• Không có kết quả nào được tìm thấy

Chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện – Bùi Đình Thông - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Chuyên đề khối đa diện và thể tích khối đa diện – Bùi Đình Thông - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247"

Copied!
39
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)
(2)

✇ THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN ✎

TỨ DIỆN ĐẶC BIỆT

h

h

H

A D

B

C S

h

H

C'

B'

D' A'

E D

A

B

C E'

V = 1. .h

3

V = .h

S.ABC

SA a; SB b; SC c= = = V = 1.a.b.c

6

V = 2. x.y.z

12

S.ABC

SA BC a; SB AC b; SC AB c= = = = = =

x a= 2+b2c ; y a2 = 2+c2b ; z b2 = 2+c2a2

c b

a

B

C S

A

c b

a

B A C

S

(3)

KHỐI LĂNG TRỤ ĐẶC BIỆT

KHỐI CHÓP ĐỀU

› 29.47% from 6 months ago V = .h V a.b.c = V a =

3

h

a a

a

a b

c

(4)

CÔNG THỨC TÍNH NHANH KHỐI CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

O d

H

β M α

b

a S

C

B A

a .tan V =

3

12

a .tan V =

3

24

V a d

a d

= −

3

2 2

3

12 12

b .sin cos

V = 3 3 2

4

a . b a

V

=

2

3

2 2

12

V = a .

3

2

12

(5)
(6)

TỈ SỐ THỂ TÍCH

✇ BÀI TẬP RÈN LUYỆN ✎

B A C

S

A'

B'

C' C'

A D

B C S

B'

A'

D'

P A B

C

B'

D' C'

A' D

Q M

N S .A B C D

S .ABCD

V a b c d

V abcd

    + + +

= 4

S .A' B' C' S .ABC

V SA' SB' SC'. V = SA SB SC

ABC.MNP ABC.A B C

V AM BN CP DQ

V    AA BB CC DD

 

=  + + +  1

4 S.ABC

ASA; BSB;CSC

ABC .MNP ABC .A B C

V AM BN CP

V    AA BB CC

 

=  + +  1

3

S.ABCD ABCD

ASA; BSB;CSC; DSD A ; B ;C ; D   

ABC.A B C   M A A; N B B; P C C     

B

C

A' C'

B' A

M

N

P

ABCD.A B C D    M A A; N B B; P C C; Q D D       

M ; N ; P; Q SA a;SB b SA = SB =

 

SC c;SD d SC = SD =

 

(7)

Lớp toán thầy Thông Đình Đình

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 2020 – 2021 HÌNH HỌC 12: CHƯƠNG I

Dạy thật – Học thật – Giá trị thật

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP -CB -TM1

S.ABCD ABCD a SA

SC 45 V S.ABCD

Ⓐ.

V =a3 2 3

Ⓑ.

V a= 3 3

Ⓒ.

V =a3 3 3

Ⓓ.

V a= 3 6

ABCD AD

(

ABC

)

AC=AD =4a AB=3a,BC =5a

ABCD

Ⓐ.

4a3

Ⓑ.

3a3

Ⓒ.

8a3

Ⓓ.

6a3

S.ABCD a SA

a S.BCD

Ⓐ.

a3

3

Ⓑ.

a3

8

Ⓒ.

a3

6

Ⓓ.

a3

4

S.ABC SA

(

ABC

)

ABC A AB a=

(

SBC

)

300 V S.ABC

Ⓐ.

V = 6a3 18

Ⓑ.

V =2a3 6 3

Ⓒ.

V =a3 6 36

Ⓓ.

V = 2a3 3

(8)

S.ABCD a, SA , SD

(

SAB

)

30 V

Ⓐ.

V =2a3 3 3

Ⓑ.

V =3a3 3

Ⓒ.

V =a3 3 2

Ⓓ.

V =a3 3 3

S.ABC A SB SC ABC SA=4

SB=2 SC =3

Ⓐ.

61

Ⓑ.

141

Ⓒ.

8

Ⓓ.

5 3

S.ABCD ABCD AB a,= BD=2a SA

( )

mp SBD mp ABCD

( )

60 V S.ABCD

Ⓐ.

V =a3 3 6

Ⓑ.

V =a3

Ⓒ.

V =a3 3 4

Ⓓ.

V =a3 3 2

S.ABC ABC B AB a= SA

(

ABC

)

M

SC

(

MBC

) (

ABC

)

 S.ABC

Ⓐ.

VS.ABC =a3 2 18

Ⓑ.

VS.ABC =a3 3 6

Ⓒ.

VS.ABC =a3 3 36

Ⓓ.

VS.ABCa3 3 18

a

Ⓐ.

a3 3

4

Ⓑ.

a3 2

6

Ⓒ.

a3 3

2

Ⓓ.

a3

2

ABCD 8

B

C S

A

(9)

Ⓐ.

8

3

Ⓑ.

