan hang thuong mai Ly thuylt vd fmh hulng Nguyen ly kl todn

Ke todn doanh nghiep nho va vira - Npi dung co ban theo chuan muc qulc tl (IFRSs for SMEs) thong tu'l 33/2016/TT-BTC vd cac tinh huong van dyng

Thuc hanh kl toan tai Chinh trong doanh nghiep nhd va vtra L^ thuyet va tinh hulng thuc hanh to chiic cong tdc ke todn trong doanh nghiep

Luan cii xay dpng gid thanh djch vu cong d Vipt Nam

NOI DUNG CONG VIEC

1 13

11

12 10 9 7

8

6

5

4

STT

(23)

Page 3

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

THCH GIAN HOAN THANH

HdtrpKP HotrpKP H6 trp KP

500 500 500 500 500 600 giOnckh

PGS.TS. Tnrong Thj Thiiy Ban Gidm d6c TS. Ngo Thanh Hoang

BanQLKH

PGS.TS. Nhf Trpng Bach Trung tam BD&TV TCKT

-• Ths. Vu Viet Ninh Khoa TCQT

Ths. Hoang Thj Phucmg Lan

KhoaTCQT

TS. Luang Thu Thiiy Khoa Kinh tg Ths. Bao Thi Huong Khoa Quan trj Kinh doanh

Ths. Chu Tudn Anh Ban TCCB TS. Nguyen Son Lam Khoa Quan trj Kinh doanh

PGS.TS. VuDuyVmh

KhoaTCQT

Ths. Trin Thi Thu Nga

Khoa Ngoai ngil TS.LaThjLam Khoa Ngan hang - Bao hiem

PGS.TS. Nguyln Trpng Co Ban Giam doc

NGUOlCHUTRI

>--s v^

4ghien cilu chuan muc ke toan cong quoc te qua cac tinh hudng Sach song ngu)

Quan he giua nguon von trong nude va nguon von nude ngoai d Vi^t 4am

Cum lien ket nganh - Ly luan va thtrc tien hinh thanh tai Viet Nam

PHAN 6: SACH

Cong di tai: 05 de tai

5hat tri^n khoa h<?c va cong nghS trong nong nghiep a Viet Nam hien nay

Quan ly tai san cong tai cac trirong dai hpe cong lap Viet Nam giai doan 2017-2020

Phat triin thirong hieu nganh thiiy san Vift Nam trong diSu kien hoi nhap kinh ti qu6c tS

Xudt khiu rau qu^ cua ViSt Nam trong dieu kien tham gia cic hiep dinh thtrcmg mai fcr do

Quan ly cua Ngan hang Nha nude v6 an toan von doi vdi c^c NHTM c6 phin Viet Nam

BE TAI CAP HOC VEEN

Cgng di an: 01 de an

Mo hinh ket n3i cac the he sinh vien HVTC

Bt AN CAP HQC VEEN

PHAN 4: NGHJCEN CUE, fit TAI, BE AN CAP HQC VEEN

I' .• <

N0I DUNG CONG VIEC

//

3 2

1 4

5 3 2 1 1 STT

* ,

(24)

Page 6

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

n^i uirti^ nvnfvjii^^Ji

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

V^XV/ I^V^XVJO.

TS. Nguyln Thj Thuy Quynh

TS. Cii Thu Thuy

Khoa Co ban ThS. Nguyin Tuln Duong

ThS.BuiThjHaLinh Klioa Tai chinh Doanh nghiep

PGS.TS. Pham TiSn Hung TS. Phi Thj Kieu Anil

Khoa Ke toan TS. Bui Thj Thu Huong Ths. Mai Thj Bich Ngpc

Khoa KS toan

PGS.TS. Ngo Thj Thu Hong TS. Nguyln Thu Hoai

Khoa Ke toan TS. Le Van Lien Khoa Tai chinh cong Ths. Dang ThS Hung

Khoa Ke todn TS. Hoang Van Tuong Ths.Nguyen Thj Hong Van

Khoa Ke todn

POS.TS. Ngo Thj Thu Hong Ths. Bui Thj Thuy

Khoa Ke toan TS. Vu Thj Phuong Li6n

Ths. Nguyln Thu Hao Khoa K6 toan Ths. Nguyln Thj H6ng Vdn

Ths. Pham Phuong Anh Khoa Ke toan TS. Nguyln Tuan Anil

Ths. Ngo Nhu Vinh Khoa Ke toan i^\x\j\jl \^n\j xxvx

Cp,p Se tii: 14 Si tai

udng din su dung phan mkm Stata trong tliuc hanh kinh te lupng (Tai eu phyc vy giang day online - phyc vu d^o tyo chat lupng cao).

