• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề khảo sát ngẫu nhiên Hóa 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề khảo sát ngẫu nhiên Hóa 8"

Copied!
3
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NGẪU NHIÊN NĂM HỌC 2017-2018

MÔN HOÁ HỌC – LỚP 8

Thời gian làm bài: 45 phút; 30 câu trắc nghiệm Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng hoá học?

A. Thuỷ tinh nóng chảy được thổi thành chai và lọ B. Vàng được đánh thành nhẫn , vòng

C. Than cháy trong không khí tạo ra khí cacbonic.

D. Xăng để trong lọ hở nút bị bay hơi.

Dãy nào sau đây chỉ chứa các công thức hoá học của oxit axit?

A. CaO, FeO, ZnO B. SO3,MgO, ZnO C. CaO, SO2, MgO D. SO2, CO2, P2O5

Công thức hoá học phù hợp với hoá trị IV của nitơ là?

A. N2O5 B. N2 O C. NO2 D. NO

Cho công thức hoá học của một số chất sau: O2, CuO, KOH, Zn,H2SO4, AlCl3. Số đơn chất và hợp chất là bao nhiêu?

A 3 đơn chất, 3 hợp chất B. 1 đơn chất, 5 hợp chất C.2 đơn chất, 4 hợp chất D. 4 đơn chất, 2 hợp chất Ứng dụng nào sau đây không phải của o xi?

A. Cung cấp cho bệnh nhân khó thở. B. Dập tắt các đám cháy.

C.Dùng để đốt nhiên liệu D. Dùng làm đèn xì oxi- axetilen

Có 3 bình giống nhau: Bình X chứa 0,5 mol khí CO2, bình Y chứa 0,5 mol khí CH4, bình Z chứa 0,5 mol khí H2. Thứ tự các binh được xếp theo chiều giảm dần về khối lượng là:

A. Z ; X; Y B. X; Y; Z C. X; Z; Y D. Z; Y; X Chất khí X có tỉ khối so với không khí bằng 2,207 . X là:

A. SO2 B. H2S C. SO3 D. CO2. Phương trình hoá học nào sau đây không đúng?

A. C + 2 O2 → 3 CO2 B. Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2

C.2 Zn + O2 2 ZnO D. 2 Al(OH)3 → Al2O3 + 3 H2O

Càng lên cao nồng độ khí oxi càng thấp là vì :

A. oxi nhẹ hơn không khí B. nhiệt độ sôi của khí oxi thấp C.oxi nặng hơn không khí D. oxi tan ít trong nước

Chất nào là chất khử trong phương trình?

FeO + H2 → Fe + H2 O

A. H2 B. H2O C. Fe D. FeO

Đốt cháy 2 mol photpho trong bình chứa 2 mol khí oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư?. Biết phản ứng xáy ra hoàn toàn.

A. O xi B. Photpho C. Cả 2 chất D. Không chất nào.

Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí ?

A. Sự hô hấp của động vật B. Sự gỉ của các vật bằng sắt.

C.Sự quang hợp của cây xanh . D. Sự cháy của than củi, bếp ga Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí?

A. 21% khí oxi, 78 % khí nitơ, 1 % các khí khác ( CO2;CO; hơi nước, khí hiếm…..) B. 21% khí nitơ, 78 % các khí khác, 1 % oxi.

C. 21% các khí khác, 78 % nitơ, 1 % oxi.

D. 21% khí nitơ, 78 % khí oxi., 1 % các khí khác ( CO2;CO; hơi nước, khí hiếm…..)

Trong các hợp chất của sắt: FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeSO4, hợp chất có % khối lượng nguyên tố sắt cao nhất

(2)

là :

A. FeO B. Fe2 O3 C. Fe3O4 D. FeSO4

Dãy nào sau đây gồm các chất làm đổi màu giấy quỳ tím?

A. KOH, NaCl B. MgO, KOH C. NaCl, H2SO4 . D. KOH, H2SO4. Một hợp chất SOx có phân tử khố là 80. Hãy tính x.

A. x =2 B. x=4 C.x= 1. D.x=3 Thể tích ở điều kiên tiêu chuẩn của 22,0 gam khí CO2 là:

A. 22,4 lit B. 11,2 lit C.44,8 lit D. 33,6 lít

Biết khí oxi chiếm 1/5 thể tích của không khí. Thể tích không khí cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn để đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam lưu huỳnh là:

A. 8,96 lít B. 13,44 lit C. 11,2 lít. D. 22,4 lít Nếu 2 chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau ( đo cùng nhiệt độ và áp suất) thì :

A. Chúng có cùng số mol nguyên tử B. chúng có cùng số nguyên tử.

C.chúng có cùng khối lượng D.chúng có cùng số mol chất

Có những khí sau: Cl2, SO2, N2, O2. Thứ tự nào sau đây phù hợp với chiều tăng dần về khối lượng mol phân tử ?

A. N2, O2, Cl2, SO2. B. N2, O2, SO2, Cl2. C. Cl2, SO2, N2, O2. D. SO2, O2, N2, Cl2. O xít nào dưới đây không phải là o xit bazơ ?