8 8

3

Ⓒ.

8

3

Ⓓ.

8

S.ABC a 2a

Ⓐ.

a3 11

12

Ⓑ.

a3 2

3

Ⓒ.

a3 3

8

Ⓓ.

a3 7

6

9 2 4

( )

đ

Ⓐ.

3

Ⓑ.

2 3

Ⓒ.

2 6

Ⓓ.

6

S.ABCD AB a= SA a= 2 M ,N ,P

SA,SB CD V AMNP

Ⓐ.

V =a3 6 36

Ⓑ.

V =a3 6 48

Ⓒ.

V =a3 3 48

Ⓓ.

V =a3 6 12

S.ABCD 45 4 2a .3

3

Ⓐ.

2 2a

Ⓑ.

a

Ⓒ.

2a

Ⓓ.

4 2a

S.ABCD ABCD a SD=a 13

2 S

(

ABCD

)

H AB S.ABCD

(10)

Ⓐ.

a3 12

Ⓑ.

2a3

3

Ⓒ.

a3 2

3

Ⓓ.

a3

3

S.ABC ABC C a.

(

SAB

)

SAB 12a2

Ⓐ.

a 2

Ⓑ.

a

Ⓒ.

2a

Ⓓ.

a

2

S.ABC ABC a SAB S

S.ABC

Ⓐ.

a3 3

2

Ⓑ.

a3 3

24

Ⓒ.

a3 3

6

Ⓓ.

a3 3

12

S.ABCD ABCD A

D

(

SAD

)

SAD DB=3a,DC=2AB=4a S.ABCD

Ⓐ.

5 3a3 6

Ⓑ.

5 2a3 3

Ⓒ.

5 3a3 2

Ⓓ.

2a3

S.ABC SA=3a SA 600 ABC B ACB=300

G ABC.

(

SGB

) (

SGC

)

S.ABC a

Ⓐ.

243a3

112

Ⓑ.

81a3

3

Ⓒ.

2a3 13

12

Ⓓ.

a3 3

12

V S.ABC SA BC= =5a, SB=AC =6a SC =AB=7a.

(11)

Ⓐ.

V =2 95a3

Ⓑ.

V =35 2a3 2

Ⓒ.

V =35a3 2

Ⓓ.

V =2 105a3

S.ABCD ABCD a BAD 60 I

AC BD S

(

ABCD

)

H BI. SC

(

ABCD

)

45 S.ABCD

Ⓐ.

a3 39

48

Ⓑ.

a3 39

24

Ⓒ.

a3 39

36

Ⓓ.

a3 39

12

S.ABC 6 M N P BC CA

AB V S.MNP

Ⓐ.

V =3

Ⓑ.

V =3 2

Ⓒ.

V =9 2

Ⓓ.

V =4

ABCD B' C ' AB AC

AB' C' D ABCD

Ⓐ.

1

6

Ⓑ.

1

2

Ⓒ.

1

8

Ⓓ.

1

4

S.ABC ABC A AB AC a= = I SC

S ( ABC ) H BC ( SAB) 60

S.IAB

Ⓐ.

a3 6

24

Ⓑ.

a3 3

12

Ⓒ.

a3 3

24

Ⓓ.

a3 6

12

(12)

S.ABCD ABCD M SC.

( )

P AM

BC SB SD P Q S .AMPQ

S .ABCD

V V

Ⓐ.

3

8

Ⓑ.

1

4

Ⓒ.

3

4

Ⓓ.

1

8

S.ABCD ABCD I SC

S.ABCD V

.

S.IAB V

Ⓐ.

1V 6

Ⓑ.

1V 4

Ⓒ.

1V 16

Ⓓ.

1V 8

S.ABC ABC B AB a= SA

(

ABC

)

(

SBC

) (

ABC

)

 M SC S.ABM

Ⓐ.

VS.ABM =a3 2 18

Ⓑ.

VS.ABM =a3 3 6

Ⓒ.

VS.ABM =a3 3 36

Ⓓ.

VS.ABM a3 3 18

OABC OA,OB,OC OA a= OB=2a,OC =3a M ,N

AC,BC OCMN a

Ⓐ.

3a3 4

Ⓑ.

2a3 3

Ⓒ.

a3

Ⓓ.

1a3 4

S.ABCD ABCD a. SA SB =2a.

M,N SB, BC. A.SCNM ?

Ⓐ.

a3 3

16

Ⓑ.

a3 3

12

Ⓒ.

a3 3

24

(13)

Ⓓ.

a3 3

8

S.ABC 16 M N P SA SB SC

V AMNP

Ⓐ.

V =8

Ⓑ.

V =4

Ⓒ.

V =2

Ⓓ.

V =6

---HẾT---

(14)

Lớp toán thầy Thông Đình Đình

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 2020 – 2021 HÌNH HỌC 12: CHƯƠNG I

Dạy thật – Học thật – Giá trị thật

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP -CB -TM2

S.ABCD a SA a= 3 SA

(

ABCD

)

H A

SB VS.AHC

Ⓐ.

a3 3 8

Ⓑ.

a

3 3 6

.