ay dyng he th6ng hoc lieu phuc vu chuong trinh dao tyo chat lupng cao on hpc TCDN1

Xay dung he thong hpc lieu phyc vy chuong trinh dao tao chat lupng cao mon hpc Kiem toan BCTC

Xay dung he thong hoc lieu phuc vu chuong trinh dao tao chat luyng cao mon hoc Ke toan 3

Xay dung ngi dung, phuong phap va hoc lieu mon hoc ke toan 2

Xay dung he thong hoc lieu phuc vu chuong trinh dao tao chat lupng cao m6n hoc KS toin doanh nghiep thuong myi djch vy

Xay dung he thSng [19c lieu phuc vu chuong trinh dao tao chat lupng cao • mon hpc Dai cuong kS toan tap doan

Xay dyng he th6ng hoc lieu phyc vu chuong trinh d^o tap chat luong cao mon hpc KS toin I

X^y dung he thong hoc lieu phuc vu chuong trinh dao tao chat lupng cao mon hoc F8 -Audit and Assurance (kiSm toan can ban)

Xay dung he th6ng hoc lieu phuc vu chuong trinh dao tao chat lupng cao mon hpc F7-Financial Reporting (CMICTQT)

Xay dyng he thong hpc lipu phuc vu chuong trinh dao tyo chat lupng cao mon hpc F5 - Performance Management (KTQT2 2)

nyi ^unvi v^vxnvj vuc.^

14 13 12 11 10

8

9 7

6

5 4

ox

(25)

Page 5

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017

31/12/2017 '

31/12/2017

31/12/2017 31/12/2017

thGi gian ho an thanh

500 500 500 450 450 450 600 600 GICINCKH

TS. Binli Thj Thu Ha Ths. Nguyin Thi Hlng Van

Kltoa Kg todn PGS.TS. Mai Nggc Anh

Ths. Bui T3 Quyen Khoa Ke todn PGS.TS. Mai Nggc Anh Ths. Nguyen Thanh Thtiy

Khoa K6 toan .

PGS.TS Pham Ti&i Hung PGS.TS Thjnh Van Vinh

Khoa Kg toan PGS.TS. Nguyln Thj Ha TS.Pham Thj Thanh Hoa Khoa Tai chinh Doanh nghiep

TS.Pham Thj Van Anh Khoa Tai chinh Doanh nghiep

TS.Pham Thi Van Anh TS.Diem Thj Thanh Hai Khoa Tai chinh Doanh nghiep

Ths. Trln Thi Thu Nhung Khoa Ngoai ngft

NGlTdl CHU TRt

ay dung he thing hgc lieu phyc vg chuoTig trinh dao tao chat lirgng cao mon hgc

•3 - Financial Accounting (TCCTKT)

ay dung hd thong hgc lieu phuc vu chucmg trinh dao tao chat lugng cao mon hoc :2 — Management Accounting (KTQT1)

Xay dung h? thong hgc lieu ph^c vg chuong trinh dao tao chit Itrgng cao mon hgc guyen ly kl toln (Tieng Anh) '

Cong BT dang ky m&i: 03 cuon

HAN 4: NGHIEN CtTU BiE TAI CAP HOC VBEN

ludng din on tSp va thuc hanh mon hgc kiim toln BCTC (dung cho he dao ttio chat upng cao) (mon hgc 2 tin chi)

Corporate finance case study and assignment (bai tap ion TCDN bang tieng Anh danh cho CTDT cu nhan chat lirgng cao) (mon hgc 2 tin chi)

Corporate Finance - Questions and Exercises (Cau h6i va bai tap TCDN bang tieng Anh danh cho CTDT cir nhan chat lupng cao) (mon hgc 2 tin chi)

Bien soan moi (BAI TAP) Cong GTctang kym&i: 01 cuon

PHAN 3: BAI TAP

Bien soan tnoi gido trinh (GT)

Basic Corporate Finance (Tai chinli DN blng tieng Anh danh cho CT dao tao ctr nhan chat Itr^ng cao) - 2 tin chi

Phan 2: BIEN SOAN GIAO TR3NH (GT)

