Chính tả 2 - Tuần 25 - TC Sơn tinh Thủy tinh

11  Download (0)

Full text

(1)

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Hùng Vương thứ mười tám có một người

con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.

Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa.

Tìm và viết các tên riêng có trong bài chính tả?

Tìm và viết các tên riêng có trong bài chính tả?

Hùng Vương, Mị Nương

Hùng Vương, Mị Nương

(2)

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mị

Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi.

Một hôm, có hai chàng trai đến cầu

hôn công chúa.

(3)

Thi tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng:

Thi tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng:

ch…..

ch….. chổi rơm chổi rơm

tr…..

tr….. tre ngà tre ngà

(4)

Thi tìm từ ngữ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã:

Thi tìm từ ngữ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã:

ngõ hẹp, cái mũ…..

ngõ hẹp, cái mũ…..

cỏ khô, cổ chai,….

cỏ khô, cổ chai,….

(5)

Điền vào chỗ trống ch hay tr?

Điền vào chỗ trống ch hay tr?

….ú mưa

….ú mưa .…ú ý

.…ú ý

.…uyền tin .…uyền tin ....uyền cành ....uyền cành

….ở hàng

….ở hàng ....ở về

....ở về

Ghi vào những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Ghi vào những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

số

chăn

số

chăn

số

le

số

le

chăm

chi

chăm

chi

lỏng

leo

lỏng

leo

mệt

moi

mệt

moi

buồn

ba

buồn

ba

tr tr

ch ch tr

ch

số

lẻ

số

lẻ

số

chẵn

số

chẵn

chăm chăm

chỉ chỉ

lỏng

lẻo

lỏng

lẻo

mệt

mỏi

mệt

mỏi

buồn

buồn

(6)
(7)

CHÍNH TẢ

TUẦN 25/ Bài 2

28/2/2016 Trần Thị An ThuyênTrần Thị An Thuyên

(8)

TUẦN 19 TUẦN 19

Nghỉ hè với bố Bé ra biển chơi

Tưởng rằng biển nhỏ Mà to bằng trời.

Như con sông lớn Chỉ có một bờ

Bãi giằng với sóng Chơi trò kéo co.

Phì phò như bễ Biển mệt thở rung Còng giơ gọng vó

Định khiêng sóng lừng.

TUẦN 25

TUẦN 25 Bé nhìn biển

Mỗi dòng thơ có mấy chữ?

Mỗi dòng thơ có mấy chữ?

Chữ đầu dòng thơ cách lề đỏ mấy ô?

Chữ đầu dòng thơ cách lề đỏ mấy ô?

(9)

TUẦN 19 TUẦN 19

2525 Chính tả: Bé nhìn biển

Thi tìm tên các loài cá bắt đầu bằng:

Thi tìm tên các loài cá bắt đầu bằng:

ch ch

tr tr

(10)

Tìm các tiếng:

Tìm các tiếng:

Bắt đầu bằng tr/ch, có nghĩa:

Bắt đầu bằng tr/ch, có nghĩa:

-Em trai của bố -Em trai của bố

-Nơi em đến học hàng ngày -Nơi em đến học hàng ngày -Bộ phận cơ thể dùng để đi -Bộ phận cơ thể dùng để đi

Có thanh hỏi hoặc thanh ngã:

Có thanh hỏi hoặc thanh ngã:

-Trái nghĩa với khó -Trái nghĩa với khó

-Chỉ bộ phận cơ thể ngay dưới đầu -Chỉ bộ phận cơ thể ngay dưới đầu -Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi -Chỉ bộ phận cơ thể dùng để ngửi

(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in