Ⓒ.

a3 3 3

.

Ⓓ.

a3 3 12

.

S.ABCD ABCD AB a= SA

SC 450 SC=2 2a S.ABCD

Ⓐ.

a

3

3

.

Ⓑ.

2a3 3

.

Ⓒ.

2a3 3 3

.

Ⓓ.

a3 3 3

.

OABC OA OB OC OA OB OC a= = =

Ⓐ.

1a3 6

.

Ⓑ.

1a3 2

.

Ⓒ.

1a3 3

.

Ⓓ.

1a3 4

.

S.ABCD ABCD a SA

(

ABCD

)

SC

(

SAB

)

300 a S.ABCD

Ⓐ.

VS.ABCD =a3 3 3

.

Ⓑ.

VS.ABCD =a3 2 3

.

(15)

Ⓒ.

VS.ABCD =a3 3 2

.

Ⓓ.

VS.ABCD =a3 3

.

S.ABCD SA

(

ABCD

)

ABCD AB=2a

AD a= SC 60 V S.ABD a

Ⓐ.

V =a3 15 3

.

Ⓑ.

V =2a3 15 3

.

Ⓒ.

V =2a3 15

.

Ⓓ.

V a= 3 15

.

S.ABCD a

(

SAB

) (

SAD

)

(

SCD

)

60 SBCD

Ⓐ.

a3 3

.

Ⓑ.

a3 6

.

Ⓒ.

a3 3 3

.

Ⓓ.

a3 3 6

.

S.ABC ABC A ABC =30o BC a=

(

SAB

)

(

SAC

) (

ABC

) (

SBC

)

450 S.ABC

Ⓐ.

a3 64

.

Ⓑ.

a3 9

.

Ⓒ.

a3 16

.

Ⓓ.

a3 32

.

V a

Ⓐ.

V =a3 3 6

.

Ⓑ.

V =a3 3 4

.

Ⓒ.

V =a3 3 12

.

Ⓓ.

V =a3 2 12

.

a

(16)

Ⓐ.

a3 3 12

.

Ⓑ.

a3 2 3

.

Ⓒ.

a3 3 3

.

Ⓓ.

a3 3 6

.

S.ABC a

Ⓐ.

a

3

12

.

Ⓑ.

a3 3 36

.

Ⓒ.

a3

.

Ⓓ.

a3 3 2

.

V 2a 60

Ⓐ.

V = 3a3 3

.

Ⓑ.

V =4 3a3

.

Ⓒ.

V =4 3a3 2

.

Ⓓ.

V =4 3a3

3

.

S.ABCD 45

ABCD 2 S.ABCD

Ⓐ.

4 3

.

Ⓑ.

8 2 3

.

Ⓒ.

4 2 3

.

Ⓓ.

2 3

.

S.ABCD a SO

I SH

(

SBC

)

b a4b V S.ABCD

Ⓐ.

=

V ab

a2 16b2

.

Ⓑ.

=

V ab

a2 b2

3 16 .

Ⓒ.

=

V ab

a2 b2 2

16

.

Ⓓ.

=

V a b

a b

3

2 2

2

3 16

.

S.ABC ABC A SAB S

SB AC a S.ABC

(17)

Ⓐ.

3a3 2

.

Ⓑ.

a3 2 6

.

Ⓒ.

a3 2 6

.

Ⓓ.

2a3 16

.

S.ABC ABC a

(

SAB

)

S

S.ABC

Ⓐ.

a3 2 24

.

Ⓑ.

a3 3 12

.

Ⓒ.

a3 24

.

Ⓓ.

a3 3 24

.

S.ABCD SAB

SAB 9 3

( )

cm2 S.ABCD

Ⓐ.

V =108 3

( )

cm3

Ⓑ.

V =36 3

( )

cm3

.

Ⓒ.

V =9 3

2

( )

cm3

.

Ⓓ.

V =81 3

( )

cm3

.

S.ABC ABC A AB a= 2 AC a= 5 S

(

ABC

)

BC

(

SAB

)

(

ABC

)

60 S.ABC

Ⓐ.

a3 30 12

.

Ⓑ.

a3 210 24

.

Ⓒ.

5a3 10 12

.

Ⓓ.

5a3 6 12

.

S.ABCD 8 M N

AB AD SCMN

Ⓐ.

5

.

Ⓑ.

2

.

Ⓒ.

4

.

Ⓓ.

3

.

S.ABCD ABCD AB=16 3 AD=30 3

= = =

SA SB SC SD SA 30 SABCD

(18)

Ⓐ.

4320

.

Ⓑ.

7250

.

Ⓒ.

9580

.

Ⓓ.

8160

.

S.ABCD ABCD a SA a= SB a= S

ABCD H AC AC=4AH CM SAC

SMBC

Ⓐ.

a3 2 15

.

Ⓑ.

a3 48

.

Ⓒ.

a3 14 48

.

Ⓓ.

a3 14 15

.

   

ABCD.A B C D 12 AB CD 

Ⓐ.

5

.

Ⓑ.

2

.

Ⓒ.

3

.

Ⓓ.

4

.

MNPQ I J K MN MP MQ

M K MNPQ

V V

Ⓐ.

1 8

.

Ⓑ.

1 3

.

Ⓒ.

1 6

.

Ⓓ.

1 4

.

ABCD BAC CAD DAB= = =60 AB a,AC= =2a,AD=3a a ABCD

Ⓐ.

a3 2

.

Ⓑ.

3a3 2 2

.

Ⓒ.

3a3 2

.

Ⓓ.

a3 2 2

.

S.ABC M SB N SC SN =2NC S.AMN

S.ABC

V V

C B

A D

S

P N Q

M

(19)

Ⓐ.

1 5

.

Ⓑ.

1 6

.

Ⓒ.

1 3

.

Ⓓ.

1 4

.

S.ABCD a  M N P

SA SB CD AMNP

Ⓐ.

a3 6

.

Ⓑ.

a3 24

.

Ⓒ.

a3 48

.

Ⓓ.

a3 16

.

S.ABC ABC a SA

(

ABC

)

SA =2a H ,K

A SB,SC A.BCKH a

Ⓐ.

a3 3 50

.

Ⓑ.

3a3 2 25

.

Ⓒ.

3a3 3 25

.

Ⓓ.

3a3 3 50

.

S.ABCD V ADC ABC M N

SC SD S.ABMN

Ⓐ.

5V 8

.

Ⓑ.

V 4

.

Ⓒ.

V 8

.

Ⓓ.

3V 8

.

ABCD a M N P ABC, ABD, ACD.

AMNP

Ⓐ.

2 a3 162

.

Ⓑ.

2 a3 144

.

Ⓒ.

2 2a3 81

.

Ⓓ.

2a3 72

.

B D

C A

(20)

SABCD M SC

( )

P AM

BD 2 V1 S V2

ABCD. V . V

1 2

Ⓐ.

V = V

1 2

1 2

.

Ⓑ.

V = V

1 2

2 3

.

Ⓒ.

V = V

1 2

1 3

.

Ⓓ.

V = V

1 2

1

.

ABC.A' B'C' 36cm .3 M , N

AA', BB' . V AC' MN.

Ⓐ.

4cm3

.

Ⓑ.

V =12cm3

.

Ⓒ.

V =9cm3

.

Ⓓ.

V =6cm3

.

(21)

Lớp toán thầy Thông Đình Đình

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 2020 – 2021 HÌNH HỌC 12: CHƯƠNG I

Dạy thật – Học thật THỂ TÍCH KHỐI CHÓP -TM3

PHẦN ĐỀ

S.ABCD ABCD a SA

(

ABCD

)

SD 60

S.ABCD

Ⓐ.

a3 2 2

.

Ⓑ.

a3 2

.

Ⓒ.

a3 3 3

.

Ⓓ.

a

3 6 3

.

S.ABC ABC a SA

SB ( ABC ) 60 S.ABC

Ⓐ.

a3 3 12

.

Ⓑ.

a3 3 6

.

Ⓒ.

a3 2

.

Ⓓ.

a3 4

.

S.ABC a,

(

SAB

) (

SAC

)

(

ABC

)

SC =2a. a V S.ABC

Ⓐ.

V = 3a3 2

.

Ⓑ.

V =3a3 4

.

Ⓒ.

V =1a3 4

.

Ⓓ.

V = 3a3 6

.

S.ABCD ABCD a ABC =60 SA

SA a= 3 S.ABCD

(22)

Ⓐ.

a

3 3 6

.

Ⓑ.

a3 2

.

Ⓒ.

a3 3 3

.

Ⓓ.

a3 4

.

S.ABCD a SA

(

SBD

)

60o

S.ABCD

Ⓐ.

a3 2 9

.

Ⓑ.

a3 6 6

.

Ⓒ.

a3 9

.

Ⓓ.

a3 3 3

.

S.ABCD a a3

3 2

Ⓐ.

60o

.

Ⓑ.

75o

.

Ⓒ.

30o

.

Ⓓ.

45o

.

S.ABC SA=2a AB a= S.ABC

Ⓐ.

a3 3 12

.

Ⓑ.

a3 12

.

Ⓒ.

a3 11 12

.

Ⓓ.

a3 11 4

.

S.ABCD a 60

S.ABCD

Ⓐ.

a 6 2

.

Ⓑ.

a 6

.

Ⓒ.

a 3 2

.

Ⓓ.

a 3

.

S.ABCD AB=2 3a 60 V

S.ABCD

(23)

Ⓐ.

V =9a3

.

Ⓑ.

V =12a3

.

Ⓒ.

V =8a3

.

Ⓓ.

V =12 3a3

.

S.ABC a 2a O ABC, M

SB M.OBC

Ⓐ.

V = 11a3 48

.

Ⓑ.

V = 11a3 36

.

Ⓒ.

V = 11a3 24

.

Ⓓ.

V = 11a3 72

.

S.ABCD ABCD a

(

SAB

)

S.ABCD

Ⓐ.

3a3 6

.

Ⓑ.

3a3 4

.

Ⓒ.

3a3 12

.

Ⓓ.

3a3 2

.

S.ABCD AB=2a AD a= S

(

ABCD

)

H AB SC 450 S.ABCD

Ⓐ.

2 2a3 3

.

Ⓑ.

2a3 3

.

Ⓒ.

a3 3

.

Ⓓ.

a3 3 2

.

S.ABCD ABCD a SD=a 13

2 S ( ABCD)

H AB

Ⓐ.

a3 12

.

Ⓑ.

a3 2 3

.

Ⓒ.

a

3

3

.

Ⓓ.

2a3 3

.

O C B A

S

B C

A D S

B C

A D S

B C

A D S

(24)

S.ABCD ABCD 3a S.ABCD SC

(

ABCD

)

Ⓐ.

VS.ABCD =18a3 3

.

Ⓑ.

VS.ABCD =9a3 3

.

Ⓒ.

VS.ABCD =18a3 15

.

Ⓓ.

VS.ABCD =9a3 15

2

.

ABCD AB CD= = 2 AC BD= = 3 AD BC= =2

Ⓐ.

29 12

.

Ⓑ.

3 3 12

.

Ⓒ.

30 12

.

Ⓓ.

31 12

.

S.ABC AB=5a BC =6a CA=7a SAB SBC SCA 60

Ⓐ.

V =6 3a3

.

Ⓑ.

V =a3 12 3

.

Ⓒ.

V =8 3a3

.

Ⓓ.

V =a3 3 12

.

S.ABCD ABCD BC =3

( )

cm AD=8

( )

cm BAD =60

60 S.ABCD

Ⓐ.

385 36

( )

cm3

.

Ⓑ.

385 312

( )

cm3

.

Ⓒ.

77 36

( )

cm3

.

Ⓓ.

77 312

( )

cm3

S.ABCD SA

(

ABCD

)

ABCD SA a= AB=2a BC =4a M ,N

BC,CD S.MNC

Ⓐ.

a3 4

.

Ⓑ.

a3 3

.

Ⓒ.

a3 2

.

B C

A D S

A D

C B

S

(25)

Ⓓ.

a3 5

.

S.ABC A BSA SB 2SA=3A A 3SB=B BS.A B C  S.ABC

Ⓐ.

3 20

.

Ⓑ.

2 15

.

Ⓒ.

1 6

.

Ⓓ.

3 10

.

ABCD DA=1,DA

(

ABC

)

ABC 1 3 DA,DB,DC

M,N ,P DM ;DN ;DP DA =1 DB =1 DC =3

2 3 4 MNPD

Ⓐ.

VMNPD = 2 12

.

Ⓑ.

VMNPD = 3 12

.

Ⓒ.

VMNPD = 2 96

.

Ⓓ.

VMNPD = 3 96

.

S.ABCD ABCD I SC

SABI V ABCD

Ⓐ.

8V

.

Ⓑ.

4V

.

Ⓒ.

2V

.

Ⓓ.

6V

.

S.ABCD ABCD SA M ,N

AD SC I BM AC ANIB S.ABCD

Ⓐ.

1 4

.

Ⓑ.

1 12

.

Ⓒ.

1 6

.

Ⓓ.

1 24

.

S.ABC SA ABC B AB a,BC= =2a,SA h=

M ,N A SB,SC V V '

S.ABC S.AMN V V

B A C

D

(26)

Ⓐ. (

a +h

)(

h a +h

)

4

2 2 5 2 2

Ⓑ. (

a +h

)(

h a +h

)

2

2 2 5 2 2

Ⓒ. (

a +h

)(

h a +h

)

4

2 2 2 2

2 5

Ⓓ. (

a +h

)(

h a +h

)

4

2 2 2 2

2

3 5

S.ABC V H,M ,N ,P SA, AB,BC,CA

H.MNP

Ⓐ.

1V 12

.

Ⓑ.

1V 16

.

Ⓒ.

1V 8

.

Ⓓ.

3V 8

.

SABCD a3 M,N ,P,Q SA,SB,SC,SD

S.MNPQ

Ⓐ.

a3 6

.

Ⓑ.

a3 16

.

Ⓒ.

a3 8

.

Ⓓ.

a3 4

.

(27)

Lớp toán thầy Thông Đình Đình

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 2020 – 2021 HÌNH HỌC 12: CHƯƠNG I

Dạy thật

Học thật - Giá trị thật THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ ĐỨNG -TM1

PHẦN ĐỀ

a2 3a V

Ⓐ.

V =3a3 2

Ⓑ.

V =3a3

Ⓒ.

V =a3

Ⓓ.

V =9a3

2

Ⓐ.

4

Ⓑ.

8 3

Ⓒ.

6

Ⓓ.

8

   

ABCD.A B C D 3 AB

(

ABB A 

)

5 V ABCD.A B C D   

Ⓐ.

V =18

Ⓑ.

V =36

Ⓒ.

V =45

Ⓓ.

V =48

ABC.A' B'C' 3 4 5a, a, a. V

a.

3

Ⓐ.

V =6a3

Ⓑ.

V =18a3

Ⓒ.

V =36a3

Ⓓ.

V =12a3

  

ABC.A B C A, BC a= 2, A' B=3a. V

   ABC.A B C ?

(28)

Ⓐ.

V =a3 2 4

Ⓑ.

V =a3 2 2

Ⓒ.

V =a3 2 3

Ⓓ.

V a= 3 2

  

ABC.A B C ABC B AB = a

(

A BC

) (

ABC

)

450 ABC.A B C  

Ⓐ.

a3

Ⓑ.

a3 2

Ⓒ.

3a3

Ⓓ.

a3 6

  

ABC.A B C ABC B AB a= BC a= 2

(

A BC

)

(

ABC

)

30

Ⓐ.

a3 6 6

Ⓑ.

a3 3 2

Ⓒ.

a3 6 3

Ⓓ.

a3 3 4

ABCD.A' B'C' D' A' B=3a 2a V

ABCD.A' B'C' D' a

Ⓐ.

V =4 5a3

Ⓑ.

V =4 5a3 3

Ⓒ.

V = 5a3

Ⓓ.

V =2 5a3

  

ABC.A B C ABC B AB a= 2,BC =3a. A B

60 a V ABC.A B C  

Ⓐ.

V a= 3 3

Ⓑ.

V =a3 3 3

Ⓒ.

V =3a3 3

Ⓓ.

V =2a3 3

(29)

  

ABC.A B C ABC A AB=2a,AC=3a

(

A BC

) (

A B C  

)

60

Ⓐ.

18a3 39 13

Ⓑ.

9a3 39 26

Ⓒ.

6a3 39 13

Ⓓ.

3a3 39 26

  

ABC.A B C ABC C ABC =60 BC a=

AB

(

ABB A 

) (

BCC B 

)

30 ABC.A B C  

Ⓐ.

a3 6 3

Ⓑ.

a3 3 3

Ⓒ.

a3 6

Ⓓ.

a3 3

  

ABC.A B C ABC B AB=3a BC a= 2

(

A BC

)

(

ABC

)

60

Ⓐ.

a3 6 2

Ⓑ.

7 6a3 2

Ⓒ.

9 6a3 2

Ⓓ.

a3 6 6

  

ABC.A B C A AC a= ACB =60 BC

(

BCC B 

) (

AA C C 

)

30 a

Ⓐ.

a3 6 3

Ⓑ.

a3 6

Ⓒ.

2 6a3 3

Ⓓ.

a

3 6 2

V a.

(30)

Ⓐ.

a3 2

Ⓑ.

a3 3 2

Ⓒ.

a3 3 4

Ⓓ.

a3 3 12

V ABC.A' B'C' AB a= AB' =2a

Ⓐ.

V =a3 3 2

Ⓑ.

V =a3 3 4

Ⓒ.

V =3a3 4

Ⓓ.

V =a3 3 12

   

ABCD.A B C D ACDa2 3.

Ⓐ.

V =3 3a3

Ⓑ.

V =8a3

Ⓒ.

V =a3

Ⓓ.

V =2 2a3

  

ABC.A B C a, A ( A BC )

a 15

5 ABC.A B C  

Ⓐ.

3a3 4

Ⓑ.

a3 3 4

Ⓒ.

a3 12

Ⓓ.

a

3

4

ABC.A' B'C' ABC 2a I BC

A' I ( ABC ) 300 ABC.A' B'C'

Ⓐ.

V =a3 2 4

Ⓑ.

V a= 3 3

Ⓒ.

V =a3 3 3

Ⓓ.

V a= 3 6

(31)

ABCD.A' B'C' D' 4 3

(

BCD'

)

600

Ⓐ.

648

Ⓑ.

576

Ⓒ.

478

Ⓓ.

325

   

ABCD.A B C D DBAC

450 300 a BAD=600 V

Ⓐ.

V =a3 2 3

Ⓑ.

V a= 3 3

Ⓒ.

V = 3a3 2

Ⓓ.

V = 3a3 4

(32)

Lớp toán thầy Thông Đình Đình

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG – NĂM HỌC 2020 – 2021 HÌNH HỌC 12: CHƯƠNG I

Dạy thật

Học thật - Giá trị thật THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ XIÊN -TM1

PHẦN ĐỀ

ABC.A' B'C' ABC a M BC

AA' M ( ABC ) A' .BCC' B'

Ⓐ.

a

3

4

Ⓑ.

a 3 3 3

16

Ⓒ.

3a3 8

Ⓓ.

a3 3 8

3 2 3

 30

Ⓐ.

9 4

Ⓑ.

27 4

Ⓒ.

27 3 4

Ⓓ.

9 3 4

  

ABC.A B C ABC a AA =3a

2 A

(

ABC

)

BC ABC.A B C  

Ⓐ.

a

3 2 8

Ⓑ.

a 3 3 2

8

Ⓒ.

a3 6 2

Ⓓ.

2a3 3

ABC.A' B' C' a 300

A'

(

ABC

)

BC ABC.A' B'C'

(33)

Ⓐ.

a3 3 8

Ⓑ.

a3 8

Ⓒ.

a3 3 24

Ⓓ.

a

3 3 4

  

ABC.A B C ABC B AC =2a

A

(

ABC

)

H AB A A a = 2 V

Ⓐ.

V =a3 6 6

Ⓑ.

V =a3 6 2

Ⓒ.

V=2a3 2

Ⓓ.

V a= 3 3

ABC.A' B' C' ABC a. A'

(

ABC

)

AB A' C 60. ABC.A' B' C'

Ⓐ.

a 3 3 3

8

Ⓑ.

a

3 3 12

Ⓒ.

3 3 3 4

Ⓓ.

a

3 3 8

  

ABC.A B C ABC a 2a

3 A

(

ABC

)

ABC ABC.A B C  

Ⓐ.

a

3 3 36

Ⓑ.

a3 3 6

Ⓒ.

a

3 3 12

Ⓓ.

a

3 3 24

ABC.A' B' C' A' .ABC a AA'

600 a

Ⓐ.

a

3 2 12

Ⓑ.

a

3 3 4

Ⓒ.

a

3 3 12

(34)

Ⓓ.

a3 2 4

  

ABC.A B C AB a,= BC =2a, ABC =60. A

(

ABC

)

G ABC AA

(

ABC

)

60 V

A .ABC.

Ⓐ.

V =a3 3

Ⓑ.

V = 3a3 3

Ⓒ.

V = 3a3 2

Ⓓ.

V = 3a3 4

  

ABC.A B C a A

(

ABC

)

ABC a3 3

4 AABC

Ⓐ.

3a 2

Ⓑ.

2a 3

Ⓒ.

4a 3

Ⓓ.

3a 4

  

ABC.A B C

(

ABB A 

)

C

(

ABB A 

)

   ABC.A B C

Ⓐ.

30

Ⓑ.

45

Ⓒ.

60

Ⓓ.

90

   

ABCD.A B C D V ACC D D 

Ⓐ.

V 6

Ⓑ.

V 3

Ⓒ.

V 4

Ⓓ.

2V 3

   

ABCD.A B C D M AAMA =2MA M.A B C D   

V ABCD.A B C D    V

Ⓐ.

9V

Ⓑ.

3V

Ⓒ.

9V 2

Ⓓ.

6V

(35)

   

ABCD.A B C D a ABC =120 AA

60 AA B D a

Ⓐ.

a

3 3 3

Ⓑ.

a3 3 2

Ⓒ.

a

3 3 12

Ⓓ.

a

3 3 6

   

ABCD.A B C D AB a, AD= =4a

3 A

A, B, C AA =a

Ⓐ.

a3 61 27

Ⓑ.

a

3 11 9

Ⓒ.

a 2 3 11

27

Ⓓ.

2a3 11 9

  

ABC.A B C ABC a A

(

ABC

)

AB

(

ACC A 

)

45 ABC.A B C  

Ⓐ.

3a3 16

Ⓑ.

a3 3 3

Ⓒ.

a 2 3 3

3

Ⓓ.

a

3

16

   

ABCD.A B C D a AA' =2a

 60

Ⓐ.

3a3

Ⓑ.

a3

Ⓒ.

2a3

Ⓓ.

3a3 3

ABCD.A B C D1 1 1 1 AB a= AD a= 3 A1

(

ABCD

)

AC BD

(

ADD A1 1

) (

ABCD

)

60o

(36)

Ⓐ.

3a3 2

Ⓑ.

3a3 4

Ⓒ.

a 3 3

2

Ⓓ.

3 3a3

   

ABCD.A B C D AB= 3 AD= 7 ( ABB A ) 

 

( ADD A ) 45 60 AA =1 ABCD.A B C D   

Ⓐ.

3 7

Ⓑ.

7 3

Ⓒ.

7

Ⓓ.

3

   

ABCD.A B C D V V ABDD B 

Ⓐ.

V 3

Ⓑ.

V 6

Ⓒ.

2V 3

Ⓓ.

V 2

(37)

k ( k

0 )

k

3

k

2

k 3 k

9

.

10

.

.

12 8

.

  p q

;

q p

p q

p q

p q

S ABC

.

ABC a SA

( ABC ) SA a

=

S ABC

.

. =

S ABC

V 3 a

3

6 V

S ABC. =

3 a

3

4 V

S ABC. =

3 a

3

12 V

S ABC. =

3 a

3

3

S ABC

.

SAB a ABC C ( SAB )

( ABC ) SC 30

0

V S ABC

. .

=

a V

3

2

8 V

=

a

3

3

2 V

=

a

3

3

8 V

=

a

3

3

   

4

ABCD A B C D

.

AC

 =

a

.

= .

V 3 3 a

3

V

=

3 a

3.

3 V

=

a

3.

27 V

=

3 a

3.

9

S ABC

.

SA SB SC

, ,

SA a

=

SB

=

3 a SC

=

4 a h S ABC

. .

=

a h 14

13 h

=

7 a h

=

12 a

13 h

=

13 a

12

S ABCD

.

ABCD AB a

=

AD a

=

3 SAB S

AB SC 3 a

2 V

S ABCD

.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

+ Đáy là hình chữ nhật (hình vuông) ABCD. Thể tích của khối chóp. Cho hình chóp tứ giác.. Cho hình chóp. Thể tích của khối chóp. Thể tích của khối chóp.. Cho hình

khối bát diện đều (khối tám mặt đều). Tâm của các mặt của một khối bát diện đều là các đỉnh của một hình lập phương. Hai đỉnh của một khối bát diện đều được gọi là hai đỉnh

Có thể chia một khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện có thể tích bằng nhau mà các đỉnh của tứ diện cũng là đỉnh của hình lập

1.. 4/ Lăng trụ đều là lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều. Tính thể tích khối lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ này.. Tính thể tích khối lăng trụ. Tính thể tích

Biết rằng các mặt bên của hình chóp có diện tích bằng nhau và một trong các cạnh bên bằng 3 2.. Tính thể tích nhỏ nhất của

Cho hình chóp S.ABC , biết rằng có một mặt cầu (S) tiếp xúc với các cạnh bên và cạnh đáy của hình chóp tại trung điểm mỗi cạnh và đường tròn giao tuyến của

 Bát diện đều là hình gồm hai hình chóp tứ giác đều ghép trùng khít hai đáy với nhau. Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của bốn tam giác đều.. Do đó các mặt bên

khối chóp.. Hướng dẫn giải Chọn A. Cho hình chóp. Hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng  ABC  trùng với trung điểm của đoạn thẳng BC. Thể tích của

Lưu ý: Một khối đa diện là khối đa diện lồi khi và chỉ khi miền trong của nó luôn nằm về một phía đối với mỗi mặt phẳng đi qua một mặt của nó.. Tâm của

Cho hình chóp tứ giác đều, mặt bên hợp với mặt đáy một góc 45 0 và khoảng cách từ chân đường cao của hình chóp đến các mặt bên bằng a.. Tính theo

chia khối chóp thành hai khối đa diện, trong đó khối đa diện chứa đỉnh có thể tích và khối đa diện còn lại có thể tích.. Biết mặt phẳng

Trong một cuộc thi làm đồ dùng học tập bạn Bình lớp 12A của trường THPT B đã làm một hình chóp tứ giác đều bằng cách lấy một tấm tôn hình vuông MNPQ có cạnh

Hình chóp có hai cạnh bên bằng nhau hoặc cùng tạo với đáy 1 góc thì chân đường cao thuộc đường trung trực của đoạn thẳng nối 2 giao điểm của hai cạnh bên

Đường thẳng chứa SA có thể gọi tắt là cạnh bên.. +) Đa giác đáy ABCD là hình vuông... Tính thể tích V của khối tứ diện

(Chuyên Quang Trung - 2020) Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy ABCD là hình vuông, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáyA. Gọi M

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 1 m , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) bằng

Tính thể tích khối tám mặt đều mà các đỉnh là trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho.. Thể tích khối chóp

Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và tổng diện tích các mặt bên bằng 3... Tính thể tích V của khối

Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a

(29.tr9 SBTHHNC12) Lấy một mặt phẳng vuông góc với cạnh bên của một khối lăng trụ.Hình chiếu của mặt đáy của khối lăng trụ trên mặt phẳng đó được gọi là

Tính theo a thể tích của khối bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của hình lập phương.. Thể tích của khối hộp

HD Giải.. Cho hình chóp tứ giác đều. a) Chứng minh rằng đường thẳng MN vuông góc với đường thẳng SP. b) Tính theo a thể tích khối chóp tứ diện AMNP. Cho hình chóp.

Có thể chia một khối lập phương thành bao nhiêu khối tứ diện có thể tích bằng nhau mà các đỉnh của tứ diện cũng là đỉnh của hình lập