Cong BGG: 01 cidn

Mon Tiing Anh nang cao (danh cho ldp chat lupng cao) - 2 tin chi Bien soan moi (BGG)

Phan I: BAI GIANG G6C

NOI DUNG CONG VBEC

3 2 3

1 I 1

2 I 1 1 I STT

PHUC VTJ CHyONlG'T^iNH BAO TAO CHAT LTrONG CAO

Ban hanh kern theo guy it dinh sd: M^/QB-HVTC ngay IS thing I nam 2017 cua Giant ddc Hoc vien Tai chinh

ci^ u inaivjl zui /

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

hqp d6ng chinh thuc v&amp;i nha thfru trung thfiu, t6 chuc thvc hi~n Hqp d6ng mua sim cua g6i thfru theo quy dinh hi~n hanh... HO CHi MINH BENH VIEN TU

Quá trình truyền thông gồm hai hoạt động cơ bản: hoạt động truyền/gửi thông điệp thông qua kênh truyền thông (trực tiếp hoặc gián tiếp) từ nguồn truyền tới đối tượng

Công dân được khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước,tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị

In [1 2] the physics problem was restricted for degenerate semiconductors in the case of m onophoton ahsorptioii Tho rpsnlts of works [1,^] iìuliraí-o th at tho

Tâm trạng của nhân vật người anh trai trong truyện khi đứng trước bức tranh đạt giải của em gái.. Đoạn văn

-Thdnh phan tham dy: Cdc nhd khoa hpc din tit cdc t6 chute qulc tl, ca quan trung uang, cdc trudng d^i hpc, vipn nghiSn curu trong vd ngodi nude nhu: Dai hpc Greenwich, Ban kinh

- Nguoi c6 trinh d^ thpc sT, cd diem trung binh chung khda hpc thac si tir 7,0 trd len (theo thang diim 10 ho^c tuong ducrng), dang cdng tic tpi cic ca quan nhi nude, cic cor sd

Modiano là một vấn đề văn học mới mang tầm vóc thế giới… “Chấn thương di dời” (và những sự kiện thân phận theo đó) trong khuynh hướng viết về quê nhà của văn xuôi

Kết quả phỏng vấn cho thấy rằng đa số các cựu sinh viên (đã có học bổng du học) đều có chung một câu trả lời đó là chương trình A nh văn tổng quát tại trường

The study also pointed out some characteristics of the aging population in Vietnam such as: rapid aging rate, differs by region, rural aging is high and

Roberto Bolaño and the theme of writers and critics (in the novels: By night in Chile and

Evaluation of the effectiveness of treatment with Amikacin through tracking drug concentration in the blood of patients at the Department of Kidney - Urology Surgery, Gia Dinh

Capital structure and rm performance: evidence from an emerging econom.. The Business

Chinh sach tai khoa vdi phat trien kinh te b6n vung d Viet Nam Van dung chuln muc k8 toan cong qu6c t hoan thi6n ki toan hoat dong lien doanh lien k^t trong cac b|nh vien cong lap

[r]

(2005), Econometric Analysis of Panel Data, West Sussex, England, John Wiley

Đó là buôi tối nơi còng đường ngt'.i n&lt;Jẳm trăng sáng, là ỉong cảnh dọc đường đi kinh li hay những'dịp thuyên chuyễn.. MAH HbẼ TXHH. naiipOTHB,

Applying active teaching methods will help to overcome some existing problems in teaching Fine Arts in primary schools, create an exciting atmosphere for pupils, inspire students

Trong nghign ciiu nay nhdm tac gia nghien ciiu mdi quan he giira phat trien thi trudng tai chinh va dau lu tryc tiep nudc ngoai tai Vigt Nam, tigp can bang trpng sd Enfropy va md

Các tác phẩm văn học phiêu lưu cũng chủ yếu là các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi: Timua và đồng đội; Các cuộc phiêu lưu của Mít đặc; Các cuộc phiêu lưu

This research will help the readers have a more complete view and more correct assessment of magazine in the historical flow of national culture.. Lý

Nha san xuat va eong ty dang ky thuoe co tnich nhi¢rn eung cap thu 'e van Vi¢t Nam thea dung cae h6 so tm li¢u da dang ky vcriB¢ Y teo So dang ky uqe B¢ Y te Vi¢t Nam e~p phai duqe

ology forecasting results and possibility of expanding the application o f the improved symmetric induced polarization sounding m ethod have been illustrated by