A. CaO B. Na2O C. SO2 D. CuO Phân tử khối của hợp chất tạo bởi 2Fe, 3S, 12O là:

A. 416 B. 418 C. 305 D. 400.

Đốt cháy hòan toàn m gam chất A cần 6,4 gam oxi , thu được 4,4 gam khí cacbonđioxit và 3,6 gam nước.Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 1,8 gam B. 1,5 gam C. 1,7 gam D. 1,6 gam

Cho những oxit sau: SO3, K2O, CaO, P2O5. Dãy nào sau đây gồm những oxit tác dụng với nước tạo thành bazơ?

A. SO3, CaO. B. SO3, P2O5. C. CaO, K2O. D. K2O, P2O5. Số nguyên tử sắt có trong 0,5 mol nguyên tử Fe là:

A.6,0.1022 B. 3,0.1023 C. 3,0. 1022 D.6,0.1023

Cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau ở điều kiện thường?

A. Fe và H2O B. CuO và O2 C. Na và H2O D. SO2 và HCl.

Nguyên liệu thường được dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là:

A. KHCO3 B. KMnO4 hoặc KClO3 C. H2O D. K2CO3. Phản ứng nào cho dưới đây là phản ứng thế?

A. Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 B. 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca( HCO3)2.

C .S + O2 SO2 D. BaCO3 → BaO + CO2

Khi nung đá vôi bị phân huỷ theo phản ứng hoá học: CaCO3 → CaO + CO2

Cho biết khối lượng CaCO3 là 100 gam, khối lượng CO2 là 44 gam. Khối lượng CaO là:

A. 66gam B. 60 gam. C. 56 gam. 50 gam..

Cho 48 gam CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng. Thể tích khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng cho phản ứng trên là:

A. 13,44 lít B. 6,72 lít. C. 3,36 lít D. 12,24 lít

(3)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Thời gian cần để Mặt Trời tiêu thụ một lượng khí hydrogen bằng khối lượng trái đất

Tỉ trọng thành phần kinh có vốn đầu tư nước ngoài không ổn định Câu 37: Ý nào sau đây không phải là hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế.. Tăng

Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.. Hai mặt phẳng cùng vuông góc với một mặt

Sang cảnh sau, khán giả không chỉ được nghe những lời đối thoại, mà còn được xem các thợ phụ cởi quần áo cũ, mặc lễ phục mới cho ông Giuốc-đanh..

Cần chuẩn bị những cái cần thiết trong hành trang mang vào thế kỉ mới, trong khi chúng ta đã chứng kiến sự phát triển như huyền thoại của khoa học và công nghệ, làm cho

d/ Đoạn văn trên khiến cho em liên tưởng tới những tác phẩm nào cũng nói về những triết lý, những bài học sâu sắc của nghệ thuật.. e/ Tác

1 Hàng nào có nhiều đồ chơi hơn?... Số ô tô nhiều hơn số

Câu 3: Nhận biết được các kiểu dữ liệu trong chương trình bảng tính.. Câu 4: Xác định được lỗi khi nhập dữ liệu quá dài so với độ rộng

Câu 9: Sự hình thành cơ cấu kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp của Bắc Trung Bộ góp phần tạo thế kinh tế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian

Câu 14: Ý nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ không khí theo lục địa và đại dươngB. Lục địa có nhiệt độ trung bình năm

Tuyến tụy Câu 7: Hoocmôn nào dưới đây do phần tuỷ tuyến trên thận tiết ra.. Tirôxin Câu 8: Nhóm nào dưới đây gồm hai loại hoocmôn có tác dụng sinh lý

Das Konzert wird am Samstagabend wegen des Gewitters nicht im Stadion stattfinden.. Das Konzert wird wegen des Gewitters am Samstagabend nicht im

Câu 13: Giả sử trong quần thể của một loài động vật phát sinh một đột biến lặn, trường hợp nào sau đây đột biến sẽ nhanh chóng trở thành nguyên liệu cho chọn lọc

Câu 16: Giả sử trong quần thể của một loài động vật phát sinh một đột biến lặn, trường hợp nào sau đây đột biến sẽ nhanh chóng trở thành nguyên liệu cho chọn lọc

Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen Aabb thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tửB. Biết rằng cặp NST số 2 giảm phân bình thường; cặp nhiễm sắc thể số 5 không phân

Trong không gian, hai đường thẳng được gọi là song song nhau nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung.. Phép quay biến đường thẳng thành một đường thẳng

Caâu 7: Hình thaønh treân ñaát lieàn vaø töông ñoái khoâ laø khoái khí naøoa. Khoái khí luïc

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.. Hãy chọn một từ thích hợp trong ngoặc để hoàn thành mỗi

Hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi.. We have breakfast at half

Những con vật như anh gọng vó, ả cua kềnh,… được tác giả nhân hóa và miêu tả vô cùng sinh động, gợi cảm.. Nghe- viết Một chuyến đi (từ đầu đến

Mâu thuẫn giữa ước mong đoàn tụ với nỗi sợ công lí trừng phạt.. Mâu thuẫn tâm lí giữa ước mong đoàn tụ với con nhưng sợ làm tan vỡ hạnh

ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.. ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai

Chuẩn đầu ra kiến thức Nội dung kiểm tra [G1.2] Tính giới hạn hàm số, tính đạo hàm, vi phân, tích.. phân của hàm số một