Tuần 24 - Luyện từ và câu -Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ? - Hoa Thơm

21  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Trường Tiểu học Ái Mộ A

Bài giảng Lớp 4

Môn: Tiếng việt Phân môn : LTVC

Tuần: 24

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ

AI LÀ GÌ?

(2)
(3)

Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?

trả lời cho câu hỏi nào? Vị ngữ do từ ngữ nào tạo thành?

1. Tìm vị ngữ trong các câu sau:

a. Bắc Ninh là quê hương của làn điệu dân ca quan họ.

b. Em là mầm non của Đảng.

(4)
(5)

I. Nhận xét

a)

Ruộng rẫy là chiến trường Cuốc cày là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ

Hậu phương thi đua với tiền phương.

b)

Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Hồ Chí Minh

Tìm những câu thuộc mẫu câu Ai là gì?

(6)

I. Nhận xét

a) Ruộng rẫy là chiến trường Cuốc cày là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ

b) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Những câu có dạng Ai là gì?:Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được.

Em tìm chủ ngữ trong các câu đó bằng cách nào?

Em tìm chủ ngữ trong các câu đó bằng cách nào?

Em tìm chủ ngữ trong các câu đó bằng cách đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì?

Em tìm chủ ngữ trong các câu đó bằng

cách đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Con gì?

(7)

Trong câu kể Ai là gì? Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào?

Ch ng tr l i cho câu h i: ữ ả ờ

Ai? Cái gì? Con gì?

(8)

a) Ruộng rẫy là chiến trường Cuốc cày là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ

b) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Chủ ngữ do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

Chủ ngữ do những từ ngữ như thế nào tạo thành? Chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm

danh từ tạo thành.

Chủ ngữ thường do danh từ hoặc cụm

danh từ tạo thành.

(9)

L P 4

Trong câu kể Ai là gì? Chủ ngữ biểu thị nội dung gì?

Trong câu kể Ai là gì? Chủ ngữ biểu thị nội dung gì?

Chủ ngữ chỉ sự vật được giới

thiệu, nhận định ở vị ngữ.

(10)

1. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ.

2. Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai?

hoặc Con gì?, Cái gì?

3. Chủ ngữ thường do danh từ ( cụm

danh từ ) tạo thành.

(11)

Đặt câu kể Ai là gì? Có chủ ngữ là danh từ.

Đặt câu kể Ai là gì? Có chủ ngữ là danh từ.

VD: Mai là học sinh giỏi của lớp em.

VD: Mai là học sinh giỏi của lớp em.

Đặt câu kể Ai là gì? Có chủ ngữ là cụm danh từ.

Đặt câu kể Ai là gì? Có chủ ngữ là cụm danh từ.

Bác sĩ Ly là một người đức độ, nhân từ.

Bác sĩ Ly là một người đức

độ, nhân từ.

(12)

1. Đọc các câu sau:

- Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận.

Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

- Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi

niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.

a. Tìm câu k Ai là gì?

b. Xác đ nh ch ng c a các câu v a tìm ữ ủ đ ượ c.

a. Tìm câu k Ai là gì?

b. Xác đ nh ch ng c a các câu v a tìm ữ ủ

đ ượ c.

(13)

- Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận

- Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

- Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng.

- Hoa phượng là hoa học trò.

a.Các câu kể Ai là gì? là:

b. Xác định chủ ngữ của từng câu

(14)

Bạn Lan Người Cô giáo

Trẻ em

là tương lai của đất nước là người mẹ thứ hai của em

là người Hà Nội là vốn quý nhất là người Hà Nội.

là vốn quý nhất.

là người mẹ thứ hai của em.

là tương lai của đất nước.

2 Chọn từ ngữ ở cột A ghép với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?

A B

(15)

Bài 3. Đặt cõu kể Ai là gỡ? với cỏc từ ngữ sau làm chủ ngữ:

- Bạn Bớch Võn - Hà Nội

- Dõn tộc ta

là học sinh giỏi.

là thành phố rất đẹp.

là dân tộc anh hùng.

Cỏc cõu trờn cũn thi u b ph n nào thỡ ế

m i cú th thành cõu? V ng .

(16)
(17)

Câu sau đây là kiểu câu kể gì em đã học? Hãy xác định chủ ngữ trong câu đó.

Câu sau đây là kiểu câu kể gì em đã học? Hãy xác định chủ ngữ trong câu đó.

Tr ườ ng h c là ngôi nhà th hai c a em.

( Câu kể Ai là gì?)

(18)

Trong hai câu sau, câu nào là câu kể Ai là gì?

Bé Huy viết thư cho bố.

Bé Thoại là học sinh giỏi .

Thoại là học sinh giỏi.

Thoại là học sinh giỏi.

(19)

Tìm chủ nhữ, vị ngữ trong câu sau:

Bố em là một người lính hải quân.

Tìm chủ nhữ, vị ngữ trong câu sau:

Bố em là một người lính hải quân.

(20)

Tìm ch ng trong câu sau và cho bi t ch ng đó do t ng nào ế t o thành.

Chích bông là bạn của nhà nông.

Ch ng do danh

t t o thành ừ ạ

(21)

L P 4

Trong câu kể Ai là gì? Chủ ngữ biểu thị nội dung gì?

Trong câu kể Ai là gì? Chủ ngữ biểu thị nội dung gì?

Chủ ngữ chỉ sự vật được giới

thiệu, nhận định ở vị ngữ.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại